Ανάλυση Προϋπολογισμού

Κριτήρια αναζήτησης
Υπηρεσία Κ.Α. Περιγραφή Προϋπολογισθέντα Διαμορφωθέντα ΒεβαιωθένταΕισπραχθέντα
3217 Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων 5.878,21 5.878,205.878,200,00
0527 Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ 16065/2002 (ΦΕΚ 497 Β')) 35.500,00 30.000,0010.555,6710.555,67
3215 Τέλος ακίνητης περιουσίας 184.467,39 184.617,58184.617,5831.817,06
3214 Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 14.893,17 14.807,9414.807,94566,58
3213 Τέλη και δικαιώματα άρδευσης 546.473,95 538.038,38538.038,38142.880,06
3212 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 174.497,99 173.882,20173.882,205.251,20
3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 935.305,11 934.436,22934.436,22661.457,16
2118 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 12.000,00 9.000,004.843,804.717,46
5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 231.089,91 562.686,06479.303,25479.303,25
0511 Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80) 142.500,00 142.500,00104.370,9443.451,04
0468 Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 7.000,00 7.000,005.124,745.124,74
0465 Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων (άρθρο 15 Ν 2115/93, άρθρο 27 Ν 2130/93) 8.000,00 3.000,000,000,00
4111 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 365.000,00 441.000,00323.144,82323.144,82
3218 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 820.452,97 825.174,66825.174,6635.066,27
0462 Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) 500,00 500,000,000,00
0461 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) 43.500,00 35.000,0021.729,8121.139,81
0452 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) 9.000,00 8.500,003.111,873.104,09
0415 Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων 500,00 500,00500,00500,00
0414 Τέλος ανακομιδής 1.000,00 500,00865,00865,00
0412 Δικαίωμα ενταφιασμού 20.000,00 17.000,0011.395,0011.395,00
0411 Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου 15.000,00 15.000,007.950,007.950,00
2111 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 416.000,00 385.000,00580.591,59454.277,21
0451 Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93) 1.300,00 1.000,00558,54558,54
5112 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες 551.055,99 615.627,15615.627,15615.627,15
0713 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΔΚΚ) 8.000,00 5.000,005.348,005.348,00
0712 Μισθώματα θαλασσίων εκτάσεων (άρθρο 15 Ν 2130/93) 5.000,00 5.000,0012.000,004.500,00
4219 Επιστροφή εν γένει χρημάτων 40.000,00 40.000,00424,75424,75
5113 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο απο τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών 244.143,01 490.226,54573.609,35573.609,35
5123 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο απο έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών 10.000,00 10.000,0010.000,0010.000,00
5124 Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ) 647.663,20 794.338,49794.338,49794.338,49
4311 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν.1946/1991) 385.560,00 385.560,00285.150,00285.150,00
1328.601 Επιχορήγηση από ΕΤΠΑ για Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιζόμενων επιγραφών και στοιχείων σήμανσης (πράξη Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου - Συνδικαιούχος Επιμελητήριο Βοιωτίας) 0,00 10.000,000,000,00
