Έκδοση εγγράφων Ληξιαρχείου

ΓραφΕίο Ληξιαρχείου

Αρμόδιος : Παπαδημητρίου Ευσταθία

                      Τσάντα Παναγιώτα

Τηλ επικοινωνίας : 22613 50836, 2261350831

email : lixiarxeio@livadia.gr

 

Χορήγηση άδειας πολιτικού γάμου

Δικαιολογητικά:

 

Α. Για Ελληνες που κατοικούν στο Δήμο Λεβαδέων: (Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης και έκδοση ηλεκτρονικής άδειας πολιτικού γάμου, μέσω και του gov.gr)

1) Αίτηση ενδιαφερόμενου / ενδιαφερόμενης. Δείτε την αίτηση εδώ

2) Ληξιαρχική πράξη γέννησης (εκδίδεται από το Ληξιαρχείο του τόπου γέννησης).

3) Υπεύθυνη δήλωση. Δείτε την Υπ. δήλωση εδώ

4) Ληξιαρχική πράξη προηγούμενου γάμου στην οποία να αναφέρεται η λύση του (αφορά τους διαζευγμένους).

5) Ληξιαρχική πράξη θανάτου ( αφορά τους χήρους / τις χήρες).

6) Αγγελία γάμου σε τοπική ημερήσια εφημερίδα.

7) Αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας (αντίγραφο εκκαθαριστικού προηγούμενου έτους, φωτοαντίγραφα λογαριασμών ΔΕΗ, ΟΤΕ, μισθωτηρίου κ.λ.π.).

8) Ηλεκτρονικό παράβολο  ύψους 18 € (για την κάθε άδεια κωδ. 2386).

9) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

 • Τα υπ΄ αριθμ. 2,4,5 δικαιολογητικά μπορεί να αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από τον αρμόδιο υπάλληλο.
 • Για τους ανήλικους κάτω των 18 ετών απαιτείται δικαστική απόφαση.

 

Β. Για Ελληνες που κατοικούν στο εξωτερικό μόνιμα ή προσωρινά και είναι δημότες  Λεβαδέων

1) Αίτηση ενδιαφερόμενου / ενδιαφερόμενης (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του/της μελλονύμφου από το κατά τόπου Ελληνικό Προξενείο).

2) Υπεύθυνη δήλωση (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του/της μελλονύμφου από το κατά τόπου Ελληνικό Προξενείο).

3) Εξουσιοδότηση για την κατάθεση των δικαιολογητικών και την παραλαβή της άδειας γάμου (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του/της μελλονύμφου από το κατά τόπου Ελληνικό Προξενείο).

4) Ληξιαρχική πράξη γέννησης (εκδίδεται από το Ληξιαρχείο του τόπου γέννησης).

5) Πιστοποιητικό γέννησης από το Δημαρχείο Λεβαδέων.

6) Ληξιαρχική πράξη προηγούμενου γάμου στην οποία να αναφέρεται η λύση του (αφορά τους διαζευγμένους).

7) Ληξιαρχική πράξη θανάτου ( αφορά τους χήρους / τις χήρες).

8) Αγγελία γάμου σε τοπική ημερήσια εφημερίδα.

9) Ηλεκτρονικό παράβολο  ύψους 18 € (για την κάθε άδεια κωδ. 2386).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

 • Τα υπ΄ αριθμ. 4,5,6,7 δικαιολογητικά μπορεί να αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από τον αρμόδιο υπάλληλο.

 

Γ. Για Ευρωπαίους υπηκόους που κατοικούν στο Δήμο Λεβαδέων

1) Αίτηση ενδιαφερόμενου / ενδιαφερόμενης. Δείτε την αίτηση εδώ

2) Υπεύθυνη δήλωση. Δείτε την Υπ. δήλωση εδώ

3) Ληξιαρχική πράξη ή πιστοποιητικό γέννησης (μεταφρασμένο στην Ελληνική γλώσσα από επίσημο μεταφραστή).

