Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2021

Απόφαση Τίτλος
168-2022Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 410,00€ για την πραγματοποίηση συνδιοργάνωσης εκστρατείας ενημέρωσης κατά των ναρκωτικών με το ΕΣΥΝ Βοιωτίας».
391-2021Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού του αριθμ. 1936/2021 Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής’’.
390-2021Απαλλαγή του Υπολόγου Διαχείρισης της Πάγιας Προκαταβολής Οικονομικού Έτους 2021
389-2021Έγκριση δικαιολογητικών συνολικού ποσού 762,60€ που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή του Προέδρου της Κοινότητας Ρωμεϊκου.
388-2021Έγκριση δικαιολογητικών συνολικού ποσού 744,00€ που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή του Προέδρου της Κοινότητας Ακοντίου .
387-2021Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο (Τ.Α.Π. έτους 2020) της οφειλέτιδας E. E A.E. λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού της φορολογητέας ύλης.
386-2021Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο (Τ.Α.Π. μη ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου ετών 2018,2019 & 2020) του οφειλέτη Α. Λ. του Ν. λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού της φορολογητέας ύλης.
385-2021Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο (Τ.Α.Π. ετών 2008,2009 & 2010) της οφειλέτιδας Σ.Δ. του Α. λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού της φορολογητέας ύλης.
384-2021Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο (Τ.Α.Π. μη ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου ετών 2017,2018,2019 & 2020) της οφειλέτιδας Κ. Μ. – Χ. του Ν. λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού της φορολογητέας ύλης.
383-2021΄Εγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ».
382-2021΄Εγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου : «Επισκευή – συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δήμου Λεβαδέων».
381-2021΄Εγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 3ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου : «ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ».
380-2021΄Εγκριση παράτασης προθεσμίας συνολικού χρόνου σύμβασης ανάθεσης για την παροχή Υπηρεσίας με τίτλο : «ΣΧΕΔΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ(Σ.Φ.Η.Ο.) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» έως 28-02-2022.
379-2021Εν μέρει ανάκληση της υπ΄αριθμό 242/2021 (ΑΔΑ:64ΛΙΩΛΗ-Γ0Θ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής : ΄΄Εγκριση του Πρακτικού ΙΙ Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας και Κατακύρωση Δημόσιας Σύμβασης του έργου «Αναβάθμιση Υποδομών Αθλητικών Εγκαταστάσεων»’’ και ανάδειξη νέου προσωρινού αναδόχου.
378-2021Αποδοχή ποσού {129.037,50€ } των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων τους, 10ης, 11ης , και 12ης τριμηνιαίας κατανομής έτους 2021.
377-2021Προσαρμογή σχεδίου Προυπολογισμού οικ. έτους 2022 και σύνταξη Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2022.
376-2021Έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ».
375-2021Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα ( Τελικού Τακτοποιητικού ) της δημόσιας σύμβασης : “ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ” .
374-2021Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου : « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ 29 ΚΑΙ 30.09.2018».
373-2021Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών καθώς και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών «Ήσσονος Σημασίας» του έργου: «Κατασκευή στεγάστρου στο ΕΠΑΛ Λιβαδειάς».
372-2021΄Εγκριση Πρακτικού ΙΙ του έργου : «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών του Δήμου Λεβαδέων Περιφερειακής Βοιωτίας , που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 5ης Ιανουαρίου 2019»
371-2021Έγκριση δικαιολογητικών συνολικού ποσού 726,80€ που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή του Προέδρου της Κοινότητας Δαύλειας.
370-2021Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 2.996,00€ για την πραγματοποίηση της αθλητικής εκδήλωσης 6ος ορεινός αγώνας ΛΕΒΑΔΟΣ 2022.
369-2021Έγκριση Πρακτικού και Κατακύρωση της Ομάδας Γ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» της δημόσιας σύμβασης, με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ, ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ».
368-2021΄Εγκριση δικαιολογητικών που πληρώθηκαν από πάγια προκαταβολή.
358-2021Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού της μελέτης με τίτλο: «Επικαιροποίηση μελέτης εφαρμογής, εκπόνηση μελέτης ενεργειακής απόδοσης , διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και σύνταξη τευχών δημοπράτησης για την Κατασκευή κλειστού Κολυμβητηρίου τύπου Κ1 στο Δήμο Λεβαδέων»
367-2021΄Εγκριση δικαιολογητικών που πληρώθηκαν από πάγια προκαταβολή.
366-2021Εγκριση δικαιολογητικών ποσού 372,00€ που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή του Προέδρου της Κοινότητας Προφήτη Ηλία.
365-2021΄Εγκριση δικαιολογητικών συνολικού ποσού 993,95€ που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή του Προέδρου της Κοινότητας Μαυρονερίου.
364-2021Έγκριση δικαιολογητικών συνολικού ποσού 768,80€ που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή του Προέδρου της Κοινότητας Αγίου Γεωργίου.
363-2021΄Εγκριση πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας δημοτικής έκτασης (καλλιεργήσιμης γης) που βρίσκεται στη θέση «ΜΑΡΜΑΡΙΑ» της Κοινότητας Ακοντίου , συνολικής έκτασης 18 στρεμμάτων.
362-2021΄Εγκριση του υπ΄ αριθμού 71/2021 Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης (ΦΔΣ) με τίτλο: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ»
361-2021Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ. Αγίας Άννας».
360-2021Έγκριση παράτασης προθεσμίας συνολικού χρόνου σύμβασης ανάθεσης παροχής υπηρεσίας με τίτλο :« ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ “ΠΡΑΞΗ : ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ (ΟΠΣ:5037896)” » έως 31.03.2022 .
359-2021Έγκριση παράτασης προθεσμίας συνολικού χρόνου σύμβασης ανάθεσης για την προμήθεια με τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ INFO KIOSKS ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ » έως 28.01.2022.
357-2021Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού της μελέτης με τίτλο: «Επικαιροποίηση μελέτης εφαρμογής , διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου Δημαρχείου , τροποποίηση μελέτης εφαρμογής υπόγειου χώρου στάθμευσης στην πλατεία Λάμπρου Κατσώνη και σύνταξη τευχών δημοπράτησης».
356-2021Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού του έργου : “Οδοστρωσία Αναγνωρισμένων Κοινόχρηστων Αγροτικών Οδών εντός αναδασμών Δήμου Λεβαδέων”
355-2021Λήψη Απόφασης υποβολής Αίτησης χρηματοδότησης πράξης με τίτλο :«Προμήθεια και λειτουργία ηλεκτρικών mini λεωφορείων στο ιστορικό κέντρο της πόλης της Λιβαδειάς» στο Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα» στην πρόσκληση 69 στον Άξονα Προτεραιότητας 04 « Υποστήριξη μετάβασης προς την οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς» με τίτλο: «Bελτίωση της αστικής κινητικότητας στις περιοχές παρέμβασης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ)»
354-2021Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών της υπ΄αριθμόν 70/2021 Τεχνικής Μελέτης με τίτλο : « Προμήθεια και λειτουργία Ηλεκτρικών mini Λεωφορείων στο Ιστορικό Κέντρο της πόλης της Λιβαδειάς » και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας.
353-2021Αποδοχή της υπ΄ αριθμό 2804/07.12.2021 (ΑΔΑ: ΩΙΙΤ7ΛΗ-3ΓΝ) Απόφασης του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας με την οποία εντάχθηκε η πράξη με τίτλο «Ανάπλαση και Ανάδειξη της Δυτικής Εισόδου της πόλης της Λιβαδειάς» με κωδικό ΟΠΣ 5091880 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» προϋπολογισμού 349.999,99€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με συνολική επιλέξιμη δαπάνη πράξης 342.136,83€ με κωδ. ΣΑ ΕΠ0561 και κωδικό ενάριθμο 2021ΕΠ05610015.
352-2021Αποδοχή της υπ΄ αριθμό 2803/07.12.2021 (ΑΔΑ: Ψ6ΛΒ7ΛΗ-ΒΓ7) Απόφασης του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας με την οποία εντάχθηκε η πράξη με τίτλο «Βελτίωση της προσβασιμότητας και κυκλοφοριακή αναβάθμιση της Ανατολικής Εισόδου της πόλης της Λιβαδειάς» με κωδικό ΟΠΣ 5089278 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» προϋπολογισμού 349.999,99€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με συνολική επιλέξιμη δαπάνη πράξης 300.135.45€ με κωδ. ΣΑ ΕΠ0561 και κωδικό ενάριθμο 2021ΕΠ05610016.
351-2021Σύναψη και έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ‘’Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας’’ και του ‘’Δήμου Λεβαδέων’’ για το έργο της ΣΑΕΠ066 με Κωδικό Ενάριθμο 2021ΕΠ06600003 και τίτλο «Κατασκευή κυκλικών κόμβων», εξουσιοδότηση του Δημάρχου Λεβαδέων για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
350-2021Λήψη απόφασης περί υποβολής αίτησης – φακέλου για ένταξη της πράξης με τίτλο: «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ (ΜΕΠΟ)» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΅ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ΄΄ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.
349-2021Έγκριση Πρακτικού και κατακύρωση της δημόσιας σύμβασης : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (συμπεριλαμβανομένων και ανταλλακτικών) & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ» για την ΟΜΑΔΑ 6 “Εργασίες Μηχανικών συστημάτων φορτηγών αυτοκινήτων >=3,5 τν. (συμπεριλαμβανομένων και των απαραίτητων ανταλλακτικών)”.
348-2021Σύνταξη σχεδίου Προϋπολογισμού Οικονομικού ΄Ετους 2022.
347-2021Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 19.959,00€ για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς στο Δήμο Λεβαδέων .
346-2021Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού του αριθμ. 2144/2021 Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής.
345-2021Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τροποποίηση 320/2015 απόφασής του «Καθορισμός διδάκτρων στο Δημοτικό Ωδείο» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την 365/2016 απόφασή του «Καθορισμός διδάκτρων στα νέα τμήματα του Δημοτικού Ωδείου»
344-2021Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για επανακαθορισμό διδάκτρων στη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Λεβαδέων.
343-2021Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για επανακαθορισμό των ποσών των τροφείων στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Λεβαδέων.
342-2021Αποδοχή δωρεάς δένδρων ελάτης για τον χριστουγεννιάτικο στολισμό του Δήμου Λεβαδέων.
