Εκτελεστική επιτροπή

Η Εκτελεστική Επιτροπή αποτελείται από τους εκάστοτε Αντιδημάρχους.

Αρμοδιότητες για την εποπτεία και τον έλεγχο των Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, καθώς και των θεμάτων του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών Λιβαδειάς (ΚΕΠ) και Αναπληρωτής Δήμαρχος Αλέξανδρος Μητάς
Αρμοδιότητες επί των θεμάτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, της Διεύθυνσης Πολεοδομίας, Αντιδήμαρχο στην Δημοτική Ενότητα Κορώνειας και ως Αναπληρωτή Δήμαρχο σε περίπτωση κωλύματος του κ. Αλ. Μητά. Μιχαήλ Σαγιάννης
Αρμοδιότητες σε θέματα Κοινωνικής Μέριμνας (ΚΑΠΗ, Κοινωνικής Προστασίας, Προσχολικής Αγωγής, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης). Ιωάννα Νταντούμη
Αρμοδιότητες σε θέματα Πολιτισμού και Αθλητισμού, Πρόεδρο των σχετικών επιτροπών και Αντιδήμαρχο στην Δημοτική Ενότητα Χαιρώνειας. Ιωάννης Αποστόλου
Αρμοδιότητες σε θέματα Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας και Αντιδήμαρχο στην Κοινότητα Κυριακίου. Ιωάννης Δήμου
Αρμοδιότητες επί των θεμάτων της Τοπικής, Οικονομικής Ανάπτυξης, του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Πληροφορικής και Διαφάνειας και Αντιδήμαρχο στην Δημοτική Ενότητα Δαύλειας. Αθανάσιος Καλογρηάς
Αρμοδιότητες σε θέματα Τουρισμού και Πρόεδρο της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και προβολής του Δήμου. Μάριος Σάκκος
Αρμοδιότητες σε θέματα προάσπισης και προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, την εφαρμογή προγραμμάτων εμβολιασμών, την πληροφόρηση των δημοτών για θέματα δημόσιας υγείας. Βρασίδας Γιαννακόπουλος