Μητρώο Αρρένων

Προϊσταμένη Διοικητικών Yπηρεσιών :Δημακοπούλου Μαρία-Άννα

Αρμόδιος : Δημακοπούλου Μαρία – Αννα

Τηλ. επικοινωνίας : 22613 – 50835, 22613-50837, 22613-50839

e-mail : mdimakopoulou@livadia.gr, gpanagi@livadia.gr, nfilosofos@livadia.gr

Fax : 22613 – 50831

 

 ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Εγγραφή αδήλωτου ανήλικα

 

1) Αίτηση  κάθε προσώπου που ασκεί οπωσδήποτε την γονική μέριμνα ή επιτροπεία.

2) Ληξιαρχική πράξη γέννησης που έχει συνταχθεί μέσα σε εννενήντα (90) ημέρες.

3) Υπεύθυνη δήλωση.

4) Πιστοποιητικό εγγραφής στο Μητρώο Αρρένων  του πατέρα του ανήλικου αδήλωτου.

5) Βεβαίωση περί μη εγγραφής του ανήλικου αδήλωτου στα Μητρώα Αρρένων που είναι γραμμένος ο πατέρας του.

6) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης των γονέων.

7) Μία πρόσφατη φωτογραφία κατά μέτωπο.

8) Αστυνομική ταυτότητα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

Τα υπ΄ αριθμ. 2,4,5,6 δικαιολογητικά μπορεί να αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από τον αρμόδιο υπάλληλο.

 

Εγγραφή  αδήλωτου ενήλικα

 

1) Αίτηση ενδιαφερόμενου.

2) Ληξιαρχική πράξη γέννησης που έχει συνταχθεί μέσα σε εννενήντα (90) ημέρες.

3) Υπεύθυνη δήλωση.

4) Πιστοποιητικό εγγραφής στο Μητρώο Αρρένων  του πατέρα του αδήλωτου ενήλικα.

5) Βεβαίωση περί μη εγγραφής του αδήλωτου ενήλικα στα Μητρώα Αρρένων που είναι γραμμένος ο πατέρας του.

6) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του αδήλωτου ενήλικα.

7) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του πατέρα του αδήλωτου ενήλικα.

8) Μία πρόσφατη φωτογραφία κατά μέτωπο.

9) Αστυνομική ταυτότητα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Τα υπ΄ αριθμ.. 2,4,5,6,7  δικαιολογητικά μπορεί να αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από τον αρμόδιο υπάλληλο.

 

Εγγραφή αδηλώτου με επιγενομένο γάμο

 

1) Αίτηση ενδιαφερόμενου, ή αν πρόκειται για ανήλικο, κάθε προσώπου που ασκεί οπωσδήποτε την γονική μέριμνα ή επιτροπεία.

2) Ληξιαρχική πράξη γάμου.

3) Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού.

4) Υπεύθυνη δήλωση ενήλικα.

5) Υπεύθυνη δήλωση ανήλικου.

6) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του ενδιαφερόμενου (εφόδον πρόκειται για ενήλικο).

7) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης τωνγονέων (εφόσον πρόκειται για ανήλικο).

8) Μία πρόσφατη φωτογραφία κατά μέτωπο.

9) Αστυνομική ταυτότητα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

  • Τα υπ΄ αριθμ. 2,3,6,7 δικαιολογητικά μπορεί να αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από τον αρμόδιο υπάλληλο.

 

Εγγραφή τέκνου εκτός γάμου

 

1) Αίτηση της μητέρας.

2) Πιστοποιητικό γέννησης της μητέρας. *

3) Ληξιαρχική πράξη γέννησης του τέκνου. *

4) Δύο πρόσφατες φωτογραφίες κατά μέτωπο (εφόσον το τέκνο είνια πάνω από 14 ετών).

5) Αστυνομική ταυτότητα.

 

* = τα συγκεκριμένα δικαιολογητικά μπορεί να αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από τον αρμόδιιο υπάλληλο.

 

Εγγραφή αλλοδαπών που αποκτούν ή ανακτούν την Ελληνική ιθαγένεια.

 

1) Αίτηση ενδιαφερόμενου, ή αν πρόκειται για ανήλικο, κάθε προσώπου που ασκεί την γονική μέριμνα ή επιτροπεία (υποβάλλεται στον Δήμο ή την Κοινότητα του τόπου κατοικίας κατά το χρόνο κτήσης της Ελληνικής ιθαγένειας).

2) Ληξιαρχική πράξη γέννησης (σε περίπτωση που δεν υπάρχει ληξιαρχική πράξη γέννησης, απαιτείται η υποβολή οποιουδήποτε άλλου επίσημου στοιχείου).

3) Μία  πρόσφατη φωτογραφία του ενδιαφερόμενου κατά μέτωπο.

4) Διαβατήριο.

 

Επανεγγραφή ανύπαρκτων

1) Αίτηση ενδιαφερόμενου.

2) Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

3) Αντίγραφο διαβατηρίου (για κάτοικο του εξωτερικού επικυρωμένο από την Προξενική Αρχή με ακριβή διεύθυνση κατοικίας).

4) Πιστοποιητικό μονίμου κατοίκου εξωτερικού.

5) Εξουσιοδότηση, εάν η αίτηση υποβληθεί από τρίτο πρόσωπο, ή αίτηση του ενδιαφερόμενου επικυρωμένη από την εκεί Ελληνική Προξενική Αρχή.

 

ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 

Διαγραφή ανηλίκου πολλαπλώς εγγεγραμμένου

 

1) Αίτηση κάθε προσώπου που ασκεί την γονική μέριμνα ή επιτροπεία (υποβάλλεται στον Δήμο από τον οποίο ζητείται η διαγραφή).

2) Υπεύθυνη δήλωση.

3) Πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων (εκδίδεται από τον Δήμο στον οποίο θα παραμείνει εγγεγραμμένος). *

4) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης των γονέων ( σε περίπτωση διαζυγίου πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από την μερίδα του γονέα που έχει την επιμέλεια του τέκνου. Σε περίπτωση επιμέλειας της μητέρας απαραίτητο είναι και το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του πατέρα). *

4) Αστυνομική ταυτότητα.

 

* = τα συγκεκριμένα δικαιολογητικά μπορεί να αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από τον αρμόδιο υπάλληλο.

 

Διαγραφή ενήλικου πολλαπλώς εγγεγραμμένου

 

1) Αίτηση ενδιαφερόμενου.  (υποβάλλεται στον Δήμο από τον οποίο ζητείται η διαγραφή).

2) Υπεύθυνη δήλωση.

3) Πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώο Αρρένων (εκδίδεται από τον Δήμο στον οποίο θα παραμείνει εγγεγραμμένος). *

4) Αστυνομική ταυτότητα.

 

* = το συγκεκριμένο δικαιολογητικό μπορεί να αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από τον αρμόδιο υπάλληλο.

 

 Διαγραφή λόγω θανάτου

 

1) Αίτηση ενδιαφερόμενου.

2) Ληξιαρχική πράξη θανάτου.

3) Αστυνομική ταυτότητα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

  • Το υπ΄ αριθμ. 2 δικαιολογητικό μπορεί να αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από τον αρμόδιο υπάλληλο.
  • Σε πρίπτωση θανάτου και σύνταξης της σχετικής ληξιαρχικής πράξης στο εξωτερικόαπαιτείται πριν την υποβολή της στην αρμόδια υπηρεσία του Μητρώου Αρρένων η μετάφραση και καταχώρησή της στο Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών (Μητροπόλεως 60).

 

 

Διαγραφή λόγω θανάτου προσώπου που υπηρετεί στις Ένοπλες Δυνάμεις ή στα σώματα Ελληνικής Αστυνομίας, Πυροσβεστικού ή Λιμενικού

 

1) Αίτηση ενδιαφερόμενου.

2) Ληξιαρχική πράξη θανάτου.

3) Έγγραφο αρμόδιου στρατολογικού γραφείου περί του θανάτου και της διαγραφής.

4) Αστυνομική ταυτότητα.

 

Διαγραφή λόγω αφάνειας

 

1) Αίτηση ενδιαφερόμενου.

2) Κυρωμένο αντίγραφο τελεσίδικης δικαστικής απόφασης περί της αφάνειας.

3) Αστυνομική ταυτότητα.

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΛΛΕΙΠΟΝΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

 

 

Προσθήκη πατρωνύμου

 

1) Αίτηση ενδιαφερόμενου, ή αν πρόκειται για ανήλικο, κάθε προσώπου που ασκεί οπωσδήποτε την γονική μέριμνα ή επιτροπεία.

2) Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού με καταχωρημένο το πατρώνυμο.

3) Ληξιαρχική πράξη γέννησης του πατέρα.

4) Πιστοποιητικό περί εγγραφής του πατέρα στο Μητρώο Αρρένων.

5) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του πατέρα.

6) Αστυνομική ταυτότητα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

  • Τα υπ΄ αριθμ. 2,3,4,5   δικαιολογητικά μπορεί να αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από τον αρμόδιο υπάλληλο.

 

Προσθήκη μητρωνύμου

 

1) Αίτηση ενδιαφερόμενου, ή αν πρόκειται για ανήλικο, κάθε προσώπου που ασκεί οπωσδήποτε την γονική μέριμνα ή επιτροπεία.

2) Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού με καταχωρημένο το μητρώνυμο.

3) Ληξιαρχική πράξη γέννησης της μητέρας.

4) Πιστοποιητικό γέννησης της μητέρας.

5) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης της μητέρας.

6) Αστυνομική ταυτότητα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

    • Τα υπ΄ αριθμ. 2,3,4,5  δικαιοιλογητικά μπορεί να αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από τον αρμόδιο υπάλληλο.

 

 

Προσθήκη κυρίου ονόματος (όταν υπάρχει ληξιαρχική πράξη γέννησης)

 

1) Αίτηση ενδιαφερόμενου, ή αν πρόκειται για ανήλικο, κάθε προσώπου που ασκεί οπωσδήποτε την γονική μέριμνα ή επιτροπεία.

2) Ληξιαρχική πράξη γέννησης με καταχωρημένο το κύριο όνομα. *

3) Αστυνομική ταυτότητα.

 

* = το συγκεκριμένο δικαιολογητικό μπορεί να αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από τον αρμόδιο υπάλληλο.

 

Προσθήκη κυρίου ονόματος (όταν δεν υπάρχει ληξιαρχική πράξη γέννησης)

 

1) Αίτηση ενδιαφερόμενου, ή αν πρόκειται για ανήλικο, κάθε προσώπου που ασκεί οπωσδήποτε την γονική μέριμνα ή επιτροπεία.

Όταν δεν υπάρχει ληξιαρχική πράξη γέννησης, υποβάλλονται τα κάτωθι κατά σειρά προτεραιότητας δικαιολογητικά:

α) Βεβαίωση του εφημέριου, από τα τηρούμενα βιβλία «βαπτίσεων» της Εκκλησίας, από την οποία να προκύπτει το όνομα που δόθηκε κατά τη βάπτιση, ή όμοια του οικείου θρησκευτικού λειτουργού Τεμένους ή Συναγωγής, από τα τηρούμενα βιβλία «γεννήσεων», από την οποία να προκύπτει το όνομα που δόθηκε κατά τη γέννηση ή την περιτομή.

β) Υπεύθυνη δήλωση κάθε προσώπου που ασκεί οπωσδήποτε την  γονική μέριμνα ή επιτροπεία ή του αναδόχου για το όνομα που δόθηκε ή σε περίπτωση έλλειψης αυτής, υπεύθυνη δήλωση του ίδιου του ενδιαφερόμενου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1599/1986 (υπεύθυνη δήλωση του ν. 105).

2) Αστυνομική ταυτότητα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Σε περίπτωση μη σύνταξης ληξιαρχικής πράξης γέννησης πρέπει να ζητείταια από τον ενδιαφερόμενο / την ενδιαφερόμενη και να χορηγείται από τον  / την ληξίαρχο αρνητική βεβαίωση αναφέροντας και τον λόγο μη σύνταξής της.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Σε περίπτωση αδυναμίας χορήγησης βεβαίωσης από τον οικείο εφημέριο χορηγείται αρνητική βεβαίωση αναφέροντας τον λόγο αδυναμίας χορήγησης της σχετικής βεβαίωσης.

 

Προσθήκη ελλείποντος τόπου γεννήσεως, θρησκεύματος, στοιχείων ληξιαρχικής πράξης κ.λ.π.. (όταν υπάρχει ληξιαρχική πράξη γέννησης)

 

1) Αίτηση ενδιαφερόμενου, ή αν πρόκειται για ανήλικο, κάθε προσώπου που ασκεί οπωσδήποτε την γονική μέριμνα ή επιτροπεία.

2) Ληξιαρχική πράξη γέννησης, στην οποία να έχει καταχωρηθεί το στοιχείο που λείπει. *

3) Αστυνομική ταυτότητα.

 

* = το συγκεκριμένο δικαιολογητικό μπορεί να αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από τον αρμόδιο υπάλληλο.

 

Προσθήκη ελλείποντος τόπου γεννήσεως, θρησκεύματος, στοιχείων ληξιαρχικής πράξης κ.λ.π.. (όταν δεν υπάρχει ληξιαρχική πράξη γέννησης)

 

1) Αίτηση ενδιαφερόμενου, ή αν πρόκειται για ανήλικο, κάθε προσώπου που ασκεί οπωσδήποτε την γονική μέριμνα ή επιτροπεία.

Όταν δεν υπάρχει ληξιαρχική πράξη γέννησης, υποβάλλονται τα κάτωθι κατά σειρά προτεραιότητας δικαιολογητικά:

α) Βεβαίωση του εφημέριου, από τα τηρούμενα βιβλία «βαπτίσεων» της Εκκλησίας, από την οποία να προκύπτει το όνομα που δόθηκε κατά τη βάπτιση, ή όμοια του οικείου θρησκευτικού λειτουργού Τεμένους ή Συναγωγής, από τα τηρούμενα βιβλία «γεννήσεων», από την οποία να προκύπτει το όνομα που δόθηκε κατά τη γέννηση ή την περιτομή.

β) Υπεύθυνη δήλωση κάθε προσώπου που ασκεί οπωσδήποτε την  γονική μέριμνα ή επιτροπεία ή του αναδόχου για το όνομα που δόθηκε ή σε περίπτωση έλλειψης αυτής, υπεύθυνη δήλωση του ίδιου του ενδιαφερόμενου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1599/1986 (υπεύθυνη δήλωση του ν. 105).

2) Αστυνομική ταυτότητα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Σε περίπτωση μη σύνταξης ληξιαρχικής πράξης γέννησης πρέπει να ζητείταια από τον ενδιαφερόμενο / την ενδιαφερόμενη και να χορηγείται από τον  / την ληξίαρχο αρνητική βεβαίωση αναφέροντας και τον λόγο μη σύνταξής της.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Σε περίπτωση αδυναμίας χορήγησης βεβαίωσης από τον οικείο εφημέριο χορηγείται αρνητική βεβαίωση αναφέροντας τον λόγο αδυναμίας χορήγησης της σχετικής βεβαίωσης.

 

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΣΦΑΛΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

 

Διόρθωση επωνύμου, πατρωνύμου

 

1) Αίτηση ενδιαφερόμενου, ή αν πρόκειται για ανήλικο, κάθε προσώπου που ασκεί οπωσδήποτε την γονική μέριμνα ή επιτροπεία.

2) Πιστοποιητικό περί εγγραφής του πατέρα στα Μητρώα αρρένων. *

3) Ληξιαρχική πράξη γέννησης του ενδιαφερόμενου ή του ανηλίκου με καταχωρημένο το προς διόρθωση στοιχείο. *

4) Αστυνομική ταυτότητα.

 

* = τα συγκεκριμένα δικαιολογητικά μπορεί να αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από τον αρμόδιο υπάλληλο.

 

Διόρθωση μητρωνύμου

 

1) Αίτηση ενδιαφερόμενου, ή αν πρόκειται για ανήλικο, κάθε προσώπου που ασκεί οπωσδήποτε την γονική μέριμνα ή επιτροπεία.

2) Ληξιαρχική πράξη γέννησης του ενδιαφερόμενου ή του ανηλίκου με καταχωρημένο το προς διόρθωση στοιχείο. *

3) Πιστοποιητικό γέννησης της μητέρας. *

4) Αστυνομική ταυτότητα.

 

* = τα συγκεκριμένα δικαιολογητικά μπορεί να αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από τον αρμόδιο υπάλληλο.

 

Διόρθωση κυρίου ονόματος (όταν υπάρχει ληξιαρχική πράξη γέννησης)

 

1) Αίτηση ενδιαφερόμενου, ή αν πρόκειται για ανήλικο, κάθε προσώπου που ασκεί οπωσδήποτε την γονική μέριμνα ή επιτροπεία.

2) Ληξιαρχική πράξη γέννησης του ενδιαφερόμενου ή του ανηλίκου με καταχωρημένο το προς διόρθωση στοιχείο. *

3) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.*

4) Αστυνομική Ταυτότητα.

 

* = το συγκεκριμένο δικαιολογητικό μπορεί να αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από τον αρμόδιο υπάλληλο.

 

Διόρθωση κυρίου ονόματος (όταν δεν υπάρχει ληξιαρχική πράξη γέννησης)

 

1) Αίτηση ενδιαφερόμενου, ή αν πρόκειται για ανήλικο, κάθε προσώπου που ασκεί οπωσδήποτε την γονική μέριμνα ή επιτροπεία.

Όταν δεν υπάρχει ληξιαρχική πράξη γέννησης, υποβάλλονται τα κάτωθι κατά σειρά προτεραιότητας δικαιολογητικά:

α) Βεβαίωση του εφημέριου, από τα τηρούμενα βιβλία «βαπτίσεων» της Εκκλησίας, από την οποία να προκύπτει το όνομα που δόθηκε κατά τη βάπτιση, ή όμοια του οικείου θρησκευτικού λειτουργού Τεμένους ή Συναγωγής, από τα τηρούμενα βιβλία «γεννήσεων», από την οποία να προκύπτει το όνομα που δόθηκε κατά τη γέννηση ή την περιτομή.

β) Υπεύθυνη δήλωση κάθε προσώπου που ασκεί οπωσδήποτε την  γονική μέριμνα ή επιτροπεία ή του αναδόχου για το όνομα που δόθηκε ή σε περίπτωση έλλειψης αυτής, υπεύθυνη δήλωση του ίδιου του ενδιαφερόμενου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1599/1986 (υπεύθυνη δήλωση του ν. 105).

2) Αστυνομική ταυτότητα.

 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Σε περίπτωση μη σύνταξης ληξιαρχικής πράξης γέννησης πρέπει να ζητείταια από τον ενδιαφερόμενο / την ενδιαφερόμενη και να χορηγείται από τον  / την ληξίαρχο αρνητική βεβαίωση αναφέροντας και τον λόγο μη σύνταξής της.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Σε περίπτωση αδυναμίας χορήγησης βεβαίωσης από τον οικείο εφημέριο χορηγείται αρνητική βεβαίωση αναφέροντας τον λόγο αδυναμίας χορήγησης της σχετικής βεβαίωσης.

 

Διόρθωση τόπου γεννήσεως, θρησκεύματος, στοιχείων ληξιαρχικής πράξης κ.λ.π. (όταν υπάρχει ληξιαρχική πράξη γέννησης)

 

1) Αίτηση ενδιαφερόμενου, ή αν πρόκειται για ανήλικο, κάθε προσώπου που ασκεί οπωσδήποτε την γονική μέριμνα ή επιτροπεία.

2) Ληξιαρχική πράξη γέννησης του ενδιαφερόμενου ή του ανηλίκου με καταχωρημένο το προς διόρθωση στοιχείο. *

3) Αστυνομική ταυτότητα.

 

* = το συγκεκριμένο δικαιολογητικό μπορεί να αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από τον αρμόδιο υπάλληλο.

 

Διόρθωση τόπου γεννήσεως, θρησκεύματος κ.λ.π. (όταν δεν υπάρχει ληξιαρχική πράξη γέννησης)

 

1) Αίτηση ενδιαφερόμενου, ή αν πρόκειται για ανήλικο, κάθε προσώπου που ασκεί οπωσδήποτε την γονική μέριμνα ή επιτροπεία.

Όταν δεν υπάρχει ληξιαρχική πράξη γέννησης, υποβάλλονται τα κάτωθι κατά σειρά προτεραιότητας δικαιολογητικά:

α) Βεβαίωση του εφημέριου, από τα τηρούμενα βιβλία «βαπτίσεων» της Εκκλησίας, από την οποία να προκύπτει το όνομα που δόθηκε κατά τη βάπτιση, ή όμοια του οικείου θρησκευτικού λειτουργού Τεμένους ή Συναγωγής, από τα τηρούμενα βιβλία «γεννήσεων», από την οποία να προκύπτει το όνομα που δόθηκε κατά τη γέννηση ή την περιτομή.

β) Υπεύθυνη δήλωση κάθε προσώπου που ασκεί οπωσδήποτε την  γονική μέριμνα ή επιτροπεία ή του αναδόχου για το όνομα που δόθηκε ή σε περίπτωση έλλειψης αυτής, υπεύθυνη δήλωση του ίδιου του ενδιαφερόμενου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1599/1986 (υπεύθυνη δήλωση του ν. 105).

2) Αστυνομική ταυτότητα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Σε περίπτωση μη σύνταξης ληξιαρχικής πράξης γέννησης πρέπει να ζητείταια από τον ενδιαφερόμενο / την ενδιαφερόμενη και να χορηγείται από τον  / την ληξίαρχο αρνητική βεβαίωση αναφέροντας και τον λόγο μη σύνταξής της.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Σε περίπτωση αδυναμίας χορήγησης βεβαίωσης από τον οικείο εφημέριο χορηγείται αρνητική βεβαίωση αναφέροντας τον λόγο αδυναμίας χορήγησης της σχετικής βεβαίωσης.

 

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

 

Αλλαγή επωνύμου

 

Πρόσληψη επωνύμου, πατρωνύμου, μητρωνύμου

 

1) Αίτηση ενδιαφερόμενου, ή αν πρόκειται για ανήλικο, κάθε προσώπου που ασκεί οπωσδήποτε την γονική μέριμνα ή επιτροπεία.

2) Ληξιαρχική πράξη γέννησης του, κατά περίπτωση, προσώπου. *

3) Αστυνομική ταυτότητα.

 

* = το συγκεκριμένο δικαιολογητικό μπορεί να αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από τον αρμόδιο υπάλληλο.

 

Αλλαγή στοιχείων λόγω αναγνωρίσεως εξώγαμου τέκνου

 

1) Αίτηση του αναγνωριζόμενου, ή αν είναι ανήλικος, κάθε προσώπου που ασκεί την γονική μέριμνα ή την επιτροπεία.

2) Επικυρωμένο αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης υιοθεσίας ή της διαθήκης σε περίπτωση εκούσιας αναγνώρισης ή της δικαστικής απόφασης σε περίπτωση δικαστικής αναγνώρισης.

3) Ληξιαρχική πράξη γέννησης με τα νέα στοιχεία καταχωρημένα.

4) Αστυνομική ταυτότητα.

 

Αλλαγή στοιχείων λόγω υιοθεσίας

 

1) Αίτηση του υιοθετηθέντα ή αν είνια ανήλικος, του υιοθετήσαντα γονέα ή ενός των συζύγων (περίπτωση κοινής υιοθεσίας και από τους δύο συζύγους, ή υιοθεσίας από τον έναν σύζυγο του τέκνου του άλλου)

2) Επικυρωμένο αντίγραφο της δικαστικής απόφασης περί της υιοθεσίας.

3) Ληξιαρχική πράξη γέννησης με τα νέα στοιχεία καταχωρημένα.

4) Αστυνομική ταυτότητα.

5) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον Δήμαρχο περί της εγγραφής στα μητρώα αρρένων και δημοτολόγια του υιοθετηθέντα και των υιοθετησάντων.