Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2015

Απόφαση Τίτλος
374/2015΄΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης της πολυετούς δαπάνης για την υλοποίηση του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ».
373/2015΄Εγκριση ποσού 550,00 ευρώ για προμήθεια χρονομέτρου και κονσόλας ελέγχου για τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.
372/2015΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 203,00 ευρώ για δημοσίευση προκηρύξεων για την υποβολή δικαιολογητικών σχετικά με την παραχώρηση δύο θέσεων περιπτέρων.
371/2015Έγκριση δαπάνης και διάθεσης εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού #2.890,50€# για Προμήθεια μηχανημάτων φυσιοθεραπείας του ΚΑΠΗ Δήμου Λεβαδέων.
370/2015΄Εγκριση δαπάνης και διάθεσης εγγεγραμμένων πιστώσεων συνολικού ποσού 9.500,00 ευρώ για προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων.
369/2015Έγκριση δαπάνης και διάθεσης εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 400,00 ευρώ για προμήθεια διαφόρων αναλώσιμων υλικών για το χώρο του ‘‘Ιατρείου ‘’ του ΚΑΠΗ Δήμου Λεβαδέων .
368/2015΄Εγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από πάγια προκαταβολή.
367/2015΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 288,89 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥΡΜΠΑΚΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ ΚΑΙ Δ.Δ. ΠΑΡΟΡΙΟΥ».
366/2015΄Εγκριση δαπάνης και διάθεσης εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 1.400,00 ευρώ για προμήθεια προβολικών μηχανημάτων για το ΚΑΠΗ Δήμου Λεβαδέων.
365/2015΄Εγκριση δαπάνης και διάθεσης εγγεγραμμένων πιστώσεων ποσών 460,00 ευρώ & 1.070,00 ευρώ για ανάθεση παροχής υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας του Δήμου.
364/2015Έγκριση δαπάνης και διάθεσης εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 400,00€ για Ανάθεση παροχής υπηρεσιών Ιατρού για μέλη του ΚΑΠΗ.
363/2015΄Εγκριση δαπάνης και διάθεσης εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 9.500,00 ευρώ για ανάθεση της εργασίας διαχείρισης και διάθεσης συσκευασιών αγροχημικών.
362/2015΄Εγκριση δαπάνης και διάθεσης εγγεγραμμένης συνολικής πίστωσης ποσού 446,00 ευρώ για έξοδα δημοσιεύσεων για την πρόσληψη ενός (1) ειδικού συνεργάτη της Δημάρχου & καθηγητών μουσικής για τις ανάγκες του Ωδείου .
361/2015΄Εγκριση δαπάνης και διάθεσης εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 1.500,00 ευρώ για προμήθεια διαφόρων εργαλείων.
360/2015΄Εγκριση δαπάνης και διάθεσης εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 5.000,00 ευρώ για προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και ιστών.
359/2015΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης ύψους 442,80 ευρώ για καταχώρηση στον τύπο του ισολογισμού έτους 2014 του Δήμου Λεβαδέων.
358/2015Διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 1.938,00 ευρώ για αποπληρωμή δαπάνης στον Ιωάννη Νταντούμη σε διαταγή κατασχετηρίου.
357/2015΄Εγκριση δαπάνης 17.500,00 ευρώ με ΦΠΑ, για επισκευές – συντηρήσεις των οχημάτων & μηχανημάτων και διάθεση πίστωσης.
356/2015Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για καθορισμό τέλους κατάληψης κοινόχρηστων χώρων από την παραχώρηση του 30% των κενωθέντων περιπτέρων.
355/2015Κατάρτιση όρων δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του 70% των κενωθέντων περιπτέρων , που παραχωρήθηκαν στον Δήμο.
354/2015΄Εγκριση πρακτικού Δημοπρασίας του έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ».
353/2015Κατάρτιση όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης 7,3 στρεμμάτων στη θέση «ΕΠΑΝΩ ΧΩΡΙΟ ή ΜΑΝΩΛΗ» της Τοπικής Κοινότητας Θουρίου του Δήμου Λεβαδέων .