341-2021Σύναψη και έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΔΕΠΟΔΑΛ Α.Ε Ο.Τ.Α. (Κύριος του Έργου) και Δήμου Λεβαδέων (Φορέας Υλοποίησης-δικαιούχος) για τη πράξη: «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ (ΜΕΠΟ)»
340-2021Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από κατάλογο (Τέλος Άρδευσης Τοπ. Κοινότητας Αγίου Βλασίου έτους 2017) της οφειλέτιδας Κ. Α. του Δ. λόγω λανθασμένης χρέωσης ως προς το πρόσωπο του φορολογουμένου
339-2021Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από κατάλογο (πρόστιμα από κλήσεις ετών 2013 & 2017) του οφειλέτη Κ. Ν. του Κ. , λόγω λανθασμένης χρέωσης ως προς το πρόσωπο του φορολογουμένου.
338-2021Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από κατάλογο (Τ.Α.Π. ετών 2007 έως 2020) του οφειλέτη Σ. Ι. του Η.λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού της φορολογητέας ύλης.
337-2021Έγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου : «ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ».
336-2021Έγκριση Παράτασης του έργου «ΠΑΡΚΟ ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ- ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ)».
335-2021Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Βελτίωση παιδικών χαρών».
334-2021Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας».
333-2021Λήψη Απόφασης υποβολής Αίτησης χρηματοδότησης πράξης με τίτλο «Συνοδευτικές δράσεις οδοφωτισμού ως μέρος των αναπλάσεων των εισόδων της πόλης της Λιβαδειάς» στο Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα» στην πρόσκληση 66 στον Άξονα Προτεραιότητας 04 « Υποστήριξη μετάβασης προς την οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς» με τίτλο: «Εφαρμογή συστημάτων και τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας στις περιοχές παρέμβασης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) ».
332-2021Λήψη απόφασης για σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαρισμού του ποταμού «Έρκυνα».
331-2021Σύναψη προγραμματικής σύμβασης για το έτος 2022 και έγκριση του σχεδίου της σύμβασης για χρήση «δάνειων» υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων από την ΔΕΠΟΔΑΛ Α.Ε. O.T.A. για την οργανωτική υποστήριξη της εταιρείας στη διαχείριση δημοσίων συμβάσεων, μελετών, έργων, υπηρεσιών, προμηθειών που αφορούν στην λειτουργία και διαχείριση του ΧΥΤΑ Λιβαδειάς.
330-2021Αποδοχή δωρεάς /χορηγίας της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε εκτέλεσης των εργασιών διαμόρφωσης τμήματος του αύλειου χώρου του δημοτικού σχολείου Κυριακίου σε χώρο πολλαπλών χρήσεων και έγκριση του σχεδίου της Σύμβασης δωρεάς /χορηγίας.
329-2021Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού του αριθμ. 2193/2021 Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής.
328-2021Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο 11ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης.
327-2021Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί καθορισμού τελών και δικαιωμάτων για τη χρήση των δημοτικών κοιμητηρίων έτους 2022 και εφεξής.
326-2021Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τροποποίηση της αριθ. 295/2015 απόφασής του «Αντίτιμο χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την 13/2021 απόφαση.
325-2021Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τροποποίηση εν μέρει της 503/2016 απόφασής του «Καθορισμός δικαιωμάτων και τελών των ποιούμενων χρήσης δημοτικών ακινήτων».
324-2021Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τροποποίηση της αριθ. 463/2017 απόφασής του «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018 ΚΑΙ ΕΦΕΞΗΣ» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις αριθ. 565/2018 και 16/2021 αποφάσεις.
323-2021Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο περί καθορισμού Τελών και Δικαιωμάτων Άρδευσης Δήμου Λεβαδέων, για το οικονομικό έτος 2022.
322-2021Προέλεγχος Λογαριασμού Οικονομικής Διαχείρισης (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσεως, Απολογισμός) οικονομικού έτους 2020.
321-2021Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο (Τέλος 0,5% έτους 2018 & 2019) του οφειλέτη Α. Γ. του Β. λόγω λανθασμένης χρέωσης ως προς το πρόσωπο του φορολογουμένου .
320-2021Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο (Τέλος 0,5% έτους 2019) του οφειλέτη Δ. Μ. του Ε. λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού της φορολογητέας ύλης.
319-2021Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο (Τ.Α.Π. έτους 2019) του οφειλέτη Α.Γ. του Κ. λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού της φορολογητέας ύλης.
318-2021΄Εγκριση διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας και καθορισμός όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στη θέση ΄΄ΠΟΤΑΜΟΣ –ΚΟΥΜΑΡΙ΄΄ έκτασης 5,058 τ.μ. κυριότητας Κληροδοτήματος «Μπίμειο ΄Επαθλο ΄Αμιλλας’’ Δήμου Λεβαδέων.
317-2021΄Εγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του φυσικού αντικειμένου του έργου με τίτλο : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ ΕΠΑΛ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ».
316-2021Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και κατάρτιση όρων Διακήρυξης Σύναψης Δημόσιας Σύμβασης του έργου: «Ανάδειξη ιστορικού χώρου Αγ. Παρασκευής και οδού πρόσβασης (Γιαννούτσου)».
315-2021Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και κατάρτιση όρων Διακήρυξης Σύναψης Δημόσιας Σύμβασης του έργου: «Οδοστρωσία αναγνωρισμένων κοινόχρηστων αγροτικών οδών εντός αναδασμών στο Δήμο Λεβαδέων».
314-2021Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και κατάρτιση όρων Διακήρυξης Σύναψης Δημόσιας Σύμβασης της μελέτης: «Επικαιροποίηση μελέτης εφαρμογής, διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου Δημαρχείου, τροποποίηση μελέτης εφαρμογής υπόγειου χώρου στάθμευσης στη πλατεία Λάμπρου Κατσώνη και σύνταξη τευχών δημοπράτησης
313-2021Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και κατάρτιση όρων Διακήρυξης Σύναψης Δημόσιας Σύμβασης της μελέτης: «Επικαιροποίηση μελέτης εφαρμογής, εκπόνηση μελέτης ενεργειακής απόδοσης, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και σύνταξη τευχών δημοπράτησης για την Κατασκευή κλειστού Κολυμβητηρίου τύπου Κ1 στο Δήμο Λεβαδέων».
312-2021Αποδοχή της υπ΄ αριθμόν 47/2021 Τεχνικής Μελέτης με τίτλο: « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ » .
311-2021Έγκριση Πρακτικών και κατακύρωση της δημόσιας σύμβασης : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ-ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ {ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ}» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ.
309-2021Αποδοχή δωρεάς ενός οικοπέδου μετά της εντός αυτού οικοδομής, που βρίσκεται εντός της πόλης Λιβαδειάς , ιδιοκτησίας Γεωργίου Κουτσούρη.
310-2021Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο περί καθορισμού Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού Δήμου Λεβαδέων για το οικονομικό έτος 2022.
308-2021Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο (Πρόστιμο από Κλήση έτους 2018) του οφειλέτη Μ.Β. του Χ. λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού της φορολογητέας ύλης.
307-2021Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο (Πρόστιμο από Κλήση έτους 2020) της οφειλέτιδας Π.Α. του Κ. λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού της φορολογητέας ύλης.
306-2021Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο (Κουβούκλιο Περιπτέρου τοποθεσία Αγίου Φανουρίου έτους 2021) του οφειλέτη Β.Ν. του Β. λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού της φορολογητέας ύλης.
305-2021Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο (Τέλος 0,5% έτους 2019) της εταιρείας Τ. Χ. & ΣΙΑ Ε.Ε. λόγω πολλαπλής εγγραφής για το ίδιο είδος εσόδου και για το ίδιο πρόσωπο.
304-2021Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο (Τέλος 0,5% έτους 2019) του οφειλέτη Γ. Α. του Δ. λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού της φορολογητέας ύλης
303-2021Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο (Τέλος 0,5% έτους 2018) του οφειλέτη Γκώνια Αθανασίου του Δημοσθένη λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού της φορολογητέας ύλης
302-2021΄Εγκριση πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας δημοτικής έκτασης που βρίσκεται στη θέση «ΜΠΑΪΡΙΑ» της Κοινότητας Χαιρώνειας συνολικής έκτασης 21,12 στρεμμάτων.
301-2021Έγκριση Διενέργειας Ανοικτού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Προμήθεια ολοκληρωμένων συστημάτων υπογειοποίησης απορριμμάτων για την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου».
300-2021Παράταση συνολικού χρόνου σύμβασης ανάθεσης για την εκτέλεση υπηρεσίας παροχής υπηρεσιών συμβούλου για την «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ».
299-2021Εγκριση 3ου Α.Π.Ε. του έργου «ΑΙΘΗΤΙΚΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΒΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΥ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΖΩΝ».
298-2021΄Εγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ».
297-2021΄Εγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού και κατάρτιση όρων Διακήρυξης Σύναψης Δημόσιας Σύμβασης του έργου : «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΟΔΟΠΟΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙ – ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΛΑΜΙΩΤΙΣΣΑ».
296-2021Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών της με αριθμό 68/2021 Τεχνικής Μελέτης: «ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΩΣ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ » και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας .
295-2021Αποδοχή ποσού {129.037,50€ } των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων τους, 7ης, 8ης , και 9ης μηνιαίας κατανομής έτους 2021.
294-2021Έγκριση Πρακτικών, ανάδειξη προσωρινού αναδόχου της Ομάδας Γ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» και κήρυξη άγονης της Ομάδας Δ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» της δημόσιας σύμβασης : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ, ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ» προϋπολογισμού δαπάνης 160.940,00 € (χωρίς ΦΠΑ 24%).
293-2021Έγκριση Πρακτικού και κατακύρωση της δημόσιας σύμβασης : «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ”ΣΧΕΔΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.)” ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ».
292-2021΄Εγκριση της 105/2021 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού δικηγόρου για Άσκηση Αίτησης Αναθεώρησης ενώπιον της ΡΑΕ και αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου σχετικά με την εγκατάσταση δυο ανεμογεννητριών στην περιοχή Ξεροβούνι–Τζάρα του Ελικώνα.
291-2021΄Εγκριση δικαιολογητικών δαπανών που πληρώθηκαν από πάγια προκαταβολή.
