Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2019

Απόφαση Τίτλος
243-2019Ανάθεση κατ εξαίρεση σε δικηγόρο δικαστικού χειρισμού ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου [άσκηση ένδικων βοηθημάτων κατά της με αρ.πρωτ. 6122/170152/8.10.2019 απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας ( ΦΕΚ 3949/β/29.10.2019 ) συγχώνευσης της ΔΕΠΟΔΑΛ Α.Ε στον Περιφερειακό ΦοΔΣΑ ]
242-2019Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο “ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Π.Δ. 99/2017 ”
241-2019Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο ΄΄ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ΄΄
240-2019Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων & προσφυγών δημόσιων Συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών για το έτος 2020 , βάσει του Ν. 4412/2016.
239-2019Συγκρότηση Επιτροπών διενέργειας και αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 για το έτος 2020.
238-2019Έγκριση 4ου Πρακτικού και κατακύρωση ηλεκτρονικού διαγωνισμού: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Η΄/ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ) {ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ} ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ».
237-2019Απαλλαγή Υπολόγου Διαχείρισης Πάγιας Προκαταβολής έτους 2019.
236-2019Έγκριση δικαιολογητικών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή του Προέδρου της κοινότητας Μαυρονερίου .
234-2019Περίληψη Έγκριση 5ης αναμόρφωσης της ΚΕΔΗΛ (53/11.12.2019 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου)
233-2019Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα & 3ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου : ” ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ “
232-2019Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού και Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών του έργου « Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας »
231-2019Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ”
230-2019΄Εγκριση δικαιολογητικών δαπανών που πληρώθηκαν από πάγια προκαταβολή.
229-2019Κατάπτωση της υπ΄αριθμ. 759/11-6-2019 εγγυητικής επιστολής συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΟΦΟΥ.
228-2019Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο 14ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης .
227-2019΄Aσκηση έφεσης κατά της A303/2017 αποφάσεως του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς, και κατά της “ΔΑΚΑΡ ΑΕΒΕ”
226-2019‘Εγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού & Τακτοποιητικού Πίνακα του έργου : «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΠΧ ΤΟΥ 6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ».
225-2019Παραίτηση του Δήμου Λεβαδέων από την αίτηση ακύρωσης που είχε ασκήσει κατά της 14/2018 απόφασης της Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/06 Ν. Ευβοίας – Βοιωτίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας ώστε να καταργηθεί η ακυρωτική δίκη. (άρθρο 30 πδ 18/1989).
224-2019΄Εγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου του υπ΄αριμ. 3226/2019 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής.
223-2019Εξειδίκευση πίστωσεων συνολικού ποσού 16.001,44€ για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων εορτασμού Χριστουγέννων & Πρωτοχρονιάς.
222-2019΄Εγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού και κατάρτιση όρων Διακήρυξης Δημόσιας Σύμβασης του έργου : «Παρεμβάσεις για προσαρμογή λειτουργούντων έξι (6) δημοτικών βρεφικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017».
221-2019΄Εγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού και κατάρτιση όρων Διακήρυξης Δημόσιας Σύμβασης του έργου : «ΠΑΡΚΟ ΑΘΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ – ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ)».
220-2019Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού και κατάρτιση όρων Διακήρυξης σύναψης Δημόσιας Σύμβασης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ».
219-2019Έγκριση μετακίνησης του Αντιδημάρχου Δημοτικών Ενοτήτων στα Καλάβρυτα για συμμετοχή του α) στις Εκδηλώσεις Μνήμης για τα 76 χρόνια από το Καλαβρυτινό Ολοκαύτωμα, β) στη Γεν. Συνέλευση της αστικής εταιρείας ΄΄Δίκτυο Μαρτυρικών Πόλεων και Χωριών της Ελλάδας περιόδου 1940-1945 ΄΄ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΑ΄΄ & εξειδίκευση πίστωσης.
218-2019΄Εγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού – Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Εργασίες διαμόρφωσης υφιστάμενων ελεύθερων κτιριακών χώρων σε δύο παιδικούς σταθμούς για την δημιουργία δύο βρεφικών τμημάτων.
217-2019΄Εγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ».
216-2019΄Εγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ».
215-2019Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού και κατάρτιση όρων Διακήρυξης σύναψης Δημόσιας Σύμβασης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ».
214-2019΄Εγκριση του Πρακτικού Ι Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας και ορισμός προσωρινού αναδόχου του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΕΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 1ΟΥ 3/Θ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ.
213-2019Έγκριση δικαιολογητικών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή του Προέδρου της Κοινότητας Δαυλείας.
212-2019Έγκριση δικαιολογητικών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Αγ.Τριάδας.