352/2015Κατάρτιση όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης (αγροκτημάτων) των τεμαχίων 229 & 248 εμβαδού 5.688 τ.μ. & 10.406 τ.μ. αντιστοίχως , στην Τ.Κ. Μαυρονερίου Δήμου Λεβαδέων με φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό.
351/2015΄Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ – ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ , ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ , ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΓΑΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016».
350/2015΄Εγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την ασφάλιση των μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων του Δήμου Λεβαδέων προϋπολογισμού δαπάνης 25.500,00 ευρώ.
349/2015Aναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης.
348/2015Έγκριση δαπάνης και διάθεσης εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού #3.985,00€# για Προμήθεια ξυλείας για την συντήρηση του Κατασκηνωτικού Κέντρου .
347/2015Έγκριση δαπάνης και διάθεσης εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 2.000,00€ για ανάθεση εργασίας συντήρησης συντριβανιών.
346/2015Κατακύρωση επαναληπτικού διαγωνισμού του για το υποέργο (6) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 4Χ4 του έργου: «Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης στερεών αποβλήτων 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Νομού Βοιωτίας»
344/2015΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 1.000,00 ευρώ για : «ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ».
343/2015Κατάρτιση των όρων Διακήρυξης του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ».
342/2015Κατάρτιση των όρων Διακήρυξης του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ».
341/2015΄Εγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από πάγια προκαταβολή.
340/2015Λήψη απόφασης για την απόδοση του υπ’ αριθμ. 1650/2015 ΧΕΠ και απαλλαγή υπολόγου.
339/2015΄Εγκριση δαπάνης και διάθεσης εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 15.000,00 ευρώ για εργασία επισκευής μεταλλικών κάδων απορριμμάτων.
338/2015΄Εκδοση εντάλματος προπληρωμής επ΄ονόματος δημοτικού υπαλλήλου ποσού 290,71 ευρώ για την πληρωμή δαπάνης που αφορά (1) μία νέα ηλεκτρική παροχή για ηλεκτροδότηση φωτιστικών σωμάτων που είναι εγκατεστημένα στην θέση ‘’ΔΕΞΑΜΕΝΗ’’ Τ.Κ. Κορώνειας.
337/2015Διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 64.975,00 ευρώ για έκδοση τακτοποιητικού εντάλματος λόγω είσπραξης οφειλής της ΔΕΠΟΔΑΛ μέσω της ΔΕΗ βάσει του άρθρου 17 παρ. Β του Ν. 4071/12.
336/2015΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης της πολυετούς δαπάνης για την υλοποίηση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ».
335/2015΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης της πολυετούς δαπάνης για την υλοποίηση του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ».
334/2015Eπανάληψη δημοπρασίας για το έργο «Βελτίωση σχολικών συγκροτημάτων».
333/2015΄Εγκριση πρακτικών για την προμήθεια ενός οχήματος ανοικτού τύπου 4Χ4 της πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ».
296/2015΄Εγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την διαμόρφωση – κατασκευή παραγκών της εμποροπανήγυρης στον χώρο της ετήσιας εμποροπανήγυρης του Δήμου Λεβαδέων για το έτος 2015.
295/2015΄Ελεγχος των προβλεπόμενων από το άρθρο 4.2 της διακήρυξης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ ΕΩΣ ΣΤΡΟΦΗ ΝΤΑΟΥΜΗ», δικαιολογητικών , για τη σύναψη σύμβασης.
294/2015Eισήγηση για προσδιορισμό του ποσοστού του ύψους των τροφείων στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Λεβαδέων για το μήνα Σεπτέμβριο 2015, λόγω καθυστέρησης της έναρξης λειτουργίας τους.
293/2015Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης.
292/2015Έγκριση δαπάνης και διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 1.400,00 ευρώ για προμήθεια ‘boiler’ ζεστού νερού χρήσης για το Κλειστό Γυμναστήριο.
291/2015΄Εκδοση εντάλματος προπληρωμής επ ονόματος δημοτικού υπαλλήλου ποσού 1.206,07 για την πληρωμή δαπάνης που αφορά (6) έξι προσωρινών τριφασικών παροχών για την λειτουργία της Εμποροπανήγυρης 2015.