1328.602 Επιχορήγηση από ΕΤΠΑ για Προμήθεια και τοποθέτηση νέων τεντών και προσαρμογή υφισταμένων (πράξη Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου - Συνδικαιούχος Επιμελητήριο Βοιωτίας) 0,00 20.000,000,000,00
1211.010 Επιχορήγηση για κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων 0,00 121.190,000,000,00
1328.603 Επιχορήγηση από ΕΤΠΑ για Διοργάνωση εκδήλωσης για την προβολή της Εμπορικής Περιοχής (πράξη Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου - Συνδικαιούχος Επιμελητήριο Βοιωτίας) 0,00 5.000,000,000,00
1328.604 Επιχορήγηση από ΕΤΠΑ για Πλατφόρμα (ΑΡΡ) Ενίσχυσης Τοπικής Επιχειρηματικότητας μέσω υπηρεσιών αλληλεπίδρασης ενίσχυσης της πιστότητας και επιβράβευσης επισκεπτών (LOYALTY) (πράξη Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου - Συνδικαιούχος Επιμελητήριο Βοιωτίας) 0,00 14.160,000,000,00
1328.605 Επιχορήγηση από ΕΤΠΑ για Επιχορήγηση από ΕΤΠΑ για Διαχείριση και Δημοσιότητα της Πράξης - αμοιβές προσωπικού και δαπάνες βάσει απλοποιημένου κόστους (πράξη Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου - Συνδικαιούχος Επιμελητήριο Βοιωτίας) 0,00 14.037,000,000,00
1315.001 Επιχορήγηση από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (άρθρο 69 του Ν.4509/2017)για την εκτέλεση του έργου Ασφαλτόστρωση οδού αγροτικής περιοχής Κυριακίου 0,00 5.204,24373,53373,53
1211.001 Έκτακτη επιχορήγηση Υπουργείου Εσωτερικών προς κάλυψη των έκτακτων και επιτακτικών τους αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορωνοιου COVID-19 0,00 255.302,30255.685,83255.685,83
1219.008 Επιχορήγηση από Υπουργείο Εσωτερικών-Οικονομικών-Αγροτικής Ανάπτυξης για δαπάνες στείρωσης σκύλων 0,00 2.937,422.937,422.937,42
1322.055 Επιχορήγηση Φιλόδημος ΙΙ για κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου 0,00 10.000,000,000,00
1322.054 Επιχορήγηση από ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για ΄΄Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών’’ 0,00 150.000,000,000,00
1322.056 Επιχορήγηση Φιλόδημος ΙΙ για Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου 0,00 20.960,000,000,00
0471.001 Τέλος τέλεσης πολιτικών γάμων (σε μη εργάσιμες ημέρες) 1.500,00 1.500,000,000,00
0619.007 Επιχορήγηση για σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου 12.320,64 13.320,6413.320,6413.320,64
0719.001 Τέλη διέλευσης, χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης και εγγυήσεων καλής εκτέλεσης των εργασιών διέλευσης 2.000,00 22.571,8922.571,8922.571,89
0719.002 Αντίτιμο κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος των πυλώνων του Δημοτικού Σταδίου για λογαριασμό τρίτων (τέλεση αγώνων) 1.000,00 1.000,000,000,00
1219.007 Επιχορήγηση από Πράσινο Ταμείο για Εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας 40.000,00 40.000,000,000,00
1321.046 Επιχορήγηση από ΕΤΠΑ για Ενεργειακή Αναβάθμιση Σχολικής Μονάδας ΕΠΑΛ Λιβαδειάς 50.000,00 50.000,000,000,00
1322.049 Παρεμβάσεις για προσαρμογή λειτουργούντων έξι (6) δημοτικών βρεφικών παιδικών και βρεφονηπιακων σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017 289.000,00 39.000,000,000,00
1322.050 Επιχορήγηση από πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για Αναβάθμιση Δημοτικού Σταδίου Λιβαδειάς 500.000,00 100.000,000,000,00
1322.052 Επιχορήγηση από ΠΔΕ - ΣΑΕ 016 για Φωτισμό γηπέδου Ζαγαρά Δήμου Λεβαδέων 50.000,00 50.000,000,000,00