290-2021Αίτημα συγχρηματοδότησης ποσοστού ύψους 10% επί του συνολικού προϋπολογισμού από το Δήμο Λεβαδέων για την Κ.Ε.Δ.Η.Λ. με σκοπό την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «MUST-a-Lab:ΜUlti –Stakeholder Labs for migrants and stakeholders (MUST-a-Lab: Εργαστήρια πολλαπλών φορέων για μετανάστες και εμπλεκόμενους φορείς)» του Ταμείου Ασύλου , Μετανάστευσης και ένταξης (ΤΑΜΕ) κατόπιν υπογραφής συμφωνίας επιχορήγησης με τους εταίρους της κοινοπραξίας.
289-2021Λήψη απόφασης επί του Πρακτικού Ι Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας του έργου Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών του Δήμου Λεβαδέων Περιφερειακής Βοιωτίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 5ης Ιανουαρίου 2019», σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 του Ν. 4782/2021 «ασυνήθιστες χαμηλές προσφορές».
288-2021Έγκριση της 170/2021 (ΑΔΑ: Ω5ΒΘΟΕΒΜ-Δ90) Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. (Τροποποίηση Τιμολογίου ΄Υδρευσης για τους οικισμούς «ΚΑΡΥΩΤΗ», «ΤΑΡΣΟΣ» ΚΑΙ «ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΛΑΜΙΩΤΙΣΣΑΣ» της Κοινότητας Κυριακίου).
287-2021Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο (Μίσθωμα αγροκτήματος στην θέση “ΜΠΑΙΡΙΑ” καθώς & το χαρτόσημο έτους 2021) της οφειλέτιδας Μ. Β. του Σ. λόγω λανθασμένης πολλαπλής εγγραφής για το ίδιο είδος εσόδου και για το ίδιο πρόσωπο.
286-2021΄Εγκριση διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας και καθορισμός των όρων διακήρυξης για την εκμισθωση καλλιεργήσιμης γης της Κοινότητας Ακοντίου στη θέση «ΜΑΡΜΑΡΙΑ» , συνολικής έκτασης 18 στρεμμάτων.
285-2021Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 248,00€ για την πραγματοποίηση εκδήλωσης εορτασμού Εθνικής Επετείου 28ης Οκτωβρίου στην Κοινότητα Αγίου Γεωργίου.
284-2021Έγκριση Πρακτικών και Ανάδειξη Προσωρινoύ Αναδόχου για τη δημόσια σύμβαση : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (συμπεριλαμβανομένων και ανταλλακτικών)ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ» , προϋπολογισμού δαπάνης 90.005,40 € με Φ.Π.Α. 24 % (ομάδα 6) , με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση της προκήρυξης και χωρίς τροποποίηση των όρων της σύμβασης.
283-2021Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο 10ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης.
282-2021Υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ΄ τριμήνου έτους 2021.
281-2021Έγκριση Πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια οικοδομικών υλικών για τις ανάγκες του Δήμου Λεβαδέων προϋπολογισμού 7.999,61 € με Φ.Π.Α. 24%
280-2021΄ Eγκριση άσκησης έφεσης κατά της Α 228/20 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.
279-2021Άσκηση προσφυγής κατά : 1.Tης με αριθμ πρωτ 1802/2013 απόφασης του αναπληρωτή Υπουργού περιβάλλοντος, ενέργειας και κλιματικής αλλαγής , 2. Tης με αριθμ πρωτ 2571/2012 εισήγησης επιβολής προστίμου της ΕΥΕΠ/ΤΠΕ. και κάθε άλλης συναφούς πράξεως ή παραλείψεως της διοίκησης, 3. Tου Ελληνικού Δημοσίου, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Υπουργό αναπληρωτή, περιβάλλοντος, ενέργειας και κλιματικής αλλαγής αλλά και απο τον προϊστάμενο της Δ.Ο. Υ. Λιβαδειάς, ως αρμοδίου για την είσπραξη του προστίμου.
278-2021΄Εγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (αρχικής & 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης) , 4ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και έγκριση 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών «ήσσονος σημασίας» του έργου : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» και παράταση περαίωσης εργασιών του εν λόγω έργου.
277-2021Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ».
276-2021Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ».
275-2021Αποδοχή της υπ΄αριθμό 90256/10.08.2021 (ΑΔΑ: 63ΠΣ46ΜΤΛΡ-ΕΙΝ) Απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων περί ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2021 του έργου : «Κατασκευή Κυκλικών Κόμβων» του Δήμου Λεβαδέων προϋπολογισμού 1.387.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2021ΕΠΟ6600003 της ΣΑΕΠ 066 του Π.Δ.Ε.
274-2021Συνέχιση του διαγωνισμού Ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑμεΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Λεβαδέων».
273-2021Διαγραφή μέρους βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο (πρόστιμο από κλήση έτους 2020) του οφειλέτη Α.Κ. του Λ. λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού της φορολογητέας ύλης.
272-2021Διαγραφή μέρους βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο (πρόστιμο από κλήση έτους 2020) του οφειλέτη Τ. Χ. του Δ. λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού της φορολογητέας ύλης.
271-2021Διαγραφή μέρους βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο (πρόστιμο από κλήση έτους 2017) του οφειλέτη Ρ. Β. του Ν. λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού της φορολογητέας ύλης.
270-2021Διαγραφή μέρους βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο 0,5% έτους 2018 και πλήρη διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο (τέλος 0,5% έτους 2019) του οφειλέτη Π. Λ. του Κ. λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού της φορολογητέας ύλης.
268-2021Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο (Τ.Α.Π. ετών 2005 & 2006) της οφειλέτιδας Ζ. Ε. του Δ. λόγω λανθασμένης πολλαπλής εγγραφής για το ίδιο είδος εσόδου και για το ίδιο πρόσωπο.
269-2021Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο (Τ.Α.Π. 0,5% έτους 2019) του οφειλέτη Η. Γ. του Ι. λόγω λανθασμένης πολλαπλής εγγραφής για το ίδιο είδος εσόδου και για το ίδιο πρόσωπο.
267-2021΄Εγκριση διενέργειας δημοπρασίας και καθορισμός όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης της Κοινότητας Χαιρώνειας στη θέση «ΜΠΑΪΡΙΑ» συνολικής έκτασης 21,12 στρεμμάτων.
266-2021‘Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και τευχών της υπ’ αριθμόν 65 /2021 Μελέτης : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ, προϋπολογισμού 89.578,35 € με Φ.Π.Α. 24% και 6% .
265-2021Αποδοχή των όρων επενδυτικού δανείου από το Τ.Π. και Δανείων συνολικού ποσού 986.028,00 € για την εκτέλεση του έργου «Παρεμβάσεις βελτίωσης του μικροκλίματος μέσω κατασκευής υποδομών για την ανάπτυξη αθλητικών δραστηριοτήτων , υπόγειων χώρων στάθμευσης και διαμορφώσεων υπαίθριων χώρων εκδηλώσεων και αναψυχής στο Δήμο Λεβαδέων» .
264-2021Ορισμός μελών επιτροπών της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Λεβαδέων και της Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α για την παραχώρηση χρήσης οχημάτων άνευ ανταλλάγματος ιδιοκτησίας της ΔΕΠΟΔΑΛ Α.Ε. Ο.Τ.Α στον Δήμο Λεβαδέων για την υποστήριξη της λειτουργίας ης Υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου για πέντε (5) έτη.
263-2021Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό τελών χρήσης χώρου Εμποροπανήγυρης Λιβαδειάς για το έτος 2021.
262-2021Έκδοση εντάλματος προπληρωμής επ΄ονόματι δημοτικού υπαλλήλου ποσού 381,97€ για πληρωμή νέας παροχής μονοφασικής ισχύος 8KVA στο 2ο χλμ Λιβαδειάς-Λαμίας΄΄.
261-2021Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο 10ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης.
260-2021Μη Άσκηση έφεσης κατά της 176/20 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λιβαδειάς
259-2021΄Εγκριση 2ου ΑΠΕ & 1ου ΠΚΤΜΝΕ , 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου : «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΥ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΖΩΝ».
258-2021‘Εγκριση 4ης παράτασης συμβατικού χρόνου της δημόσιας σύμβασης :«ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΥ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΖΩΝ»
257-2021Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο “εισφορά από Φιλαρμονική Ορχήστρα για το έτος 2020” της οφειλέτιδας Σ. Π. λόγω διαγραφής τέκνου της από τα μητρώα μαθητών της Φιλαρμονικής Ορχήστρας.
256-2021Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο “εισφορά από Φιλαρμονική Ορχήστρα για το έτος 2020” του οφειλέτη Ρ.Ε. λόγω διαγραφής τέκνου του από τα μητρώα μαθητών της Φιλαρμονικής Ορχήστρας.
255-2021Διαγραφή μέρους βεβαιωμένης οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο “εισφορά από Φιλαρμονική Ορχήστρα για το έτος 2020” της οφειλέτιδας Λ. Χ. λόγω διαγραφής των τέκνων της από τα μητρώα μαθητών της Φιλαρμονικής Ορχήστρας.
254-2021Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο (Τ.Α.Π. μη ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου ετών 2018 & 2019) του οφειλέτη Μπελίτσα Αθανασίου του Γεωργίου λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού της φορολογητέας ύλης.
253-2021΄Εγκριση πρακτικών φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης 1,1 στρεμμάτων στη θέση ΄΄ΓΟΥΡΝΙΤΣΑ΄΄ Κοινότητας Λαφυστίου Δήμου Λεβαδέων.
252-2021Λήψη Απόφασης για την σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Λεβαδέων και της Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α. για την παραχώρηση χρήσης οχημάτων άνευ ανταλλάγματος ιδιοκτησίας της Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α. στον Δήμο Λεβαδέων για την υποστήριξη της λειτουργίας της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου για πέντε (5) έτη.
251-2021Έγκριση Πρακτικού της δημόσιας σύμβασης : «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ “ΣΧΕΔΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.)” ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ».
250-2021Έγκριση Πρακτικού και κατακύρωση της δημόσιας σύμβασης : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ».
249-2021Έγκριση Πρακτικού ματαίωσης της διαδικασίας του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού κάτω των ορίων για τη δημόσια σύμβαση με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ και ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ» , συνολικού προϋπολογισμού 83.699,33 € με Φ.Π.Α. 24%.