211-2019Συγκρότηση Επιτροπών του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 για τον συνοπτικό διαγωνισμό « Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για τη μεταφορά των συλλεχθέντων ανακυκλώσιμων υλικών της ΔΕΠΟΔΑΛ Α.Ε. από τον ΧΥΤΑ Λιβαδειάς στο ΚΔΑΥ Σχηματαρίου».
210-2019Προσαρμογή σχεδίου Προυπολογισμού οικ. έτους 2020 και σύνταξη Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2020.
209-2019Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο περί επιβολής τέλους πολιτικών γάμων .
208-2019Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο περί καθορισμού Τελών και Δικαιωμάτων ΄Αρδευσης Δήμου Λεβαδέων για το οικονομικό έτος 2020.
207-2019Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο περί καθορισμού Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού Δήμου Λεβαδέων για το οικονομικό έτος 2020.
206-2019Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο 13ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης .
205-2019Έκδοση εντάλματος προπληρωμής επ΄ονόματος δημοτικού υπαλλήλου ποσού 565,43€ για αύξηση ισχύος της τριφασικής ηλεκτρικής παροχής στην παρόχθια ζώνη πλησίον της οδού Γεωργαντά.
204-2019¨Εγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου του υπ΄αριμ. 2839/2019 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής.
203-2019Έγκριση της υπ αριθμ 36/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΗΛ (4η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 ).
202-2019Έγκριση 3ου Πρακτικού ανάδειξη προσωρινού αναδόχου της δημόσιας σύμβασης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Η΄/ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ) {ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ} ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ»
201-2019΄Εγκριση του Πρακτικού ΙΙ και Κατακύρωση της Δημόσιας Σύμβασης: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΙΣ 29 ΚΑΙ 30/09/2018»
200-2019Ανάθεση κατ εξαίρεση σε εξωτερικό δικηγόρο της παροχής νομικής υποστήριξης σε δημοτικό υπάλληλο και αιρετό για χειρισμό δικαστικής υπόθεσης που απαιτεί εξειδικευμένη γνώση – εμπειρία .
199-2019Έγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου του υπ΄αριμ. 2792/2019 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής.
198-2019΄Εγκριση Πρακτικού και Κατακύρωση του Διαγωνισμού : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΑΘΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ».
197-2019Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.
196-2019Υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ΄ τριμήνου έτους 2019.
195-2019Έγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου του υπ΄αριμ. 2760/2019 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής.
194-2019Έγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου του υπ΄αριμ. 2793/2019 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής.
193-2019΄Eγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και Τευχών της υπ΄αριθ. 41/2019 Μελέτης με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (συμπεριλαμβανομένων και ανταλλακτικών) & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» για ένα έτος.
192-2019΄Εγκριση του Πρακτικού III και Κατακύρωση της Δημόσιας Σύμβασης : «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΒΡΑΧΟΠΤΩΣΕΙΣ».
191-2019Ανάθεση κατ΄εξαίρεση σε εξωτερικό δικηγόρο δικαστικού χειρισμού ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου.
190-2019Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο της 12ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης .
181-2019Έγκριση Πρακτικού ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΑΘΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ» .
180-2019Έγκριση 3ου Πρακτικού και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ & ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ως προς την ομάδα 2.
179-2019Έγκριση Πρακτικού Διενέργειας Διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού «ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ».
178-2019Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης 2019 .
177-2019Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο της 10ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης .
176-2019Σύσταση Παγίας Προκαταβολής για το έτος 2019 σε Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Λεβαδέων.
175-2019Έκδοση εντάλματος προπληρωμής επ΄ονόματος δημοτικού υπαλλήλου ποσού #532,26 €# για επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού επί των οδών Ρούμελης και Διστόμου.
174-2019΄Εκδοση εντάλματος προπληρωμής επ΄ ονόματος δημοτικού υπαλλήλου ποσού 7.717,76 € για δαπάνη ηλεκτροδότησης προσωρινών τριφασικών παροχών στον χώρο λειτουργίας της Εμποροπανήγυρης Λιβαδειάς.
173-2019Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο “ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 1ΟΥ 3/Θ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ”.
172-2019΄Εγκριση Πρακτικού ΙΙ και κατακύρωση της Δημόσιας Σύμβασης «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ».
171-2019΄Εγκριση 3ου Πρακτικού και Κατακύρωση Δημόσιας Σύμβασης της Δημοπρασίας «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΓΡΗΠΟΝΗΣΙΩΤΟΥ».
170-2019Λήψη απόφασης περί αλλαγής χώρου διεξαγωγής των συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής.
189-2019Εξειδίκευση πίστωσης για πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων σε συνδιοργάνωση με τον Εμπορικό Σύλλογο Λιβαδειάς
188-2019Εξειδίκευση πίστωσης για πραγματοποίηση εκδηλώσεων εορτασμού Εθνικής επετείου 28ης Οκτωβρίου στην Κοινότητα Αγίου Γεωργίου .