4) Βεβαίωση του προξενείου του στην Ελλάδα περί μη κωλύματος τελέσεως πολιτικού γάμου (μεταφρασμένο στην Ελληνική γλώσσα από επίσημο μεταφραστή).

5) Αγγελία γάμου σε τοπική ημερήσια εφημερίδα (όλα τα στοιχεία των αλλοδαπών στην Ελληνική γλώσσα).

6) Αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας (αντίγραφο εκκαθαριστικού προηγούμενου έτους, φωτοαντίγραφο λογαριασμών ΔΕΗ, ΟΤΑ, μισθωτηρίου κ.λ.π.).

7) Ηλεκτρονικό παράβολο  ύψους 18 € (για την κάθε άδεια κωδ. 2386).

8) Φωτοτυπία ισχύοντος διαβατηρίου.

 

Δ. Για αλλοδαπούς που κατοικούν στο Δήμο Λεβαδέων και έχουν νόμιμη άδεια παραμονής έστω και προσωρινής στην Ελλάδα

1) Αίτηση ενδιαφερόμενου / ενδιαφερόμενης. Δείτε την αίτηση εδώ

2) Ληξιαρχική πράξη ή πιστοποιητικό γέννησης (μεταφρασμένο στην Ελληνική γλώσσα  από επίσημο μεταφραστή).

3) Βεβαίωση του προξενείου του στην Ελλάδα περί μη κωλύματος τελέσεως πολιτικού γάμου (μεταφρασμένο στην Ελληνική γλώσσα  από επίσημο μεταφραστή).

4) Αγγελία γάμου σε τοπική ημερήσια εφημερίδα (όλα τα στοιχεία των αλλοδαπών στην Ελληνική γλώσσα).

5) Αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας (αντίγραφο εκκαθαριστικού προηγούμενου έτους, φωτοαντίγραφο λογαριασμών ΔΕΗ, ΟΤΑ, μισθωτηρίου κ.λ.π.).

6) Ηλεκτρονικό παράβολο  ύψους 18 € (για την κάθε άδεια κωδ. 2386).

7) Φωτοτυπία διαβατηρίου, άδειας παραμονής, βεβαίωσεις παραμονής, ροζ κάρτας κ.λ.π..

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

 • Ο αλλοδαπός θα πρέπει να προσκομίζει και τα πρωτότυπα έγγραφα, που εκδίδονται από την χώρα του.
 • Στα έγγραφα, που εκδίδονται από τις χώρες που έχουν υπογράψει τη σύμβαση της Χάγης απαιτείται η επισήμανση (APOSTILLE).
 • Τα έγγραφα, που εκδίδονται από χώρες οι οποίες  δεν έχουν υπογράψει τη σύμβαση της Χάγης επικυρώνονται από την Ελληνική Προξενική Αρχή στην αλλοδαπή. Εάν δεν υπάρχει η ανωτέρω επικύρωση θα σφραγίζονται από την πρεσβεία-προξενείο της χώρας του στην Ελλάδα και θα επικυρώνονται από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

 • Η άδεια πολιτικού γάμου εκδίδεται επτά (7) ημέρες από την υποβολή της αίτησης.
 • Οι πολιτικοί γάμοι στο Δήμο Λεβαδέων τελούνται κάθε Πέμπτη στις 12 μ. , στο Δημαρχείο.
 • Κατά την τελετή του γάμου κάθε μελλόνυμφος πρέπει να συνοδεύεται από ένα μάρτυρα ενήλικο, ακόμα και συγγενή, κάτοχο αστυνομικής ταυτότητας.
 • Σύμφωνα με τον νόμο περί ισότητας, οι μελλόνυμφοι είναι υποχρεωμένοι πριν από το γάμο να δηλώσουν το επώνυμο των τέκνων που θα αποκτήσουν. Αυτό μπορεί να είναι ή του συζύγου ή της συζύγου ή και των δύο όχι όμως πάνω από δύο επώνυμα.

