Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο (Τ.Α.Π. μη ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου ετών 2018,2019 & 2020) του οφειλέτη Α. Λ. του Ν. λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού της φορολογητέας ύλης.

10 Ιανουαρίου 2022