187-2019΄Εγκριση δικαιολογητικών δαπανών που πληρώθηκαν από πάγια προκαταβολή.
186-2019Έγκριση 1ου και 2ου Πρακτικού της δημόσιας σύμβασης : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Η΄/ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ){ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ} ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ».
185-2019΄Εγκριση Πρακτικού και Κατακύρωση του Διαγωνισμού για την παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης της εργασίας : «ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ».
184-2019΄Εγκριση Πρακτικού και Κατακύρωση του Διαγωνισμού: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ (συμπεριλαμβανομένων ανταλλακτικών) & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ».
183-2019Έκδοση εντάλματος προπληρωμής επ΄ονόματος δημοτικού υπαλλήλου ποσού 293,08€ για χορήγηση νέας παροχής ηλεκτρικού ρεύματος επί των οδών Χαιρωνείας και Ρούμελης.
182-2019Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο 11ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης .
169-2019Διαγραφή μέρους βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο τέλος 0,5% έτους 2017 του Ντέσκου Κων/νου του Γεωργίου λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού της φορολογητέας ύλης.
168-2019Διαγραφή μέρους βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο τέλος 0,5% έτους 2017 του Γκώνια Αθανασίου του Δημοσθένη λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού της φορολογητέας ύλης.
167-2019Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο τελών καθαριότητας & δημοτικού φόρου ποσών που δεν εισπράχθηκαν από την Δ.Ε.Η. της οφειλέτιδας Αλεξίου Δημητρίας του Ιωάννη λόγω λανθασμένης βεβαίωσης προσώπου.
166-2019΄Εγκριση ρύθμισης Ν. 4611/2019 οφειλών της εταιρείας «Πέτσας Αθανάσιος & ΣΙΑ Ο.Ε.».
165-2019΄Εκδοση εντάλματος προπληρωμής επ΄ονόματος δημοτικού υπαλλήλου ποσού 9.000,84 € για αύξηση ισχύος και μεταφορά της παροχής στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Λιβαδειάς.
164-2019Ανάθεση κατ εξαίρεση σε εξωτερικό δικηγόρο δικαστικού χειρισμού ζητημάτων ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου .
163-2019΄Ασκηση ΄Εφεσης κατά της 126/2019 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Λιβαδειάς.
162-2019Εξειδίκευση πίστωσης για κάλυψη εξόδων μετακίνησης και διαμονής των συμμετεχόντων Ελλήνων καλλιτεχνών και διοικητικών υπαλλήλων στο εξωτερικό , στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “Δημιουργική Ευρώπη 2014 – 2020” υποπρόγραμμα Πολιτισμός με τίτλο έργου “Μνήμη του Νερού”
161-2019Έγκριση μετακίνησης της καλλιτέχνιδος κ. Ήρας Μπράμη στο Γκτάνσκ της Πολωνίας ως εκπρόσωπου του Δήμου Λεβαδέων που μετέχει ως εταίρος στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα “Δημιουργική Ευρώπη 2014 – 2020” υποπρόγραμμα Πολιτισμός με τίτλο έργου “Μνήμη του Νερού”
160-2019Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό τελών χρήσης χώρου Εμποροπανήγυρης Λιβαδειάς για το έτος 2019.
159-2019Έγκριση 3ου Πρακτικού, και κατακύρωση της δημόσιας σύμβασης : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ».
158-2019Έγκριση Πρακτικού και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων του συνοπτικού διαγωνισμού «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ (συμπεριλαμβανομένων Ανταλλακτικών) & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ».
157-2019Έγκριση 3ου Πρακτικού , κατακύρωση ομάδων της δημόσιας σύμβασης «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ (συμπεριλαμβανομένων Ανταλλακτικών) & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ», κήρυξη προσωρινού αναδόχου και ατελέσφορης της ομάδας 12 .
156-2019Καθορισμός όρων διακήρυξης για την “Ηλεκτρική Διανομή Εμποροπανήγυρης Δήμου Λεβαδέων”.
155-2019Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και Τευχών της 54/2019 Μελέτης με τίτλο «Ηλεκτρική Διανομή Εμποροπανήγυρης Δήμου Λεβαδέων»
154-2019Kατάρτιση όρων διακήρυξης για : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΑΘΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ» προϋπολογισμού 29.986,92 € .
153-2019Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού και κατάρτιση όρων Διακήρυξης σύναψης Δημόσιας Σύμβασης του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 1ου 3/θ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ»
152-2019Έγκριση 3ου Πρακτικού και Κατακύρωση της Δημόσιας Σύμβασης της Δημοπρασίας «Mελέτη διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου Αγίας Παρασκευής για την ανάδειξη των διατηρητέων ταφικών μνημείων».
151-2019Αναμόρφωση Προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης 2019 (9η).