Δήλωση Γάμου (πολιτικού ή θρησκευτικού)

 

 • Ο γάμος δηλώνεται μόνο στο Ληξιαρχείο του τόπου τέλεσης του.
 • Η ΙΕΡΟΛΟΓΗΣΗ του πολιτικού γάμου δηλώνεται στο Ληξιαρχείο που έχει τελεστεί και δηλωθεί ο πολιτικός γάμος ανεξαρτήτως αν ο Θρησκευτικός γάμος τελέσθηκε σε άλλο Δήμο.

Προθεσμίες υποβολής της δήλωσης γάμου:

1) Εμπρόθεσμη δήλωση γάμου:

 • Εντός 40 (σαράντα) ημερών από την τέλεσή του.

2) Εκπρόθεσμη  δήλωση γάμου:

 • Από την 40η ημέρα, μέχρι και την 130η κατατίθεται ηλεκτρονικό παράβολο  ύψους 30 € (κωδ. 3828).
 • Μετά την 130η ημέρα κατατίθεται ηλεκτρονικό παράβολο  ύψους 60 € (κωδ. 3829).

 

Σύμφωνο συμβίωσης (Ν. 3719/2008)

 

1) Αίτηση ενδιαφερόμενων. Κατεβάστε την αίτηση εδώ

2) Επικυρωμένο αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης (σύμφωνο συμβίωσης).

3) Επικυρωμένο αντίγραφο συμβολαιογραφικού εγγράφου περί του επωνύμου των τέκνων (απαιτείται στην περίπτωση που δεν περιέχεται κοινή αμετάκλητη δήλωση των γονέων στην συμβολαιογραφική πράξη και συντάσσεται πριν την γέννηση του πρώτου τέκνου).

4) Αμετάκλητη κοινή δήλωση των γονέων περί της δημοτικότητας των τέκνων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

 • Όλα τα πιο πάνω δικαιολογητικά κατατίθενται στον Ληξίαρχο του τόπου κατοικίας των ενδιαφερόμενων.
 • Σε περίπτωση μη αναγραφής κοινής κατοικίας των ενδιαφερόμενων στη συμβολαιογραφική πράξη (σύμφωνο συμβίωσης) τότε αυτή κατατίθεται στον ληξίαρχο του τόπου κατοικίας ενός μόνο εκ των ενδιαφερόμενων, ο οποίος προβαίνει στην δήλωση.

 

Δήλωση Γέννησης

 

 • Στο Ληξιαρχείο Λεβαδέων δηλώνεται κάθε γέννηση που λαμβάνει χώρα ως γεγονός στα όρια του Δήμου Λεβαδέων.

 

Υπόχρεοι για τη δήλωση είναι:

Υπόχρεοι για την  δήλωση γέννησης είναι ή ο πατέρας, ή η μητέρα, ή ο γιατρός, ή η μαία, ή κάθε τρίτος που αποδεδειγμένα παραστάθηκε στον τοκετό.

Ο υπόχρεος οφείλει να φέρει μαζί του:

Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας και – αν πρόκειται για αλλοδαπό το Διαβατήριο, το οποίο πρέπει να ισχύει και στις περιπτώσεις που προβλέπεται άδεια παραμονής – VISA και τα σχετικά περί αυτού έγγραφα.

Προθεσμίες υποβολής της δήλωσης γέννησης:

1) Εμπρόθεσμη δήλωση γέννησης:

 • Εντός 10 (δέκα) ημερών από τον τοκετό.

2) Εκπρόθεσμη δήλωση γέννησης:

 • Από την 11η (ενδέκατη) μέχρι και την 100η (εκατοστή) ημέρα κατατίθεται ηλεκτρονικό παράβολο  ύψους 30 € (κωδ. 3828).
 • Μετά την εκατοστή ημέρα κατατίθεται ηλεκτρονικό παράβολο  ύψους 60 € (κωδ. 3829).

Σύνταξη ληξιαρχικής πράξης γέννησης

 

Δικαιολογητικά:

1) Δελτίο γέννησης το οποίο συντάσσεται και υπογράφεται από το μαιευτήρα ιατρό ή μαία νόμιμα θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής τους από τον αντίστοιχο σύλλογο.

2) Ληξιαρχική πράξη γάμου  ή σύμφωνο συμβίωσης των γονέων.

