Ανάλυση Προϋπολογισμού

Κριτήρια αναζήτησης
Υπηρεσία Κ.Α. Περιγραφή Προϋπολογισθέντα Διαμορφωθέντα ΒεβαιωθένταΕισπραχθέντα
1216.001 Προμήθεια απαιτούμενου εξοπλισμού για τη λειτουργία δύο βρεφικών τμημάτων 0,00 1.612,000,000,00
1322.041 Επιχορήγηση από ΠΔΕ ΣΑ Ε047 (ΥΠΠΕΘ) για Πιλοτική δράση ΄΄ΕΜΑΥΤΙΩΝ΄΄ Διαμόρφωση Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Αύλειου Χώρου του 4ου Δημοτικού Σχολείου 0,00 3.000,000,000,00
1322.042 Επιχορήγηση από πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για προμήθεια μηχανημάτων έργου για το Δήμο Λεβαδέων 0,00 17.000,000,000,00
1322.044 Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Λεβαδέων 0,00 1.000,000,000,00
1329.004 Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση οδού Αχιλλέως για την δημιουργία κίνησης πεζών 0,00 1.000,000,000,00
1329.005 Εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας 0,00 1.000,000,000,00
1322.043 Διατήρηση και επανάχρηση αξιόλογου βιομηχανικού κτιριακού αποθέματος Μύλου Παπαιωάννου (Α΄Φάση) 0,00 1.000,000,000,00
1217.001 Συμμετοχή του Δήμου Λεβαδέων στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη 2014-2020 Υποπρόγραμμα Πολιτισμός με τίτλο έργου Μνήμη του νερού Χρηματοδότηση από Ευρωπαϊκη Ένωση 0,00 2.500,000,000,00
1514 Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών 11.000,00 10.000,008.072,118.072,11
5122 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες 1.612.687,79 1.707.420,501.707.420,501.707.420,50
5121 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 115.085,95 89.587,7089.587,7089.587,70
0711 Έσοδα από μισθώματα δημοσίων λατομείων (άρθρο 21 Ν 2115/93) 2.150,00 2.150,000,000,00
0614 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) 362.720,00 385.600,00385.600,00385.600,00
0612 ΚΑΠ για τη καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών 87.685,56 89.233,6858.697,1258.697,12
0611 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) 4.414.253,64 4.414.253,644.041.283,264.041.283,26
1512 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) 52.000,00 54.000,0070.385,5161.895,51
1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) 54.000,00 46.000,0072.360,7072.360,70
1411 Προϊόν δωρεών 0,00 3.327,003.000,003.000,00
4213 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997) 140.000,00 140.000,0099.949,7452.832,31
1629 Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων 3.000,00 1.000,000,000,00
1623 Δαπάνες απομάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΚΥΑ 1002901/67/2002) 2.000,00 2.000,001.320,001.320,00
0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) 90.000,00 87.000,00104.580,3966.018,21
0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 1.146.500,00 1.150.900,001.547.983,131.040.939,76
0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 65.000,00 58.000,0027.042,4227.042,42
0115 Μισθώματα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση διαφημιστικών μέσων (άρθρο 3 Ν 2946/2001) 4.000,00 4.000,000,000,00
0113 Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 195 ΚΔΚ) 17.850,00 17.000,0020.467,509.678,56
0112 Μισθώματα βοσκήσιμων εκτάσεων (άρθρο 5 ΒΔ24/9-20/1958, άρθρο 31 ΝΔ 4260/62) 500,00 900,000,000,00
0331 Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου 120.000,00 120.000,0080.824,2580.389,55
4211 Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής 1.000,00 1.000,00175,90175,90
4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 265.000,00 368.000,00303.218,92303.218,92
4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π. & Δανείων. 65.000,00 62.000,0049.555,2649.555,26
4132 Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75 2.000,00 2.350,002.297,782.297,78