1322.053 Επιχορήγηση από ΠΔΕ - ΣΑΕ 016 για Κατασκευή Στεγάστρου στο ΕΠΑΛ Λιβαδειάς 20.000,00 20.000,000,000,00
1328.020 Επιχορήγηση από ΕΤΠΑ για Απαλλοτρίωση-Αγορά Οικοπέδων Στρ. Ιωάννου και Βενιζέλου (πράξη Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Λεβαδέων) 148.920,00 148.920,000,000,00
1328.021 Επιχορήγηση από ΕΤΠΑ για Προμήθεια και τοποθέτηση έξυπνων παγκακιών στους κοινόχρηστους χώρους και στα πάρκα τσέπης (πράξη Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Λεβαδέων) 85.800,00 5.800,000,000,00
1328.022 Επιχορήγηση από ΕΤΠΑ για Αγορά ιδιοκτησίας Γέρου επι της οδού Τσόγκα και δημιουργία πρόσβασης (πράξη Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Λεβαδέων) 131.292,00 131.292,000,000,00
1328.023 Επιχορήγηση από ΕΤΠΑ για Αγορά γλυπτών - τοποθέτηση σε δημόσιο χώρο (πράξη Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Λεβαδέων) 100.000,00 10.000,000,000,00
1328.024 Επιχορήγηση από ΕΤΠΑ για Εγκατάσταση συστημάτων έξυπνου οδοφωτισμού επι των οδών Καραγιαννοπούλου (από Καλλιαγκάκη έως Ανδρεαδάκη), Ανδρεαδάκη (από Καραγιαννοπούλου έως Μπουφίδου) και Ελ. Γονή (πράξη Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Λεβαδέων) 186.000,00 6.000,000,000,00
1328.025 Επιχορήγηση από ΕΤΠΑ για Υλοποίηση και εγκατάσταση καινοτόμου συστήματος WI-FI - Συνδεσιμότητα για πρόσβαση στο Internet και στο Intanet (πράξη Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Λεβαδέων) 101.680,00 10.000,000,000,00
1328.026 Επιχορήγηση από ΕΤΠΑ για Info Kiosks (πράξη Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Λεβαδέων) 18.600,00 18.600,000,000,00
1328.027 Επιχορήγηση από ΕΤΠΑ για Φωτισμό και Ανάδειξη Κτιρίου Ιεράς Μητρόπολης (πράξη Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Λεβαδέων) 27.908,00 5.000,000,000,00
1328.028 Επιχορήγηση από ΕΤΠΑ για Προμήθεια βυθιζόμενων κάδων απορριμμάτων (πράξη Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Λεβαδέων) 100.000,00 10.000,000,000,00
1328.029 Επιχορήγηση από ΕΤΠΑ για Ενέργειες για την προετοιμασία Αίτησης Χρηματοδότησης (πράξη Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Λεβαδέων) 19.964,00 19.964,000,000,00
1328.030 Επιχορήγηση από ΕΤΠΑ για Μελέτες ωρίμανσης των σχετικών υποέργων (πράξη Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Λεβαδέων) 24.800,00 24.800,000,000,00
1328.031 Επιχορήγηση από ΕΤΠΑ για Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της Πράξης Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Λεβαδέων 24.800,00 24.800,000,000,00
1328.201 Επιχορήγηση από ΠΑΑ 2014-2020 για Βελτίωση και Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Ανθοχωρίου 50.000,00 10.000,000,000,00
1518 Καταπτώσεις εγγυήσεων 1.000,00 1.000,0050,0050,00
1514 Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών 12.000,00 12.000,001.800,321.800,32
5122 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες 1.901.583,24 2.030.254,612.030.254,612.030.254,61
5121 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 67.627,39 103.945,41103.945,41103.945,41
0711 Έσοδα από μισθώματα δημοσίων λατομείων (άρθρο 21 Ν 2115/93) 2.150,00 2.150,000,000,00
0612 ΚΑΠ για τη καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών 79.729,68 79.729,6853.153,1253.153,12
0611 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) 4.414.253,64 4.471.727,393.368.190,233.368.190,23
1512 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) 62.000,00 47.000,0027.917,7027.917,70