248-2021Έκδοση εντάλματος προπληρωμής επ΄ονόματι δημοτικού υπαλλήλου ποσού 83,82€ για πληρωμή αποκατάστασης βλάβης δικτύου δημοτικού φωτισμού από την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. στην κοινότητα Χαιρώνειας και στην περιοχή της Μητρόπολης Λιβαδειάς.
247-20211)΄Εγκριση της εξώδικης καταγγελίας που εστάλη από το Δήμο Λεβαδέων στον Παναγιώτη Σιδερά κατοίκου Λιβαδειάς και 2) Κατάθεση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων κατά αυτού.
246-2021Κάλυψη δαπάνης με ίδιους πόρους (υπόλοιπα ΚΑΠ Επενδύσεων για επενδυτικές δαπάνες) των εργασιών που δεν είναι επιλέξιμες προς Χρηματοδότηση του έργου με τίτλο «Ανάπλαση και Ανάδειξη της Δυτικής Εισόδου ης πόλης της Λιβαδειάς».
245-2021Κάλυψη δαπάνης με ίδιους πόρους (υπόλοιπα ΚΑΠ Επενδύσεων για επενδυτικές δαπάνες) των εργασιών που δεν είναι επιλέξιμες προς Χρηματοδότηση του έργου με τίτλο: «Βελτίωση της προσβασιμότητας και κυκλοφοριακή αναβάθμιση της ανατολικής εισόδου της πόλης της Λιβαδειάς»
244-2021Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Αναμόρφωσης προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης.
243-2021Έγκριση Πρακτικού και κατακύρωση της δημόσιας σύμβασης : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022.
242-2021Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας και Κατακύρωση Δημόσιιας Σύμβασης του έργου: «Αναβάθμιση Υποδομών Αθλητικών Εγκαταστάσεων»
241-2021Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού του υπ΄αριθμ. 1636/2021 χρηματικού εντάλματος.
240-2021Έκδοση εντάλματος προπληρωμής επ΄ονόματι δημοτικού υπαλλήλου ποσού 600,00€ για πληρωμή δαπάνης διοδίων (e-pass) για τις μετακινήσεις του Δημάρχου.
239-2021Έγκριση Πρακτικών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου της δημόσιας σύμβασης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022.
238-2021Τροποποίηση της 328/2020 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής : «Συγκρότηση Επιτροπών Διενέργειας και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, για το έτος 2021».
237-2021Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο 9ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης.
236-2021Διαπίστωση αδυναμίας εκτέλεσης των υπηρεσιών καθαρισμού των δημοτικών κτιρίων και των αθλητικών εγκαταστάσεων με ίδια μέσα και έγκριση ανάθεσης των υπηρεσιών , σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2021.
186-2021Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά επτά (7) ατόμων , χρονικής διάρκειας έως δύο (2) μήνες για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Λεβαδέων.
185-2021΄Εγκριση πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας δημοτικής έκτασης (καλλιεργήσιμης γης ) που βρίσκεται στη θέση “ΜΑΚΡΙΝΑΡΙ” της Κοινότητας Λαφυστίου Δήμου Λεβαδέων , συνολικού εμβαδού 11,20 στρεμμάτων.
184-2021Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας δημοτικής έκτασης (καλλιεργήσιμης γης ) που βρίσκεται στη θέση “ΕΠΑΝΩ ΧΩΡΙΟ ή ΜΑΝΩΛΗ” της Κοινότητας Θουρίου , Δήμου Λεβαδέων , συνολικού εμβαδού 7,3 στρεμμάτων.
183-2021Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας δημοτικής έκτασης (καλλιεργήσιμης γης ) που βρίσκεται στη θέση “ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ” της Κοινότητας Θουρίου , Δήμου Λεβαδέων ,συνολικού εμβαδού 5,125 στρεμμάτων».
182-2021Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 07/2021 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ».
181-2021‘Εγκριση 3ης παράτασης συμβατικού χρόνου της δημόσιας σύμβασης : «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΥ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΖΩΝ»
180-2021Αποδοχή της υπ΄ αριθμό 23420/2020/04.06.2021 (ΑΔΑ: ΨΨΟΥ46ΜΤΛ6-7ΦΤ) Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών περί ένταξης του έργου με τίτλο «Οδοστρωσία αναγνωρισμένων κοινόχρηστων αγροτικών οδών εντός αναδασμών στο Δήμο Λεβαδέων» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»
179-2021Έγκριση Πρακτικού ΙΙ και κατακύρωση της Δημόσιιας Σύμβασης: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΝΕΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ».
178-2021Έγκριση Πρακτικού 2 και κατακύρωση της Δημόσιιας Σύμβασης: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ»
177-2021Εξειδίκευση πίστωσης πραγματοποίησης επετειακών εκδηλώσεων για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821.
176-2021΄ Εγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου του υπ΄αριθμ. 1076/2021 εντάλματος προπληρωμής.
175-2021Έγκριση της αριθ. 105/2021 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. (Περί ορθής επανάληψης – διόρθωσης της αριθ. 5/2021 απόφασης του Δ.Σ. με θέμα: «Τροποποίηση Τιμολογίων ΄Υδρευσης – Αποχέτευσης ΔΕΥΑΛ).
174-2021Καθορισμός όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού της δημόσιας σύμβασης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» προϋπολογισμού 49. 999, 97 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)
173-2021Καθορισμός όρων διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ-ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ {ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ} ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ», προϋπολογισμού 223.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
172-2021Καθορισμός όρων διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» προϋπολογισμού 7.999,61€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% .
171-2021Έγκριση Πρακτικών & ανάδειξη προσωρινού αναδόχου , της δημόσιας σύμβασης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ».
187-2021Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο 6ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης.
188-2021΄Εγκριση ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού στο Δήμο Λεβαδέων για το έτος 2022.
218-2021Συγκρότηση Ετήσιας Επιτροπής Διαγωνισμών για έργα που ο συνολικός προϋπολογισμός έκαστου δεν υπερβαίνει το ποσό του 1.000.000,00€ χωρίς να συνυπολογίζονται τα κονδύλια του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)
217-2021΄Εγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΙΣ 17 ΚΑΙ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 .
216-2021Αποδοχή & κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) ποσού {129.037,50€ } για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων τους. (4η 5η και 6η μηνιαία κατανομή έτους 2021).
215-2021Ανάθεση σε εξωτερικό δικηγόρο έκδοσης γνωμοδότησης περί άσκησης ή μη έφεσης κατά της 198/2019 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λιβαδειάς.
214-2021Έκδοση εντάλματος προπληρωμής επ΄ονόματι δημοτικού υπαλλήλου ποσού 1.197,77€ για πληρωμή δαπάνης επέκτασης δημοτικού φωτισμού προς οικία Τεμπλαλέξη Ηλία, στη θέση Κουρούπι της Κοινότητας Λιβαδειάς.
213-2021Έγκριση 3ου Πρακτικού, και κατακύρωση ομάδων Α & Β της δημόσιας σύμβασης :«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ, ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ».
212-2021Έγκριση Πρακτικών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου της δημόσιας σύμβασης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ του ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ».
211-2021Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης / απ΄ευθείας ανάθεσης ομάδων του ηλεκτρονικού διαγωνισμού: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (συμπεριλαμβανομένων και ανταλλακτικών) & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ», προϋπολογιζόμενης αξίας 90.360,00 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ 24%, μετά την Δ51/2021 σύμφωνη γνώμη της ΕΑΑΔΗΣΥ, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης και χωρίς τροποποίηση των όρων της ».
210-2021Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης ομάδων του ηλεκτρονικού διαγωνισμού: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ , ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ , ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ» για την εκτέλεση του έργου με αυτεπιστασία : « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ», προϋπολογιζόμενης αξίας 160.940,00 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ 24%, μετά την Δ50/2021 σύμφωνη γνώμη της ΕΑΑΔΗΣΥ χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης και χωρίς τροποποίηση των όρων της ».
209-2021Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο 7ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης.
208-2021Εγκριση πρόσληψης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά σαράντα τεσσάρων (44) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Καθαριστών – Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λεβαδέων και Κατανομή των εγκριθέντων από την Επιτροπή ΠΥΣ 33/2006 ανθρωποωρών σε θέσεις προσωπικού ΥΕ Καθαριστών/στριών σχολικών μονάδων μερικής ή /και πλήρους απασχόλησης.
198-2021΄Εγκριση Πρακτικού ΙΙ και κατακύρωση της Δημόσιας Σύμβασης : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ (Β΄ΦΑΣΗ).
193-2021Καθορισμός όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού της δημόσιας σύμβασης, με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ «ΣΧΕΔΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.)ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» προϋπολογισμού 49.600,00 Ευρώ με Φ.Π.Α. 24%
207-2021΄Εγκριση πρακτικών Οικονομικής Επιτροπής των συνεδριάσεων έτους 2020.
206-2021‘Eγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και Τευχών της υπ’ αριθμόν 53/2021 Μελέτης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ » προϋπολογισμού 40.555.44 € με Φ.Π.Α. και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας με Συνοπτικό Διαγωνισμό.
205-2021Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και κατάρτιση όρων Διακήρυξης Σύναψης Δημόσιας Σύμβασης: «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών του Δήμου Λεβαδέων Περιφερειακής Βοιωτίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 5ης Ιανουαρίου 2019».
204-2021Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου :« ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΔΥΟ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΥΟ ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ »
202-2021΄Εγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 2ου ΠΚΤΝΜΕ της δημόσιας σύμβασης : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ».
203-2021Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. της δημόσιας σύμβασης : «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ».
201-2021΄Εγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 2ου ΠΚΤΝΜΕ της δημόσιας σύμβασης : «ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ».
200-2021΄Εγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα & 1ου ΠΚΤΝΜΕ της δημόσιας σύμβασης ΄΄ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ’’.
199-2021Αποδοχή της υπ΄ αριθμό 178529/05-07-2021 (ΑΔΑ: ΨΣΒΤ465ΧΘΞ-Μ7Τ) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών περί έγκρισης δέσμευσης ποσού 990.000,00€ για την υλοποίηση του έργου : «Ολοκλήρωση οδοποιϊας Κυριάκι – Παναγιά Καλαμιώτισσα».
197-2021Διαγραφή μέρους βεβαιωμένης οφειλής της οφειλέτιδας εταιρείας Ρ.Ι. & ΣΙΑ Ο.Ε. από καταλόγους τέλους 0,5% & προστίμου έτους 2019 λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού της φορολογητέας ύλης.
196-2021Διαγραφή μέρους βεβαιωμένης οφειλής του οφειλέτη Μ.Λ. του Σ. από καταλόγους τέλους 0,5% και προστίμου έτους 2019 λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού της φορολογητέας ύλης.
195-2021Έγκριση ρύθμισης βάσει του Ν. 4764/2020 των οφειλών της ΄΄Π. Λ΄΄.
194-2021Έκδοση εντάλματος προπληρωμής επ΄ονόματι δημοτικού υπαλλήλου ποσού 5.016,34€ για πληρωμή δαπανών επέκτασης δημοτικού φωτισμού προς τις οικίες Νικολάου Χρ.-Ζουρνή Χρ. στην Τ.Κ. Αγίας Τριάδας και προς τις εγκαταστάσεις ελαιοτριβείου Ζώνα στο Κυριάκι.
192-2021΄Εγκριση παράτασης της υπ΄αριθ. 1243/2021 σύμβασης : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ».
191-2021Αποδοχή και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο των όρων επενδυτικού δανείου από το Τ.Π. και Δανείων συνολικού ποσού € 1.196.650,00 € , για την εκτέλεση έργου «Ανάδειξη ιστορικού χώρου Αγ. Παρασκευής και οδού πρόσβασης (Γιαννούτσου)», ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης.
190-2021Υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Β΄ τριμήνου έτους 2021
189-2021Έγκριση πρόσληψης προσωπικού οκτώ (08) ατόμων , με σύμβαση ορισμένου χρόνου , δίμηνης διάρκειας , για την αντιμετώπιση των κατεπειγουσών εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών πυροπροστασίας του Δήμου Λεβαδέων.
235-2021Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού του υπ΄αριθμ. 1570/2021 χρηματικού εντάλματος.
234-2021Εξώδικος συμβιβασμός επί αιτήματος του Γ.Δ. Μ. περί καταβολής αποζημίωσης για ζημιές του οχήματός του από κάδο απορριμμάτων του Δήμου την 08-02-2021 στην Λιβαδειά.
233-2021Μη άσκηση ένδικων μέσων κατά της 198/2019 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Λιβαδειάς (διαδικασία εργατικών διαφορών).
232-2021Έγκριση Πρακτικού της δημόσιας σύμβασης : «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ “ΣΧΕΔΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ».
231-2021΄Εγκριση 3ΟΥ πρακτικού και κατακύρωση της δημόσιας σύμβασης: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (συμπεριλαμβανομένων και ανταλλακτικών) & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ».
230-2021Αποδοχή και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο των όρων επενδυτικού δανείου από το Τ.Π. και Δανείων συνολικού ποσού 1.911.782,15 € , για την εκτέλεση έργου «Οδοστρωσία αναγνωρισμένων κοινόχρηστων αγροτικών οδών εντός αναδασμών στον Δήμο Λεβαδέων», ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης.
229-2021Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Αναμόρφωσης προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης.
228-2021Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο 8ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης.
227-2021Α) Ανάκληση της αριθμ. 208/3.8.2021 Απόφασης περί κατανομής ανθρωποωρών σε θέσεις προσωπικού μερικής απασχόλησης Καθαριστών /στριών σχολικών μονάδων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης καθώς και της κατόπιν αυτής, αρ. πρωτ. 14506/4.8.2021 Ανακοίνωσης Δημάρχου Λεβαδέων , Β) Εγκριση κατανομής των εγκριθέντων από την Επιτροπή ΠΥΣ 33/2006 ανθρωποωρών σε θέσεις προσωπικού ΥΕ Καθαριστών /στριών σχολικών μονάδων πλήρους και μερικής απασχόλησης Γ) Κάλυψη της δαπάνης από ίδιους πόρους και εκτίμηση του κόστους για τα έτη 2021 και 2022 ».
226-2021΄Εγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη των αναγκών των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Λεβαδέων στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης Δράσης ΕΣΠΑ “ Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής ” , περιόδου 2021 -2022 .
225-2021Καθορισμός όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων, με τίτλο: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ WIFI – ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΙ ΙΝΤΡΑΝΕΤ».
224-2021Καθορισμός όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων, με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΥΠΝΩΝ ΠΑΓΚΑΚΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΑΡΚΑ ΤΣΕΠΗΣ».
223-2021Καθορισμός όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού της δημόσιας σύμβασης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» .
222-2021Εξειδίκευση πίστωσης για την πραγματοποίηση των πολιτιστικών εκδηλώσεων «ΠΛΟΥΤΑΡΧΕΙΑ 2021»
221-2021Εξειδίκευση πίστωσης για την πραγματοποίηση των αθλητικών εκδηλώσεων στο πλαίσιο των «ΤΡΟΦΩΝΙΩΝ 2021»
220-2021Εξειδίκευση πίστωσης για την πραγματοποίηση των πολιτιστικών εκδηλώσεων «ΤΡΟΦΩΝΙΑ 2021
219-2021Έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας και Κατακύρωση Δημόσιιας Σύμβασης του έργου: «Αναβάθμιση Δημοτικού Σταδίου Λιβαδειάς».
170-2021‘Εγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της δημόσιας σύμβασης : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ, ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ».
169-2021Έγκριση παράτασης συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της δημόσιας σύμβασης : «ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ».
168-2021Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και τευχών της υπ΄ αριθμό 49/2021 μελέτης με τίτλο «Φόρτιση Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Λεβαδέων».
167-2021Αποδοχή της υπ΄αριθ. 100/01.12.2020 Τεχνικής Μελέτης: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗ ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ 5ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019».
166-2021Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. της δημόσιας σύμβασης: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ».
165-2021΄Εγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ».
164-2021Διαγραφή μέρους βεβαιωμένης οφειλής του οφειλέτη Μπαλόκα Γεωργίου του Χρήστου από κατάλογο Τέλους 0,5% έτους 2019 & και του προστίμου λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού της φορολογητέας ύλης.
163-2021Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τροποποίηση της 503/2016 απόφασής του ΄΄Καθορισμός δικαιωμάτων και τελών των ποιούμενων χρήσης δημοτικών ακινήτων΄΄.
162-2021Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο 5ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης.
161-2021Μη άσκηση ανακοπής κατά της 3976/21 διαταγής πληρωμής της Δικηγορικής Εταιρείας με την επωνυμία “ Ευάγγελος Χατζηγιαννάκης Δικηγορική Εταιρεία”, εναντίον του Δήμου Λεβαδέων.
160-2021Εξειδίκευση πίστωσης για την πραγματοποίηση του 7ου Χορωδιακού Φεστιβάλ Δαύλειας.
159-2021Εν μέρη τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 64/2021 (ΑΔΑ:ΩΖΝΔΩΛΗ-Ν19) απόφασης «Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου: «ΠΑΡΚΟ ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ-ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ)».
158-2021Αποδοχή της υπ΄αριθ. 45/2021 Τεχνικής Μελέτης : «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ –ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΛΑΜΙΩΤΙΣΣΑ».
157-2021Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. της δημόσιας σύμβασης : «Κατασκευή στεγάστρου στο ΕΠΑΛ Λιβαδειάς».
156-2021Αποδοχή της υπ΄ αριθμό 137099/26-05-2021 (ΑΔΑ: ΩΓ1Τ465ΧΘΞ-9Ο9) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών περί έγκρισης δέσμευσης ποσού 250.000,00€ για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών του Δήμου Λεβαδέων Περιφερειακής Βοιωτίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 5ης Ιανουαρίου 2019»
154-2021Αποδοχή της υπ΄ αριθμό 20809/2020/14.05.2021 (ΑΔΑ: ΡΨΙ846ΜΤΛ6-Ν05) Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, ένταξης στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» της πράξης με τίτλο «Παρεμβάσεις βελτίωσης του μικροκλίματος μέσω κατασκευής υποδομών για την ανάπτυξη αθλητικών δραστηριοτήτων, υπόγειων χώρων στάθμευσης και διαμορφώσεων υπαίθριων χώρων εκδηλώσεων και αναψυχής στο Δήμο Λεβαδέων».
155-2021Αποδοχή της υπ΄ αριθμό 3020/14.05.2021 (ΑΔΑ: 9ΟΧΥ46ΜΤΛ6-Μ6Υ) Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, ένταξης στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» της πράξης με τίτλο «Ανάδειξη ιστορικού χώρου Αγ. Παρασκευής και οδού πρόσβασης (Γιαννούτσου)».
153-2021΄Εγκριση πρόσληψης προσωπικού συνολικά εννέα (9) ατόμων , με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου , διάρκειας έως δύο (2) μήνες για την κάλυψη της αμιγούς εποχικής ανάγκης λειτουργίας της Δημοτικής Κατασκήνωσης στην «Παλιομηλιά Ελικώνα».
152-2021Καθορισμός ύψους της οικονομικής συνδρομής των κατασκηνωτών που θα φιλοξενηθούν στην κατασκήνωση Δήμου Λεβαδέων στη θέση «Παλιομηλιά» Ελικώνα για το έτος 2021.
149-2021Έγκριση Πρακτικών, ανάδειξη προσωρινών αναδόχων, κήρυξη ομάδων 6 & 2 ως άγονη/ατελέσφορη της δημόσιας σύμβασης: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (συμπεριλαμβανομένων και ανταλλακτικών) & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ» & προσφυγή στην διαδικασία διαπραγμάτευσης
148-2021Έγκριση Πρακτικών, ανάδειξη προσωρινών αναδόχων, κήρυξη άγονων ομάδων της δημόσιας σύμβασης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ, ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ” & προσφυγή στην διαδικασία διαπραγμάτευσης
151-2021Έγκριση πρακτικών άγονης δημοπρασίας (αρχικής και επαναληπτικής) για τη εκμίσθωση αστικού ακινήτου επί της οδού Κατσιώτου στην πόλη της Λιβαδειάς
150-2021Εξειδίκευση πίστωσης για ηχητική – φωτιστική κάλυψη προς πραγματοποίηση εκδήλωσης για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Μουσικής.
126-2021΄Εγκριση της 25/26-04-2021 απόφασης του Δ.Σ. της ΚΕΔΗΛ «1η/2021 αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2021»
125-2021Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και Τευχών της υπ΄αριθμόν 18/2021 Τεχνικής Μελέτης: « Προμήθεια Μηχανήματος Έργου-Αναρροφητικού σαρώθρου » και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας με ηλεκτρονική ανοικτή διαδικασία κάτω των ορίων.
124-2021Αποδοχή όρων συμμετοχής του Δήμου Λεβαδέων στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» βάσει της Πρόσκλησης ΑΤ11 (ΑΔΑ: ΨΙΚ146ΜΤΛ6-Χ3Λ) του Υπουργείου Εσωτερικών στον Άξονα Προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» με τίτλο «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος)»
123-2021Εγκριση του υπ΄ αριθ. 38/2021 Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης (ΦΔΣ) του υποέργου : «Εκπόνηση Προγράμματος Πρωτοβάθμιου και Δευτεροβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου Κρίσιμων Υποδομών Δήμου Λεβαδέων» της Πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ)»
122-2021Συγκρότηση Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών στο πλαίσιο της υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον Άξονα Προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» με τίτλο «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος)»
121-2021Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ».
120-2021Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, 1ου ΠΚΤΝΜΕ, 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών και παράταση συνολικής προθεσμίας του έργου : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΠΡΩΗΝ ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ) ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ, ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» .
119-2021Εγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα της δημόσιας σύμβασης: ΄΄ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ’’.
118-2021Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και Τευχών της υπ΄αριθμόν 18/2021 Τεχνικής Μελέτης: «Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών για τις ανάγκες του Δήμου Λεβαδέων» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας.
117-2021Έγκριση Πρακτικού Ι της δημόσιας σύμβασης : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ (Β΄ΦΑΣΗ)»
116-2021΄Εγκριση Πρακτικού Ι της δημόσιας σύμβασης : «Αναβάθμιση Υποδομών Αθλητικών Εγκαταστάσεων».
115-2021΄Εγκριση πρακτικού και κατακύρωση της δημόσιας σύμβασης : ΄΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ΄΄ για ένα έτος του Δήμου Λεβαδέων.
114-2021Έγκριση του υπ΄ αριθμ. 42/2021 φακέλου- Επικαιροποίηση της προεκτιμώμενης αμοιβής του υπ΄ αριθμού 85/2020 Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης (ΦΔΣ) του Έργου : ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ, ΤΡΟΠΟΠΟΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ»
147-2021Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης συμβατικού χρόνου της δημόσιας σύμβασης «Ασφαλτόστρωση οδού Αγροτικής Περιοχής Κυριακίου »
146-2021Έγκριση παράτασης συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της δημόσιας σύμβασης: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ».
145-2021Προτεραιοποίηση έργων στο πρόγραμμα ’ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ’’
144-2021Αποδοχή όρων συμμετοχής του Δήμου Λεβαδέων στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον άξονα προτεραιότητας «Περιβάλλον» με τίτλο «Χωριστή συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων», υποβολή αίτησης χρηματοδότησης έργου με τίτλο «Δημιουργία Γωνιών Ανακύκλωσης στο Δήμο Λεβαδέων», ορισμός υπεύθυνων πράξης.
143-2021Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και τευχών της αριθμ. 21/2021 μελέτης: «Δημιουργία Γωνιών Ανακύκλωσης στο Δήμο Λεβαδέων» στο πλαίσιο της πράξης «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Γωνιών Ανακύκλωσης Δήμου Λεβαδέων του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».
142-2021Συγκρότηση Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών στο πλαίσιο της υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον Άξονα Προτεραιότητας «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» με τίτλο «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων».
141-2021Αποδοχή των όρων συμμετοχής του Δήμου Λεβαδέων στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» βάσει της Πρόσκλησης ΑΤ09 (ΑΔΑ: Ψ6ΘΞ46ΜΤΛ6-1ΩΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών, ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ, στον Άξονα Προτεραιότητας «Πολιτική Προστασία- Προστασία της Δημόσιας Υγείας –Τεχνική Βοήθεια» με τίτλο «Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος», και υποβολή αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου Λεβαδέων πράξης με τίτλο «ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΣΤΡΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ».
140-2021Εγκριση του υπ΄ αριθμ. 44/2021 Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης (ΦΔΣ) μελέτης με τίτλο «ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΣΤΡΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ»
139-2021Διαγραφή μέρους βεβαιωμένων οφειλών της ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗ Θ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ από βεβαιωτικούς καταλόγους μισθωμάτων καλλιεργήσιμης γης
138-2021Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας και καθορισμός όρων διακήρυξης για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης (5,125 στρεμμάτων) στη θέση «ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ» Κοινότητας Θουρίου Δήμου Λεβαδέων”
137-2021Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας και καθορισμός όρων διακήρυξης για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης (7,3 στρεμμάτων) στη θέση «ΕΠΑΝΩ ΧΩΡΙΟ ή ΜΑΝΩΛΗ» Κοινότητας Θουρίου Δήμου Λεβαδέων.
136-2021Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας και καθορισμός όρων διακήρυξης για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης (11,20 στρεμμάτων) στη θέση «ΜΑΚΡΙΝΑΡΙ» Κοινότητας Λαφυστίου Δήμου Λεβαδέων.
135-2021Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας και καθορισμός όρων διακήρυξης για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης (1,1 στρεμμάτων) στη θέση «ΓΟΥΡΝΙΤΣΑ» Κοινότητας Λαφυστίου Δήμου Λεβαδέων”
134-2021Εξειδίκευση πίστωσης ηχητικής κάλυψης & προμήθειας εκλεκτών εδεσμάτων για την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων μνήμης ΄΄Το κάψιμο της Δαύλειας΄΄ της Κοινότητας Δαύλειας”.
133-2021Εξειδίκευση πίστωσης προμήθειας εκλεκτών εδεσμάτων για την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων τιμής και μνήμης εκτελεσθέντων στο Ζερίκι.
132-2021Εξειδίκευση πίστωσης για ηχητική κάλυψη & προμήθεια εντύπων προς πραγματοποίηση των εκδηλώσεων μνήμης ‘’Ολοκαύτωμα στο Καλάμι της Τ.Κ. Αγ. Γεωργίου”.
131-2021Εξειδίκευση πίστωσης για έκδοση βιβλίου με τίτλο ‘’ Συλλογή με αναφορές στο παρελθόν της Λιβαδειάς – Ανέκδοτες μαρτυρίες ’’
130-2021Έκδοση εντάλματος προπληρωμής επ΄ονόματι δημοτικού υπαλλήλου ποσού 670,52€ για πληρωμή δαπάνης νέων παροχών μονοφασικής ισχύος 8KVA α)πλησίον Ιερού Ναού Ευαγγελίστριας και β) επί τη οδού Παυσανία στην Κρύα, Λιβαδειά΄΄.
129-2021Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο 4ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης.
128-2021Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών της υπ΄αριθ. 32/2021 Τεχνικής Μελέτης: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ WIFI – ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΡΤ ΚΑΙ ΙΝΤΡΑΝΕΤ (για την ΠΡΑΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ)» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας .
127-2021Επιλογή Υδρονομέων Άρδευσης για την αρδευτική περίοδο 2021
112-2021΄Εγκριση παρακράτησης μέρους εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της δημόσιας σύμβασης: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΛΙΚΩΝΑ» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 176283.
111-2021Εν μέρει έγκριση Πρακτικού ΙΙ , μη κατάπτωση εγγυητικών επιστολών & ματαίωση διαδικασίας διαγωνισμού της Δημόσιας Σύμβασης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ & ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑμεΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 92557
110-2021Αποδοχή & κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) ποσού {129.037,50€ } για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων τους. (1η, 2η , και 3η μηνιαία κατανομή έτους 2021).
109-2021Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 115707 και κατακύρωση της Δημόσιας Σύμβασης «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑμΕΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ ΚΑΙ ΕΛ ΓΟΝΗ».
108-2021Έγκριση 2ης παράτασης συμβατικού χρόνου της δημόσιας σύμβασης : «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΥ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΖΩΝ».
107-2021Έγκριση παράτασης συμβατικού χρόνου της δημόσιας σύμβασης : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ ΕΠΑΛ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ».
106-2021Εν μέρει ανάκληση της υπ΄ αριθμ. 14/2021 απόφασης ΄΄Εγκριση του Πρακτικού ΙΙ Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας και Κατακύρωση Δημόσιας Σύμβασης του έργου: «Αναβάθμιση Δημοτικού Σταδίου Λιβαδειάς» και ανάδειξη νέου προσωρινού αναδόχου.
105-2021Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και Τευχών της υπ΄αριθμ. 10/2021 Τεχνικής Μελέτης : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΥΠΝΩΝ ΠΑΓΚΑΚΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΑΡΚΑ ΤΣΕΠΗΣ (για την ΠΡΑΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ)» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας με Ανοικτό Διαγωνισμό .
104-2021Έγκριση δικαιολογητικών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή του Προέδρου της Κοινότητας Δαύλειας.
103-2021Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών της οφειλέτιδας Μακρή Σπυριδούλας από καταλόγους Τ.Α.Π & προστίμων ετών 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 & 2019 , λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού της φορολογητέας ύλης.
102-2021Διαγραφή μέρους βεβαιωμένης οφειλής του οφειλέτη Κακόγιαννου Διαμαντή του Ιωάννη από κατάλογο Τελών Άρδευσης Κοινότητας Δαύλειας έτους 2020 , λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού της φορολογητέας ύλης.
101-2021Εξειδίκευση πίστωσης για ηχητική-φωτιστική κάλυψη επετειακών εκδηλώσεων για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821
100-2021Εξειδίκευση πιστώσεων για προμήθεια ειδών (μάσκες & αντισηπτικά με λογότυπο των δομών) στα πλαίσια προβολής δημοσιότητας–επικοινωνίας των δομών του Δήμου: «Κέντρο Κοινότητας», «Κοινωνικό Παντοπωλείο», «Κοινωνικό Φαρμακείο», «Παροχή Συσσιτίου».
99-2021Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 1.860,00€ για προμήθεια πυροτεχνημάτων στα πλαίσια εορτασμού του Πάσχα.
98-2021Έγκριση διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων και καθορισμός όρων διακήρυξης για : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ», προϋπολογισμού 83.699,33 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%
97-2021Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και τευχών της υπ’ αριθμόν 25 /2021 Μελέτης με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ» , προϋπολογισμού 86.906,94 € με Φ.Π.Α. 24%.
96-2021Εξώδικος συμβιβασμός επί αιτήματος Μπουρλή Βασιλείου περί καταβολής αποζημίωσης για ζημιές του οχήματός του από κάδο απορριμμάτων του Δήμου την 08-02-2021 στην Λιβαδειά
95-2021Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών της δημόσιας σύμβασης «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ. Αγίας Άννας».
94-2021Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 80/2021 απόφασης με θέμα: “Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών της δημόσιας σύμβασης «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ. Αγίας Άννας»”.
93-2021΄Εγκριση του Πρακτικού Ι της δημόσιας σύμβασης : «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΝΕΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ».
92-2021Εξειδίκευση πίστωσης για προμήθεια ειδών (πασχαλινές λαμπάδες) στα πλαίσια προβολής δημοσιότητας – επικοινωνίας του υποέργου “Κοινωνικό Παντοπωλείο”.
91-2021Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο 3ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης.
90-2021Υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού A΄ τριμήνου έτους 2021
89-2021Εξώδικος συμβιβασμός επί αιτήματος Παπαγεωργίου Δημητρίου περί καταβολής αποζημίωσης για ζημιές του οχήματός του από κάδο απορριμμάτων του Δήμου την 08-02-2021 στην Λιβαδειά.
88-2021΄ Εγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου του υπ΄αριθμ. 417/2021 εντάλματος προπληρωμής.
87-2021Εξειδίκευση πίστωσης για Έκδοση λευκώματος με τίτλο ΄΄Ξένοι περιηγητές στην προεπαναστατική και μεταεπαναστατική Λιβαδειά΄΄ .
86-2021Εξειδίκευση πίστωσης για προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού για τις επετειακές εκδηλώσεις εορτασμού των 200 ετών από την Επανάσταση του 1821.
85-2021Εγκριση 4ου Πρακτικού και κατακύρωση των ομάδων 13 ,14 της δημόσιας σύμβασης : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ».
84-2021Έγκριση πρόσληψης προσωπικού οκτώ (8) ατόμων, ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων με σύμβαση ορισμένου χρόνου, δίμηνης διάρκειας, για την αντιμετώπιση των κατεπειγουσών εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών πυροπροστασίας του Δήμου Λεβαδέων.
83-2021Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών της ανταποδοτικής Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Λεβαδέων.
82-2021Εξώδικος συμβιβασμός επί αιτήματος κας Νίκα Αναστασίας περί καταβολής αποζημίωσης για ζημιές του οχήματός της από πτώση δένδρου λόγω καιρικών φαινομένων την 11-01-2021 στην Λιβαδειά.
81-2021Εξώδικος συμβιβασμός επί αιτήματος Δρίβα Χαράλαμπου περί καταβολής αποζημίωσης για ζημιές του οχήματός του από κάδο απορριμμάτων του Δήμου την 04-11-2019 στην Λιβαδειά.
80-2021Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών της δημόσιας σύμβασης «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ. Αγίας Άννας».
79-2021Επικαιροποίηση της υπ΄αριθμ. 29/2019 Τεχνικής Μελέτης : “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ ΕΠΑΛ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ”.
78-2021Έγκριση Πρακτικού και κατακύρωση Δημόσιας Σύμβασης: «Παρεμβάσεις για προσαρμογή λειτουργούντων έξι (6) δημοτικών βρεφικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017».
77-2021Έγκριση διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού, Τεχνικών Προδιαγραφών & Τευχών της 17/2021 μελέτης με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ , ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ , ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ»
76-2021Αποδοχή των όρων συμμετοχής του Δήμου Λεβαδέων στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» βάσει της Πρόσκλησης ΑΤ10 (ΑΔΑ: 681B46MΛ6-749) και υποβολή ένταξης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο: «Συντήρηση και Επισκευή Σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων» Δήμου Λεβαδέων.
75-2021Αποδοχή της υπ΄ αριθμό 12/2021 μελέτης με τίτλο: «Συντήρηση και Επισκευή Σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων» Δήμου Λεβαδέων.
74-2021Καθορισμός όρων διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ , ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ, ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ» για την εκτέλεση του έργου : « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ» με αυτεπιστασία, ενδεικτικού προϋπολογισμού 380.355,62€ με Φ.Π.Α. 24% και φόρο ΤΕΛ Ο.Τ.Α 4%.
73-2021΄Εγκριση πρακτικού & κήρυξη άγονου του συνοπτικού διαγωνισμού : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ».
72-2021Πολυετής προγραμματισμός προσλήψεων ανθρώπινου δυναμικού Δήμου Λεβαδέων ετών 2022-2025.
71-2021΄Ασκηση ΄Εφεσης κατά της 159/2020 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λιβαδειάς (Δήμος Λεβαδέων κατά Μαρίας Γιαννούλα).
70-2021΄Εγκριση παράτασης χρόνου εκτέλεσης της δημόσιας σύμβασης : «ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ».
69-2021Προγραμματισμός προσλήψεων καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου (άρθρο 107 του Ν.4483/2017 -ΦΕΚ 107Α΄) έτους 2021 για τις ανάγκες του Δημοτικού Ωδείου Δήμου Λεβαδέων.
68-2021Προγραμματισμός προσλήψεων καλλιτεχνικού –διδακτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κάλυψη της δαπάνης υπό μορφή αντιτίμου (άρθρο 107 του Ν. 4483/2017 –ΦΕΚ 107 Α΄) έτους 2021 για τις ανάγκες της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου Λεβαδέων.
67-2021Προγραμματισμός Σύναψης Σύμβασης Μίσθωσης ΄Εργου για την ιατρική παρακολούθηση των μελών των ΚΑΠΗ Δήμου Λεβαδέων για το έτος 2021.
66-2021Υποχρεωτική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2021.
65-2021Αποδοχή της με αριθ. πρωτ. 2445/15-02-2021 ένστασης του οικονομικού φορέα “ΥΙΟΙ ΜΕΝ. ΠΑΠΑΘΩΜΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.» κατά της υπ αριθ. 11/2021 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων «΄Εγκριση Πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου της δημόσιας σύμβασης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ για ένα (1) έτος του ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ».
64-2021Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου: «ΠΑΡΚΟ ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ-ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ)».
63-2021Έγκριση διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού, Τεχνικών Προδιαγραφών & Τευχών της 11/2021 μελέτης με τίτλο: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού Υλικού».
62-2021Έκδοση εντάλματος προπληρωμής επ΄ονόματι δημοτικού υπαλλήλου ποσού 24,18 € για πληρωμή δαπάνης αποκατάστασης βλάβης δικτύου δημοτικού φωτισμού από την ΔΕΔΔΗΕ στην συνοικία Ευαγγελίστρια Λιβαδειά
61-2021Καθορισμός όρων διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού άνω των ορίων: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (συμπεριλαμβανομένων & ανταλλακτικών) & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΓΙΑ 2 ΕΤΗ»
60-2021Αποδοχή όρων έγκριση συμμετοχής στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ” στο άξονα προτεραιότητας «Πολιτική Προστασία της Δημόσιας υγείας-Τεχνική Βοήθεια» & Ψηφιακή Σύγκλιση» με τίτλο «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία-πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση-πολιτισμό-τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊου CONID-19» και υποβολή αίτησης χρηματοδότησης
59-2021Αποδοχή όρων, έγκριση συμμετοχής στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον άξονα προτεραιότητας «Περιβάλλον» με τίτλο «Δράσεις ηλεκτροκίνησης στους Δήμους» και υποβολή αίτησης χρηματοδότησης.
58-2021Έγκριση της 5/21 (ΑΔΑ:64ΘΞΟΕΒΜ-ΦΤ0) Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. (Τροποποίηση Τιμολογίων ΄Υδρευσης – Αποχέτευσης )
57-2021Αποδοχή της υπ΄ αριθμό 7898/02.02.2021 (ΑΔΑ: 63ΡΡ46ΜΤΛ6-ΟΔΟ) Απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών ένταξης πράξης με τίτλο «Κατασκευή εγκατάστασης καταφυγίου αδέσποτων ζώων (ενδιαίτημα σκύλων)» του Δήμου Λεβαδέων στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Χ «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς».
56-2021Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και Τευχών της υπ΄αριθμόν 3/2021 Μελέτης:Προμήθεια Σκυροδέματος , Ασφαλτομίγματος και Ψυχρής Ασφάλτου, Αδρανών Υλικών Λατομείου και Σιδηρού Οπλισμού για την εκτέλεση του έργου: « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ » και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας με ηλεκτρονική ανοικτή διαδικασία άνω των ορίων.
55-2021Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ (Β΄ΦΑΣΗ).
54-2021Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου :«Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιϊας Δ.Ε. Λιβαδειάς , Δ.Ε. Κορώνειας και Δ.Ε. Δαύλειας στο Δήμο Λεβαδέων για τα έτη 2017-2018 (Α’ ΦΑΣΗ) » .
53-2021Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου : «ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ»
52-2021Έγκριση 3oυ Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών(αρχικής σύμβασης και 1ης συμπληρωματικής σύμβασης ) καθώς και 3ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. της δημόσιας σύμβασης: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ».
51-2021Έγκριση του 1ουΣυγκριτικού Πίνακα της μελέτης : «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ», στο πλαίσιο της υπ΄ αριθμό 31274/14-12-2018 Σύμβασης
50-2021Αποδοχή της υπ΄ αριθμό 13082/19.02.2021 (ΑΔΑ: Ρ7ΓΝ46ΜΤΛ6-3Κ0) Απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών ένταξης πράξης με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων στάσεων αναμονής επιβατικού κοινού αστικών και υπεραστικών γραμμών σε περιοχές του Δήμου Λεβαδέων» προϋπολογισμού 49.999,97€ στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης V «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας».
49-2021΄Εγκριση Πρακτικού Ι της δημόσιας σύμβασης : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ».
48-2021΄Εγκριση Πρακτικού Ι της δημόσιας σύμβασης: «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑμΕΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΡΑΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ ΚΑΙ ΕΛ ΓΟΝΗ»
47-2021Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τροποποίηση της 463/2017 απόφασής του «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018 ΚΑΙ ΕΦΕΞΗΣ».
46-2021Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τροποποίηση της 463/2017 απόφασής του «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018 ΚΑΙ ΕΦΕΞΗΣ».
45-2021Αποδοχή της υπ΄αριθμ. 8 /2021 μελέτης με τίτλο: «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΒΡΑΧΟΠΤΩΣΕΙΣ».
44-2021Έκδοση εντάλματος προπληρωμής επ΄ονόματι δημοτικής υπαλλήλου ποσού 146,46€ για πληρωμή δαπάνης μετατόπισης παροχής και αύξησης ισχύος στην πλατεία Κοινότητας Κορώνειας.
43-2021΄Εγκριση 3ου πρακτικού , κατακύρωση ομάδων, απόρριψη προσφοράς και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου ομάδων της δημόσιας σύμβασης : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ , ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ».
42-2021Συγκρότηση Επιτροπών: Α) Διενέργειας διαγωνισμού / Αξιολόγησης Προσφορών και Β) Αξιολόγησης Ενστάσεων του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 για το έτος 2021, της ΔΕΠΟΔΑΛ Α.Ε ”.
41-2021Υποβολή Αίτησης χρηματοδότησης πράξης με τίτλο «Ανάπλαση και Ανάδειξη της Δυτικής Εισόδου της πόλης της Λιβαδειάς» στο Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα» στην πρόσκληση 67 στον Άξονα Προτεραιότητας 06 « Προστασία Περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων» με τίτλο: «Αναβάθμιση αστικού περιβάλλοντος στις περιοχές παρέμβασης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) ».
40-2021Υποβολή Αίτησης χρηματοδότησης πράξης με τίτλο «Βελτίωση της προσβασιμότητας και κυκλοφοριακή αναβάθμιση της Ανατολικής Εισόδου της πόλης της Λιβαδειάς» στο Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα» στην πρόσκληση 67 στον Άξονα Προτεραιότητας 06 « Προστασία Περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων» με τίτλο: «Αναβάθμιση αστικού περιβάλλοντος στις περιοχές παρέμβασης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) ».
39-2021Ανάκληση της 258/2020 Απόφασης «Υποβολή Αίτησης χρηματοδότησης πράξης με τίτλο «Ανάπλαση και Ανάδειξη της Δυτικής Εισόδου της πόλης της Λιβαδειάς» στο Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα» στην πρόσκληση 65 στον Άξονα Προτεραιότητας 06 « Προστασία Περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων» με τίτλο: «Δράσεις προστασίας και αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς και του πολιτιστικού/φυσικού αποθέματος στις περιοχές παρέμβασης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) ».
38-2021Ανάκληση της 257/2020 Απόφασης «Υποβολή Αίτησης χρηματοδότησης πράξης με τίτλο «Βελτίωση της προσβασιμότητας και κυκλοφοριακή αναβάθμιση της Ανατολικής Εισόδου της πόλης της Λιβαδειάς» στο Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα» στην πρόσκληση 65 στον Άξονα Προτεραιότητας 06 « Προστασία Περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων» με τίτλο: «Δράσεις προστασίας και αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς και του πολιτιστικού/φυσικού αποθέματος στις περιοχές παρέμβασης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) ».
37-2021Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2019-2020 Β΄ Πρόσκληση – Σεπτέμβριος 2020, ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: (Α.Π.1) «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ» του Πράσινου Ταμείου και έγκριση της μελέτης με τίτλο:«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ».
36-2021Έγκριση πρόσληψης προσωπικού συνολικού αριθμού επτά (7) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ειδικότητας ΥΕ Καθαριστών/καθαριστριών μερικής απασχόλησης , διάρκειας έως τέσσερις ( 4) μήνες για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων του Δήμου Λεβαδέων , σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 175 του ν. 4764/2020.
35-2021Ανάθεση κατ εξαίρεση σε δικηγόρο δικαστικού χειρισμού ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου (΄Ασκηση ένδικων μέσων ενώπιον ΣτΕ κατά της αριθμ. 232283/ 7.12.2020 Απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης με θέμα την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων του έργου αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη θέση « Μεγάλη Λούτσα » του Δήμου Λεβαδέων .
34-2021Αποδοχή παραχώρησης ηλεκτρονικού εξοπλισμού ενός λάπτοπ (laptop) και δύο ακουστικών (headset) από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για το ΚΕΠ Λιβαδειάς στο πλαίσιο του προγράμματος myKEPlive (εξυπηρέτησης πολιτών με βίντεοκλήση από τα ΚΕΠ.
33-2021΄Εγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου : «Βελτίωση Δημοτικής Οδοποιϊας (2016).
32-2021Παράταση Ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και Δήμων Λεβαδέων και Θηβαίων για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ – ΖΑΛΤΣΑ».
31-2021΄Εγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και κατάρτιση όρων Διακήρυξης Σύναψης Δημόσιας Σύμβασης του έργου : «Συντηρηση Αγροτικης Οδοποϊας στον Δήμο Λεβαδεων (Β΄ΦΑΣΗ).
30-2021Λήψη απόφασης επί του Πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο : «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑμεΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου» Λεβαδέων.
29-2021‘Eγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού, Τεχνικών Προδιαγραφών και Τευχών της υπ’ αρ. 5/2021 Μελέτης : <<ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (συμπεριλαμβανομένων και ανταλλακτικών) & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ>> για δύο έτη.
28-2021Έγκριση Σύναψης και Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης για χρήση «δάνειων» υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων στη ΔΕΠΟΔΑΛ Α.Ε. Ο.Τ.Α. για οργανωτική υποστήριξη της εταιρείας στη διαχείριση δημοσίων συμβάσεων , μελετών, έργων, υπηρεσιών, προμηθειών που αφορούν στη λειτουργία και διαχείριση του ΧΥΤΑ Λιβαδειάς για το έτος 2021.
27-2021Εξειδίκευση πίστωσης 5.999,60 ευρώ για προμήθεια τεστ αντιγόνων ανίχνευσης SARS COV-2 για τους εργαζόμενους του Δήμου Λεβαδέων , στα πλαίσια λήψης μέτρων της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID – 19.
26-2021Καθορισμός όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού της δημόσιας σύμβασης : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ», προϋπολογισμού 34.149,94 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
25-2021΄Ασκηση ΄Εφεσης κατά της 31/2019 Απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.
24-2021Εν μέρει τροποποίηση της 7/2021 απόφασης με θέμα: «Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο 1ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης» & εκ νέου υποβολή της στο Δ.Σ.
23-2021Εκ νέου παράταση των υπ’ αριθ. 18469 & 18470/2019 δημοσίων συμβάσεων περί προμήθειας κατεψυγμένων & γαλακτοκομικών ειδών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων»
22-2021΄Εγκριση της υπ΄αριθμ. 2/2021 απόφασης του Δ.Σ της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Λεβαδέων ( Κ.Ε.ΔΗ.Λ ) περί Κατάρτισης και ψήφισης της Εισηγητικής Εκθεσης , η οποία τεκμηριώνει τα έσοδα και τα έξοδα της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Λεβαδέων.
21-2021΄Εγκριση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Λεβαδέων (Κ.Ε.Δ.Η.Λ.)΄΄.
20-2021Έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα – Τακτοποιητικού της δημόσιας σύμβασης: «ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄΄ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ΄΄»
19-2021Έγκριση εκτέλεσης δι’ αυτεπιστασίας του έργου : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ »
18-2021Αποδοχή της υπ΄αριθμόν 1/14.01.2021 τεχνικής μελέτης : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ».
17-2021Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού της δημόσιας σύμβασης : ΄΄ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑμεΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ , ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΓΟΝΗ΄΄.
16-2021΄Εγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου : «ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΄΄ΕΜΑΥΤΙΩΝ΄΄ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ 4ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΥ Δ. ΛΕΒΑΔΕΩΝ».
15-2021΄Εγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου : «Κατασκευή κόμβου επί της συμβολής των οδών Χαιρώνειας και Αισχύλου».
13-2021Αποδοχή της υπ΄αριθμό 201.6/2020(ΑΔΑ: Ψ2ΟΤ46Ψ844-ΙΞΑ) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου του Υ.Π.ΕΝ. περί καθορισμού του Δήμου Λεβαδέων ως προσωρινό δικαιούχο στον Α.Π.2:Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2020».
14-2021Έγκριση Πρακτικού ΙΙ και Κατακύρωση της Δημόσιας Σύμβασης: «Αναβάθμιση Δημοτικού Σταδίου Λιβαδειάς»
12-2021Έγκριση Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού, Τεχνικών Προδιαγραφών και Τευχών της υπ’ αριθμ. 2/2021 μελέτης : «Προμήθεια ειδών αρτοποιείου, για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών σταθμών, και της Δημοτικής Κατασκήνωσης του Δήμου Λεβαδέων για δύο έτη».
11-2021΄Εγκριση Πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου της δημόσιας σύμβασης : ΄΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ’’ για ένα (1) έτος του ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ.
10-2021Υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ΄ τριμήνου έτους 2020
9-2021Σύσταση πάγιας προκαταβολής για το έτος 2021 σε Προέδρους Κοινοτήτων του Δήμου.
8-2021Σύσταση πάγιας προκαταβολής Δήμου για το έτος 2021 ποσού 6.000,00€ και ορισμός υπολόγου.
7-2021Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο 1ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης.
6-2021Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και κατάρτιση όρων Διακήρυξης Σύναψης Δημόσιας Σύμβασης του έργου: «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑμΕΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ ΚΑΙ ΕΛ. ΓΟΝΗ»
5-2021Έγκριση Πρακτικού ΙΙ Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας και Κατακύρωση Δημόσιας Σύμβασης: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (2020)».
4-2021Έγκριση Πρακτικού ΙΙ Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας και Κατακύρωση Δημόσιας Σύμβασης: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»
3-2021Αποδοχή της 103/2020 μελέτης: «Αναδάσωση για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου Ασφαλτόστρωση οδού αγροτικής περιοχής Κυριακίου».
2-2021Ανάθεση κατ εξαίρεση σε δικηγόρο δικαστικού χειρισμού ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου.
1-2021‘Εγκριση πρακτικών, ανάδειξη προσωρινών αναδόχων,κήρυξη ομάδων 12 ως άγονης & 11 ως ατελέσφορης της δημόσιας σύμβασης: ”ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ”