Αποδοχή της υπ΄ αριθμό 1301/06.06.2022 (ΑΔΑ: 6Τ3Ν7ΛΗ-ΒΚΣ) Απόφασης ένταξης της πράξης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5067685 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας συνολικού προϋπολογισμού 875.722,11€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη πράξης 867.240,26€ με κωδ. ΣΑ Ε2751 και Κωδικό Ενάριθμου 2022ΣΕ27510093.

28 Ιουνίου 2022