150-2019Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής για το χρονικό διάστημα από 08-09-2019 έως 06-11-2021.
149-2019Κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (συμπεριλαμβανομένων και ανταλλακτικών) & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» για ένα έτος προϋπολογισμού 74.328,08 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
148-2019Ματαίωση μειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για μίσθωση εδαφικής έκτασης για τη λειτουργία της ετήσιας εμποροπανήγυρης και άλλες υπαίθριες κοινόχρηστες χρήσεις (εκθέσεις κλπ) του Δήμου Λεβαδέων”.
147-2019Αποδοχή χορηγίας της Τράπεζας Αττικής ποσού 3.000,00 ευρώ για την υλοποίηση των πολιτιστικών εκδηλώσεων ΄΄Τροφώνεια 2019΄΄ του Δήμου Λεβαδέων.
146-2019Έγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου εντάλματος προπληρωμής.
145-2019Έγκριση πρακτικού , κήρυξη άγονης ομάδας & ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ & ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ».
144-2019Έγκριση Πρακτικού & Κατακύρωση Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την “ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2019-2020”.
143-2019΄Εγκριση δικαιολογητικών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Προφήτη Ηλία.
142-2019΄ Εγκριση δικαιολογητικών δαπανών που πληρώθηκαν από πάγια προκαταβολή.
141-2019Έγκριση Πρακτικού και κατακύρωση Δημόσιας Σύμβασης του έργου: «Συντηρήσεις Σχολικών Συγκροτημάτων»
140-2019΄Εγκριση του Πρακτικού Ι Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας και ορισμός προσωρινού αναδόχου του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ».
139-2019Αναμόρφωση Προυπολογισμού έτους 2019 μετά τα αποτελέσματα εκτέλεσής του μέχρι 30/6/2019 (παρ. 9 άρθ. 266 Ν. 3852/2010).
138-2019Υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Β΄ τριμήνου έτους 2019.
137-2019Υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού A΄ τριμήνου έτους 2019
136-2019΄Εγκριση Πρακτικού & ανάδειξη προσωρινών αναδόχων της εργασίας “ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2019-2020”.
135-2019Έγκριση Πρακτικού ΙΙ Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας της μελέτης: «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΒΡΑΧΟΠΤΩΣΕΙΣ»
134-2019Καθορισμός όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ & ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» , προϋπολογισμού 34.933,98 €.
133-2019‘Eγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και τευχών της 47/2019 Μελέτης “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ & ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ” προϋπολογισμού 34.933,98 € .
132-2019Έγκριση 1ου & 2ου Πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών, τεχνικών & οικονομικών προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ”
131-2019Έγκριση 2ου πρακτικού της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας “ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΓΡΗΠΟΝΗΣΙΩΤΟΥ”.
130-2019Προέλεγχος Λογαριασμού Οικονομικής Διαχείρισης (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσεως , Απολογισμός) οικονομικού έτους 2018.
129-2019Υποβολή για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης.
128-2019ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρακτικού & επανάληψη διαγωνιστικής διαδικασίας της εργασίας “ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2019-2020”.
127-2019ΘΕΜΑ: Έγκριση ρύθμισης βάσει του Ν.4611/2019 των οφειλών της “ΑΠΟ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ ΠΑΕ”
126-2019΄Εγκριση Πρακτικού, κατακύρωση αναδόχων του συνοπτικού διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ».
125-2019΄Εγκριση Πρακτικού , κατακύρωση αναδόχου των ομάδων 7&8 (ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ) του διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ διάρκειας ενός έτους για τις ανάγκες του Δήμου Λεβαδέων».
124-2019Κατάρτιση όρων διακήρυξης του διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Η΄/ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ) {ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ} ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» προϋπολογισμού 123.000,00€
123-2019‘Eγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και Τευχών της υπ’ αρ. 35/2019 Μελέτης με τίτλο “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (συμπεριλαμβανομένων και ανταλλακτικών) & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» για ένα έτος”
122-2019Έγκριση 1ου & 2ου Πρακτικών, ανάδειξη προσωρινών αναδόχων, κήρυξη άγονων & ατελέσφορων των ομάδων του ηλεκτρονικού διαγωνισμού «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ (συμπεριλαμβανομένων ανταλλακτικών) & ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ».
121-2019΄Εγκριση Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού, Τεχνικών Προδιαγραφών και Τευχών της υπ΄αριθμ. 32/2019 μελέτης: «Προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων και καλαθιών απορριμμάτων διαφόρων ειδών»
120-2019Aπευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ειδών ζαχαροπλαστείου και είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού για την Κατασκήνωση του Δήμου Λεβαδέων » προϋπολογισμού 3.122,70 €, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1δ του Ν. 3852/2010 για λόγους κατεπείγουσας ανάγκης,
119-2019΄Εγκριση πρακτικών φανερής άγονης πλειοδοτικής δημοπρασίας , για την εκμίσθωση κενωθέντος περιπτέρου επί της οδού Δημ. Παπασπύρου στην συμβολή με την οδό Δημάρχου Χρήστου Παλαιολόγου.
