Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 2018

Απόφαση Τίτλος
629-2018ΘΕΜΑ: Έγκριση Γ΄ και Δ΄ Πρωτοκόλλου Παραλαβής Υπηρεσίας : « Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού κτιρίων ( ανελκυστήρες κ.τ.λ.) » από τον οικονομικό φορέα Δημήτριο Α. Χασούρα
628-2018ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων Χριστουγέννων -Πρωτοχρονιάς
627-2018ΘΕΜΑ: Έγκριση ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, των ομάδων 5,8,9,11,6,7,4,14,12 του διαγωνισμού “Εργασίες επισκευής-συντήρησης οχημάτων και μηχανημάτων έργου για ένα έτος” από οικονομικούς φορείς
626-2018ΘΕΜΑ:Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών “ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ Μ.Ε 104196”
625-2018ΘΕΜΑ:Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσίας « ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ».
624-2018ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμων εκτάσεων γης (16,161 στρεμμάτων) της Τοπικής Κοινότητας Λαφυστίου , Δήμου Λεβαδέων.
623-2018ΘΕΜΑ: Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο άρδευσης,2008 & 2009 του οφειλέτη ΑΓΓΕΛΟΥΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑΣ με ΑΦΜ:042193090 λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού ως προς το πρόσωπο του φορολογουμένου
622-2018ΘΕΜΑ:Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής του οφειλέτη ΚΑΡΒΟΥΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ , λόγω λανθασμένου υπολογισμού της φορολογητέας ύλης
621-2018ΘΕΜΑ:Διαγραφή ποσού βεβαιωμένης οφειλής που αφορά την επιστροφή προνοιακού επιδόματος , ως αχρεωστήτως καταβληθέντων και χρέωσης των νέων νόμιμων κληρονόμων
620-2018ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσίας Παιδιάτρου για τους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Λεβαδέων .
619-2018ΘΕΜΑ: Έγκριση σχεδίου σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (Escrow Account) στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου “Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου” έτους 2018 – Εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή της σχετικής σύμβασης και ορισμός του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ως χειριστή και μεσεγγυούχο του προϊόντος του ως άνω δεσμευμένου λογαριασμού.
618-2018ΘΕΜΑ: (15η) Αναμόρφωση Προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης 2018 (441/2018 Απόφαση Ο.Ε)
617-2018ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αριθμ. 68/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί δωρεάν παραχώρησης της χρήσης του παλιού Δημοτικού Σχολείου Λαφυστίου στο Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών του Υπ. Υγείας για τις ανάγκες της νέας Δομής Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων και Παιδιών/Εφήβων στη Λιβαδειά και ειδικότερα συμπλήρωση των όρων παραχώρησης που εμπεριέχονται στην εν λόγω απόφαση
616-2018ΘΕΜΑ: Εξωδικαστικός συμβιβασμός διαφοράς μεταξύ Δήμου και του αναδόχου Μυρογιάννη . Στεφ.Θεόδωρου λόγω της σπουδαιότητάς του θέματος και του γεγονότος ότι το αντικείμενο υπερβαίνει το ποσό των 30.000,00€
615-2018ΘΕΜΑ: Εγκριση Κανονισμού για τον καθορισμό Δημοτικών Κοινόχρηστων Χώρων προς ενοικίαση για το έτος 2019 (29/2018 Απόφαση ΕΠΟΙΖΩ)
614-2018ΘΕΜΑ: Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας υφιστάμενων Λαϊκών Αγορών Δήμου Λεβαδέων (28/2018 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
613-2018ΘΕΜΑ:Τροποποίηση του προγράμματος των εορταστικών εκδηλώσεων Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 531/2018 απόφαση του Δ.Σ. ένταξη σε αυτό μουσικής εκδήλωσης από το “Duo New Versions” και εξειδίκευση πίστωσης .
612-2018ΘΕΜΑ: Εγκριση συνδιοργάνωσης αθλητικής εκδήλωσης με τον Γυμναστικό Αθλητικό Σύλλογο Λιβαδειάς ( Γ.Α.Σ.Λ) “ 1ος Διεθνής αγώνας ρυθμικής γυμναστικής ΕΡΚΥΝΑ CUP Λιβαδειάς 2019” στις 23,24,25,26 & 27/1/2019 και εξειδίκευση πίστωσης.
611-2018ΘΕΜΑ: Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου (πλανόδιου) στην κ. Βασιλική Κόλλια του Λουκά
610-2018ΘΕΜΑ: Εγκριση της υπ αριθμ. 70/2018 Απόφασης του Δ.Σ της ΚΕΔΗΛ “Εγκριση Ισολογισμού-Απολογισμού-Εκθεσης Πεπραγμένων οικ. Έτους 2017”
609-2018ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής για την εργασία χορδίσματος πιάνου για το Δημοτικό Ωδείο Λιβαδειάς.
608-2018ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής “Παροχής Υπηρεσίας Ιατρού Εργασίας για το διάστημα από 13/11 έως 6/12/2018
607-2018ΘΕΜΑ: Έγκριση ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙAΣ “ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ” από τον οικονομικό φορέα “ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΡ. ΜΙΧΑΛΗ”.
606-2018ΘΕΜΑ: Έγκριση Α΄Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής «ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΕ ΝΟΜΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ »
605-2018ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής «ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΕ ΝΟΜΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ »
604-2018ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης (40,00 στρεμμάτων) στη θέση «ΤΣΑΚΑΛΙ» Τοπικής Κοινότητας Λαφυστίου , Δήμου Λεβαδέων.
603-2018ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στη θέση «ΤΣΑΚΑΛΙ» Τοπικής Κοινότητας Λαφυστίου , Δήμου Λεβαδέων
602-2018ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στη θέση «ΜΑΚΡΙΝΑΡΙ» Τοπικής Κοινότητας Λαφυστίου , Δήμου Λεβαδέων
601-2018ΘΕΜΑ:Συγκρότηση επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασίας και Αξιολόγησης προσφορών , σύμφωνα με το ΠΔ 270/81 για το έτος 2019
600-2018ΘΕΜΑ:Συγκρότηση Επιτροπής για ορισμό μελών Επιτροπής Εκτίμησης των προς μίσθωση ακινήτων του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81 , για το έτος 2019.
599-2018ΘΕΜΑ:Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και παραλαβής αντικειμένου συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, για το έτος 2019.
598-2018ΘΕΜΑ: Έγκριση Γ΄Πρωτοκόλλου Παραλαβής της Υπηρεσίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» από τον οικονομικό φορέα “Χ.&Ζ. ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΤΟΠΗ ΟΕ”
597-2018ΘΕΜΑ: Εγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής της Παροχής “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΥΛΟΙ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ”από τον οικονομικό φορέα “ΚΟΜΠΙΤΣΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ”
596-2018ΘΕΜΑ: Υποβολή αίτησης -φακέλλου στα πλαίσια της 50ης Πρόσκλησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Στερεά Ελλάδα” της πράξης με τίτλο : «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΑΛ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ»
595-2018ΘΕΜΑ: Αποδοχή της υπ΄ αριθμό 84/10-12-2018 τεχνικής μελέτης με τίτλο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΑΛ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ»
594-2018ΘΕΜΑ: Έγκριση 2ης Τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης του έργου : “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ”
593-2018ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Βελτίωση Εγκαταστάσεων Ανακυκλοφορίας υφιστάμενου ανοικτού Κολυμβητηρίου Λιβαδειάς Ν. Βοιωτίας»
592-2018ΘΕΜΑ:Εγκριση 2ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου”Βελτίωση οδού από Τ.Κ Κορώνειας έως Κεφαλόβρυσο”
591-2018ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα & 1ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου « Συντήρηση Πεζόδρομων »
590-2018ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα & 1ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου:”ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
589-2018ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αριθμ 557/28.11.2018 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων με θέμα « Διαπίστωση αδυναμίας με ίδια μέσα του Δήμου της εκτέλεσης των υπηρεσιών καθαρισμού των δημοτικών κτιρίων και των αθλητικών εγκαταστάσεων αυτού και έγκριση ανάθεσης αυτών με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού »
588-2018ΘΕΜΑ: Μερική τροποποίηση των όρων του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ) και του Δήμου Λεβαδέων για την υλοποίηση του προγράμματος “ Αντιμετώπιση των Έκτακτων αναγκών και Προώθηση της Ενδυνάμωσης Προσφύγων και Μεταναστών (REFRAME)” όπως και των κοινωνιών υποδοχής που εγκρίθηκαν με την 428/2018 απόφαση Δ.Σ.
587-2018ΘΕΜΑ: Εγκριση συνδιοργάνωσης αθλητικής εκδήλωσης με τον ΑΚΟΛ του “ 4ου αγώνα Δρόμου ΛΕΒΑΔΟΣ 2019 ” στις 20/1/2019 και εξειδίκευση πίστωσης.
