Αντιδήμαρχοι

Αρμοδιότητες για την εποπτεία και τον έλεγχο των Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, καθώς και των θεμάτων του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών Λιβαδειάς (ΚΕΠ) και Αναπληρωτής Δήμαρχος Αλέξανδρος Μητάς
Αρμοδιότητες επί των θεμάτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, της Διεύθυνσης Πολεοδομίας, Αντιδήμαρχο στην Δημοτική Ενότητα Κορώνειας και ως Αναπληρωτής Δήμαρχος σε περίπτωση κωλύματος του κ. Αλ. Μητά. Μιχαήλ Σαγιάννης
Αρμοδιότητες σε θέματα Τουρισμού, Πρόεδρος της σχετικής επιτροπής και Αντιδήμαρχος στην Δημοτική Ενότητα Χαιρώνειας. Μάριος Σάκκος
Αρμοδιότητες σε θέματα Πολιτισμού και Αθλητισμού, Πρόεδρος των σχετικών επιτροπών Ιωάννης Αποστόλου
Αρμοδιότητες σε θέματα Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας και Αντιδήμαρχος στην Κοινότητα Κυριακίου. Ιωάννης Δήμου
Αρμοδιότητες επί των θεμάτων της Τοπικής, Οικονομικής Ανάπτυξης, του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Πληροφορικής και Διαφάνειας και Αντιδήμαρχος στην Δημοτική Ενότητα Δαύλειας. Αθανάσιος Καλογρηάς