Ανάλυση Προϋπολογισμού

Κριτήρια αναζήτησης
Υπηρεσία Κ.Α. Περιγραφή Προϋπολογισθέντα Διαμορφωθέντα ΒεβαιωθένταΕισπραχθέντα
1411 Προϊόν δωρεών 0,00 3.000,003.000,003.000,00
1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) 70.000,00 69.700,0030.723,7830.723,78
1512 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) 58.000,00 58.500,0046.872,1036.827,10
1514 Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών 10.000,00 10.000,006.803,646.803,64
1518 Καταπτώσεις εγγυήσεων 500,00 500,000,000,00
1623 Δαπάνες απομάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΚΥΑ 1002901/67/2002) 2.000,00 2.000,00336,00336,00
1629 Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων 3.000,00 1.000,000,000,00
2111 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 322.000,00 416.000,00493.634,31422.103,94
2113 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαίωματα άρδευσης 0,00 600,001.042,92279,36
2118 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 22.000,00 12.000,006.491,076.491,07
3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 1.159.094,87 948.377,11948.377,11728.299,42
3212 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 184.595,12 183.797,99183.797,998.330,94
3213 Τέλη και δικαιώματα άρδευσης 555.490,96 511.121,51502.460,39172.054,13
3214 Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 15.574,59 15.473,1715.473,17517,56
3215 Τέλος ακίνητης περιουσίας 189.755,43 179.310,34179.260,1231.979,63
3217 Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων 5.878,21 5.878,215.878,210,00
3218 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 861.821,78 843.775,76841.093,6447.263,09
4111 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 300.000,00 365.000,00365.301,00365.301,00
4121 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 330.000,00 360.000,00327.770,79327.770,79
4122 Φοροί και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 3.200,00 3.200,002.623,282.623,28
4123 Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π. 130.000,00 130.000,00124.626,91124.626,91
4124 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 85.000,00 73.000,0078.202,2371.290,25
4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 1.305.000,00 1.355.000,001.273.530,691.273.530,69
4132 Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75 2.500,00 2.600,002.598,242.598,24
4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π. & Δανείων. 62.000,00 44.000,0043.440,7243.440,72
4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 318.000,00 310.000,00216.510,11216.510,11
4211 Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής 1.000,00 1.000,0091,9091,90
4213 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997) 140.000,00 140.000,0099.673,3980.918,99
4219 Επιστροφή εν γένει χρημάτων 40.000,00 40.000,00269,20269,20
4311 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν.1946/1991) 385.600,00 385.600,00400.074,18400.074,18
5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 289.513,61 613.706,96613.706,96613.706,96
5112 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες 409.743,29 568.407,49568.407,49568.407,49
