ΔΕΥΑΛ

Νομική Μορφή. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου κοινωφελούς χαρακτήρα και διέπεται ως προς την διοίκηση, οργάνωση, εκτέλεση, λειτουργία και συντήρηση των έργων της αρμοδιότητάς της ως και τις πηγές χρηματοδότησης της από τις διατάξεις του Ν. 1069/1980 «περί κινήτρων δια την ίδρυσην επιχειρήσεων υδρεύσεως και αποχετεύσεως». Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 1065/1980 «περί κυρώσεως του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος» και οι κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας.

Έτος Σύστασης της επιχείρησης 19 Αυγούστου 1981.

Όργανα Διοίκησης. Η επιχείρηση διοικείται από 7μελές διοικητικό συμβούλιο που αποτελείται από τον Πρόεδρο και δύο (2) μέλη που προέρχονται κατ’ ίσο αριθμό από δημοτικούς συμβούλους. Δύο (2) κατοίκους του Δήμου οι οποίοι έχουν πείρα ή γνώση σχετική με το αντικείμενο της επιχείρησης. Ενας (1) εκπρόσωπος των εργαζομένων και ένας εκπρόσωπος (1) του Εργατικού κέντρου Λιβαδειάς. Τα μέλη του διοικητικού συμβούλιου και οι αναπληρωτές τους ορίζονται από το δημοτικό συμβούλιο.

Η θητεία του διοικητικού συμβούλιου ακολουθεί την θητεία του δημοτικού συμβούλιου και λήγει με την εγκατάσταση των νέων μελών.

Το διοικητικό συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του των αντιπρόεδρο, ώστε να αναπληρώνει τον πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του τελευταίου.

Σκοπός. Διαχείριση των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, βιολογικού καθαρισμού Λιβαδειάς, βιολογικού καθαρισμού Τσουκαλάδων.

 

Περισσότερα εδώ