1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) 78.000,00 48.000,0023.130,2723.130,27
4213 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997) 140.000,00 148.872,4555.928,8455.923,84
1328.018 Επιχορήγηση από ΕΤΠΑ για Δημιουργία χώρων πρασίνου ? πάρκα τσέπης (πράξη Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Λεβαδέων) 70.000,00 5.000,000,000,00
1212.003 Επιχορήγηση ΟΑΕΔ για εισφορές ωφελούμενων από Προγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα (παρ.ΙΔ Ν.4152/2013) 0,00 88.000,000,000,00
1328.019 Επιχορήγηση από ΕΤΠΑ για Προσβασιμότητα ΑΜΕΑ επί της οδού Καραγιαννοπούλου, Ανδρεαδάκη και Ελ. Γονή (πράξη Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Λεβαδέων) 200.000,00 5.000,000,000,00
1328.017 Παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού κτιριακού αποθέματος αρχιτεκτονικής αξίας και περιβάλλοντος χώρου για την χρήση Δημοτικών υπηρεσιών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων 900.000,00 900.000,00296.586,82296.586,82
1212.004 Από Γ.Γ.Α. για υλοποίηση ΠΑγΟ 2.070,00 2.070,000,000,00
2119.020 Αντίτιμο κατανάλωσης ηλεκτρικού ρευματος των πυλώνων του Δημοτικού Σταδιου για λογαριασμό τριτων (τέλεση αγώνων) 5.000,00 5.000,000,000,00
3219.021 Από χρήση Δημοτικών Σταδίων (15% επί των ακαθαρίστων εισπράξεων του χρήστη από την πώληση εισητηρίων για τους αγώνες) 59.534,28 64.363,6564.363,650,00
3219.022 Από αντίιτιμο κατανάλωσης ηλεκτρικού ρευματος των πυλώνων του Δημοτικού Σταδιου για λογαριασμό τρίτων (τέλεση αγώνων) 74.308,70 72.976,5772.976,574.335,76
0129.004 Αντίτιμο καθημερινής χρήσης εγκαταστάσεων Δημ.Σταδίου (αποδυτήρια, αίθουσα ιματισμού, πλυντήριο ρούχων κλπ.) 2.400,00 2.400,002.100,00500,00
2119.022 Έσοδα από εισφορές (δίδακτρα μαθητών Δημ.Ωδείου) 5.350,00 5.350,003.034,503.034,50
2119.021 Αντίτιμο καθημερινής χρήσης εγκαταστάσεων Δημ.Σταδίου (αποδυτήρια, αίθουσα ιματισμού, πλυντήριο ρούχων κλπ.) 1.000,00 1.000,000,000,00
3219.019 Απο κρατήσεις υπέρ Δημοσίου 33.289,52 34.287,0734.287,071.196,65
0129.002 Μισθώματα από παραχώρηση Δικαιωμάτων Χρήσης Θέσεων των περιπτέρων (Άρθρο 76 Ν.4257/2014) 48.000,00 48.000,0063.526,4432.178,35
3219.020 Απο επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων προνοιακών επιδομάτων 309.585,01 324.241,35324.241,357.661,66
0121.001 Έσοδα από την εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν 2725/99) 1.000,00 1.000,000,000,00
0129.003 Αντάλλαγμα χρήσης Δημοτικών Σταδίων (15% επι των ακαθαρίστων εισπράξεων του χρήστη από την πώληση εισητηρίων για τους αγώνες) 2.500,00 2.500,00895,480,00
0529.002 Eισφορές (δίδακτρα) από μαθητές Δημοτικού Ωδείου 26.100,00 16.100,005.662,505.662,50
0529.003 Εισφορές αθλουμένων στο πρόγραμμα ΠΑγΟ 1.283,00 1.283,00306,00306,00
3219.023 Από αντίτιμο καθημερινής χρήσεως εγκαταστάσεων Δημ. Σταδίου (αποδυτήρια, αίθουσα ιματισμού, πλυντήριο ρούχων κλπ) 2.795,00 4.131,254.131,250,00
3219.024 Από εισφορές (δίδακτρα μαθητών Δημ. Ωδείου) 369,78 469,78469,780,00
1321.009 Αποπεράτωση της Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων και μερικής αναδιαρρύθμισης στο υπάρχον κτίριο στη θέση της υπό κατάργησης ΑΠΧ του 6ου Δημοτικού Σχολείου Λιβαδειάς 0,00 200,000,000,00
1329.003 Επιχορήγηση από Πράσινο Ταμείο για Αποζημίωση ιδιοκτησιών στο πάρκο της Ερκυνας από την οδό Θουκιδίδου εως την οδό Ξενοφώντος 90.752,00 90.752,000,000,00
4212.001 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής από υπόλογο υπάλληλο του Δήμου 6.000,00 6.000,000,000,00
4212.101 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής από υπόλογο πρόεδρο Κοινότητας Λιβαδειάς 6.000,00 6.000,000,000,00
4212.102 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής από υπόλογο πρόεδρο Κοινότητας Λαφυστίου 2.000,00 2.000,000,000,00
4212.103 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής από υπόλογο πρόεδρο Κοινότητας Ρωμαίικου 1.000,00 1.000,000,000,00
4212.201 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής από υπόλογο πρόεδρο Κοινότητας Χαιρώνειας 2.000,00 2.000,000,000,00
4212.202 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής από υπόλογο πρόεδρο Κοινότητας Προφήτη Ηλία 1.000,00 1.000,000,000,00
4212.203 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής από υπόλογο πρόεδρο Κοινότητας Προσηλίου 1.000,00 1.000,000,000,00
4212.204 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής από υπόλογο πρόεδρο Κοινότητας Θουρίου 1.000,00 1.000,000,000,00
4212.205 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής από υπόλογο πρόεδρο Κοινότητας Βασιλικών 1.000,00 1.000,000,000,00
4212.206 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής από υπόλογο πρόεδρο Κοινότητας Ανθοχωρίου 1.000,00 1.000,000,000,00
4212.207 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής από υπόλογο πρόεδρο Κοινότητας Ακοντίου 1.000,00 1.000,000,000,00
4212.208 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής από υπόλογο πρόεδρο Κοινότητας Αγίου Βλασίου 1.000,00 1.000,000,000,00
4212.301 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής από υπόλογο πρόεδρο Κοινότητας Δαυλείας 2.000,00 2.000,000,000,00
4212.302 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής από υπόλογο πρόεδρο Κοινότητας Μαυρονερίου 1.000,00 1.000,000,000,00
4212.303 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής από υπόλογο πρόεδρο Κοινότητας Παρορίου 1.000,00 1.000,000,000,00
4212.401 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής από υπόλογο πρόεδρο Κοινότητας Αγίας Αννας 1.000,00 1.000,000,000,00
4212.402 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής από υπόλογο πρόεδρο Κοινότητας Αγίας Τριάδας 2.000,00 2.000,000,000,00
4212.403 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής από υπόλογο πρόεδρο Κοινότητας Αγίου Γεωργίου 2.000,00 2.000,000,000,00
4212.404 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής από υπόλογο πρόεδρο Κοινότητας Αλαλκομενών 1.000,00 1.000,000,000,00
4212.405 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής από υπόλογο πρόεδρο Κοινότητας Κορώνειας 2.000,00 2.000,000,000,00
4212.501 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής από υπόλογο πρόεδρο Κοινότητας Κυριακίου 4.000,00 4.000,000,000,00
1321.007 Χρηματοδότηση της πράξης ΄΄Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο,Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο'' 0,00 9.205,460,000,00
1212.006 Xρηματοδότηση της πράξης:΄΄Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών:Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Λεβαδέων'' (Ε.Π. Στερεά Ελλάδα 2014-2020) 42.972,51 139.970,0065.217,0465.217,04
1212.007 Χρηματοδότηση της πράξης:''Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λεβαδέων'' (Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας 2014-2020) 17.109,45 13.000,000,000,00
