Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
 1. Δημήτριος Καράντζαλης
 2. Σωτήριος Καρβούνης
 3. Νικόλαος Τζουβάρας
 4.Χρήστος Παπαθανασίου
 5.  Ιωάννης Δημητρόπουλος
 6. Κων/νος Σωτηρόπουλος
 7. Πέτρος Αρκουμάνης
 8. Γεώργιος Σκλάβος