3) Πράξη προσδιορισμού επωνύμου τέκνων, που ήδη πρέπει να υπάρχει από τη διενέργεια του γάμου των γονέων.

4)  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης των γονέων.

5) Πιστοποιητικό γεννήσεως της μητέρας (σε περίπτωση εξώγαμου τέκνου).

6) Αστυνομική ταυτότητα των γονέων

7) Διαβατήρια (αν οι γονείς είναι αλλοδαποί).

.

Πράξη Ονοματοδοσίας

 

 • Η ονοματοδοσία γίνεται με τη δήλωση και των δύο γονέων. Σε περίπτωση προσέλευσης του ενός μόνο γονέα, απαιτείται έγγραφη υπεύθυνη δήλωση από τον άλλο, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής (από ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα), όπου θα αναφέρονται η ημερομηνία γεννήσεως του παιδιού και το όνομα το οποίο θα δοθεί (για αλλοδαπούς το όνομα να είναι γραμμένο και με ελληνικούς χαρακτήρες).

Δικαιολογητικά:

1) Αστυνομική ταυτότητα και των δύο γονέων.

2) Διαβατήρια και των δύο γονέων (σε περίπτωση που οι γονείς είναι αλλοδαποί).

Προθεσμίες για την πράξη ονοματοδοσίας:

Προθεσμίες για την πράξη ονοματοδοσίας δεν υπάρχουν.

 

Δήλωση Βάπτισης

 

 • Η βάπτιση δηλώνεται στο Ληξιαρχείο που δηλώθηκε η γέννηση ή στο Ληξιαρχείο του τόπου τέλεσης του μυστηρίου.
 • Για αλλοδαπούς, οι οποίοι δεν έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα δηλώνουν την βάπτιση τους στο Ληξιαρχείου του τόπου τέλεσης του μυστηρίου.

Υπόχρεοι για τη δήλωση:

Υπόχρεοι για την δήλωση βάπτισης είναι ή οι  γονείς του παιδιού, ή ο ανάδοχος, ή ο ίδιος ο βαπτισθείς (σε περίπτωση που είναι πάνω από 14 ετών), ή  οι εξ αίματος συγγενείς του μέχρι τρίτου βαθμού.

Δικαιολογητικά:

1) Δήλωση Βαπτίσεως, την οποία συντάσσει ο ιερέας που τελεί το μυστήριο, υπογεγραμμένη από τον ιερέα, τους γονείς και τον ανάδοχο.

2) Αστυνομική ταυτότητα του δηλούντα.

3) Διαβατήριο  του δηλούντα (εφόσον αυτός είναι αλλοδαπός).

Προθεσμίες υποβολής της δήλωσης βάπτισης δεν υπάρχουν.

 

 Δήλωση διαζυγίου

 

 • Το διαζύγιο δηλώνεται στο Ληξιαρχείο τελέσεως του γάμου.

Υπόχρεοι για την δήλωση διαζυγίου:

Υπόχρεοι για την δήλωση του διαζυγίου είναι ένας από τους δύο συζύγους ή τρίτο πρόσωπο για το οποίο έχει συνταχθεί ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Δικαιολογητικά:

Κατεβάστε την αίτηση εδώ

1) Αίτηση

2) Θεωρημένο αντίγραφο της δικαστικής απόφασης.

3) Πιστοποιητικό γραμματέα Πρωτοδικών για μη άσκηση ενδίκων μέσων.

4) Εκθεση παραίτησης από ένδικα μέσα.

5) Διαζευκτήριο της αρμόδιας Μητρόπολης (σε περίπτωση θρησκευτικού γάμου).

6) Αστυνομική ταυτότητα.

Προθεσμίες υποβολής της δήλωσης διαζυγίου:

1) Εμπρόθεσμη δήλωση διαζυγίου:

 • Εντός 30 (τριάντα) ημερών από την ημερομηνία που κατέστη αμετάκλητος η δικαστική απόφαση.