4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 1.400.000,00 1.305.000,001.248.324,811.248.324,81
4124 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 95.000,00 85.000,0078.830,0071.975,44
4123 Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π. 130.000,00 130.000,00111.712,20111.712,20
4122 Φοροί και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 3.200,00 3.200,002.530,012.530,01
4121 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 280.000,00 330.000,00318.472,05318.472,05
3217 Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων 5.878,21 5.878,215.878,210,00
0527 Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ 16065/2002 (ΦΕΚ 497 Β')) 34.000,00 35.500,0043.420,0034.310,52
1215 Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων 35.037,04 107.159,2318.087,3818.087,38
3215 Τέλος ακίνητης περιουσίας 189.454,01 190.687,85188.011,0138.629,64
3214 Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 15.965,19 15.974,5915.974,59492,78
3213 Τέλη και δικαιώματα άρδευσης 534.029,01 568.896,66551.191,96275.270,91
3212 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 193.794,80 192.695,12192.695,128.615,11
3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 1.084.115,12 1.129.704,151.129.119,37710.251,20
2118 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 22.000,00 21.500,0037.457,157.639,44
5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 250.572,09 600.206,64600.206,64600.206,64
0511 Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80) 130.000,00 130.000,00175.369,48116.819,91
0468 Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 3.500,00 8.705,008.703,118.703,11
0465 Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων (άρθρο 15 Ν 2115/93, άρθρο 27 Ν 2130/93) 9.450,00 13.150,000,000,00
4111 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 230.000,00 299.800,00299.435,78299.435,78
3218 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 910.945,28 870.980,14863.677,7845.771,63
0621 Κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων (άρθρου 94 ΠΑΡ 3Β περιπτ.17) 1.810.047,84 3.052.172,833.049.264,723.049.264,72
0462 Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) 500,00 500,000,000,00
0461 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) 43.000,00 43.000,0048.206,3431.832,11
0452 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) 11.500,00 12.100,008.511,058.511,05
0415 Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων 535,00 1.000,001.000,001.000,00
0414 Τέλος ανακομιδής 1.100,00 1.100,00805,00805,00
0412 Δικαίωμα ενταφιασμού 18.000,00 19.000,0016.415,0016.415,00
0411 Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου 15.000,00 15.000,0014.200,0014.200,00
2111 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 206.000,00 323.650,00430.485,81320.662,41
0451 Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93) 1.000,00 1.400,001.438,991.438,99
5112 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες 563.993,75 660.756,15660.756,15660.756,15
0713 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΔΚΚ) 9.500,00 9.500,006.271,006.271,00
0712 Μισθώματα θαλασσίων εκτάσεων (άρθρο 15 Ν 2130/93) 4.882,50 2.500,0010.500,003.466,84
4219 Επιστροφή εν γένει χρημάτων 40.000,00 40.000,002.619,602.619,60
5113 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο απο τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών 661.778,65 793.270,32793.270,32793.270,32
5119 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο απο τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου 282.895,62 76.944,0976.944,0976.944,09