1322.037 Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε.Λιβαδειάς, Δ.Ε. Κορώνειας και Δ.Ε.Δαύλειας (ΠΔΕ 2017ΕΠ56600003-ΣΑΕΠ566) 0,00 41.306,340,000,00
0213.001 Πρόσοδοι κοινού κεφαλαίου βάσει του άρθρου 15.παρ.11 Ν.2469/1997 78.000,00 78.000,0031.902,1131.902,11
1322.039 Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δήμου Λεβαδέων 70.000,00 99.549,2940.659,4740.659,47
1322.040 Εργασίες διαμόρφωσης υφιστάμενων ελεύθερων κτιριακών χώρων σε δύο παιδικούς σταθμούς για τη δημιουργία δύο βρεφικών τμημάτων & προμήθεια απαιτούμενου εξοπλισμού 0,00 19.769,730,000,00
1322.033 Επιχορήγηση από ΠΔΕ για Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνία στις 17 και 18 /6/2017 0,00 29.497,7429.497,7429.497,74
1519.001 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων 12.000,00 7.000,00772,88757,14
1322.034 Επιχορήγηση από ΠΔΕ (ΣΑΕ 055) για Εσωτερική Οδοποιϊα Δήμου Λεβαδέων 75.219,85 170.735,3881.285,7281.285,72
1322.035 Επιχορήγηση από ΠΔΕ (ΣΑΕ 055) για Μουσείο Πολτισμού Δήμου Λεβαδέων 278.508,44 358.508,442.497,112.497,11
1322.036 Επιχορήγηση από ΠΔΕ ΣΑΕΠ 766 (Περιφ. Στ. Ελλ.) για Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς 41.450,46 41.350,4625.000,0025.000,00
1519.002 Πρόστιμα που βεβαιώνονται με βάση τη παρ. 4 του άρθ. 15 του Ν. 4442/2016 1.200,00 1.200,000,000,00
1421.001 Εσοδα από Μπίμειο Κληροδότημα 262,00 262,000,000,00
1421.002 Έσοδα από Διαθήκη Παναγιωτόπουλου 445,00 445,000,000,00
1322.038 Επιχορήγηση από ΠΔΕ ΣΑΕ 055-ΥΠ.ΕΣ. για Παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού κτιριακού αποθέματος αρχιτεκτονικής αξίας (πρώην κτίριο Πανεπιστημίου) και περιβάλλοντος χώρου με εφαρμογές ενεργειακής αναβάθμισης για τη χρήση δημοτικών υπηρεσιών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων 700.000,00 500.000,000,000,00
1322.043 Επιχορήγηση από ΠΔΕ ΣΑΕΠ 066 (Περιφ.Στ.Ελλ) για Διατήρηση και επανάχρηση αξιόλογου βιομηχανικού κτιριακού αποθέματος Μύλου Παπαιωάννου (Α΄Φάση) 100.000,00 5.000,000,000,00
1322.045 Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από τη θεομηνία στις 29 και 30 /9/2018 23.099,34 63.099,3444.070,1844.070,18
1321.045 Ανέγερση νέου κτιρίου για την μεταστέγαση του 1ου 3/θ Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Λιβαδειάς. 500.000,00 200.000,0036.000,0036.000,00
0529.004 Eισφορές (δίδακτρα) από μαθητές Δημοτικής Φιλαρμονικής 0,00 1.155,000,000,00
1322.005 Βελτίωση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Γηπέδου Ζαγαρά 111.233,64 170.233,64168.534,06168.534,06
1217.001 Συμμετοχή του Δήμου Λεβαδέων στο Ευρωπαικό Πρόγραμμα ΄΄Δημιουργική Ευρώπη 2014-2020 ΄΄ Υποπρόγραμμα Πολιτισμός με τίτλο έργου ''Μνήμη του νερού'' Χρηματοδότηση από Ευρωπαική Ένωση 11.279,24 14.884,765.954,005.954,00
4319.001 Έσοδα από Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα του ΟΑΕΔ 81.405,00 101.418,00100.997,26100.997,26
3123.001 Επενδυτικά δάνεια για Ασφαλτόστρωση οδού αγροτικής περιοχής Κυριακίου (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι-άρθ.69 Ν.4509/2017) 683.800,00 483.800,00109.623,53109.623,53
1322.046 Μελέτη ανάδειξης και αποκατάστασης του μνημείου ''Τζαμί Γαζί Ομέρ'' 60.000,00 30.000,000,000,00
1322.042 Επιχορήγηση από πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για προμήθεια μηχανημάτων έργου για το Δήμο Λεβαδέων 0,00 121.520,000,000,00
1322.047 Μελέτη αναπαλαίωσης κτιρίου επί της οδού Γρηπονησιώτου 48.205,00 74.865,000,000,00
