Αντιδήμαρχοι

Αρμοδιότητες σε Διοικητικά – Οικονομικά θέματα και σε θέματα Τοπικής Ανάπτυξης και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και Αναπληρωτής Δήμαρχος Αθανάσιος Καλογρηάς
Αρμοδιότητες σε θέματα εποπτείας και έλεγχο θεμάτων που άπτονται των Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Εμμανουήλ Τσεσμετζής
Αρμοδιότητες Κοινωνικής Μέριμνα Ιωάννα Νταντούμη
Αρμοδιότητες σε θέματα προάσπισης και προαγωγής της Δημόσιας Υγείας Βρασίδας Γιαννακόπουλος
Αρμοδιότητες Πολιτισμού, Αθλητισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης Χρυσοβαλάντου Βασιλική Καράβα
Δημ. Ενοτήτων Κυριακίου, Δαύλειας, Χαιρώνειας και Κορώνειας Μιχαήλ Σαγιάννης