5123 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο απο έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών 19.004,40 16.263,4016.263,4016.263,40
5124 Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ) 54.321,02 517.306,77517.306,77517.306,77
0441.001 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα) 42.500,00 42.500,0051.432,1934.643,57
0434.003 Εσοδα από παραχώρηση χρήσης Συνεδριακού Κέντρου Κρύας και Υπαίθριου Θεάτρου Κρύας 3.600,00 3.600,002.000,002.000,00
0434.001 Δικαίωμα συμμετοχής στην κατασκήνωση της Παλιομηλιάς 6.000,00 6.000,006.175,556.175,55
0417.003 Λοιπά έσοδα Νεκροταφείου 4.000,00 3.600,001.640,001.640,00
0417.002 Εσοδα απο εκκλησία Αγ. Λαζάρου 1.400,00 1.400,000,000,00
0122.001 Τέλη και δικαιώματα απο εμποροπανηγύρεις 180.000,00 188.500,00212.035,16207.764,31
0129.001 Εσοδα απο εταιρείες κινητής τηλεφωνίας για την εγκατάσταση κεραιών σε χώρους του Δήμου 25.500,00 22.500,0022.298,3022.298,30
0122.002 Τέλη και δικαιώματα απο λαικές αγορές 6.000,00 6.000,0010.888,154.619,52
1699.002 Εσοδα απο εισιτήρια πολιτιστικών εκδηλώσεων 0,00 5.850,005.850,005.850,00
1699.001 Έσοδα απο κατασκευή παραγκών και ηλεκτροδότησης αυτών στην Εμποροπανήγυρη 35.158,00 35.700,0039.200,0038.478,17
2211.002 Λοιπά πρόστιμα 2.000,00 1.000,000,000,00
2211.001 Πρόστιμα παραβάσεων Κ.Ο.Κ. -Ελεγχόμενης στάθμευσης Π.Ο.Ε. 13.000,00 62.500,0079.380,0562.744,40
3221.002 Απο διάφορα πρόστιμα κλπ έκτακτα έσοδα 132.543,24 133.836,64132.799,5412.848,34
3221.001 Απο πρόστιμα παραβάσεων Κ.Ο.Κ.-Ελεγχόμενης στάθμευσης 730.550,19 722.198,78721.202,0512.354,58
3221.003 Απο αποζημιώσεις καταβληθείσες για λογαριασμό των υπόχρεων, λόγω προσκύρωσης ή ρυμοτόμησης ακινήτων (άρθρο 26 Ν 1828/89) 74.835,10 74.936,8274.936,825.222,46
2119.012 Τέλη και δικαιώματα απο λαική αγορά 6.000,00 6.000,007.667,194.515,12
2119.011 Απο μισθώματα αστικών ακινήτων 0,00 780,00780,000,00
3219.010 Απο τέλη και δικαιώματα λαικών αγορών 77.054,95 80.029,5680.029,569.124,22
3219.009 Απο δικαιώματα συμμετοχής στην Κατασκήνωση 9.377,80 9.135,129.135,1267,47
3219.008 Απο δικαιώματα χρήσης Χ.Υ.Τ.Α. 57.269,35 57.401,7157.401,713.549,40
0718.002 Τέλη διέλευσης, χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης και εγγυήσεων καλής εκτέλεσης των εργασιών διέλευσης 0,00 3.500,000,000,00
0469.001 Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν 2773/99, άρθρο 25 Ν.3468/06) 138.000,00 159.000,00124.252,59124.252,59
0434.005 Έσοδα απο προγραμματική σύμβαση με ΔΕΠΟΔΑΛ- Α.Ε. 45.160,00 25.000,0022.500,0022.500,00
3219.017 Λοιπές περιπτώσεις 15.296,87 14.823,4214.823,42900,74
3219.013 Απο μισθώματα αστικών ακινήτων 353.630,79 371.474,85371.474,8538.000,69
3219.014 Απο μισθώματα καλλιεργήσιμης γής 19.721,74 21.588,5721.588,576.362,73
3219.015 Απο μισθώματα θαλασσίων εκτάσεων 16.899,47 23.061,4823.061,484.448,77
0441.002 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα) 400,00 1.600,001.475,331.475,33
2119.004 Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων Π.Ο.Ε. 4.000,00 2.000,000,000,00
2119.001 Φόρος ηλεκτροδούμενων χώρων (άρθ. 10 Ν. 1080/80) Π.Ο.Ε. 40.000,00 37.000,0050.688,0336.954,73
2115.002 Τέλος Ακίνητης περιουσίας (μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα) 23.000,00 23.000,0036.910,5022.502,12
2115.001 Τέλος Ακίνητης περιουσίας (ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα) 13.100,00 13.100,0014.900,6311.977,63
3219.011 Απο φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθ. 10 Ν. 1080/80) 108.036,71 107.974,20107.877,1182.318,60
3219.018 Απο εισφορές για τροφεία παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών 22.365,25 27.632,9927.632,992.409,35