586-2018ΘΕΜΑ: Κατανομή και εξειδίκευσης πίστωσης ποσού 96.255,40 € (Δ΄δόση 2018 ) για κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων της Α/θμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης του Δήμου Λεβαδέων
566-2018ΘΕΜΑ: Εξέταση αιτήματος ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ περί “υπέρ της καταβολής του 13ου-14ου μισθού σε όλους τους εργαζομένους, υπέρ της μη άσκησης ένδικων μέσων/έφεσης κατά ουδεμίας απόφασης που θα εκδοθεί και θα δικαιώνει τους εργαζόμενους”.
585-2018Έγκριση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικονομικού Έτους 2019 .
584-2018ΘΕΜΑ: : Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας, για «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΕΙΡΩΣΗΣ – ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ».
583-2018ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής 3ου σταδίου « ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΝΕΚ και τιτλο ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ( ΟΠΣ:2658) »
582-2018ΘΕΜΑ: :Έγκριση Α΄ και Β΄ Πρωτοκόλλου Παραλαβής Υπηρεσίας : « Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού κτιρίων ( ανελκυστήρες κ.τ.λ.) » από τον οικονομικό φορέα Δημήτριο Α. Χασούρα
581-2018ΘΕΜΑ: : Έγκριση Β’ Πρωτόκολλου Παραλαβής της Υπηρεσίας με τίτλο : « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ -ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» από τον οικονομικό φορέα “Α.Γ.ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗ”
580-2018ΘΕΜΑ: : Έγκριση Β΄Πρωτόκολλου Παραλαβής της Υπηρεσίας “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ” από τον οικονομικό φορέα “Χ.&Ζ. ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΤΟΠΗ ΟΕ”
579-2018ΘΕΜΑ: : Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας <<Τεχνικός έλεγχος οχημάτων ΚΤΕΟ>>
578-2018ΘΕΜΑ: :Εγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής Υπηρεσίας για την ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης μνήμης και τιμής “ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ ΣΤΟ ΣΤΕΒΕΝΙΚΟ Τ.Κ. ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ”
577-2018ΘΕΜΑ: :Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Β΄Παραδοτέου : “ Παροχή Υπηρεσιών Ψηφιοποίησης του Αρχείου του Δήμου Λεβαδέων”
576-2018ΘΕΜΑ: : Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: “ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ
575-2018ΘΕΜΑ: “Παραχώρηση σχολικών αιθουσών σε συλλόγους του Δήμου μας , για διάφορες δραστηριότητες”
574-2018ΘΕΜΑ: : Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2019-2020
573-2018ΘΕΜΑ: : Έγκριση Επέκτασης Δικτύου Δημοτικού Φωτισμού στη περιοχή ΤΣΕΣΜΑ της Τ.Κ. Αγίας Άννας
572-2018ΘΕΜΑ: Εγκριση συνδιοργάνωσης Χριστουγεννιάτικων εορταστικών εκδηλώσεων με τον Σύλλογο Εστίασης Επαρχίας Λιβαδειάς “Νέα Εστίαση”και παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου.
571-2018ΘΕΜΑ: Αποδοχή & κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) ποσού 172.050,00 € για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων & επενδυτικών δραστηριοτήτων ( 9η,10η , 11η και 12η μηνιαία κατανομή έτους 2018).
570-2018ΘΕΜΑ:14η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 (410/2018 Απόφαση Ο.Ε)
569-2018ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής “ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ & ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ”
568-2018ΘΕΜΑ: Έγκριση α) Υποβολή Πρότασης του Δήμου Λεβαδέων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Στερεά Ελλάδα” που αφορούν στην Στρατηγική Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξης (ΒΑΑ) και Σχεδίου Δράσης Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) σε συνεργασία με τους Δήμους Θηβαίων και Αλιάρτου-Θεσπιέων” στο πλαίσιο του ΕΠ “Στερεά Ελλάδα 2014-2020”, στην Πρόσκληση με Α.Π. 1649/12-6-2018 & β) σύναψης Πρωτοκόλλου Συνεργασίας για την συγκρότηση “Δια-δημοτικής Αστικής Αρχής” Διακυβέρνησης της ΣΒΑΑ/ΟΧΕ των Δήμων Λεβαδέων, Θηβαίων και Αλιάρτου-Θεσπιέων
567-2018ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής 2ου σταδίου “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΣΤΡΑΤΙΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ”
565-2018ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της 463/2017 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί “καθορισμού τελών κοινοχρήστων χώρων για το οικονομικό έτος 2018 και εφεξής”
564-2018ΘΕΜΑ: Εγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ”
563-2018ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας για την ηχητική κάλυψη εκδήλωσης εορτασμού 28ης Οκτωβρίου 2018 στην Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου
562-2018ΘΕΜΑ: Εγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής Υπηρεσίας “ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ”
561-2018ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας <<Τεχνικός έλεγχος οχημάτων ΚΤΕΟ>>
560-2018ΘΕΜΑ: Συγκρότηση για το έτος 2018 επιτροπών παρακολούθησης-παραλαβής προμηθειών & παραλαβής αντικειμένου συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών, της Σχολικής Επιτροπής των Σχολικών Μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Λεβαδέων για το έτος 2018.”
559-2018ΘΕΜΑ: Έγκριση σύναψης και σχεδίου Μνημονίου Συνεργασίας, των Τεχνικών Εκθέσεων που περιλαμβάνονται ως Παραρτήματα αυτού, στο πλαίσιο της υποβολής αίτησης χρηματοδότησης για τη Δράση «Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Λεβαδέων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία” (Κωδ. Πρόκλησης 098, Α/Α ΟΠΣ 2658) με τίτλο “Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου”.
558-2018ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής 1ου και 2ου σταδίου « ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΝΕΚ και τιτλο ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ( ΟΠΣ:2658) »
557-2018ΘΕΜΑ: Διαπίστωση αδυναμίας με ίδια μέσα του Δήμου της εκτέλεσης των υπηρεσιών καθαρισμού των Δημοτικών κτιρίων και των αθλητικών εγκαταστάσεων , έγκριση ανάθεσης αυτών με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού
556-2018ΘΕΜΑ: Απαλλαγή, μείωση των Δημοτικών Τελών για το οικον. Έτος 2019 σε ευπαθείς ομάδες του άρθρου 13 του Ν.4368/2016 .
555-2018ΘΕΜΑ: Καθορισμός τελών& δικαιωμάτων άρδευσης για το οικονομικό έτος 2019 (398/2018 Απόφαση Ο.Ε) .
554-2018ΘΕΜΑ: Καθορισμός τελών καθαριότητας & φωτισμού για το οικονομικό έτος 2019.
553-2018ΘΕΜΑ: Έγκριση σύναψης δανείου για την απαλλοτρίωση ρυμοτομούμενων εκτάσεων με σκοπό την εκτέλεση έργων υποδομής (οδοποϊα, ασφαλτοστρώσεις κ.α) συνολικού ποσού 635.000,00€
552-2018ΘΕΜΑ: Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρ/κών και Δανείων , το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ” , σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν. 4509/2017 και την 13022/19-4-2018 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών (ΦΕΚ 1377/τ.Β΄/24-4-2018), όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ.44173/24-8-2018 (ΦΕΚ3656/τ.Β΄/27-8-2018) και ισχύει.
528-2018ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής εργασιών “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ -ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ”
527-2018ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 13453/05-06-2018 σύμβασης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ»
526-2018ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής “Παροχής Υπηρεσίας Ιατρού Εργασίας για το διάστημα από 1/5 έως 23/10/2018
525-2018ΘΕΜΑ: Έγκριση Β΄ Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσίας “ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΠΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Της ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ”
524-2018ΘΕΜΑ:Ορισμός εκπροσώπων στο Ευρωπαίκό Πρόγραμμα “Δημιουργική Ευρώπη 2014-2020” υποπρόγραμμα Πολιτισμός με τίτλο έργου “Μνήμη του Νερού”
523-2018ΘΕΜΑ:Έγκριση 1oυ Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών , καθώς και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για την κατασκευή του έργου: << ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΔΩΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ>>.
522-2018ΘΕΜΑ:Έγκριση 3oυ Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών- Τακτοποιητικού του έργου: << Αποκατάσταση Δημοτικών Οδών λόγω ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Λεβαδέων >>.
521-2018ΘΕΜΑ: Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού Γ΄τριμήνου.(383/2018 Απόφαση Ο.Ε)
520-2018ΘΕΜΑ: 12η Αναμόρφωση οικονομικού έτους 2018 (373/2018 Απόφαση Ο.Ε)
551-2018ΘΕΜΑ:13η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 (396/2018 Απόφαση Ο.Ε)
550-2018ΘΕΜΑ: Κατανομή και εξειδίκευσης πίστωσης ποσού 96.255,40 € (Γ΄δόση 2018 ) για κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων της Α/θμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης του Δήμου Λεβαδέων
549-2018ΘΕΜΑ: Έγκριση της υπ αριθμ 62/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΗΛ (4η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ.έτους 2018 )
548-2018ΘΕΜΑ: Έγκριση πέντε (5) πρωτόκολλων Οριστικής Παραλαβής “ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ »
547-2018ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτόκολλων Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ από οικονομικούς φορείς.
546-2018ΘΕΜΑ: Έγκριση ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, των ομάδων 3,4,5,8,9,11,13,14,15&17 του διαγωνισμού “Εργασίες επισκευής-συντήρησης οχημάτων και μηχανημάτων έργου για ένα έτος” από οικονομικούς φορείς
545-2018ΘΕΜΑ: Αποδοχή της υπ΄ αριθμό 52430/27.09.2018 (ΑΔΑ: 6ΤΦΥ465ΧΘ7-7ΡΨ) Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών ένταξης πράξης του Δήμου Λεβαδέων «Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της χώρας» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙΙ .
544-2018ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής Υπηρεσίας με τίτλο : «Επισκευή φωτεινών σηματοδοτών ρύθμισης κυκλοφορίας»
543-2018ΘΕΜΑ: Έγκριση Α, Β και Γ Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσίας με τίτλο : « ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ »
542-2018ΘΕΜΑ: Έγκριση Επέκτασης Δικτύου Δημοτικού Φωτισμού περιοχή Ζαγαρά στη Λιβαδειά
541-2018ΘΕΜΑ: Έγκριση Επέκτασης Δικτύου Δημοτικού Φωτισμού επί της οδού Ρούμελης στη Λιβαδειά
540-2018ΘΕΜΑ: Έγκριση Επέκτασης Δικτύου Δημοτικού Φωτισμού επί της οδού Διστόμου στη Λιβαδειά
539-2018ΘΕΜΑ: Εγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου”Βελτίωση οδού από Τ.Κ Κορώνειας έως Κεφαλόβρυσο”
538-2018ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων του Δήμου έτους 2019 (Απόφαση Εκτελεστικής 12/2018)
537-2018ΘΕΜΑ: Απαλλαγή, μείωση των Δημοτικών Τελών για το οικον. Έτος 2018 σε ομάδες ,που ορίζονται στο άρθρο 13 του Ν.4368/2016 που αντικατέστησε το άρθρο 202 παρ.3 του Ν.3463/2006 .
536-2018ΘΕΜΑ: ΄Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής για «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ».
535-2018ΘΕΜΑ: Εξειδίκευση της πίστωσης “ Εκδηλώσεις εορτασμού Χριστουγένων & Πρωτοχρονιάς”
534-2018ΘΕΜΑ: Εξειδίκευση της πίστωσης “Συμμετοχή του Δήμου Λεβαδέων στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “Δημιουργική Ευρώπη 2014 – 2020” υποπρόγραμμα Πολιτισμός με τίτλο έργου “Μνήμη του Νερού” .
533-2018ΘΕΜΑ: Εγκριση συμμετοχής και μετακίνησης της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου Λεβαδέων στο Φεστιβάλ Φιλαρμονικών Τρικάλων
532-2018ΘΕΜΑ: Έγκριση συμμετοχή και μετακίνησης της Δημοτικής Χορωδίας Λιβαδειάς σε Χορωδιακή Συνάντηση στο Πολιτιστικό Κέντρο Θέρμης του Δήμου Θέρμης
531-2018ΘΕΜΑ: Εγκριση πραγματοποίησης εκδηλώσεων εορτασμού Χριστουγέννων & Πρωτοχρονιάς
530-2018ΘΕΜΑ: Έγκριση μετακίνησης εκπροσώπων του Δήμου στην Οστάνδη του Βελγίου, στα πλαίσια του έργου “Μνήμη του Νερού”.
529-2018ΘΕΜΑ: Διαπίστωση αδυναμίας εκτέλεσης με ίδια μέσα υπηρεσιών καθαριότητας συσκευασιών αγροχημικών αποβλήτων και σύναψη δημόσιας σύμβασης με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
519-2018ΘΕΜΑ: Καθορισμός ειδικότητας ιατρού ΚΑΠΗ Δήμου Λεβαδέων
518-2018ΘΕΜΑ:Υποστήριξη του Δήμου Λεβαδέων στη δράση Προσομοίωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου “Europa Simylation-Training Europeans Enhancing SolidaRITY-eUROPA . S.T.E.EN.S”
517-2018ΘΕΜΑ: Έγκριση Ε-ΣΤ-Ζ-Η Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσίας : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ»
516-2018ΘΕΜΑ: Έγκριση ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, των ομάδων 6&7 του διαγωνισμού “Εργασίες επισκευής-συντήρησης οχημάτων και μηχανημάτων έργου για ένα έτος” από τους οικονομικούς φορείς “ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ Ι. & Γ. ΟΕ” & “ ΤΣΟΥΛΗΣ Π. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ”.
515-2018ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας για τις εργασίες <<Τεχνικός έλεγχος οχημάτων ΚΤΕΟ>>
514-2018ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτόκολλου Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσίας «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ»
513-2018ΘΕΜΑ: ΄Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας «ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΕ ΝΟΜΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ»
512-2018ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσίας “Μίσθωση περιπτέρου για το 1ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Γεωργίας – Κτηνοτροφίας Agrofest Στερεάς Ελλάδας”.
511-2018ΘΕΜΑ:Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσίας ηχητικής κάλυψης της εκδήλωσης μνήμης για το Ολοκαύτωμα στο Κυριάκι, στις 3 Οκτωβρίου 2018.
510-2018ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός εκδήλωσης μνήμης και τιμής για τη Μάχη του Στεβενίκο την Κυριακή 18 Νοεμβρίου 2018 και εξειδίκευση πιστώσεων»
509-2018ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ CONTEINER ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ».
508-2018ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στη θέση “ΒΡΟΥΛΙΕΣ” της Τοπ.Κοινότητας Χαιρωνείας ,Δημοτικής Ενότητας Χαιρώνειας Δήμου Λεβαδέων.
507-2018ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στη θέση “ΒΟΡΟΣ ή ΒΟΪΔΟΛΙΒΑΔΟ” της Τοπ.Κοινότητας Προφήτη Ηλία ,Δημοτικής Ενότητας Χαιρώνειας Δήμου Λεβαδέων.
506-2018ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής “ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΤΟΥ ACE ERP”
505-2018ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους για το έργο : «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ»
504-2018ΘΕΜΑ: Αποδοχή της υπ΄ αριθμό 60259/30.10.2018 (ΑΔΑ: Ω701465ΧΘ7-ΝΧΠ) Aπόφασης του Υπουργού Εσωτερικών περί ένταξης του έργου με τίτλο: «Ασφαλτόστρωση οδού αγροτικής περιοχής Κυριακίου» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι».
503-2018ΘΕΜΑ: Αποδοχή της υπ΄ αριθμό 143.4/2018 (ΑΔΑ: 6ΣΩ946Ψ844-Σ7Ο) Aπόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου περί ένταξης έργου με τίτλο “Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση οδού Αχιλλέως για την δημιουργία κίνησης πεζών” στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» έτους 2018
502-2018ΘΕΜΑ: Έγκρισή της υπ αριθμ.77/2018 μελέτης με τίτλο “ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ”
501-2018ΘΕΜΑ: Έγκρισή της υπ αριθμ.73/2018 μελέτης με τίτλο “ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ”
500-2018ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος έτους 2018 (10 & 11 /2018 αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής)
499-2018ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αριθμ. 184/2015 Απόφασης του Δ.Σ περί επαναπροσδιορισμού των ποσών των τροφείων στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Λεβαδέων (379/2018 Απόφαση Ο.Ε)
498-2018ΘΕΜΑ: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Λεβαδέων και του αναπληρωτή αυτού στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΔΕΠΟΔΑΛ Α.Ε ΟΤΑ
497-2018ΘΕΜΑ: 11η Αναμόρφωση οικονομικού έτους 2018 (373/2018 Απόφαση Ο.Ε)
496-2018ΘΕΜΑ: Έκδοση ψηφίσματος για την προστασία της κυρίας κατοικίας των υπερχρεωμένων νοικοκυριών και την παράταση ισχύος του νομου 3869/2010 πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2018
495-2018ΘΕΜΑ: Παραχώρηση σχολικών αιθουσών του 10Ου Δημοτικού Σχολείου για τη διεξαγωγή των μαθημάτων του Λαικού Φροντιστηρίου
494-2018ΘΕΜΑ: Mη παραχώρηση δημοτικών ακινήτων στο Υπερταμείο.
493-2018ΘΕΜΑ: Χαρακτηρισμός θέματος “Ψήφισμα περί μη παραχώρησης δημοτικών ακινήτων στο Υπερταμείο”, ως κατειπείγον .