5113 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο απο τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών 595.273,71 659.793,70659.793,70659.793,70
5121 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 71.909,24 137.494,41137.494,41137.494,41
5122 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες 1.562.897,81 1.693.298,551.693.298,551.693.298,55
5123 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο απο έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών 10.000,00 10.000,0010.000,0010.000,00
5124 Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ) 481.004,50 627.858,35627.858,35627.858,35
0121.001 Έσοδα από την εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν 2725/99) 650,00 650,000,000,00
0122.001 Τέλη και δικαιώματα απο εμποροπανηγύρεις 212.000,00 212.457,84212.457,84212.457,84
0122.002 Τέλη και δικαιώματα απο λαικές αγορές 6.000,00 6.000,0010.300,694.431,34
0129.001 Εσοδα απο εταιρείες κινητής τηλεφωνίας για την εγκατάσταση κεραιών σε χώρους του Δήμου 22.500,00 22.346,0422.346,0422.346,04
0129.002 Μισθώματα από παραχώρηση Δικαιωμάτων Χρήσης Θέσεων των περιπτέρων (Άρθρο 76 Ν.4257/2014) 41.000,00 44.050,0061.954,9946.097,04
0129.003 Αντάλλαγμα χρήσης Δημοτικών Σταδίων (15% επι των ακαθαρίστων εισπράξεων του χρήστη από την πώληση εισητηρίων για τους αγώνες) 5.000,00 3.000,0010.509,750,00
0129.004 Αντίτιμο καθημερινής χρήσης εγκαταστάσεων Δημ.Σταδίου (αποδυτήρια, αίθουσα ιματισμού, πλυντήριο ρούχων κλπ.) 2.760,00 2.760,002.970,00570,00
0213.001 Πρόσοδοι κοινού κεφαλαίου βάσει του άρθρου 15.παρ.11 Ν.2469/1997 20.000,00 20.000,008.301,898.301,89
0417.002 Εσοδα απο εκκλησία Αγ. Λαζάρου 1.400,00 700,000,000,00
0417.003 Λοιπά έσοδα Νεκροταφείου 2.500,00 2.500,001.780,001.780,00
0434.001 Δικαίωμα συμμετοχής στην κατασκήνωση της Παλιομηλιάς 6.200,00 6.400,006.327,506.327,50
0434.003 Εσοδα από παραχώρηση χρήσης Συνεδριακού Κέντρου Κρύας και Υπαίθριου Θεάτρου Κρύας 3.600,00 3.600,002.050,002.050,00
0434.005 Έσοδα απο προγραμματική σύμβαση με ΔΕΠΟΔΑΛ- Α.Ε. 12.000,00 17.000,0012.750,0012.750,00
0441.001 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα) 42.500,00 52.000,0054.017,3532.481,38
0441.002 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα) 1.600,00 1.600,001.634,351.634,35
0469.001 Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν 2773/99, άρθρο 25 Ν.3468/06) 150.000,00 130.000,00111.848,55111.848,55
0529.001 Εισφορές από μέλη Κ.Α.Π.Η. 2.660,00 2.750,002.255,002.255,00
0529.002 Eισφορές (δίδακτρα) από μαθητές Δημοτικού Ωδείου 25.000,00 26.700,0020.038,0020.038,00
0529.003 Εισφορές αθλουμένων στο πρόγραμμα ΠΑγΟ 1.283,00 1.283,001.055,001.055,00
0529.004 Eισφορές (δίδακτρα) από μαθητές Δημοτικής Φιλαρμονικής 0,00 3.575,000,000,00
0619.007 Επιχορήγηση για σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου 0,00 15.000,007.316,007.316,00
0718.002 Τέλη διέλευσης, χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης και εγγυήσεων καλής εκτέλεσης των εργασιών διέλευσης 4.000,00 2.000,000,000,00
0718.003 Αντίτιμο κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος των πυλώνων του Δημοτικού Σταδίου για λογαριασμό τρίτων (τέλεση αγώνων) 5.000,00 1.000,004.587,610,00
1211.009 Έκτακτη χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικών για την καταβολή εκλογικής αποζημίωσης 0,00 44.625,0044.625,0044.625,00