118-2019΄Εγκριση πρακτικών φανερής άγονης πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση κενωθέντος περιπτέρου επί της οδού Καραγιαννοπούλου 171 και Ποντίων.
117-2019Υποβολή για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης.
116-2019Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης.
115-2019΄Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών & τευχών της υπ΄αριθ. 31/2019 μελέτης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Η ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ)».
114-2019΄Εγκριση 2ου Πρακτικού της μελέτης : «Μελέτη διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου Αγίας Παρασκευής για την ανάδειξη των διατηρητέων ταφικών μνημείων».
113-2019Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ».
112-2019Έγκριση πρακτικών, ανάδειξη προσωρινών αναδόχων των ομάδων 7 & 8, κήρυξη άγονων των ομάδων 11,12,13,14, απευθείας ανάθεση των ομάδων 12, 14 για λόγους κατεπείγουσας ανάγκης της «Προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» διάρκειας ενός έτους για τις ανάγκες του Δήμου Λεβαδέων.
111-2019Έγκριση 3ου Πρακτικού και Κατακύρωση του ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» διάρκειας ενός έτους για τις ανάγκες του Δήμου Λεβαδέων ως προς τις ομάδες 1,2,3,4,5,6,9 & 10.
110-2019Παράταση απόδοσης λογαριασμού στον υπόλογο δημοτικό υπάλληλο Βαρελά Γεώργιο.
109-2019Κατάρτιση όρων μειοδοτικής , φανερής και προφορικής δημοπρασίας για τη μίσθωση εδαφικής έκτασης προς λειτουργία της ετήσιας εμποροπανήγυρης και άλλων υπαίθριων κοινόχρηστων χρήσεων του Δήμου Λεβαδέων.
108-2019Καθορισμός όρων διακήρυξης για την εργασία «Ηχητική Κάλυψη Εκδηλώσεων του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτισμού , Αθλητισμού & Τουρισμού 2019-2020».
107-2019Έγκριση Πρακτικού Ι και ορισμός προσωρινού αναδόχου του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΙΣ 29 ΚΑΙ 30/09/2018».
106-2019Υποβολή για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης.
105-2019Ματαίωση Δημόσιας Σύμβασης του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ» και επανάληψη της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης
104-2019΄Εγκριση Πρακτικού Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας: «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΒΡΑΧΟΠΤΩΣΕΙΣ»
103-2019΄Εγκριση Πρακτικού κατακύρωσης Δημόσιας Σύμβασης του έργου: «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΥ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΖΩΝ».
102-2019΄Εγκριση Πρακτικού Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας : «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΓΡΗΠΟΝΗΣΙΩΤΟΥ».
101-2019Aποδοχή δωρεάς ιατρικών υπηρεσιών στην Δημοτική Κατασκήνωση “Παλιομηλιά” περιοχής Ελικώνα Δήμου Λεβαδέων.
100-2019΄Εγκριση ρύθμισης Ν.4611/2019.
99-2019Έγκριση Πρακτικών, ανάδειξη προσωρινών αναδόχων, κήρυξη άγονων ομάδων & χρήση διαδικασίας με διαπραγμάτευση του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» διάρκειας ενός έτους για τις ανάγκες του Δήμου Λεβαδέων.
98-2019Έγκριση 3ου Πρακτικού και Κατακύρωση του ηλεκτρονικού διαγωνισμού :«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Η ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ-ΦΟΡΤΩΤΗ)» .
97-2019Έγκριση Πρακτικού και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων της δημόσιας σύμβασης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ».
96-2019΄Εγκριση Πρακτικού και Κατακύρωση της δημόσιας σύμβασης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»
95-2019Καθορισμός όρων διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» προϋπολογισμού 208.000,00 €.
94-2019΄Εγκριση Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού, Τεχνικών Προδιαγραφών και Τευχών της υπ΄αριθμ. 44/2019 Τεχνικής Μελέτης: «Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτισμού, Αθλητισμού & Τουρισμού 2019-2020».
93-2019Υποβολή για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης.
92-2019Υποβολή για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης.
91-2019Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού ποσού 62,99€.
90-2019Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού.
89-2019Έγκριση Πρακτικού Δημοπρασίας της μελέτης:«Mελέτη διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου Αγίας Παρασκευής για την ανάδειξη των διατηρητέων ταφικών μνημείων».
88-2019΄Εγκριση του Πρακτικού Ι και ορισμός προσωρινού αναδόχου του έργου «Συντηρήσεις Σχολικών Συγκροτημάτων».
87-2019Έγκριση 3ου Πρακτικού και Κατακύρωση της Δημόσιας Σύμβασης Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας της μελέτης:« ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ” ».
85-2019Έγκριση 9ου Πρακτικού και κατακύρωση δημόσιας σύμβασης της ομάδας 1 “ΚΑΥΣΙΜΑ” του ηλεκτρονικού διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟς ΓΙΑ Τις ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ».
86-2019Έγκριση δικαιολογητικών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Μαυρονερίου ΄
84-2019Kατάρτιση όρων διακήρυξης ηλεκτρονικού διαγωνισμού: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (συμπεριλαμβανομένων και ανταλλακτικών) & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» για ένα έτος προϋπολογισμού 294.084,90€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
83-2019Καθορισμός όρων διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» διάρκειας ενός έτους για τις ανάγκες του Δήμου Λεβαδέων, προϋπολογισμού 208.671,74€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
82-2019Υποβολή για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο της 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης.
81-2019Έγκριση 2ου Πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του ηλεκτρονικού διαγωνισμού : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Η ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ-ΦΟΡΤΩΤΗ)».
80-2019΄Εγκριση πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ».
79-2019Εξώδικη συμβιβαστική επίλυση διαφοράς μεταξύ Δήμου Λεβαδέων και κ. Λιάκου Κωνσταντίνου.
78-2019Έκδοση εντάλματος προπληρωμής επ΄ονόματος δημοτικού υπαλλήλου ποσού 10.398,67€ για ΄΄Επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού΄΄.
77-2019Έγκριση 1ου Πρακτικού του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Η ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ-ΦΟΡΤΩΤΗ)».
76-2019Αποδοχή δωρεάς και έγκριση έργου κατασκευής τάπητα ασφαλείας στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Λιβαδειάς από την ECOELASTIKA Α.Ε.»
75-2019Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού
74-2019‘Eγκριση Tεχνικών Προδιαγραφών και τευχών της υπ’ αριθμόν 34/2019 Μελέτης με τίτλο: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ” προϋπολογισμού 208.671,74 € .
73-2019Καθορισμός όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ» διάρκειας ενός (1) έτους.
72-2019Έκδοση εντάλματος προπληρωμής επ΄ονόματος δημοτικού υπαλλήλου ποσού 17.000,00€ , δαπάνη υπηρεσιών catering της πραγματοποίησης της εκδήλωσης Πάσχα 2019 .
71-2019΄Eγκριση Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού, Τεχνικών Προδιαγραφών και Τευχών της υπ’ αριθμόν 1/1448/21-01-2019 Μελέτης με τίτλο: «Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης & Γραφικής ύλης διάρκειας ενός (1) έτους», ενδεικτικού προϋπολογισμού 38.086,10 € με Φ.Π.Α. για τις ανάγκες του Δήμου Λεβαδέων.
70-2019Υποβολή για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο της 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης
69-2019Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για ανάκληση της υπ. αριθ. 301/2017 απόφασής του.
68-2019Υποβολή για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο της 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης.
67-2019Κατάρτιση όρων δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση κενωθέντος περιπτέρου , επί της οδού Καραγιαννοπούλου 171 και Ποντίων στην Λιβαδειά
66-2019Κατάρτιση όρων δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση κενωθέντος περιπτέρου , επί της οδού Δημ. Παπασπύρου στη συμβολή με την οδό Δημάρχου Χρήστου Παλαιολόγου στην Λιβαδειά.
65-2019΄Εγκριση πρακτικών και κήρυξη άγονης της δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στη θέση ΄΄ΜΑΚΡΙΝΑΡΙ΄΄ Τοπικής Κοινότητας Λαφυστίου Δήμου Λεβαδέων.
64-2019Καθορισμός όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ »
63-2019Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΙΣ 29 ΚΑΙ 30-09-2018».
62-2019Κατακύρωση Δημόσιας Σύμβασης του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ».
61-2019Έκδοση εντάλματος προπληρωμής επ΄ονόματος δημοτικού υπαλλήλου συνολικού ποσού 62,99€ για επανατοποθέτηση μετρητή και σύνδεσης παροχής σε παραχωρηθέν τμήμα ισογείου κτιρίου στην θέση Καλογερικό.
60-2019Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο “ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ”
59-2019΄Εγκριση 2ου Πρακτικού Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας της μελέτης: « ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ” »
58-2019Κατακύρωση Δημόσιας Σύμβασης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ»
57-2019Υποχρεωτική αναμόρφωση του Ο.Π.Δ. 2019 (Στοχοθεσία) Δήμου Λεβαδέων μετά την υποχρεωτική αναμόρφωση του προϋπολογισμού.
