Έγκριση Πρακτικού ΙI Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας της 14-04-2022 με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 187399 και κατακύρωση δημόσιας σύμβασης της μελέτης: «Εκπόνηση μελετών και τευχών δημοπράτησης για την υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Λεβαδέων.

28 Ιουνίου 2022