1322.044 Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Λεβαδέων 0,00 161.294,970,000,00
1329.004 Επιχορήγηση από Πράσινο Ταμείο για Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση οδού Αχιλλέως για την δημιουργία κίνησης πεζών 91.811,20 185.052,0063.200,0063.200,00
0441.001 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα) 55.000,00 55.000,0037.093,1918.331,77
0434.003 Εσοδα από παραχώρηση χρήσης Συνεδριακού Κέντρου Κρύας και Υπαίθριου Θεάτρου Κρύας 2.500,00 500,00660,00660,00
0417.003 Λοιπά έσοδα Νεκροταφείου 3.000,00 3.000,001.680,001.680,00
0417.002 Εσοδα απο εκκλησία Αγ. Λαζάρου 500,00 500,000,000,00
0122.001 Τέλη και δικαιώματα απο εμποροπανηγύρεις 215.000,00 215.000,000,000,00
0129.001 Εσοδα απο εταιρείες κινητής τηλεφωνίας για την εγκατάσταση κεραιών σε χώρους του Δήμου 22.500,00 22.500,0011.088,6411.088,64
0122.002 Τέλη και δικαιώματα απο λαικές αγορές 6.000,00 6.000,00310,48310,48
1699.001 Έσοδα απο κατασκευή παραγκών και ηλεκτροδότησης αυτών στην Εμποροπανήγυρη 39.500,00 39.500,000,000,00
2211.002 Λοιπά πρόστιμα 2.000,00 2.000,000,000,00
2211.001 Πρόστιμα παραβάσεων Κ.Ο.Κ. -Ελεγχόμενης στάθμευσης Π.Ο.Ε. 40.000,00 20.000,0035.037,5010.424,94
3221.002 Απο διάφορα πρόστιμα κλπ έκτακτα έσοδα 121.432,32 125.392,63125.392,635.624,38
3221.001 Απο πρόστιμα παραβάσεων Κ.Ο.Κ.-Ελεγχόμενης στάθμευσης 741.863,44 747.176,76747.176,7610.537,69
3221.003 Απο αποζημιώσεις καταβληθείσες για λογαριασμό των υπόχρεων, λόγω προσκύρωσης ή ρυμοτόμησης ακινήτων (άρθρο 26 Ν 1828/89) 64.635,55 64.595,3364.595,335.227,62
2119.012 Τέλη και δικαιώματα απο λαική αγορά 6.000,00 6.000,006.476,823.628,20
2119.009 Μισθώματα λατομείων Π.Ο.Ε. 6.000,00 6.000,000,000,00
3219.010 Απο τέλη και δικαιώματα λαικών αγορών 74.441,36 74.009,6774.009,675.948,04
3219.009 Απο δικαιώματα συμμετοχής στην Κατασκήνωση 8.676,44 8.618,668.618,66464,65
3219.008 Απο δικαιώματα χρήσης Χ.Υ.Τ.Α. 41.584,62 42.084,6242.084,620,00
0469.001 Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν 2773/99, άρθρο 25 Ν.3468/06) 130.000,00 130.000,000,000,00
0434.005 Έσοδα απο προγραμματική σύμβαση με ΔΕΠΟΔΑΛ- Α.Ε. 12.000,00 12.000,006.000,006.000,00
3219.017 Λοιπές περιπτώσεις 11.772,17 11.746,0711.746,0730,27
3219.013 Απο μισθώματα αστικών ακινήτων 360.773,86 366.027,51366.027,5223.404,94
3219.014 Απο μισθώματα καλλιεργήσιμης γής 18.764,03 20.359,2320.359,235.143,22
3219.015 Απο μισθώματα θαλασσίων εκτάσεων 22.645,36 25.011,4525.011,456.913,20
0441.002 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα) 1.500,00 1.500,002.600,742.600,74
2119.004 Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων Π.Ο.Ε. 5.000,00 5.000,0010.766,403.208,41
2119.001 Φόρος ηλεκτροδούμενων χώρων (άρθ. 10 Ν. 1080/80) Π.Ο.Ε. 49.000,00 49.000,0065.160,4751.302,74
2115.002 Τέλος Ακίνητης περιουσίας (μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα) 33.000,00 31.000,0016.131,9916.131,99
2115.001 Τέλος Ακίνητης περιουσίας (ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα) 16.000,00 16.000,0020.173,0716.049,34
3219.011 Απο φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθ. 10 Ν. 1080/80) 94.148,58 104.124,52104.124,5276.724,50
3219.018 Απο εισφορές για τροφεία παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών 40.083,11 34.033,5334.033,532.202,61
1313.001 Επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ. για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας 4.950,00 16.532,2716.532,2716.532,27
3219.006 Απο μισθώματα λατομείων 79.778,22 81.252,5481.252,5415.701,21
3219.005 Απο δικαιώματα Σφαγείων 1.926,63 1.917,581.917,58455,36
3219.004 Απο τέλη χρήσης κοινόχρηστων δημοτικών χώρων και απο παραχώρηση δικαιωμάτων χρήσης θέσεων των περιπτέρων 262.354,54 261.755,15261.755,1522.103,09
3219.003 Από δικαιώματα νεκροταφείων 15.919,87 15.889,4515.889,45161,26
3219.002 Απο τέλη διαφήμισης και απο την εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων 19.260,15 20.000,0020.000,000,00
3219.001 Απο δικαιώματα και μισθώματα βοσκήσιμων εκτάσεων 13.641,33 13.745,5913.745,591.341,24
1699.006 Έκτακτα Έσοδα από εράνους της Ιεράς Μητρόπολης Θηβών και Λεβαδείας (2% επί του ακαθαρίστου προιόντος) 700,00 700,00613,74613,74
2212.001 Πρόστιμα ανέγερσης-διατήρησης αυθαιρέτων 10.000,00 10.000,009.208,669.208,66
1212.002 Επιχορήγηση για υλοποίηση Ευρωπαικού προγράμματος ΄΄Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής'' 252.124,84 265.596,07213.301,43213.301,43
0529.001 Εισφορές από μέλη Κ.Α.Π.Η. 2.750,00 1.500,001.025,001.025,00
1311.001 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων 516.150,00 516.150,00129.037,50129.037,50
1312.001 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 2880/2001) 100.350,00 103.100,00103.100,00103.100,00
1214.005 Επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας 78.050,00 66.467,7366.467,7366.467,73
1629 Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων 3.000,00 3.000,000,000,00
1623 Δαπάνες απομάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΚΥΑ 1002901/67/2002) 2.000,00 2.000,00814,00814,00
0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) 84.000,00 60.400,0058.668,2423.725,17
0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 1.185.000,00 1.180.000,00902.360,72376.530,04
0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 24.000,00 24.000,001.695,841.695,84
0113 Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 195 ΚΔΚ) 22.000,00 22.000,001.681,401.681,40
0331 Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου 120.000,00 122.500,000,000,00
4211 Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής 1.000,00 1.000,000,000,00
4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 310.000,00 460.000,00284.249,51284.249,51
4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π. & Δανείων. 44.000,00 44.000,0032.860,0632.860,06
4132 Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75 2.600,00 2.600,001.901,601.901,60
4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 1.355.000,00 1.375.000,00952.795,56952.795,56
4124 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 73.000,00 73.000,006.000,373.256,89
4123 Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π. 130.000,00 140.000,0081.049,7081.049,70
4122 Φοροί και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 3.200,00 3.400,002.119,152.119,15
4121 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 360.000,00 345.000,00219.016,22219.016,22

σε συνεργασία με το τμήμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Δήμου Λεβαδέων

* Για πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με τα δεδομένα που προβάλλονται σε αυτήν την ιστοσελίδα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα Προϋπολογισμού και Οικονομικής Πληροφόρησης του Δήμου Λεβαδέων.