492-2018Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής εργασιών απολύμανσης – απεντόμωσης στους βρεφονηπιακούς ,παιδικούς σταθμούς και στην κατασκήνωση ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
491-2018Έγκριση ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ηχητικής κάλυψης των Αθλητικών εκδηλώσεων Τροφώνεια 2018
490-2018Έγκριση ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ηχητικής κάλυψης των πολιτιστικών εκδηλώσεων Τροφώνεια 2018
489-2018Έγκριση Πρωτόκολλων Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ από οικονομικούς φορείς.
488-2018Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας για τις εργασίες <<Τεχνικός έλεγχος οχημάτων ΚΤΕΟ>>
487-2018Έγκριση ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ,της ομάδας 9 του διαγωνισμού “Εργασίες συντήρησης – επισκευής και προμήθειας ελαστικών των οχημάτων και Μ.Ε του Δήμου για ένα έτος “ , από τον οικον. φορέα “ΚΑΡΑΤΖΑΣ Δ. ΧΡΗΣΤΟΣ”
486-2018Έγκριση Δ΄ Πρωτοκόλλου Παραλαβής Υπηρεσίας με τίτλο : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ »
485-2018Έγκριση Γ Πρωτοκόλλου Παραλαβής Υπηρεσίας με τίτλο : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ»
484-2018Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του Α΄Παραδοτέου : Μελέτη Εφαρμογής Παροχής Υπηρεσιών Ψηφιοποίησης του Αρχείου του Δήμου Λεβαδέων
483-2018Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής ΠαραλαβήςΥπηρεσίας « Τακτικός Έλεγχος Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Οικονομικού Έτους 2017 του Δήμου Λεβαδέων »
482-2018Έγκριση Α Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσίας για την εργασία “ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΠΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Της ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ”
481-2018Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής του έργου: « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ »
480-2018Αποδοχή της υπ΄ αριθμόν 72/2018 Τεχνικής Μελέτης με τίτλο: « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ»
476-2018Υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού του Ο.Π.Δ 2018 (Στοχοθεσία )
479-2018ΘΕΜΑ: Αποδοχή & κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) ποσού 172.050,00 € για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων & επενδυτικών δραστηριοτήτων (ν 5η, 6η , 7η και 8η μηνιαία κατανομή έτους 2018).
478-2018ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων με τον Εμπορικό Σύλλογο Λιβαδειάς την 27/10/2018 και εξειδίκευση πίστωσης.
477-2018ΘΕΜΑ: Μετονομασία τμήματος οδού Κορύνης , σε οδό “Γαρυφαλλιάς (Φούλας ) Νικολάου”
475-2018ΘΕΜΑ: 10η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον έτους 2018 (352/2018 Απόφ.Ο.Ε)
474-2018ΘΕΜΑ: Καθορισμός τέλους χρήσης χώρου Εμποροπανήγυρης για το έτος 2018 (352/2018 Απόφαση της Ο.Ε).
473-2018ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός εκδηλώσεων εορτασμού Εθνικής Επετείου 28ης Οκτωβρίου στην Τ.Κ Αγίου Γεωργίου και εξειδίκευση πίστωσης.
472-2018ΘΕΜΑ:Εκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης προς τους εργαζομένους στο Πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι”
471-2018ΘΕΜΑ: Αποδοχή της υπ’ αριθμ. 52430/27.09.2018 ( ΑΔΑ:6ΤΦΥ465ΧΘ7-7ΡΨ) Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών ένταξης πράξης του Δήμου Λεβαδέων στο Πρόγραμμα (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙΙ με τίτλο “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ -ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ”
470-2018ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους για το έργο : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Δ.Ε. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ , Δ.Ε. ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ Δ.Ε. ΔΑΥΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017-2018 (Α΄ΦΑΣΗ)»
469-2018ΘΕΜΑ: Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις οδών για την εύρυθμη λειτουργία της Εμποροπανήγυρης έτους 2018
441-2018ΘΕΜΑ: Έγκριση Απολογισμού – Ισολογισμού Οικονομικού Έτους 2017 Δήμου Λεβαδέων (άρθρο 163 Ν.3463/06)
468-2018ΘΕΜΑ: Ορισμός Μελών Επιτροπής Εμποροπανήγυρης .
467-2018ΘΕΜΑ: Διατήρηση λειτουργίας των υπαίθριων αγορών του άρθρου 38 του Ν. 4497/2017 και ΄Εγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Εμποροπανηγύρεων και λοιπών οργανωμένων αγορών (υπαίθριες αγορές του άρθρου 38 του Ν. 4497/2018) Δήμου Λεβαδέων.
466-2018ΘΕΜΑ:Παραχώρηση σχολικών αιθουσών σε συλλόγους του Δήμου μας , για διάφορες δραστηριότητες
465-2018ΘΕΜΑ: Έγκριση ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ για την πραγματοποίηση των πολιτιστικών εκδηλώσεων Τροφώνεια 2018
464-2018ΘΕΜΑ: Έγκριση Α’ Πρωτόκολλου Παραλαβής της Υπηρεσίας με τίτλο : « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» από τον οικονομικό φορέα “Χ.&Ζ.ΚΑΤΟΠΗ ΟΕ”
463-2018ΘΕΜΑ: Έγκριση Α’ Πρωτόκολλου Παραλαβής της Υπηρεσίας με τίτλο : « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΔΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ -ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» από τον οικονομικό φορέα “Α.Γ.ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗ”
462-2018ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσιών ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ από οικονομικούς φορείς.
461-2018ΘΕΜΑ:Έγκριση ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙAΣ “ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ” από τον οικονομικό φορέα “ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΡ. ΜΙΧΑΛΗ”.
460-2018ΘΕΜΑ:Έγκριση ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, για εργασίες επισκευής-συντήρησης οχημάτων και μηχανημάτων έργου από τους οικονομικούς φορείς “ΣΟΦΟΣ Θ. ΣΤΑΥΡΟΣ” & “ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ Ι. & Γ. ΟΕ”.
459-2018ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσίας, για «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΕΙΡΩΣΗΣ – ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ». από τον οικονομικό φορέα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΑΘ. ΜΑΡΚΟ
458-2018ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσίας Παιδιάτρου στην κατασκήνωση “Παλιομηλιά” του Δήμου Λεβαδέων .
457-2018ΘΕΜΑ: Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών του οφειλέτη ΚΕΡΑΣΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του ΗΛΙΑ λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού ως προς το πρόσωπο του φορολογούμενου.
456-2018ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός εκδήλωσης μνήμης για το Ολοκαύτωμα στο Κυριάκι την Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2018 και εξειδίκευση της πίστωσης.
455-2018ΘΕΜΑ: Κατάθεση πάγιας προκαταβολής τοπικής κοινότητας Μαυρονερίου σε λογαριασμό του Δήμου και ορισμός υπευθύνου κίνησης λογαριασμού.
454-2018ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής 1ου σταδίου για « ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ , ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»
453-2018ΘΕΜΑ: Αποδοχή της υπ΄ αριθμό 18/2018 τεχνικής μελέτης με τίτλο: «ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΄΄ΕΜΑΥΤΙΩΝ΄΄ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ 4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ»
452-2018ΘΕΜΑ: Τρόπος Δημοπράτησης του έργου: «Εργασίες διαμόρφωσης υφιστάμενων ελεύθερων κτιριακών χώρων σε δύο παιδικούς σταθμούς για την δημιουργία δύο βρεφικών τμημάτων»
451-2018ΘΕΜΑ: Αποδοχή της υπ΄ αριθμό 53/2018 τεχνικής μελέτης με τίτλο: «Εργασίες διαμόρφωσης υφιστάμενων ελεύθερων κτιριακών χώρων σε δύο παιδικούς σταθμούς για την δημιουργία δύο βρεφικών τμημάτων» .
450-2018ΘΕΜΑ: Τρόπος δημοπράτησης του έργου «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων, Δήμου Λεβαδέων»
449-2018ΘΕΜΑ: Αποδοχή της υπ΄ αριθμό 25/2018 τεχνικής μελέτης με τίτλο: «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων, Δήμου Λεβαδέων»
448-2018ΘΕΜΑ: Αποδοχή της υπ’ αριθμ. 42645/16.08.2018 (ΑΔΑ: : 7Σ10465ΧΘ7-ΛΜΜ) Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών ένταξης πράξης του Δήμου Λεβαδέων στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Ι με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού».
447-2018ΘΕΜΑ: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 9/2018 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου περί τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων έτους 2018.
446-2018ΘΕΜΑ: Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Λιβαδειάς , σε συμμόρφωση της υπ΄αριθ. 54/2014 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς για άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης της ιδιοκτησίας Νικ. Γ. Χονδρού που βρίσκεται επί των οδών Ευαγγελιστρίας και Βυζαντίου του σχεδίου πόλεως Λιβαδειάς». (22/2018 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
445-2018ΘΕΜΑ: Απόρριψη της από 28/2/2018 ένστασης της αναδόχου κοινοπραξίας με την επωνυμία Κ/ΞΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜ. ΤΡΟΥΛΑΚΗΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Γ. ΝΤΖΕΡΕΜΕΣ κατά του 2ου ΑΠΕ και του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου : <<ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΛΙΚΩΝΑ >> – έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα , 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου .
444-2018ΘΕΜΑ: Ορισμός πέντε (5) εκπροσώπων στο Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “Διαδημοτική Επιχείρηση Περιβάλλοντος και Οργάνωσης Διαχείρισης Απορριμμάτων Λιβαδειάς Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.”, και με τον διακριτικό τίτλο “Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α
443-2018ΘΕΜΑ: Προσαρμογή του ΦοΔΣΑ – ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “Διαδημοτική Επιχείρηση Περιβάλλοντος και Οργάνωσης Διαχείρισης Απορριμμάτων Λιβαδειάς Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.”, και με τον διακριτικό τίτλο “Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.”, σε Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) του αρθρ. 225 Ν.4555/2018, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 225 έως 247 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19-7-2018)
442-2018ΘΕΜΑ: Έγκριση μετακίνησης της δημάρχου στην Έδεσσα και εξειδίκευση της πίστωσης για συμμετοχή της στην διημερίδα ΄΄Άστικά Ποτάμια, Πρόσκληση για Οικονομική και Τουριστική Ανάπτυξη΄΄στις 5 & 6 Οκτωβρίου 2018
428-2018Έγκριση σύναψης και σχεδίου Μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ) και του Δήμου Λεβαδέων για την υλοποίηση του προγράμματος “ Αντιμετώπιση των Έκτακτων αναγκών και Προώθηση της Ενδυνάμωσης Προσφύγων και Μεταναστών (REFRAME)” όπως και των κοινωνιών υποδοχής.
440-2018Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής , Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής για την επισκευή μουσικών οργάνων Φιλαρμονικής Ορχήστρας Δήμου Λεβαδέων οικ.έτος 2018.
439-2018΄Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας για την παροχή υπηρεσιών «ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΕ ΝΟΜΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ».
438-2018΄Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής για «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ».
437-2018ΘΕΜΑ: Έγκριση ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, για εργασίες επισκευής-συντήρησης οχημάτων και μηχανημάτων έργου από τον οικονομικό φορέα “ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ Ι. & Γ. ΟΕ”.
436-2018Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου : « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ – ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ»
435-2018΄Εγκριση υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης του Δήμου Λεβαδέων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία” με τίτλο “Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου”. (Κωδ. Πρόκλησης 098, Α/Α ΟΠΣ 2658).
434-2018Αποδοχή χρήσης τμήματος ισογείου κτιρίου στην θέση ΄΄Καλογερικό΄΄ και παραχώρηση χρήσης στον Σύλλογο Γυναικών Αγίου Γεωργίου΄΄.
433-2018Επικαιροποίηση της αριθ. 224/2017 μελέτης του έργου ΄΄Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση για τη δημιουργία δικτύου κίνησης πεζών.
432-2018Τροποποίηση εγκεκριμένης κυκλοφοριακής μελέτης και μελέτης σήμανσης στις οδούς που επηρεάζονται από το έργο “Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση οδού Αχιλλέως για την δημιουργία δικτύου κίνησης πεζών”.
431-2018ΘΕΜΑ:Τροποποίηση εγκεκριμένης κυκλοφοριακής μελέτης του Δήμου Λεβαδέων ως προς την κατάργηση της προβλεπόμενης θέσης ταξί επί της οδού Χρήστου Παλαιολόγου και τη δημιουργία νέας θέσης ταξί επί της οδού Φίλωνος.
430-2018Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης πράξης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» στον Άξονα Προτεραιότητας « Δράσεις για βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας» με τίτλο: «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις».
429-2018Αποδοχή της 61/29-08-2018 Τεχνικής Μελέτης έργου με τίτλο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ».
426-2018Απ’ ευθείας αγορά οικοπέδου στο Ο.Τ. 287 Α ( θέση Κορδέλι) του Δήμου Λεβαδέων
425-2018ΘΕΜΑ: Μερική τροποποίηση της 415/2018 απόφασης Δ.Σ. περί πραγματοποίησης εκδήλωσης μνήμης και τιμής για τους απαγχονισθέντες Λιβαδείτες από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής το 1943.
424-2018ΘΕΜΑ: Έγκριση γενομένων δαπανών των πολιτιστικών εκδηλώσεων στην Τ. Κ Αλαλκομενών .
423-2018ΘΕΜΑ: Έγκριση γενομένων δαπανών της εκδήλωσης “ Γιορτή της Πίτας” στην Τ.Κ. Δαύλειας
422-2018ΘΕΜΑ: Έγκριση γενομένων δαπανών του 37ου Φεστιβάλ Δημοτικού Τραγουδιού στον Ελικώνα
421-2018ΘΕΜΑ: Έγκριση γενομένων δαπανών του 2ου Φεστιβάλ Παράδοσης και Πολιτισμού στην Τ.Κ Παρορίου
420-2018ΘΕΜΑ: Έγκριση γενομένων δαπανών των πολιτιστικών εκδηλώσεων στην Τ.Κ Αγίου Βλασίου στις 3,4 & 5 Αυγούστου 2018.
419-2018ΘΕΜΑ:Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας, της εκδήλωσης στην Τ. Κ Αλαλκομενών από τον οικονομικό φορέα “Παναγιώτη Κων. Πούλο”.
418-2018ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας, της εκδήλωσης “ 37ο Φεστιβάλ Δημοτικού Τραγουδιού στον Ελικώνα” από τον οικονομικό φορέα “Κοιν.Σ.Επ. ΕΡΚΥΝΑ Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση”.
417-2018ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας, των πολιτιστικών εκδηλώσεων Τ.Κ Αγίου Βλασίου από τον οικονομικό φορέα “ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ από το ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ”.
416-2018ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας, της εκδήλωσης “ 2ο Φεστιβάλ Παράδοσης και Πολιτισμού στην Τ.Κ Παρορίου “ από τον οικονομικό φορέα “ΣΕΡΑΦΕΙΜ Γ.ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ”.
415-2018ΘΕΜΑ: Πραγματοποίηση εκδήλωσης μνήμης και τιμής για τους απαγχονισθέντες Λιβαδείτες από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής το 1943.
414-2018ΘΕΜΑ:Έγκριση ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, για εργασίες επισκευής-συντήρησης οχημάτων και μηχανημάτων έργου από τους οικονομικούς φορείς “ΣΟΦΟΣ Θ. ΣΤΑΥΡΟΣ” & “ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ Ι. & Γ. ΟΕ”.
413-2018ΘΕΜΑ: Έγκριση Β΄πρωτοκόλλoυ οριστικής παραλαβής παροχής υπηρεσίας, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
412-2018ΘΕΜΑ: Έγκριση Α΄πρωτοκόλλoυ οριστικής παραλαβής παροχής υπηρεσίας, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
411-2018ΘΕΜΑ: Εγκριση της υπ΄ αριθμ 54/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΗΛ, . (3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ.έτους 2018 )
410-2018ΘΕΜΑ: Συμμετοχή του Δήμου Λεβαδέων στo 1o Πανελλήνιο Φεστιβάλ Γεωργίας – Κτηνοτροφίας AgroFest Στερεάς Ελλάδας (19-9-2018 ως 23-9-2018) και καθορισμός δαπανών
409-2018ΘΕΜΑ: Πραγματοποίηση Μουσικής Εκδήλωσης στην Ανάληψη την Κυριακή 02/09/2018 , προς τιμήν του συμπολίτη μας ηθοποιού Χρήστου Τσάγκα, στα πλαίσια των πολιτιστικών εκδηλώσεων Τροφώνια 2018 και καθορισμός δαπανών
408-2018ΘΕΜΑ: Εγκριση συμμετοχής του Δήμου Λεβαδέων στην Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας «ΕΛΙΚΩΝΑΣ – ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.» που θα πραγνματοποιηθεί την 5/9/2018 και ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή αυτού
407-2018ΘΕΜΑ: Αποδοχή της υπ αριθμ με ΑΠ.75115/10-7-2018(ΑΔΑ:6Η32465ΧΙ8-Κ10) Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης για ένταξη ςτου έργου «ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΄΄ΕΜΑΥΤΙΩΝ΄΄ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ 4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ».
406-2018ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου : <<ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΔΩΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
405-2018ΘΕΜΑ: Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου Αποκατάσταση Δημοτικών Οδών λόγω ζημιών που προκλήθηκαν απο θεομηνίες στο Δήμο Λεβαδέων »
404-2018ΘΕΜΑ: 9η Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης 2018 (328/2018 Απόφαση Ο.Ε)
403-2018ΘΕΜΑ: Έγκριση έκθεσης Β΄τριμήνου 2018 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.(236/2018 Απόφαση Ο.Ε)
402-2018ΘΕΜΑ: Ανάκληση της αριθμ. 390/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου “ Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί τους οδού Αχιλλέως” .