290/2015΄Εγκριση δαπάνης και διάθεσης εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 24.538,50 ευρώ για αμοιβή ανάθεσης διαμόρφωσης – κατασκευής των παραγκών της εμποροπανήγυρης.
289/2015΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης 200,00 ευρώ για έξοδα δημοσίευσης απόφασης καθιέρωσης υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού καθαριότητας για τις ανάγκες καθαρισμού των χώρων της Εμποροπανήγυρης.
288/2015΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση εγγεγραμμένης συνολικής πίστωσης 2.184,05 ευρώ για πληρωμή τόκων και δικαστικών εξόδων που αφορούν τελεσίδικες αποφάσεις προς την προμηθεύτρια της πρώην Κοινότητας Κυριακίου κ. Κυριακούλα Πράππα.
287/2015Διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 86,00 ευρώ , για τα ασφάλιστρα ενός νέου οχήματος του Δήμου , έως το τέλος του έτους 2015.
286/2015΄Εγκριση δαπάνης και διάθεσης εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 26.808,02 ευρώ που αφορούν μέρος υποχρεώσεων παρελθόντων ετών του Δήμου Λεβαδέων.
285/2015΄Εγκριση δαπάνης και διάθεσης εγγεγραμμένης συνολικής πίστωσης ποσού 1.992,60 ευρώ για την προμήθεια υαλοπινάκων κουφωμάτων.
284/2015Έγκριση δαπάνης και διάθεσης εγγεγραμμένης συνολικής πίστωσης ποσού 14.955,60 ευρώ για την προμήθεια ασφαλτομίγματος και ψυχρής ασφάλτου.
283/2015‘ Εγκριση δαπάνης και διάθεσης εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 105,00 ευρώ για οφειλή του πρώην ΝΠΔΔ ΑΠΟΔΗΛ προς Δ.Ο.Υ. Λιβαδειάς.
282/2015΄Εγκριση δαπάνης και διάθεσης εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 492,00 ευρώ για εργασίες απολύμανσης – απεντόμωσης για τις ανάγκες των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου Λεβαδέων.
281/2015Διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 16.751,67 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για το έργο : «ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ».
280/2015Διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 16.705,75 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για το έργο : «ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ».
279/2015Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης της πολυετούς δαπάνης για την υλοποίηση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ»
278/2015΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης της πολυετούς δαπάνης για την υλοποίηση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ».
277/2015΄Εγκριση πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για το υποέργο (6) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 4Χ4 του έργου: «Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης στερεών αποβλήτων 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Νομού Βοιωτίας.
276/2015Κατακύρωση δημοπρασίας για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για το έτος 2015».
275/2015Aκύρωση Διαγωνισμού λόγω μη συμφέρουσας προσφοράς του έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΊΑΣ».
274/2015Έγκριση Πρακτικού Δημοπρασίας του έργου : “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ”.
273/2015Eισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για καθορισμό τέλους χρήσης χώρου Εμποροπανήγυρης για το έτος 2015.
272/2015Eισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για καθορισμό διδάκτρων στη Φιλαρμονική Δήμου Λεβαδέων.
271/2015Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για επανακαθορισμό διδάκτρων στο Δημοτικό Ωδείο.
235/2015΄Εγκριση πρακτικού άγονης δημοπρασίας και Επανάληψη Δημοπρασίας του έργου : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ 7ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ» .
234/2015Έγκριση διάθεσης πιστώσεων για την προμήθεια ειδών συσσιτίου για την Δημοτική Κατασκήνωση και το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Λεβαδέων.
233/2015Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης.
232/2015΄Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης για την προμήθεια ανοικτού οχήματος 4Χ4 για το έργο: «Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης στερεών αποβλήτων 1ης διαχείρισης στερεών αποβλήτων 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Νομού Βοιωτίας.
231/2015΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης του προϋπολογισμού έτους 2015 που αφορούν την Προμήθεια ενός (1) οχήματος ανοικτου τύπου 4Χ4 υποέργο 6 της πράξης «Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης στερεών αποβλήτων 1ης διαχείρισης στερεών αποβλήτων 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Νομού Βοιωτίας.