1212.002 Επιχορήγηση για υλοποίηση Ευρωπαικού προγράμματος ΄΄Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής'' 214.890,00 214.890,00191.166,65191.166,65
1212.004 Από Γ.Γ.Α. για υλοποίηση ΠΑγΟ 2.070,00 2.070,000,000,00
1212.006 Xρηματοδότηση της πράξης:΄΄Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών:Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Λεβαδέων'' (Ε.Π. Στερεά Ελλάδα 2014-2020) 133.281,81 133.281,81161.688,39161.688,39
1212.007 Χρηματοδότηση της πράξης:''Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λεβαδέων'' (Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας 2014-2020) 22.976,77 22.976,7744.320,0644.320,06
1214.005 Επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας 83.000,00 83.000,0083.000,0083.000,00
1216.001 Προμήθεια απαιτούμενου εξοπλισμού για τη λειτουργία δύο βρεφικών τμημάτων 0,00 9.188,159.188,159.188,15
1217.001 Συμμετοχή του Δήμου Λεβαδέων στο Ευρωπαικό Πρόγραμμα ΄΄Δημιουργική Ευρώπη 2014-2020 ΄΄ Υποπρόγραμμα Πολιτισμός με τίτλο έργου ''Μνήμη του νερού'' Χρηματοδότηση από Ευρωπαική Ένωση 17.505,00 5.122,000,000,00
1219.007 Επιχορήγηση από Υπουργείο Εσωτερικών-Οικονομικών-Αγροτικής Ανάπτυξης για δαπάνες στείρωσης σκύλων 0,00 2.723,912.723,912.723,91
1219.008 Επιχορήγηση από Πράσινο Ταμείο για Εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας 0,00 5.000,000,000,00
1311.001 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων 516.150,00 516.150,00258.075,00258.075,00
1312.001 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 2880/2001) 100.350,00 100.350,00100.350,00100.350,00
1315.001 Επιχορήγηση από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (άρθρο 69 του Ν.4509/2017)για την εκτέλεση του έργου Ασφαλτόστρωση οδού αγροτικής περιοχής Κυριακίου 0,00 3.000,000,000,00
1321.007 Χρηματοδότηση της πράξης ΄΄Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο,Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο'' 4.306,57 4.306,574.306,574.306,57
1321.009 Αποπεράτωση της Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων και μερικής αναδιαρρύθμισης στο υπάρχον κτίριο στη θέση της υπό κατάργησης ΑΠΧ του 6ου Δημοτικού Σχολείου Λιβαδειάς 40.000,00 110.000,0078.415,0878.415,08
1321.043 Ανάδειξη ψηφιδωτών παλαιοχριστιανικού ναού στην οδό Σπυροπούλου Λιβαδειάς 26.139,82 47.740,8845.296,6645.296,66
1321.044 Αρχαιολογικές εργασίες για την ανάδειξη των ψηφιδωτών του Παλαιοχριστιανικού Ναού 5.000,00 4.000,000,000,00
1321.045 Ανέγερση νέου κτιρίου για την μεταστέγαση του 1ου 3/θ Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Λιβαδειάς. 0,00 150.000,000,000,00
1321.046 Επιχορήγηση από ΕΤΠΑ για Ενεργειακή Αναβάθμιση Σχολικής Μονάδας ΕΠΑΛ Λιβαδειάς 0,00 1.000,000,000,00
1322.004 Πάρκο Άθλησης Δήμου Λεβαδέων 0,00 100,000,000,00
1322.005 Βελτίωση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Γηπέδου Ζαγαρά 171.233,64 170.233,640,000,00
1322.006 Επισκευή τρούλου Ιερού Ναού Αγίας Σοφίας στο Καταλανικό Κάστρο Λιβαδειάς 0,00 100,000,000,00
1322.032 Επιχορήγηση από ΠΔΕ για ΄΄Βελτίωση εγκαταστάσεων ανακυκλοφορίας υφιστάμενου ανοικτού κολυμβητηρίου Λιβαδειάς Βοιωτίας'' 21.281,07 51.281,0736.487,6236.487,62
