Εκτελεστική επιτροπή

Η Εκτελεστική Επιτροπή αποτελείται από τους εκάστοτε Αντιδημάρχους.

Αρμοδιότητες σε Διοικητικά – Οικονομικά θέματα και σε θέματα Τοπικής Ανάπτυξης και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και Αναπληρωτής Δήμαρχος Αθανάσιος Καλογρηάς
Αρμοδιότητες σε θέματα εποπτείας και έλεγχο θεμάτων που άπτονται των Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Εμμανουήλ Τσεσμετζής
Αρμοδιότητες Κοινωνικής Μέριμνας Ιωάννα Νταντούμη
Αρμοδιότητες για την προάσπιση και προαγωγή της Δημόσιας Υγείας Βρασίδας Γιαννακόπουλος
Αρμοδιότητες Πολιτισμού, Αθλητισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης Χρυσοβαλάντου Βασιλική Καράβα
Κοινοτήτων Κυριακίου, Δαύλειας, Χαιρώνεια και Κορώνειας Μιχάλης Σαγιάννης
Αρμοδιότητες σε θέματα Ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών ενέργειας, προστασίας και διαχείρισης υδάτινων πόρων Κωνσταντίνος Μερτζάνης
Αρμοδιότητες σε θέματα υποδοχής και ένταξης των μεταναστών και προσφύγων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας Ιωάννης Αποστόλου