230/2015΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης 997,78 ευρώ για έξοδα δημοσίευσης ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2015 περί πρόσληψης προσωπικού στην υπηρεσία καθαριότητας.
229/2015Διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 123,00€ ( συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για: « Δημοσίευση Προκηρύξεων ».
228/2015΄Εγκριση δαπάνης & διάθεση εγγεγραμμένης συνολικής πίστωσης 7.825,34 ευρώ για πληρωμή τόκων & δικαστικών εξόδων που αφορούν τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις προς τον προμηθευτή της πρώην Κοινότητας Κυριακίου κ. Νικόλαο Καραλή.
227/2015Λήψη απόφασης για την απόδοση του υπ΄αριθ. 781/2015 ΧΕΠ και απαλλαγή υπολόγου.
226/2015Απόδοση λογαριασμού για την πληρωμή δαπάνης από την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής πληρωμής FAST PASS των διοδίων μέσω πομποδέκτη.
225/2015Απόδοση λογαριασμού.
224/2015΄Εγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από πάγια προκαταβολή.
223/2015΄Εγκριση διάθεσης εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 542.526,21 ευρώ για το έργο : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ».
222/2015Διάθεση εγγεγραμμένων πιστώσεων για την πληρωμή Προνοιακών Επιδομάτων Νομού Βοιωτίας (Γ΄δίμηνο 2015).
221/2015΄Εγκριση πρακτικών φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας έκτασης (λιβάδι) της Τ.Κ. Μαυρονερίου στη θέση Αργυράκου – Σκαντζή κυριότητας Δήμου Λεβαδέων , συνολικού εμβαδού 350 περίπου στρεμμάτων.
220/2015Κατακύρωση φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας , για την εκμίσθωση των υπαίθριων χώρων του αστικού ακινήτου ΄΄Νεροτριβή΄΄ , το οποίο βρίσκεται επί της οδού Κατσιώτου , στην περιοχή Κρύας της Λιβαδειάς.
219/2015Κατάρτιση των όρων διακήρυξης του έργου : «Επισκευή 7ου Δημοτικού Σχολείου».
218/2015΄Εγκριση διάθεσης εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 15.000,00 ευρώ για το έργο : «Επισκευή 7ου Δημοτικού Σχολείου».
217/2015΄Εγκριση Πρακτικού Δημοπρασίας και εκδίκαση ένστασης του έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ ΕΩΣ ΣΤΡΟΦΗ ΝΤΑΟΥΜΗ».
216/2015΄Εγκριση Πρακτικού Δημοπρασίας του έργου : «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 3ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ».
215/2015Έγκριση δαπάνης και διάθεσης εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού #2.276,83 €# για οφειλή του καταργηθέντος ΝΠΔΔ ΑΠΟΔΗΛ (πρώην ΝΠΔΔ “Φιλαρμονική Δήμου Λιβαδειάς”) προς IKA .
214/2015΄Εγκριση διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης 260,76 €, ευρώ , για την δαπάνη εξόδων δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης της επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του υπαίθριου χώρου 3 , του αστικού ακινήτου «Νεροτριβή» , στην περιοχή Κρύας Λιβαδειάς.
213/2015Έγκριση δαπάνης και διάθεσης εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού #2.693,72 €# για την δαπάνη προμήθειας ανταλλακτικών για επισκευή δικτύου άρδευσης Τ.Κ. ΛΑΦΥΣΤΙΟΥ .
212/2015Αποδοχή δωρεάς από την Αλουμίνιον της Ελλάδος Α.Ε. για την αγορά και αντικατάσταση κεραμιδιών στις εγκαταστάσεις της Δημοτικής Κατασκήνωσης στην θέση ‘’Παλιομηλιά΄΄.
211/2015Συμπλήρωση της 136/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
210/2015Αποδοχή δωρεάς παροχής ιατρικών υπηρεσιών.
209/2015΄ Εγκριση ρυθμίσεων οφειλετών του Δήμου Λεβαδέων σύμφωνα με το Ν. 4321/2015.
208/2015Διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 1.300,00 ευρώ για έξοδα δημοσιεύσεων.