1322.033 Επιχορήγηση από ΠΔΕ για Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνία στις 17 και 18 /6/2017 51.000,00 70.320,8739.761,5939.761,59
1322.034 Επιχορήγηση από ΠΔΕ (ΣΑΕ 055) για Εσωτερική Οδοποιϊα Δήμου Λεβαδέων 204.043,76 216.418,66103.308,38103.308,38
1322.035 Επιχορήγηση από ΠΔΕ (ΣΑΕ 055) για Μουσείο Πολτισμού Δήμου Λεβαδέων 328.508,44 128.508,440,000,00
1322.036 Επιχορήγηση από ΠΔΕ ΣΑΕΠ 766 (Περιφ. Στ. Ελλ.) για Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς 200.000,00 100,000,000,00
1322.037 Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε.Λιβαδειάς, Δ.Ε. Κορώνειας και Δ.Ε.Δαύλειας (ΠΔΕ 2017ΕΠ56600003-ΣΑΕΠ566) 74.428,55 104.428,5559.988,2459.988,24
1322.038 Επιχορήγηση από ΠΔΕ ΣΑΕ 055-ΥΠ.ΕΣ. για Παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού κτιριακού αποθέματος αρχιτεκτονικής αξίας (πρώην κτίριο Πανεπιστημίου) και περιβάλλοντος χώρου με εφαρμογές ενεργειακής αναβάθμισης για τη χρήση δημοτικών υπηρεσιών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων 400.000,00 200.000,000,000,00
1322.039 Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δήμου Λεβαδέων 156.300,00 86.300,000,000,00
1322.040 Εργασίες διαμόρφωσης υφιστάμενων ελεύθερων κτιριακών χώρων σε δύο παιδικούς σταθμούς για τη δημιουργία δύο βρεφικών τμημάτων & προμήθεια απαιτούμενου εξοπλισμού 61.575,92 69.245,0640.218,1940.218,19
1322.041 Επιχορήγηση από ΠΔΕ ΣΑ Ε047 (ΥΠΠΕΘ) για Πιλοτική δράση ΄΄ΕΜΑΥΤΙΩΝ΄΄ Διαμόρφωση Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Αύλειου Χώρου του 4ου Δημοτικού Σχολείου 47.000,00 47.000,0044.230,2844.230,28
1322.042 Επιχορήγηση από πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για προμήθεια μηχανημάτων έργου για το Δήμο Λεβαδέων 210.000,00 210.000,0086.800,0086.800,00
1322.043 Επιχορήγηση από ΠΔΕ ΣΑΕΠ 066 (Περιφ.Στ.Ελλ) για Διατήρηση και επανάχρηση αξιόλογου βιομηχανικού κτιριακού αποθέματος Μύλου Παπαιωάννου (Α΄Φάση) 200.000,00 20.000,000,000,00
1322.044 Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Λεβαδέων 208.000,00 208.000,000,000,00
1322.045 Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από τη θεομηνία στις 29 και 30 /9/2018 0,00 50.000,000,000,00
1322.047 Μελέτη αναπαλαίωσης κτιρίου επί της οδού Γρηπονησιώτου 0,00 50.000,000,000,00
1322.048 Επιχορήγηση από πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για Αναβάθμιση υποδομών αθλητικών εγκαταστάσεων 0,00 232.500,00232.500,00232.500,00
1322.049 Παρεμβάσεις για προσαρμογή λειτουργούντων έξι (6) δημοτικών βρεφικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017 0,00 1.000,000,000,00
1322.050 Επιχορήγηση για Αναβάθμιση Δημοτικού Σταδίου Λιβαδειάς 0,00 1.000,000,000,00
1322.052 Φωτισμός γηπέδου Ζαγαρά Δήμου Λεβαδέων 0,00 1.000,000,000,00
1322.053 Κατασκευή Στεγάστρου στο ΕΠΑΛ Λιβαδειάς 0,00 1.000,000,000,00
1328.016 Βελτίωση και Ανάπλαση Κοινόχρηστων Χώρων Οικισμού Ελικώνα 10.000,00 73.000,0022.389,2422.389,24
1328.017 Παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού κτιριακού αποθέματος αρχιτεκτονικής αξίας και περιβάλλοντος χώρου για την χρήση Δημοτικών υπηρεσιών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων 900.000,00 400.000,00119.708,17119.708,17
1328.018 Επιχορήγηση από ΕΤΠΑ για Δημιουργία χώρων πρασίνου ? πάρκα τσέπης (Πράξη Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Λεβαδέων) 0,00 1.000,000,000,00
1328.019 Επιχορήγηση από ΕΤΠΑ για Προσβασιμότητα ΑΜΕΑ επί της οδού Καραγιαννοπούλου, Ανδρεαδάκη και Ελ. Γονή (Πράξη Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Λεβαδέων) 0,00 1.000,000,000,00
1328.020 Επιχορήγηση από ΕΤΠΑ για Απαλλοτρίωση -Αγορά Οικοπέδων Στρ.Ιωάννου και Βενιζέλου (Πράξη Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Λεβαδέων) 0,00 1.000,000,000,00
1328.021 Επιχορήγηση από ΕΤΠΑ για Προμήθεια και τοποθέτηση έξυπνων παγκακιών στους κοινόχρηστους χώρους και στα πάρκα τσέπης (Πράξη Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Λεβαδέων)` 0,00 1.000,000,000,00
1328.022 Επιχορήγηση από ΕΤΠΑ για Αγορά ιδιοκτησίας Γέρου επί της οδού Τσόγκα και δημιουργία πρόσβασης (Πράξη Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Λεβαδέων) 0,00 1.000,000,000,00
1328.023 Επιχορήγηση από ΕΤΠΑ για Αγορά γλυπτών-τοποθέτηση σε δημόσιο χώρο (Πράξη Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Λεβαδέων) 0,00 1.000,000,000,00
1328.024 Επιχορήγηση από ΕΤΠΑ για Εγκατάσταση συστημάτων έξυπνου οδοφωτισμού επί των οδών Καραγιαννοπούλου (από Καλλιαγκάκη έως Ανδρεδάκη),Ανδρεαδάκη (από Καραγιαννοπούλου έως Μπουφίδου) και Ελ.Γόνη (Πράξη Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Λεβαδέων) 0,00 1.000,000,000,00
1328.025 Επιχορήγηση από ΕΤΠΑ για Υλοποίηση και εγκατάσταση καινοτόμου συστήματος WI-FI-Συνδεσιμότητα για πρόσβαση στο Internet και στο Intranet (Πράξη Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Λεβαδέων) 0,00 1.000,000,000,00
1328.026 Επιχορήγηση από ΕΤΠΑ για Info Kiosks (Πράξη Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Λεβαδέων) 0,00 1.000,000,000,00
1328.027 Επιχορήγηση από ΕΤΠΑ για Φωτισμό και Ανάδειξη Κτιρίου Ιεράς Μητρόπολης (Πράξη Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Λεβαδέων) 0,00 1.000,000,000,00
1328.028 Επιχορήγηση από ΕΤΠΑ για Προμήθεια βυθιζόμενων κάδων απορριμμάτων (Πράξη Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Λεβαδέων) 0,00 1.000,000,000,00
1328.029 Επιχορήγηση από ΕΤΠΑ για Ενέργειες για την προετοιμασία Αίτησης Χρηματοδότησης (Πράξη Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Λεβαδέων) 0,00 1.000,000,000,00
1328.030 Επιχορήγηση από ΕΤΠΑ για Μελέτες ωρίμανσης των σχετικών υποέργων (Πράξη Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Λεβαδέων) 0,00 1.000,000,000,00
1328.031 Επιχορήγηση από ΕΤΠΑ για Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της Πράξης (Πράξη Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Λεβαδέων) 0,00 1.000,000,000,00
1328.201 Επιχορήγηση από ΠΑΑ 2014-2020 για Βελτίωση και Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Ανθοχωρίου 0,00 1.000,000,000,00
1329.004 Επιχορήγηση από Πράσινο Ταμείο για Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση οδού Αχιλλέως για την δημιουργία κίνησης πεζών 110.000,00 50.000,000,000,00
1421.001 Εσοδα από Μπίμειο Κληροδότημα 260,00 260,00262,000,00
1421.002 Έσοδα από Διαθήκη Παναγιωτόπουλου 445,00 445,000,000,00
1519.001 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων 14.300,00 10.000,004.418,884.118,88