1313.001 Επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ. για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας 22.660,00 11.000,0011.000,0011.000,00
3219.006 Απο μισθώματα λατομείων 88.551,63 74.596,5274.596,5211.333,62
3219.005 Απο δικαιώματα Σφαγείων 3.218,60 3.162,233.162,23536,80
3219.004 Απο τέλη χρήσης κοινόχρηστων δημοτικών χώρων και απο παραχώρηση δικαιωμάτων χρήσης θέσεων των περιπτέρων 240.074,40 268.245,47266.609,4230.180,67
3219.003 Απο δικαιώματα νεκροταφείων 16.744,24 16.748,6716.748,67248,80
3219.002 Απο τέλη διαφήμισης και απο την εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων 20.300,00 20.900,0020.900,00380,63
3219.001 Απο δικαιώματα και μισθώματα βοσκήσιμων εκτάσεων 14.620,35 14.532,9414.532,94416,50
1699.006 Έκτακτα Έσοδα από εράνους της Ιεράς Μητρόπολης Θηβών και Λεβαδείας (2% επί του ακαθαρίστου προιόντος) 700,00 700,00631,68631,68
2212.001 Πρόστιμα ανέγερσης-διατήρησης αυθαιρέτων 2.100,00 4.800,004.786,784.786,78
1212.002 Επιχορήγηση για υλοποίηση Ευρωπαικού προγράμματος ΄΄Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής'' 248.738,00 248.738,00175.032,87175.032,87
0529.001 Εισφορές από μέλη Κ.Α.Π.Η. 1.500,00 2.050,002.660,002.660,00
1311.001 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων 516.150,00 516.150,00516.150,00516.150,00
1312.001 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 2880/2001) 69.000,00 100.350,00100.350,00100.350,00
1214.005 Επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας 61.140,00 72.800,0072.000,0072.000,00
1212.003 Επιχορήγηση ΟΑΕΔ για εισφορές ωφελούμενων από Προγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα (παρ.ΙΔ Ν.4152/2013) 228.000,00 210.000,00106.983,28106.983,28
1328.016 Βελτίωση και Ανάπλαση Κοινόχρηστων Χώρων Οικισμού Ελικώνα 110.000,00 91.000,000,000,00
1328.017 Παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού κτιριακού αποθέματος αρχιτεκτονικής αξίας και περιβάλλοντος χώρου για την χρήση Δημοτικών υπηρεσιών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων 500.000,00 100.000,000,000,00
1212.004 Από Γ.Γ.Α. για υλοποίηση ΠΑγΟ 2.070,00 2.070,000,000,00
2119.020 Αντίτιμο κατανάλωσης ηλεκτρικού ρευματος των πυλώνων του Δημοτικού Σταδιου για λογαριασμό τριτων (τέλεση αγώνων) 5.000,00 5.000,008.410,030,00
3219.021 Από χρήση Δημοτικών Σταδίων (15% επί των ακαθαρίστων εισπράξεων του χρήστη από την πώληση εισητηρίων για τους αγώνες) 49.589,39 56.549,2556.549,254.783,76
3219.022 Από αντίιτιμο κατανάλωσης ηλεκτρικού ρευματος των πυλώνων του Δημοτικού Σταδιου για λογαριασμό τρίτων (τέλεση αγώνων) 50.402,45 55.402,4555.402,455.828,83
0129.004 Αντίτιμο καθημερινής χρήσης εγκαταστάσεων Δημ.Σταδίου (αποδυτήρια, αίθουσα ιματισμού, πλυντήριο ρούχων κλπ.) 2.760,00 2.760,002.638,002.638,00
2119.022 Έσοδα από εισφορές (δίδακτρα μαθητών Δημ.Ωδείου) 5.350,00 5.350,006.122,505.652,72
2119.021 Αντίτιμο καθημερινής χρήσης εγκαταστάσεων Δημ.Σταδίου (αποδυτήρια, αίθουσα ιματισμού, πλυντήριο ρούχων κλπ.) 802,00 802,00250,00250,00
3219.019 Απο κρατήσεις υπέρ Δημοσίου 32.500,52 33.295,8433.295,845.879,53
0129.002 Μισθώματα από παραχώρηση Δικαιωμάτων Χρήσης Θέσεων των περιπτέρων (Άρθρο 76 Ν.4257/2014) 40.000,00 40.000,0056.534,7841.655,59
3219.020 Απο επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων προνοιακών επιδομάτων 320.132,00 329.830,22329.830,2216.416,71
0121.001 Έσοδα από την εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν 2725/99) 650,00 650,000,000,00
0121.002 Έσοδα από την εκμετάλλευση διαφημιστικών χωρών σε στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών (άρθρο 21 Ν 2963/2001) 1.000,00 1.000,000,000,00