207/2015Έγκριση δαπάνης και διάθεσης εγγεγραμμένης συνολικής πίστωσης ποσού #615,00 €# για την Προμήθεια πλυντηρίου πιάτων.
206/2015Διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 21.879,69 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για το έργο : «Προστασία υφιστάμενου αγωγού καυσίμων».
205/2015Διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 3.163,40€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για το έργο: «Υποστήριξη προετοιμασίας φακέλλου του έργου ΄΄Διατήρηση και επανάχρηση αξιόλογου Βιομηχανικού Κτιριακού Αποθέματος Μύλου Παπαϊωάννου΄΄.
204/2015Διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 4.645,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για το έργο : «Διατήρηση και επανάχρηση αξιόλογου Βιομηχανικού Κτιριακού Αποθέματος Μύλου Παπαϊωάννου – Εκπόνηση ειδικής αρχιτεκτονικής μελέτης».
203/2015Διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 4.645,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για το έργο : «Διατήρηση και επανάχρηση αξιόλογου Βιομηχανικού Κτιριακού Αποθέματος Μύλου Παπαϊωάννου – Εκπόνηση στατικής μελέτης».
202/2015Διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 4.645,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για το έργο : «Διατήρηση και επανάχρηση αξιόλογου Βιομηχανικού Κτιριακού Αποθέματος Μύλου Παπαϊωάννου – Εκπόνηση ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης».
201/2015Διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 9.280,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για το έργο: «Διατήρηση και επανάχρηση αξιόλογου Βιομηχανικού Κτιριακού Αποθέματος Μύλου Παπαϊωάννου- Εκπόνηση αρχιτεκτονικής μελέτης».
200/2015Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης.
199/2015΄Εγκριση νέων τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης για προμήθεια κάδων και καλαθιών απορριμμάτων διαφόρων ειδών.
198/2015Λήψη απόφασης επιλογής αναδόχου εκπόνησης της μελέτης με τίτλο : «Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας (Β1 σταδίου) του ΣΧΟΟΑΠ Δαύλειας».
197/2015Έγκριση πρακτικού άγονης δημοπρασίας και Επανάληψη Δημοπρασίας του έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ (2015)».
196/2015΄Ελεγχος των προβλεπόμενων από το άρθρο 4.2 της διακήρυξης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ» , για την υπογραφή της σύμβασης.
195/2015Έλεγχος των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών, σύμφωνα με το άρθρο 4.2 της διακήρυξης, του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΡΥΑΣ», για την υπογραφή σύμβασης.
194/2015΄Εκθεση Απογραφής Περιουσιακών στοιχείων , απαιτήσεων , υποχρεώσεων & χρηματικών διαθέσιμων καταργηθέντος Ν.Π.Δ.Δ. « Α.Π.Ο.Δ.Η.Λ.».
193/2015΄Εγκριση πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΒΑΡΑΘΡΟΥ Τ.Κ. ΑΓΙΑΣ ΄ΑΝΝΑΣ» και τρόπος ανάθεσης.
192/2015Καθορισμός τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων για την εγκατάσταση και εκμετάλλευση τηλεφωνικών θαλάμων.
Κατάρτιση όρων δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση των υπαίθριων Χώρων του αστικού ακινήτου ‘’ Νεροτριβή’’ , που βρίσκεται επί της οδού Κατσιώτου , στην περιοχή Κρύας Λιβαδειάς.
Κατάρτιση όρων δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση των υπαίθριων Χώρων του αστικού ακινήτου ‘’ Νεροτριβή’’ , που βρίσκεται επί της οδού Κατσιώτου , στην περιοχή Κρύας Λιβαδειάς.
α)Παραγραφή παραστατικών λόγω παρέλευσης πενταετίας β)Ανατροπή Ανάληψης Υποχρεώσεων μη νόμιμων υποχρεώσεων για να μην εμφανίζονται στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Π.Δ. 113/2010.
Εγκριση διάθεσης πίστωσης 1000 ευρώ περίπου για επιδόσεις από Δικαστικό Επιμελητή στους αντιδίκους και στους κληρονόμους της υπ΄αριθ. 1/2010 πράξης αναλογισμού λόγω ρυμοτομίας.