1519.002 Πρόστιμα που βεβαιώνονται με βάση τη παρ. 4 του άρθ. 15 του Ν. 4442/2016 2.400,00 1.500,000,000,00
1699.001 Έσοδα απο κατασκευή παραγκών και ηλεκτροδότησης αυτών στην Εμποροπανήγυρη 38.500,00 39.515,9139.515,9139.515,91
1699.006 Έκτακτα Έσοδα από εράνους της Ιεράς Μητρόπολης Θηβών και Λεβαδείας (2% επί του ακαθαρίστου προιόντος) 700,00 700,00600,72600,72
2115.001 Τέλος Ακίνητης περιουσίας (ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα) 13.100,00 16.000,0017.091,8014.796,53
2115.002 Τέλος Ακίνητης περιουσίας (μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα) 23.000,00 33.000,0051.037,9637.046,31
2119.001 Φόρος ηλεκτροδούμενων χώρων (άρθ. 10 Ν. 1080/80) Π.Ο.Ε. 40.000,00 49.000,0056.629,3348.849,53
2119.004 Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων Π.Ο.Ε. 4.000,00 2.000,001.477,0840,32
2119.009 Μισθώματα λατομείων Π.Ο.Ε. 5.250,00 5.250,0014.832,870,00
2119.012 Τέλη και δικαιώματα απο λαική αγορά 6.500,00 6.500,006.794,244.113,12
2119.020 Αντίτιμο κατανάλωσης ηλεκτρικού ρευματος των πυλώνων του Δημοτικού Σταδιου για λογαριασμό τριτων (τέλεση αγώνων) 6.000,00 6.000,0019.600,740,00
2119.021 Αντίτιμο καθημερινής χρήσης εγκαταστάσεων Δημ.Σταδίου (αποδυτήρια, αίθουσα ιματισμού, πλυντήριο ρούχων κλπ.) 1.000,00 1.000,00800,000,00
2119.022 Έσοδα από εισφορές (δίδακτρα μαθητών Δημ.Ωδείου) 5.650,00 3.850,003.819,503.819,50
2211.001 Πρόστιμα παραβάσεων Κ.Ο.Κ. -Ελεγχόμενης στάθμευσης Π.Ο.Ε. 33.500,00 33.500,0032.782,0114.688,23
2212.001 Πρόστιμα ανέγερσης-διατήρησης αυθαιρέτων 4.800,00 9.051,489.051,489.051,48
3123.001 Επενδυτικά δάνεια για Ασφαλτόστρωση οδού αγροτικής περιοχής Κυριακίου (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι-άρθ.69 Ν.4509/2017) 868.000,00 368.000,000,000,00
3219.001 Απο δικαιώματα και μισθώματα βοσκήσιμων εκτάσεων 14.116,44 14.091,3314.091,33296,27
3219.002 Απο τέλη διαφήμισης και απο την εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων 20.519,37 20.080,1520.080,1580,15
3219.003 Απο δικαιώματα νεκροταφείων 16.353,67 16.499,8716.499,87554,58
3219.004 Απο τέλη χρήσης κοινόχρηστων δημοτικών χώρων και απο παραχώρηση δικαιωμάτων χρήσης θέσεων των περιπτέρων 272.220,20 264.865,54264.865,5424.604,18
3219.005 Απο δικαιώματα Σφαγείων 2.625,43 2.576,632.576,63602,13
3219.006 Απο μισθώματα λατομείων 85.017,90 80.945,2280.945,2213.697,20
3219.008 Απο δικαιώματα χρήσης Χ.Υ.Τ.Α. 53.852,31 42.084,6242.084,620,00
3219.009 Απο δικαιώματα συμμετοχής στην Κατασκήνωση 8.885,12 9.067,658.867,65211,21
3219.010 Απο τέλη και δικαιώματα λαικών αγορών 80.906,13 79.220,5177.305,3611.206,95
3219.011 Απο φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθ. 10 Ν. 1080/80) 109.219,09 89.343,5889.343,5868.472,01
3219.013 Απο μισθώματα αστικών ακινήτων 363.685,24 369.754,31363.206,8731.920,85
3219.014 Απο μισθώματα καλλιεργήσιμης γής 20.806,07 19.209,0319.209,03587,16
3219.015 Απο μισθώματα θαλασσίων εκτάσεων 26.140,66 24.445,3624.445,369.933,91
3219.017 Λοιπές περιπτώσεις 15.289,59 13.622,6813.622,681.866,96
3219.018 Απο εισφορές για τροφεία παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών 27.897,99 34.274,1134.274,113.174,48
3219.019 Απο κρατήσεις υπέρ Δημοσίου 34.161,46 32.821,2332.585,524.479,01