2) Εκπρόθεσμη δήλωση διαζυγίου:

 • Μετά τις 30 (τριάντα) ημέρες και μέχρι τις 90 (ενενήντα) ημέρες κατατίθεται ηλεκτρονικό παράβολο  ύψους 30 € (κωδ. 3828).
 • Μετά τις 90 (ενενήντα) ημέρες κατατίθεται ηλεκτρονικό παράβολο  ύψους 60 € (κωδ. 3829).

 

 Δήλωση Θανάτου

 

 •  Ο θάνατος ατόμου δηλώνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου θανάτου ή ενταφιασμού.

Υπόχρεοι για τη δήλωση:

Οι πλησιέστεροι συγγενείς του θανόντος, κάθε τρίτος που παραβρέθηκε στο θάνατο ή ο εργολάβος του Γραφείου Κηδειών, που αναλαμβάνει την εκφορά του νεκρού ή υπάλληλος του γραφείου αυτού.

Δικαιολογητικά:

1) Θάνατος σε οικία: Ιατρικό πιστοποιητικό θανάτου, νόμιμα θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής του ιδιώτη ιατρού που βεβαιώνει το θάνατο από το Αστυνομικό Τμήμα ή άλλη Δημόσια Αρχή ή τον Ιατρικό Σύλλογο.

2) Θάνατος σε Νοσοκομείο, Κλινική ή άλλο Ίδρυμα συνοικήσεως: Ιατρικό πιστοποιητικό θανάτου από το νοσηλεύσαντα ιατρό, νόμιμα θεωρημένο από την Διεύθυνση ή Γραμματεία του ιδρύματος και ελλείψει αυτού από ιατροδικαστή ή τον ιατρό πραγματογνώμονα που όρισε η αστυνομική ή δικαστική αρχή.

3) Στο πιστοποιητικό πρέπει να αναφέρονται και όλα τα στοιχεία της αστικής κατάστασης του θανόντος/της θανούσης.

4) Η Αστυνομική ταυτότητα του θανόντος /της θανούσης.

5) Σε περίπτωση απώλειας της Αστυνομικής ταυτότητας υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 από πρόσωπο Α” βαθμού συγγένειας.

6) Αστυνομική ταυτότητα του δηλούντος το θάνατο.

 

Προθεσμίες  δήλωσης θανάτου:

1) Εμπρόθεσμη  δήλωση θανάτου:

 • Εντός 24 ωρών από το γεγονός και οπωσδήποτε πριν την ταφή.

.

Μεταβολές Ληξιαρχικών Πράξεων

 

Οι μεταβολές που επέρχονται στην κατάσταση του φυσικού προσώπου, μετά τη σύνταξη της ληξιαρχικής πράξης, καταχωρούνται στο περιθώριο της αντίστοιχης πράξης, μέσα σε ορισμένη προθεσμία και βάσει ορισμένων, για κάθε περίπτωση μεταβολής, δικαιολογητικών.

Οι μεταβολές αναφέρονται κυρίως στο άρθρο 14 του Ν. 344/76 και είναι:

 • Διαζύγιο
 • Ακύρωση γάμου
 • Προσβολή πατρότητας
 • Ύπαρξη ή μη σχέσης γονέα και τέκνου
 • Εκούσια αναγνώριση χωρίς γάμο γεννημένου τέκνου
 • Δικαστική αναγνώριση γεννημένου τέκνου χωρίς γάμο
 • Υιοθεσία
 • Λύση υιοθεσίας
 • Προσδιορισμός ή προσθήκη επωνύμου τέκνου
 • Αλλαγή ή προσθήκη κυρίου ονόματος
 • Αλλαγή επωνύμου
 • Αλλαγή δόγματος ή θρησκεύματος
 • Κτήση ελληνικής ιθαγένειας
 • Ανάκτηση οικογενειακού επωνύμου έγγαμης γυναίκας
 • Πρόσδοση πατρώνυμου ή μητρώνυμου
 • Προσδιορισμός δημοτικότητας τέκνου

Για κάθε μεταβολή, από το Ληξιαρχείο Λιβαδειάς δίδονται λεπτομερείς οδηγίες στους ενδιαφερομένους σχετικά με τα δικαιολογητικά, τις προθεσμίες και τους υπόχρεους προς δήλωση των ως άνω μεταβολών και υπογραφής αυτών.