Υπόθεση μίσθωσης Κριεμάδη.
΄Ασκηση ή μη προσφυγής κατά της με αριθ. πρωτ. 720/73340+718/73097 απόφασης της Γ. Γραμματέως Αποκ/νης Δ/σης Θεσσαλίας – Στερεάς.
΄Εγκριση δαπάνης και διάθεσης εγγεγραμμένης συνολικής πίστωσης ποσού 2.000,00 ευρώ για την προμήθεια ξυλείας.
΄Εγκριση δαπάνης και διάθεσης εγγεγραμμένης συνολικής πίστωσης ποσού 308,00 ευρώ για τις εργασίες απολύμανσης – απεντόμωσης για τις ανάγκες της Δημοτικής κατασκήνωσης στην ‘’Παλιομηλιά’’ Ελικώνα.
΄Εγκριση δαπάνης και διάθεσης εγγεγραμμένης συνολικής πίστωσης ποσού 650,00 ευρώ για την προμήθεια ποδοκίνητου νιπτήρα και λιποσυλλέκτη για το Κατασκηνωτικό Κέντρο ‘’Παλιομηλιά’’.
΄Εγκριση δαπάνης και διάθεσης εγγεγραμμένης συνολικής πίστωσης ποσού 1.000,00 ευρώ για την Ανάθεση σύνταξης HACCPια το Κατασκηνωτικό Κέντρο στην Παλιομηλιά.
΄Εγκριση δαπάνης και διάθεσης εγγεγραμμένης συνολικής πίστωσης ποσού 3.000,00 ευρώ για την προμήθεια σιδηρών κιγκλιδωμάτων και φρεατίων.
΄Εγκριση δαπάνης & διάθεση εγγεγραμμένης συνολικής πίστωσης 18.579,00 ευρώ για πληρωμή τόκων , δικαστικής δαπάνης και δικαστικών εξόδων που αφορούν τελεσίδικη δικαστική απόφαση για τους δικαιούχους «Κ. ΜΑΡΟΥΔΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ».
΄Εκδοση εντάλματος προπληρωμής επ΄ ονόματος δημοτικού υπαλλήλου ποσού 2.034,97 ευρώ για την πληρωμή δαπάνης που αφορά επτά (7) νέες ηλεκτρικές παροχές για το Δημοτικό φωτισμό του Δήμου Λεβαδέων.
‘ Εγκριση διάθεσης εγγεγραμμένης πίστωσης 197,00 ευρώ , για τη δαπάνη εξόδων δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης –λιβαδιού , στη θέση Αργυράκου – Σκαντζή , της Τ.Κ. Μαυρονερίου που ανήκει στη Δημοτική Ενότητα Δαύλειας του Δήμου Λεβαδέων.
Διαβίβαση Γνωμοδότησης περί ένστασης κατά του υπ΄αριθ. 11811/11-5-2015 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για ‘’Προμήθεια λιπαντικών Δήμου Λεβαδέων έτους 2015.
Κατάρτιση των όρων Διακήρυξης του έργου : «Συντήρηση οδών – πεζοδρόμων και κοινοχρήστων χώρων».
΄Εγκριση Πρακτικου Δημοπρασίας του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ».
΄Εγκριση πρακτικού άγονης δημοπρασίας και Επανάληψη Δημοπρασίας του έργου : «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ».
Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης
Έγκριση δαπάνης και διάθεσης εγγεγραμμένης συνολικής πίστωσης ποσού 55.974,00 για μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών για δράσεις Πολιτικής Προστασίας στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Λεβαδέων.
΄Εγκριση δαπάνης και διάθεσης εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 12.732,96 ευρώ για την συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων θέρμανσης , κλιματισμού , αερισμού και λοιπων μηχανημάτων.
Εξέταση της αριθ. πρωτ. 14069/02.06.2015 ένστασης της εταιρείας Δ.Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε. κατά της Διακήρυξης για την προμήθεια κάδων και καλαθιών διαφόρων ειδών Δήμου Λεβαδέων.
168/2015΄Εγκριση δαπάνης και διάθεσης εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 561,33 ευρώ για οφειλή του Δήμου προς Δ.Ο.Υ. Λιβαδειάς.
