Συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα της Αναπτυξιακής Εταιρείας ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΑΣΕ ΑΕ) που θα υποβληθεί στην προκήρυξη του Προγράμματος Τοπικής Ανάπτυξης LEADER 2023-2027-Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, βάσει της υπ’ αρ. 2545/10-10-2022 Απόφασης του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, υπογραφή σχετικού συμφώνου συνεργασίας και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για το σκοπό αυτό, ορισμός εκπροσώπου του Φορέα για τη συμμετοχή του στην Επιτροπή Διαχείρισης Τοπικού Προγράμματος

2 Δεκεμβρίου 2022