Επικύρωση απομαγνητοφωνημένων πρακτικών της 10ης έως και της 19ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2022.

2 Δεκεμβρίου 2022