56-2019Συγκρότηση Επιτροπών Α)Διενέργειας διαγωνισμού / Αξιολόγηση Προσφορών και Β) Επιτροπή αξιολόγησης Ενστάσεων του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 για την «Προμήθεια καυσίμων (πετρελαίου κίνησης), για τις ανάγκες της ΔΕΠΟΔΑΛ Α.Ε.» προϋπολογισμού 50.850,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ”.
55-2019Σύσταση Παγίας Προκαταβολής για το έτος 2019 ποσού 22.000,00 € σε Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων.
54-2019΄Εγκριση διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και καθορισμός όρων Διακήρυξης του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΙΣ 29 ΚΑΙ 30/09/2018».
53-2019Έγκριση άσκησης αγωγής αποβολής από δημοτικό δρόμο κατά Βασιλείου Ρουσσέτη.
52-2019Έκδοση εντάλματος προπληρωμής επ΄ονόματος δημοτικού υπαλλήλου συνολικού ποσού 19.020,73€ για Επέκταση δημοτικού φωτισμού & δαπάνη νέας ηλεκτρικής παροχής στη θέση Τσέσμα της Τ.Κ. Αγίας Άννας.
51-2019Κατάρτιση όρων διακήρυξης ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων ανοιχτής διαδικασίας με τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Η΄/ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ(ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ – ΦΟΡΤΩΤΗ){ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ} ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» προϋπολογισμού 87.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
50-2019Ματαίωση Δημόσιας Σύμβασης του έργου με τίτλο «Συντηρήσεις Σχολικών Συγκροτημάτων» και επανάληψη της διαδικασίας σύναψης της δημόσιας Σύμβασης.
49-2019Κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη σύναψη Δημόσιας Σύμβασης:«ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΓΡΗΠΟΝΗΣΙΩΤΟΥ»
48-2019Κατάρτιση όρων Διακήρυξης Συνοπτικής Διαδικασίας για τη σύναψη Δημόσιας Σύμβασης «Mελέτη διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου Αγίας Παρασκευής για την ανάδειξη των διατηρητέων ταφικών μνημείων».
47-2019Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού.
46-2019Υποβολή για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο της 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης.
45-2019Έγκριση Πρακτικού Ι Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας και ορισμός προσωρινού αναδόχου του έργου : «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΥ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΖΩΝ».
44-2019Υποβολή για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο της 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης.
43-2019Κατακύρωση Δημόσιας Σύμβασης του έργου: «Επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων, Δήμου Λεβαδέων»
42-2019Κατακύρωση Δημόσιας Σύμβασης του έργου : «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ».
40-2019Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας δημοτικής έκτασης (καλλιεργήσιμης γης ) που βρίσκεται στη θέση “ΤΣΑΚΑΛΙ” της Τοπικής Κοινότητας Λαφυστίου Δήμου Λεβαδέων , συνολικού εμβαδού 32,50 στρεμμάτων.
38-2019‘Eγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και Τευχών της υπ’ αρ. 12/2019 Μελέτης με τίτλο : <<ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (συμπεριλαμβανομένων και ανταλλακτικών) & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ>> για ένα έτος».
37-2019Έγκριση Πρακτικού ΙΙ Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας και ορισμός προσωρινού αναδόχου του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ»
36-2019΄Ασκηση έφεσης κατά της 118/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λιβαδειάς και κατά της εταιρείας ΑΕΠΙ.
35-2019Έγκριση 7ου Πρακτικού και κατακύρωση δημόσιας σύμβασης της ομάδας 9 (Γάλα Εργαζομένων) του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» διάρκειας ενός έτους.
34-2019Συμπληρωματική αναμόρφωση επί της 27/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί Υποχρεωτικής Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 βάσει του άρθρου 5 της Κ.Υ.Α.38347/2019.
33-2019Εν μέρει τροποποίηση της αριθμ. 23/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
32-2019Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού.
31-2019Έγκριση Πρακτικού Ι Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας και ορισμός προσωρινού αναδόχου του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ».
30-2019΄Εγκριση πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση μίσθωσης ακινήτου στη Δημοτική Ενότητα Χαιρώνειας.
29-2019΄Εγκριση του Πρακτικού Ι της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας και ορισμός προσωρινού αναδόχου του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ».
28-2019΄Εγκριση Πρακτικού Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας της μελέτης: «ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄΄ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ΄΄».
27-2019Υποχρεωτική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2019 βάσει του άρθρου 5 της Κ.Υ.Α.38347/2018 «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων οικονομικού έτους 2019.
26-2019Υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ΄ τριμήνου έτους 2018
25-2019Ανάκληση της αριθ. 13/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
24-2019Έγκριση 7ου Πρακτικού και κατακύρωση δημόσιας σύμβασης της ομάδας 9 για την Προμήθεια Γάλακτος Εργαζομένων του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» διάρκειας ενός έτους για τις ανάγκες του Δήμου Λεβαδέων.