0129.003 Αντάλλαγμα χρήσης Δημοτικών Σταδίων (15% επι των ακαθαρίστων εισπράξεων του χρήστη από την πώληση εισητηρίων για τους αγώνες) 12.500,00 5.000,005.550,59773,93
0529.002 Eισφορές (δίδακτρα) από μαθητές Δημοτικού Ωδείου 23.850,00 24.080,0025.015,0025.015,00
0529.003 Εισφορές αθλουμένων στο πρόγραμμα ΠΑγΟ 1.283,00 1.283,001.110,001.110,00
3219.023 Από αντίτιμο καθημερινής χρήσεως εγκαταστάσεων Δημ. Σταδίου (αποδυτήρια, αίθουσα ιματισμού, πλυντήριο ρούχων κλπ) 0,00 1.749,901.749,90774,90
1322.003 Αποκατάσταση δημοτικών οδών λόγω ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Λεβαδέων 20.000,00 20.772,5720.772,5720.772,57
1321.009 Αποπεράτωση της Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων και μερικής αναδιαρρύθμισης στο υπάρχον κτίριο στη θέση της υπό κατάργησης ΑΠΧ του 6ου Δημοτικού Σχολείου Λιβαδειάς 205.259,95 140.000,0060.915,6460.915,64
1329.003 Επιχορήγηση από Πράσινο Ταμείο για Αποζημίωση ιδιοκτησιών στο πάρκο της Ερκυνας από την οδό Θουκιδίδου εως την οδό Ξενοφώντος 90.752,00 90.752,000,000,00
4212.001 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής από υπόλογο υπάλληλο του Δήμου 6.000,00 6.000,000,000,00
4212.101 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής από υπόλογο πρόεδρο Δ.Κ. Λιβαδειάς 3.000,00 3.000,000,000,00
4212.102 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής από υπόλογο πρόεδρο Τ.Κ. Λαφυστίου 1.000,00 1.000,000,000,00
4212.103 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής από υπόλογο πρόεδρο Τ.Κ. Ρωμαίικου 1.000,00 1.000,000,000,00
4212.201 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής από υπόλογο πρόεδρο Τ.Κ. Χαιρώνειας 1.000,00 1.000,000,000,00
4212.202 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής από υπόλογο πρόεδρο Τ.Κ. Προφήτη Ηλία 1.000,00 1.000,000,000,00
4212.203 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής από υπόλογο πρόεδρο Τ.Κ. Προσηλίου 1.000,00 1.000,000,000,00
4212.204 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής από υπόλογο πρόεδρο Τ.Κ. Θουρίου 1.000,00 1.000,000,000,00
4212.205 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής από υπόλογο πρόεδρο Τ.Κ. Βασιλικών 1.000,00 1.000,000,000,00
4212.206 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής από υπόλογο πρόεδρο Τ.Κ. Ανθοχωρίου 1.000,00 1.000,000,000,00
4212.207 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής από υπόλογο πρόεδρο Τ.Κ. Ακοντίου 1.000,00 1.000,000,000,00
4212.208 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής από υπόλογο πρόεδρο Τ.Κ. Αγίου Βλασίου 1.000,00 1.000,000,000,00
4212.301 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής από υπόλογο πρόεδρο Τ.Κ. Δαυλείας 1.000,00 1.000,000,000,00
4212.302 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής από υπόλογο πρόεδρο Τ.Κ. Μαυρονερίου 1.000,00 1.000,000,000,00
4212.303 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής από υπόλογο πρόεδρο Τ.Κ. Παρορίου 1.000,00 1.000,000,000,00
4212.401 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής από υπόλογο πρόεδρο Τ.Κ.Αγίας Αννας 1.000,00 1.000,000,000,00
4212.402 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής από υπόλογο πρόεδρο Τ.Κ. Αγίας Τριάδας 1.000,00 1.000,000,000,00
4212.403 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής από υπόλογο πρόεδρο Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου 1.000,00 1.000,000,000,00
4212.404 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής από υπόλογο πρόεδρο Τ.Κ. Αλαλκομενών 1.000,00 1.000,000,000,00
4212.405 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής από υπόλογο πρόεδρο Τ.Κ. Κορώνειας 1.000,00 1.000,000,000,00
4212.501 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής από υπόλογο πρόεδρο Δ.Κ. Κυριακίου 2.000,00 2.000,000,000,00