3219.020 Απο επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων προνοιακών επιδομάτων 338.930,22 357.841,99325.086,5416.764,71
3219.021 Από χρήση Δημοτικών Σταδίων (15% επί των ακαθαρίστων εισπράξεων του χρήστη από την πώληση εισητηρίων για τους αγώνες) 55.951,70 54.729,2854.729,28875,38
3219.022 Από αντίιτιμο κατανάλωσης ηλεκτρικού ρευματος των πυλώνων του Δημοτικού Σταδιου για λογαριασμό τρίτων (τέλεση αγώνων) 57.983,65 61.783,0661.783,0612.454,61
3219.023 Από αντίτιμο καθημερινής χρήσεως εγκαταστάσεων Δημ. Σταδίου (αποδυτήρια, αίθουσα ιματισμού, πλυντήριο ρούχων κλπ) 1.612,90 975,00975,0043,75
3219.024 Από εισφορές (δίδακτρα μαθητών Δημ. Ωδείου) 0,00 469,78469,780,00
3221.001 Απο πρόστιμα παραβάσεων Κ.Ο.Κ.-Ελεγχόμενης στάθμευσης 741.131,42 731.569,47731.131,4310.682,28
3221.002 Απο διάφορα πρόστιμα κλπ έκτακτα έσοδα 133.539,54 126.853,62126.287,658.941,87
3221.003 Απο αποζημιώσεις καταβληθείσες για λογαριασμό των υπόχρεων, λόγω προσκύρωσης ή ρυμοτόμησης ακινήτων (άρθρο 26 Ν 1828/89) 69.714,36 69.714,3669.714,365.098,92
4212.001 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής από υπόλογο υπάλληλο του Δήμου 6.000,00 6.000,000,000,00
4212.101 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής από υπόλογο πρόεδρο Κοινότητας Λιβαδειάς 3.000,00 6.000,000,000,00
4212.102 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής από υπόλογο πρόεδρο Κοινότητας Λαφυστίου 1.000,00 2.000,000,000,00
4212.103 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής από υπόλογο πρόεδρο Κοινότητας Ρωμαίικου 1.000,00 1.000,000,000,00
4212.201 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής από υπόλογο πρόεδρο Κοινότητας Χαιρώνειας 1.000,00 2.000,000,000,00
4212.202 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής από υπόλογο πρόεδρο Κοινότητας Προφήτη Ηλία 1.000,00 1.000,000,000,00
4212.203 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής από υπόλογο πρόεδρο Κοινότητας Προσηλίου 1.000,00 1.000,000,000,00
4212.204 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής από υπόλογο πρόεδρο Κοινότητας Θουρίου 1.000,00 1.000,000,000,00
4212.205 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής από υπόλογο πρόεδρο Κοινότητας Βασιλικών 1.000,00 1.000,000,000,00
4212.206 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής από υπόλογο πρόεδρο Κοινότητας Ανθοχωρίου 1.000,00 1.000,000,000,00
4212.207 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής από υπόλογο πρόεδρο Κοινότητας Ακοντίου 1.000,00 1.000,000,000,00
4212.208 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής από υπόλογο πρόεδρο Κοινότητας Αγίου Βλασίου 1.000,00 1.000,000,000,00
4212.301 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής από υπόλογο πρόεδρο Κοινότητας Δαυλείας 1.000,00 2.000,000,000,00
4212.302 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής από υπόλογο πρόεδρο Κοινότητας Μαυρονερίου 1.000,00 1.000,000,000,00
4212.303 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής από υπόλογο πρόεδρο Κοινότητας Παρορίου 1.000,00 1.000,000,000,00
4212.401 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής από υπόλογο πρόεδρο Κοινότητας Αγίας Αννας 1.000,00 2.000,001.000,001.000,00
