10η Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022 (Η αριθμ. 325/2022 Απόφαση της Ο.Ε)

2 Δεκεμβρίου 2022