1321.007 Χρηματοδότηση της πράξης ΄΄Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο,Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο'' 3.851,25 3.851,254.188,764.188,76
1321.008 Χρηματοδότηση της πράξης: ''Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λεβαδέων 1.153,22 1.153,221.153,221.153,22
1212.006 Xρηματοδότηση της πράξης:΄΄Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών:Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Λεβαδέων'' (Ε.Π. Στερεά Ελλάδα 2014-2020) 122.025,07 122.025,07124.767,24124.767,24
1212.007 Χρηματοδότηση της πράξης:''Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λεβαδέων'' (Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας 2014-2020) 29.404,58 29.404,5838.846,7238.846,72
1219.003 Επιχορήγηση Τ.Π. και Δανείων για το πρόγραμμα ''Προώθηση της απασχόλησης μέσω των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα (Θύλακες ανεργίας) 22.536,60 46.261,6937.406,4137.406,41
1321.043 Ανάδειξη ψηφιδωτών παλαιοχριστιανικού ναού στην οδό Σπυροπούλου Λιβαδειάς 91.332,83 70.000,0012.047,8812.047,88
1322.032 Επιχορήγηση από ΠΔΕ για ΄΄Βελτίωση εγκαταστάσεων ανακυκλοφορίας υφιστάμενου ανοικτού κολυμβητηρίου Λιβαδειάς Βοιωτίας'' 45.000,00 30.000,000,000,00
1322.033 Επιχορήγηση από ΠΔΕ για Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνία στις 17 και 18 /6/2017 90.000,00 20.000,000,000,00
1519.001 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων 12.500,00 14.300,0015.050,7610.729,70
1322.034 Επιχορήγηση από ΠΔΕ (ΣΑΕ 055) για Εσωτερική Οδοποιϊα Δήμου Λεβαδέων 0,00 70.000,000,000,00
1322.035 Επιχορήγηση από ΠΔΕ (ΣΑΕ 055) για Μουσείο Πολτισμού Δήμου Λεβαδέων 0,00 30.000,000,000,00
1519.002 Πρόστιμα που βεβαιώνονται με βάση τη παρ. 4 του άρθ. 15 του Ν. 4442/2016 0,00 2.400,003.600,001.315,45
1421.001 Εσοδα από Μπίμειο Κληροδότημα 0,00 262,00262,000,00
1421.002 Έσοδα από Διαθήκη Παναγιωτόπουλου 0,00 260,00225,54225,54
1322.038 Επιχορήγηση από ΠΔΕ ΣΑΕ 055-ΥΠ.ΕΣ. για Παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού κτιριακού αποθέματος αρχιτεκτονικής αξίας (πρώην κτίριο Πανεπιστημίου) και περιβάλλοντος χώρου με εφαρμογές ενεργειακής αναβάθμισης για τη χρήση δημοτικών υπηρεσιών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων 0,00 29.715,000,000,00
1322.037 Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε.Λιβαδειάς, Δ.Ε. Κορώνειας και Δ.Ε.Δαύλειας (ΠΔΕ 2017ΕΠ56600003-ΣΑΕΠ566) 0,00 30.000,000,000,00
0718.003 Αντίτιμο κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος των πυλώνων του Δημοτικού Σταδίου για λογαριασμό τρίτων (τέλεση αγώνων) 0,00 11.000,004.067,14267,73
1219.006 Επιχορήγηση για εξόφληση υποχρεώσεων των Δήμων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής 0,00 236.496,98236.496,98236.496,98
1321.044 Αρχαιολογικές εργασίες για την ανάδειξη των ψηφιδωτών του Παλαιοχριστιανικού Ναού 0,00 30.000,0026.000,0026.000,00
0213.001 Πρόσοδοι κοινού κεφαλαίου βάσει του άρθρου 15.παρ.11 Ν.2469/1997 0,00 20.000,009.566,309.566,30
1322.039 Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δήμου Λεβαδέων 0,00 10.000,000,000,00
1322.040 Εργασίες διαμόρφωσης υφιστάμενων ελεύθερων κτιριακών χώρων σε δύο παιδικούς σταθμούς για τη δημιουργία δύο βρεφικών τμημάτων & προμήθεια απαιτούμενου εξοπλισμού 0,00 18.598,160,000,00

σε συνεργασία με το τμήμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Δήμου Λεβαδέων

* Για πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με τα δεδομένα που προβάλλονται σε αυτήν την ιστοσελίδα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα Προϋπολογισμού και Οικονομικής Πληροφόρησης του Δήμου Λεβαδέων.

Δήμος Λεβαδέων