4212.402 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής από υπόλογο πρόεδρο Κοινότητας Αγίας Τριάδας 1.000,00 3.000,000,000,00
4212.403 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής από υπόλογο πρόεδρο Κοινότητας Αγίου Γεωργίου 1.000,00 2.000,000,000,00
4212.404 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής από υπόλογο πρόεδρο Κοινότητας Αλαλκομενών 1.000,00 1.000,000,000,00
4212.405 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής από υπόλογο πρόεδρο Κοινότητας Κορώνειας 1.000,00 2.000,000,000,00
4212.501 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής από υπόλογο πρόεδρο Κοινότητας Κυριακίου 2.000,00 4.000,000,000,00
4319.001 Έσοδα από Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα του ΟΑΕΔ 10.000,00 125.375,0395.988,3395.988,33
0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) 90.000,00 84.000,0095.221,7960.049,34
0113 Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 195 ΚΔΚ) 17.000,00 22.000,0023.489,988.345,60
0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 56.000,00 56.000,0026.799,0026.799,00
0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 1.155.000,00 1.250.000,001.610.270,82956.954,52
0331 Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου 120.000,00 120.000,00304.336,2455.778,27
0411 Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου 16.800,00 10.000,009.800,009.800,00
0412 Δικαίωμα ενταφιασμού 19.000,00 19.000,0016.230,0016.230,00
0414 Τέλος ανακομιδής 1.100,00 1.100,0065,0065,00
0415 Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων 1.000,00 600,000,000,00
0451 Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93) 1.500,00 1.500,001.159,791.159,79
0452 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) 12.500,00 8.500,008.126,578.126,57
0461 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) 43.500,00 34.500,0034.571,5924.553,72
0462 Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) 500,00 500,000,000,00
0465 Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων (άρθρο 15 Ν 2115/93, άρθρο 27 Ν 2130/93) 13.500,00 8.000,000,000,00
0468 Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 8.705,00 9.500,004.817,414.817,41
0511 Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80) 131.000,00 142.350,00182.456,13105.696,90
0527 Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ 16065/2002 (ΦΕΚ 497 Β')) 35.500,00 35.500,0035.967,5032.876,11
0611 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) 4.414.253,64 4.414.253,644.147.542,274.147.542,27
0612 ΚΑΠ για τη καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών 89.233,68 89.233,6853.153,1253.153,12
0711 Έσοδα από μισθώματα δημοσίων λατομείων (άρθρο 21 Ν 2115/93) 2.150,00 2.150,000,000,00
0712 Μισθώματα θαλασσίων εκτάσεων (άρθρο 15 Ν 2130/93) 4.000,00 4.000,0012.000,001.500,00
0713 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΔΚΚ) 9.500,00 6.500,004.141,004.141,00

σε συνεργασία με το τμήμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Δήμου Λεβαδέων

* Για πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με τα δεδομένα που προβάλλονται σε αυτήν την ιστοσελίδα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα Προϋπολογισμού και Οικονομικής Πληροφόρησης του Δήμου Λεβαδέων.

Δήμος Λεβαδέων