Τα ληξιαρχικά γεγονότα, οι διορθώσεις και οι μεταβολές δηλώνονται και υπογράφονται από πρόσωπα που ρητά ορίζονται στο Ληξιαρχικό Νόμο 344/76.

*Όλες οι δηλώσεις δύναται να γίνουν από τρίτο πρόσωπο εφοδιασμένο με ειδικό Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

 

Επανάκτηση Πατρικού Επωνύμου

Κατεβάστε την αίτηση εδώ

1)  Αίτηση ενδιαφερόμενης.

2) Υπεύθυνη δήλωση της ενδιαφερόμενης, η οποία είναι αμετάκλητη,  ενώπιον του ληξιάρχου σύμφωνα με την οποία θα δηλώνει ότι: «επιθυμώ να επανακτήσω το πατρικό μου επώνυμο. Τα προσωπικά μου στοιχεία στο μέλλον θα είναι: ( …….)».

3) Αστυνομική ταυτότητα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

 •  Η υπεύθυνη δήλωση κατατίθεται στο Ληξιαρχείο όπου έχει συνταχθεί η πράξη του γάμου. Η μεταβολή θα καταχωρηθεί στο περιθώριο της ληξιαρχικής πράξης γάμου.

 

Προσθήκη επωνύμου συζύγου

1) Αίτηση ενδιαφερόμενης. Κατεβάστε την αίτηση εδώ

2) Υπεύθυνη δήλωση του συζύγου, ενώπιον του ληξιάρχου σύμφωνα με την οποία θα δηλώνει ότι: «συναινώ η σύζυγός μου να προσθέσει στο πατρικό της επώνυμο το δικό μου επώνυμο. Τα προσωπικά της στοιχεία στο μέλλον θα είναι: (………..)».

3) Υπεύθυνη δήλωση της  ενδιαφερόμενης,  ενώπιον του ληξιάρχου σύμφωνα με την οποία θα δηλώνει ότι: «επιθυμώ να προσθέσω στο πατρικό μου επώνυμο το επώνυμο του συζύγου μου.. Τα προσωπικά μου στοιχεία στο μέλλον θα είναι: ( …….)».

4) Αστυνομική ταυτότητα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η υπεύθυνη δήλωση κατατίθεται στο ληξιαρχείο όπου έχει συνταχθεί η πράξη γάμου. Η μεταβολή θα καταχωρηθεί στο περιθώριο της πράξης γάμου.

Αντίγραφα – Αποσπάσματα Ληξιαρχικών Πράξεων

 

Από τις Ληξιαρχικές Πράξεις Γεννήσεων, Γάμων και Θανάτων εκδίδονται και χορηγούνται αντίγραφα ή αποσπάσματα, για κάθε νόμιμη χρήση.

Αντίγραφα ή αποσπάσματα των ως άνω Ληξιαρχικών Πράξεων δικαιούνται να ζητήσουν οι εξής:

 

1) ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ή ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ δικαιούται να ζητήσει  αναφερόμενος στη Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως, οι γονείς του ή οι συγγενείς Α” βαθμού.

 

2) ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ή ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΓΑΜΟΥ δικαιούται να ζητήσουν οι αναφερόμενοι στη Ληξιαρχική Πράξη Γάμου.

 

3) ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ή ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ δικαιούται να ζητήσουν οι συγγενείς Α” βαθμού ή (ο/η) σύζυγος.

 

Αντίγραφα ή αποσπάσματα Ληξιαρχικών Πράξεων μπορούν να χορηγηθούν και σε οποιονδήποτε τρίτο, ο οποίος όμως πρέπει να αποδείξει ότι:

 • έχει έννομο συμφέρον ενεργεί κατ” εξουσιοδότηση των δικαιούχων σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις.

*Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Παπαδημητρίου Ευσταθία και Τσάντα Παναγιώτα του Ληξιαρχείου Λιβαδειά