23-2019Σύσταση πάγιας προκαταβολής Δήμου για το έτος 2019 ποσού 6.000,00€ και ορισμός υπολόγου .
22-2019Καθορισμός αντιτίμου σε τμήματα της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου Λεβαδέων.
21-2019Υποβολή για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο της 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης.
20-2019Κατακύρωση Δημόσιας Σύμβασης του έργου : «ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ»
19-2019Σύνταξη προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του κληροδοτήματος ΄΄Βασιλείου Νικ. Παναγιωτόπωλου΄΄, οικονομικού έτους 2019.
18-2019Σύνταξη προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του κληροδοτήματος “Μπίμειο Έπαθλο Άμιλλας” του οικονομικού έτους 2019.
13-2019Ορισμός δικηγόρου για παροχή νομικής υποστήριξης σε δημοτικό υπάλληλο & αιρετό προς χειρισμό υπόθεσης που απαιτεί εξειδικευμένη γνώση – εμπειρία.
17-2019Κατακύρωση Δημόσιας Σύμβασης του έργου: «ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΄΄ΕΜΑΥΤΙΩΝ΄΄ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ 4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ».
16-2019Απευθείας ανάθεση της προμήθειας «Eίδη κρεοπωλείου, είδη αρτοποιείου, είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού για τους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, το Κοινωνικό Παντοπωλείο και την Παροχή Συσσιτίου του Δήμου Λεβαδέων » ενδεικτικού προϋπολογισμού 31.370,25 €, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1δ του Ν. 3852/2010 για λόγους κατεπείγουσας ανάγκης.
15-2019Έγκριση 8ου Πρακτικού και κατακύρωση δημόσιας σύμβασης της ομάδας 2 «ΥΓΡΑΕΡΙΟ» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ»
14-2019Έγκριση 7ου Πρακτικού και κατακύρωση δημόσιας σύμβασης της ομάδας 3 “ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ” του ηλεκτρονικού διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ»
12-2019΄Εκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 350,00 € επ΄ονόματος δημοτικού υπαλλήλου για έξοδα μετακίνησης και διαμονής του στην διημερίδα ΄΄ Η ανάπτυξη των πόλεων μέσα από τα ποτάμια τους΄΄ στην Άρτα, στις 1 & 2 Φεβρουαρίου 2019΄΄.
11-2019Έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 600,00€ επ΄ονόματος δημοτικού υπαλλήλου συνολικού ποσού 600,00€ για ηλεκτρονική πληρωμή διοδίων (έκδοση fast pass)
10-2019Συνέχιση του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 79101 του έργου «Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση οδού Αχιλλέως για την δημιουργία κίνησης πεζών».
9-2019Έγκριση Πρακτικού Ι της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας και ορισμός προσωρινού αναδόχου του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ».
8-2019Έγκριση Πρακτικού Ι της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας και ορισμός προσωρινού αναδόχου του έργου «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ».
7-2019΄Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών και τευχών της 03/2019 μελέτης με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ & ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ- ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019» προϋπολογισμού 31.370,25 € & απευθείας ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 203 παρ. 3 του Ν.4555/2018 για λόγους κατεπείγουσας ανάγκης.
6-2019Αναβολή ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 79101 του έργου με τίτλο «Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση οδού Αχιλλέως για την δημιουργία κίνησης πεζών».
5-2019΄Εγκριση 4ου πρακτικού και κατακύρωση δημόσιας σύμβασης της ομάδας 4 (ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ) του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο « Προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ , ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» διάρκειας ενός έτους για τις ανάγκες του Δήμου Λεβαδέων.
4-2019Έγκριση Πρακτικού Ι της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας και ορισμός προσωρινού αναδόχου του έργου «Επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων, Δήμου Λεβαδέων».
3-2019΄Εγκριση πρακτικών , ανάδειξη προσωρινού αναδόχου , κήρυξη ατελέσφορης ,άγονων ομάδων του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ , ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ».
2-2019Απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ» ενδεικτικού προϋπολογισμού 272.764,97 €, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1δ του Ν. 3852/2010 για λόγους κατεπείγουσας ανάγκης.
1-2019Παραπομπή στο Δημοτικό Συμβούλιο του κατεπείγοντος θέματος περί άσκησης ή μη έφεσης κατά των αριθμ. 333 και 334/2018 αποφάσεων του Ειρηνοδικείου Λιβαδειάς με τις οποίες έγιναν δεκτές οι αγωγές εργαζομένων του Δήμου Λεβαδέων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και επιδικάζουν σε αυτούς τα ποσά που αντιστοιχούν στα επιδόματα εορτών και αδείας για τα έτη 2015-2016 και 2017 , για λήψη απόφασης, λόγω ιδιαίτερης σοβαρότητας.