Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο (Τ.Α.Π. έτους 2020) της οφειλέτιδας E. E A.E. λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού της φορολογητέας ύλης.

10 Ιανουαρίου 2022