167/2015Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης.
166/2015Επαναπροσδιορισμός των ποσών των τροφείων στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Λεβαδέων.
165/2015Έγκριση δαπάνης και διάθεσης εγγεγραμμένων πιστώσεων σε βάρος των Κ.Α. της πάγιας προκαταβολής του τρέχοντος προϋπολογισμού 2015.
164/2015Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης για προμήθεια κάδων και καλαθιών διαφόρων ειδών.
163/2015Κήρυξη του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ- ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ,ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015” ως άγονο.
162/2015Έγκριση δαπάνης και διάθεσης εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού #9.000,00€# για την προμήθεια υλικών ενεργητικής πυροπροστασίας -συστημάτων συναγερμού -πυρανίχνευσης, αναγομώσεις πυροσβεστήρων.
161/2015Έγκριση δαπάνης και διάθεσης εγγεγραμμένης συνολικής πίστωσης ποσού #2.000,00€# για Εργασίες συντήρησης συστημάτων κατάσβεσης -πυρόσβεσης.
160/2015Έγκριση δαπάνης και διάθεσης εγγεγραμμένης συνολικής πίστωσης ποσού #18.485,67€# για την Προμήθεια κάδων απορριμμάτων & επιστήλων καλαθιών απορριμμάτων.
159/2015Έγκριση δαπάνης και διάθεσης εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού # 6.898,70€# για την Προμήθεια Γεωδαιτικού σταθμού .
158/2015Αποδοχή δωρεάς του εξοπλισμού και της τοποθέτησής του για τη δημιουργία Παιδικής Χαράς στη Δημοτική Κοινότητα Κυριακίου , από την ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
157/2015Έγκριση δαπάνης και διάθεσης εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 1.984,00 για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ , ΧΗΜΙΚΑ ΚΛΠ.)».
156/2015Έγκριση δαπάνης & διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 183,21 ευρώ για έξοδα μεταγραφής συμβολαίου.
155/2015Έκδοση εντάλματος προπληρωμής επ΄ονόματος δημοτικού υπαλλήλου ποσού 332,56 ευρώ για την πληρωμή δαπάνης σύνδεσης παροχών για Δημοτικό φωτισμό του Δήμου περιοχή ανοικτού θεάτρου Κρύας.
154/2015Έγκριση δαπάνης και διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 9.600,00 ευρώ για δαπάνη ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου από εταιρεία ορκωτών ελεγκτών οικονομικού έτους 2014.
153/2015Έγκριση δαπάνης & διάθεση εγγεγραμμένης συνολικής πίστωσης 5.465,38 ευρώ για πληρωμή τόκων και δικαστικών εξόδων που αφορούν τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις των εταιρειών «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. και Ιουλία Τζίμα Μ. ΕΠΕ».
152/2015Διάθεση εγγεγραμμένων πιστώσεων 19.990,85 ευρώ που αφορούν υποχρεώσεις παρελθόντων ετών του Δήμου Λεβαδέων κατόπιν δικαστικών αποφάσεων.
151/2015Διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 276,75 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για : «Δημοσίευση Προκηρύξεων».
150/2015Διάθεση πίστωσης συνολικού ύψους 300,88 ευρώ που αφορούν μέρος υποχρεώσεων παρελθόντων ετών του Δήμου Λεβαδέων.
149/2015Διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 2.738,72 ευρώ για το έργο : «Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας (Β1 σταδίου) του ΣΧΟΟΑΠ Δαύλειας».
148/2015Έγκριση διάθεσης εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 76.157,81 για τη μελέτη : «Μελέτη ΄Εργων Ανακατασκευής Εσωτερικού Δικτύου , ΄Εργων Προσαγωγής Ακαθάρτων και Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Αγίου Γεωργίου».
147/2015Κατάρτιση των όρων Διακήρυξης του έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ ΕΩΣ ΣΤΡΟΦΗ ΝΤΑΟΥΜΗ».
146/2015Kατάρτιση των όρων Διακήρυξης του έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ (2015)».
145/2015Έγκριση Πρακτικού Δημοπρασίας του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΡΥΑΣ».