Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Κοσκοβόλη Αικατερίνη                                Πρόεδρος
Κοσμίδη-Περλεπέ Πανωραία                    Αντιπρόεδρος
Παπαλάμπρος Λάμπρος                              Γραμματέας
Ντελίκος Κων/νος
Μητάς Αλέξανδρος
Κοτσικώνας Επαμεινώνδας
Βαγιάκος Παναγιώτης
Χότζα Αβντούλ
Καλομοίρης Γεώργιος
Δαγιαλής Γιώργος
Λυμπεράτος Μιχάλης
Λαμπίδη Ευτυχία
Αλαφογιάννη Μαρία
Πούλου Κων/να
Πεχλιβανίδου Σιμέλα