401-2018ΘΕΜΑ: Έγκριση πραγματοποίησης πολιτιστικών εκδηλώσεων στην Τ.Κ. Αλαλκομενών στις 6 Αυγούστου 2018 και καθορισμός δαπανών
400-2018ΘΕΜΑ: Συνδιοργάνωση του Δήμου Λεβαδέων με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αγίου Βλασίου “ΠΑΝΟΠΕΥΣ” , εκδηλώσεων εορτασμού του πολιούχου της Τ.Κ. Αγίου Βλασίου “ Μεταμόρφωση του Σωτήρος” στις 3,4, και 5 Αυγούστου 2018 και καθορισμός δαπανών
399-2018ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής Υπηρεσίας : “ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ” από τον οικονομικό φορέα Μιχάλης Γ. Θαλάσσης.
398-2018ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας, για «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΕΙΡΩΣΗΣ – ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ».
397-2018ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και 1ου ΠΚΤΝΜΕ, του έργου “ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ”
396-2018ΘΕΜΑ: Παράταση διάρκειας της υπ’ αριθμ. 9232/25-04-2018 σύμβασης «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΣΤΡΑΤHΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»
395-2018ΘΕΜΑ: Αποδοχή & κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) έτους 2018 , ποσού 100.350,00 € , για Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων
394-2018ΘΕΜΑ: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 7/2018 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου περί τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων έτους 2018.
393-2018ΘΕΜΑ: Υποβολή Αίτησης χρηματοδότησης πράξης στο Πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020» (Π.Α.Α. 2014-2020) – Μέτρο 19: «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤΟΚ – Τοτική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)» του ΠΑΑ 2014-2020).
392-2018ΘΕΜΑ:Αποδοχή της υπ΄αριθμό 56/06-07-2018 Τεχνικής Μελέτης έργου με τίτλο: <<ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ>>.
ΘΕΜΑ: Προσωρινή τροποποίηση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στα πλαίσια κατασκευής του έργου “Ανάδειξη των Ψηφιδωτών Παλαιοχριστιανικού Ναού στην οδό Σπυροπούλου” (14 /2018 απόφαση της ΕΠΟΙΖΩ)
390-2018ΘΕΜΑ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της οδού Αχιλλέως (15/2018 απόφαση της ΕΠΟΙΖΩ )
389-2018ΘΕΜΑ: Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης 2018 (309/2018 Απόφαση Ο.Ε)
388-2018ΘΕΜΑ:Έγκριση δαπάνης για την αρωγή των πληγέντων από τις πυρκαγιές που ξέσπασαν στις 23 και 24 Ιουλίου 2018 και κατάθεση ποσού αυτής στον ειδικό λογαριασμό που συστάθηκε με την πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 135/Α/24-7-2018
387-2018“Εκδοση ψηφίσματος προκειμένου να εκφρασθούν τα συλλυπητήρια εκ μέρους των μελών του Δ.Σ, στην οικογένεια του τέως υπουργού και τέως βουλευτή Βοιωτίας ,Γιώργου Κατσιμπάρδη ”.
386-2018“Εκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης προς τους πυρόπληκτους Δήμους Ραφήνας -Πικερμίου, Μαραθώνος και Μεγαρέων”.
385-2018ΘΕΜΑ:Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής του οφειλέτη Ραμαντάνη Νικολάου του Γεωργίου , λόγω λανθασμένης χρέωσης φορολογουμένου.
384-2018ΘΕΜΑ:Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής του οφειλέτη ΝΤΡΟΥΡΝΤΟΥΡΕΚΑ ΙΩΑΝΝΗ , λόγω λανθασμένης χρέωσης φορολογουμένου.
383-2018ΘΕΜΑ:Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής του οφειλέτη Νίκαινα Δημητρίου του Αντωνίου, λόγω μεταβολής της άδειας λειτουργίας Κ.Υ.Ε με αλλαγή ιδιοκτήτη.
382-2018ΘΕΜΑ: Έγκριση γενομένων δαπανών από την προμήθεια τουριστικού – ενημερωτικού οδηγού.
381-2018ΘΕΜΑ: Έγκριση γενομένων δαπανών, της Αθλητικής εκδήλωσης , ‘’1η Παρνάσσια Ορειβατική Συνάντηση 30 Ιουνίου-01 Ιουλίου 2018’’.
380-2018ΘΕΜΑ: Έγκριση Επέκτασης Δικτύου Δημοτικού Φωτισμού στην θέση “ΦΑΡΜΑΚΕΝΑ” στην Λιβαδειά
379-2018ΘΕΜΑ: Έγκριση Ζ και Η Πρωτοκόλλου Παραλαβής Υπηρεσίας : « Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού κτιρίων ( ανελκυστήρες κ.τ.λ.) » από τον οικονομικό φορέα Δημήτριο Α. Χασούρα
378-2018ΘΕΜΑ: ΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 992,00€ για την συνδιοργάνωση της εκδήλωσης “2ο Φεστιβάλ Παράδοσης και Πολιτισμού” στην Τ.Κ. Παρορίου
377-2018ΘΕΜΑ: Πραγματοποίηση πολιτιστικών, μορφωτικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων «ΤΡΟΦΩΝΙΑ 2018» & καθορισμός πιστώσεων.
376-2018ΘΕΜΑ: Εγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ”.
375-2018ΘΕΜΑ: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Λεβαδέων και του αναπληρωτή αυτού στην Τακτική Γενική Συνέλευση τς Ανώνυμης Αναπτυξιακής Εταιρείας ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΑΣΕ)
374-2018ΘΕΜΑ: Εγκριση του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του οικονομικού έτους 2018 του κληροδοτήματος ΄΄Bασιλείου Νικ. Παναγιωτόπουλου΄”.
373-2018ΘΕΜΑ: Εγκριση του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του κληροδοτήματος Μπίμειο Έπαθλο ΄Αμιλλας ,οικον. Έτους 2018”.
372-2018ΘΕΜΑ: Έναρξη διαδικασίας σύνταξης τοπογραφικού διαγράμματος για την κύρωση του δικτύου κοινόχρηστων χώρων του οικισμού “ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΛΑΜΙΩΤΙΣΣΑ” & συγκεκριμένα στην συνοικία ¨ΣΚΙΠΑΙΪΚΑ-ΜΠΡΑΚΑΚΟΣ”
371-2018ΘΕΜΑ: Τρόπος δημοπράτησης της μελέτης «ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ”»
370-2018ΘΕΜΑ: Έγκριση του υπ΄αριθμ. 57/2018 Φακέλου του Έργου (ΦτΕ) με τίτλο: “ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ ”
369-2018ΘΕΜΑ:Τρόπος δημοπράτησης του έργου “ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ”
368-2018ΘΕΜΑ: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 6/2018 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου περί τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων έτους 2018.
367-2018ΘΕΜΑ: Αποδοχή & κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) ποσού 172.050,00 € για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων & επενδυτικών δραστηριοτήτων από την 1η, 2η,3η, & 4η μηνιαία κατανομή έτους 2018.
366-2018ΘΕΜΑ: Υποβολή αίτησης για χορήγηση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας στους Δημοτικούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς (Α & Β Βρεφονηπιακός Σταθμός Α΄& Β΄Παιδικός Σταθμός Λιβαδειάς, Παιδικοί Σταθμοί Κορώνειας & Κυριακίου)
365-2018ΘΕΜΑ: Αποδοχή της υπ΄ αριθμό 6105/29.06.2018 Απόφασης της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.) επιλεξιμότητας αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο του Δήμου Λεβαδέων.
364-2018ΘΕΜΑ: Αποδοχή της υπ αριθμ.31760/28-6-2018 (ΑΔΑ: 7ΖΧ8465ΧΘ7-ΣΝΣ) Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών ένταξης πράξης του Δήμου Λεβαδέων (Ν.Βοιωτίας) στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙ με τίτλο «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις»
363-2018ΘΕΜΑ: Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας των συμφερόντων του Δήμου απαιτούμενης εξειδικευμένης γνώσης.
362-2018ΘΕΜΑ: Μίσθωση εδαφικής έκτασης στη θέση ΙΣΩΜΑΤΑ, για την ασφαλέστερη λειτουργία κοινοχρήστων χρήσεων (λαϊκή αγορά ,λειτουργία εμποροπανήγυρης, εκθέσεων κ.λ.π)
361-2018ΘΕΜΑ: Μερική ανατροπή των υπ αριθμ 502,510,568,611,615,652/2018 Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης
360-2018ΘΕΜΑ: Συνδιοργάνωση του Δήμου Λεβαδέων με τον Σύλλογο Απανταχού Παροριτών ΄΄Οι Άγιοι Θεόδωροι΄΄ του 2ου Φεστιβάλ Παράδοσης και Πολιτισμού στην Τοπική Κοινότητα Παρορίου στις 4-5-6 Αυγούστου 2018.
359-2018ΘΕΜΑ: ΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 941,61€ για την συνδιοργάνωση της εκδήλωσης “Η γιορτή της πίτας” στην Τ.Κ. Δαύλειας
358-2018ΘΕΜΑ: 7 η Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης ( 294,299 &308/2018 Αποφάσεις Ο.Ε.)
357-2018ΘΕΜΑ: Τροποποίηση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο πλαίσιο κατασκευής του έργου “Αισθητική και Λειτουργική Αναβάθμιση οδού Αχιλλέως για την δημιουργία δικτύου κίνησης πεζών”
355-2018ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτόκολλου Οριστικής Παραλαβής της Υπηρεσίας “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ, FAX, ΓΙΑ Τις ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ”
354-2018ΘΕΜΑ: Έγκριση γενομένων δαπανών των εκδηλώσεων του Δημοτικού Ωδείου
353-2018ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτόκολλου Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσίας για την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων του Δημοτικού Ωδείου.
352-2018ΘΕΜΑ: Έγκριση γενόμενης δαπάνης της εκδήλωσης «16ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ»
351-2018ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτόκολλου Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσίας της εκδήλωσης «16ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» από τον οικονομικό φορέα ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ “ΑΥΛΟΣ”
350-2018ΘΕΜΑ: Έγκριση πέντε (5) πρωτόκολλων Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας « ΕΓΚΑΤΑΣΤΑ- ΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ »
349-2018ΘΕΜΑ: Έγκριση ΣΤ’ Πρωτόκολλου Παραλαβής της Υπηρεσίας με τίτλο : « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» από τον οικονομικό φορέα “Χ.&Ζ.ΚΑΤΟΠΗ ΟΕ”
348-2018ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ”
347-2018ΘΕΜΑ: Συνδιοργάνωση του Δήμου Λεβαδέων με τον Σύλλογο Γυναικών Δαύλειας της εκδήλωσης “Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΔΑΥΛΕΙΑΣ”
346-2018ΘΕΜΑ: Μερική ανατροπή των αριθμ.564,612,613/2018 Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης
345-2018ΘΕΜΑ: Επιστροφή ποσού 160,28 ΕΥΡΩ ως αχρεωστήτως εισπραχθέν
344-2018ΘΕΜΑ:Τρόπος δημοπράτησης του υποέργου: “ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ, ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ, ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ”
343-2018ΘΕΜΑ:Τρόπος δημοπράτησης του υποέργου: “ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ, (ΠΡΩΗΝ ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ) ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ, ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ”
342-2018ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιορευστά του Γ.Μεγαρχιώτη , ισχύος 0,5 MW στη θέση “Μάκρεσι”.(9/2018 Απόφαση ΕΠΟΙΖΩ)
340-2018ΘΕΜΑ: Έγκριση γενομένης δαπάνης που αφορά στην πραγματοποίηση εκδήλωσης μνήμης “Ολοκαύτωμα στο Καλάμι” στην Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου
339-2018ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσίας από τον οικονομικό φορέα ΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
338-2018ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσίας : “ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ” από τον οικονομικό φορέα Μιχάλης Γ. Θαλάσσης.
337-2018ΘΕΜΑ: Έγκριση E και ΣΤ Πρωτοκόλλου Παραλαβής Υπηρεσίας : « Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού κτιρίων ( ανελκυστήρες κ.τ.λ.) » από τον οικονομικό φορέα Δημήτριο Α. Χασούρα
336-2018ΘΕΜΑ: Έγκριση Α και Β Πρωτοκόλλου Παραλαβής Υπηρεσίας : « Συντήρηση ανανέωση γόμωσης εργαστηριακός έλεγχος πυροσβεστήρων » από τον οικονομικό φορέα Ανδρέα Γ. Παπασιδέρη
335-2018ΘΕΜΑ: ΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.499,84€ για το 37ο Φεστιβάλ Δημοτικού Τραγουδιού στον Ελικώνα
334-2018ΘΕΜΑ: Συνδιοργάνωση του Δήμου Λεβαδέων με τον Σύλλογο Ελικωνίων Λιβαδειάς, του 37ου Φεστιβάλ Δημοτικού Τραγουδιού στον Ελικώνα.
333-2018ΘΕΜΑ: ΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 355,00€ για την αθλητική εκδήλωση ‘’1η Παρνάσσια Ορειβατική Συνάντηση ’’
332-2018ΘΕΜΑ: Συνδιοργάνωση Αθλητικής εκδήλωσης, ‘’1η Παρνάσσια Ορειβατική Συνάντηση στις 30 Ιουνίου-1 Ιουλίου 2018’’, στη θέση Λαπαθιά της Τ.Κ Δαύλειας
331-2018ΘΕΜΑ: Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης των εγκαταστάσεων της Κατασκήνωσης του Δήμου Λεβαδέων στην “ Παλιομηλιά “ Ελικώνα στην Ιερά Μητρόπολη Αργολίδος, για τη φιλοξενία των νέων της Μητρόπολης, κατά το χρονικό διάστημα από 16 έως 24 Αυγούστου
330-2018ΘΕΜΑ: Συμμετοχή και μετακίνηση της Επιτροπής Ισότητας Φύλων του Δήμου στο 1ο διήμερο Φεστιβάλ Ισότητας των Φύλων της ΓΓΙΦ του ΥΠΕΣ.
329-2018ΘΕΜΑ: ΄Εγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Τμήματος Προσχολικής ηλικίας.
328-2018ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας, για την εκμίσθωση αστικού ακινήτου, που βρίσκεται επί της οδού Κατσιώτου , αριθμ. 20 στην πόλη της Λιβαδειάς
327-2018ΘΕΜΑ: ΄Εγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ».
326-2018ΘΕΜΑ: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 5/2018 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου περί τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων έτους 2018.
325-2018ΘΕΜΑ: Αντικατάσταση του τακτικού μέλους της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Παπαθανασίου Χρήστου κατόπιν της με αρ. πρωτ. 12806/30.5.2018 δήλωσή του ανεξαρτητοποίησης από τη δημοτική παράταξη της πλειοψηφίας με την οποία έχει εκλεγεί .
324-2018ΘΕΜΑ: Μερική Ανατροπή των αριθμ. 228,369,523,556,557,616/2018 Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης
323-2018ΘΕΜΑ: 6η Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης ( 261/2018 Απόφαση Ο.Ε.)
322-2018ΘΕΜΑ: Έγκριση έκθεσης Α΄τριμήνου 2018 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.(236/2018 Απόφαση Ο.Ε)
320-2018ΘΕΜΑ: Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης σε τμήμα της ιδιοκτησίας Ελένης χήρας Σεραφείμ Κοτσώνα στη Δ.Κ Κυριακίου του Δήμου Λεβαδέων για λόγους κοινής ωφέλειας.
319-2018ΘΕΜΑ: Συμμετοχή και μετακίνηση της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου Λεβαδέων στο Φεστιβάλ Φιλαρμονικών Δήμου Σιθωνίας.
318-2018ΘΕΜΑ: Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής του οφειλέτη Γκώνια Αθανασίου του Δημοσθένη , λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού της φορολογητέας ύλης.
317-2018ΘΕΜΑ: Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής του οφειλέτη Καγιά Ι.Παπαγεωργίου Δ. Ο.Ε , λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού της φορολογητέας ύλης.
316-2018ΘΕΜΑ: Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής του οφειλέτη Ραμαντάνη Γεωργίου του Σεραφείμ , λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού της φορολογητέας ύλης.
315-2018ΘΕΜΑ: Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής της οφειλέτιδας Παπαθανασίου Παγώνας του Γεωργίου , λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού της φορολογητέας ύλης.
314-2018ΘΕΜΑ: Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής του οφειλέτη Παπαθανασίου Ιωάννη του Νικολάου , λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού της φορολογητέας ύλης.
313-2018ΘΕΜΑ: Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής της οφειλέτιδας Μαρίνη Αννας του Σπύρου ,λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού της φορολογητέας ύλης.
312-2018ΘΕΜΑ: Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής του οφειλέτη Χρηστάκη Δημητρίου του Βασιλείου, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης προσώπου.
311-2018ΘΕΜΑ: Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής του οφειλέτη Δρόσου Ιωάννη, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης προσώπου.
310-2018ΘΕΜΑ: Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής του οφειλέτη Π. Α. του Λ.
309-2018ΘΕΜΑ: Εγκριση των υπ΄ αριθμ. 28 & 38/2018 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΗΛ. (1η & 2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ.έτους 2018 )
308-2018ΘΕΜΑ: ΄Έγκριση γενομένων δαπανών της 22ης Εκθεσης Γελοιογραφίας Λαφυστίου
307-2018ΘΕΜΑ: ΄Έγκριση γενομένων δαπανών των εκδηλώσεων εορτασμού Αγίου Πνεύματος στην Τ.Κ. Αγίας Τριάδας
306-2018ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσίας από τον οικονομικό φορέα “ ΗΧΟΡΑΜΑ” – ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΙΑΧΡΙΤΣΗΣ
305-2018ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας από τον οικονομικό φορέα ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ.
304-2018ΘΕΜΑ: Έγκριση ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, :“ΚΛΑΔΕΜΑ ΨΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ”
303-2018ΘΕΜΑ: Έγκριση ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, : Εργασίες Μηχανουργού (Υπερκατασκευών) Απορριμματοφόρων, φορτηγών & Μ.Ε. του Δήμου από τον οικον. φορέα “ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ Ι. & Γ. ΟΕ”.
302-2018ΘΕΜΑ: Έγκριση ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, για εργασίες επισκευής-συντήρησης οχημάτων και μηχανημάτων έργου από τους οικονομικούς φορείς “ΣΟΦΟΣ Θ. ΣΤΑΥΡΟΣ” & “ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ Ι. & Γ. ΟΕ”.
301-2018ΘΕΜΑ: ΄Εγκριση 6μηνης συνδρομής στον ηλεκτρονικό τύπο.
300-2018ΘΕΜΑ: Συμμετοχή & μετακίνηση της χορευτικής ομάδας “Μανουσάκια Κυριακίου” στο Φεστιβάλ Χορού του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων
299-2018ΘΕΜΑ: Έγκριση Ε΄ Πρωτοκόλλου Παραλαβής Υπηρεσίας “συντήρηση ρολογιών Δήμου Λεβαδέων” από τον οικονομικό φορέα “Χ.&Ζ.ΚΑΤΟΠΗ Ο.Ε”.
298-2018ΘΕΜΑ: Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής του έργου: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ-ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ”
297-2018ΘΕΜΑ: ΄Εγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ».
296-2018ΘΕΜΑ: ΄Εγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα & 1ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου: ¨Κατασκευή κόμβου επί της συμβολής των οδών Χαιρώνειας και Αισχύλου”
295-2018ΘΕΜΑ: Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής επιλογής καλλιτεχνικού –διδακτικού προσωπικού για το Δημοτικό Ωδείο , σύμφωνα με το Π.Δ. 524/80 παρ. 2 άρθρο 4.
294-2018ΘΕΜΑ: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Λεβαδέων στοΧρηματοδοτικό Πρόγραμμα της Χρηματοδότησης της υπ αριθμ 3777/2-5-2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ:66ΞΥ465ΖΩ6-Γ6Ψ) της Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε ,με σκοπό την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής ,παιδικής και βρεφονηπικακής φροντίδας
293-2018ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου διαχείρισης περισυλλογής Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ ), που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Λεβαδέων.
292-2018ΘΕΜΑ: Παράταση της υπ’ αριθμ. 15573/16-06-2017 σύμβασης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΓΙΑ ΔΩΔΕΚΑ ΜΗΝΕΣ» .
291-2018ΘΕΜΑ: Κατανομή ποσού 96.255,40 € (Β΄δόση 2018 ) για κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων της Α/θμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης του Δήμου Λεβαδέων
290-2018ΘΕΜΑ: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Λεβαδέων και του αναπληρωτή αυτού στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΔΕΠΟΔΑΛ στις 29 Ιουνίου 2018.
289-2018ΘΕΜΑ: Δημιουργία Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ) στο Δήμο Λεβαδέων
288-2018ΘΕΜΑ: ΄Εγκριση της υπ αριθμ 65/2018 Απόφασης του Δ/κού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΛ.
287-2018ΘΕΜΑ: Διάθεση θέσεων μαθητευομένων Επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (Μεταλυκειακό Έτος -Τάξη Μαθητείας ΕΠΑΛ) για απασχόληση στο Δήμο Λεβαδέων κατά το σχολικό έτος 2018-2019
286-2018΄Εγκριση γενομένων δαπανών της αθλητικής εκδήλωσης ‘’ Αγώνες Αυτοκινήτου, ‘’ Rally Sprint Λιβαδειάς”.
285-2018΄Εγκριση γενομένων δαπανών του διημέρου συνεδρίου του Ελληνικού Δικτύου Πόλεων με Ποτάμια ”.
284-2018΄Εγκριση γενομένων δαπανών της αθλητικής εκδήλωσης ‘’1ο ALL STAR GAME EΣΚΑΣΕ ”.
283-2018΄Εγκριση γενομένων δαπανών της αθλητικής εκδήλωσης ‘’1ος Δρόμος 9 Μουσών – Κλειώ , Πλαταιές – Αρβανίτσα”
282-2018΄Εγκριση γενομένων δαπανών της αθλητικής εκδήλωσης ‘’Ημερίδα διασυλλογικών αγώνων αεροβικής γυμναστικής”.
281-2018΄Εγκριση γενομένων δαπανών της αθλητικής εκδήλωσης ‘’ Περιφερειακά , Ατομικά Πρωταθλήματα Σκακιού , Παίδων – Κορασίδων 2018 ”.
280-2018΄Εγκριση γενομένων δαπανών της εκδήλωσης εορτασμού του πολιούχου της Δ.Κ Αγίου Γεωργίου.
279-2018΄Εγκριση γενομένων δαπανών της εκδήλωσης το “ΚΑΨΙΜΟ ΔΑΥΛΕΙΑΣ”.
278-2018΄Εγκριση γενομένων δαπανών του Περιβαλλοντικού Φεστιβάλ “Νοιάζομαι – Δρω για το Περιβάλλον”.
277-2018΄Εγκριση γενομένων δαπανών εορταστικών εκδηλώσεων στον οικισμό Ανάληψη.
276-2018Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσίας της από τον οικονομικό φορέα ‘’ΗΧΟΡΑΜΑ’’ Σπυρίδων Λ. Γιαχρίτσης & ΣΙΑ ΟΕΒΕ.
275-2018Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσίας από τον οικονομικό φορέα “ΗΧΟΡΑΜΑ”-ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΙΑΧΡΙΤΣΗΣ
274-2018Εγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσίας από τον οικονομικό φορέα Σεραφείμ Καράμπελα.
273-2018΄Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσίας από τον οικονομικό φορέα“ΗΧΟΡΑΜΑ”-ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΙΑΧΡΙΤΣΗΣ.
272-2018΄Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσίας από τον οικονομικό φορέα ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΣΕΡΑΦΕΙΜ.
271-2018΄Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσίας από τον οικονομικό φορέα “ΗΧΟΡΑΜΑ”-ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΙΑΧΡΙΤΣΗΣ
270-2018΄Εγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών των εκδηλώσεων “εορτασμός πολιούχου Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου”
269-2018΄Εγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ».
268-2018Απαλλαγή μαθήτριας Δημοτικού Ωδείου από τα δίδακτρα του σχολικού έτους 2017-2018.
267-2018΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 682,00 € για ανατύπωση του τουριστικού οδηγού του Καλλικρατικού δήμου στην ελληνική γλώσσα.
266-2018Ανατύπωση Τουριστικού Οδηγού Καλλικρατικού Δήμου Λεβαδέων στην ελληνική γλώσσα.
265-2018Πραγματοποίηση την 3/6/2018εκδήλωσης μνήμης και τιμής εκτελεσθέντων στο Ζερίκι από τα στρατεύματα Κατοχής.
264-2018΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.699,99 € για την πραγματοποίηση 16ου Φεστιβάλ Παραδοσιακών χορών στην Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου.
263-2018Πραγματοποίηση του “16ου Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών” στην Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου.
262-2018Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης #299,99 €# για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης μνήμης “Ολοκαύτωμα στο Καλάμι”
261-2018Πραγματοποίηση εκδήλωσης μνήμης «Ολοκαύτωμα στο ΄΄Καλάμι΄΄ στην Δ.Κ. Αγίου Γεωργίου» στις 10 Ιουνίου 2018.
260-2018Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης και επιλογής αιτήσεων εγγραφής και επανεγγραφής βρεφών και νηπίων για τους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Λεβαδέων.
258-20185η Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης (209/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής) .
257-2018“Έκδοση σχεδίου ψηφίσματος του «Αυτοδιοικητικού Δικτύου Στήριξης του Παλαιστινιακού Ζητήματος ”
256-2018“Εκδοση ψηφίσματος   καταδίκης της επίθεσης στον δήμαρχο Θεσσαλονίκης, Γιάννη Μπουτάρη. ”
255-2018Αποδοχή παραίτησης Προέδρου , Αντιπροέδρου , Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου και εκλογή των νέων μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου
254-2018Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της Υπηρεσίας «ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ » για το διάστημα 16/1 έως και 24/4/2018 από τον οικονομικό φορέα ΛΑΖΟΓΕΩΡΓΟΥ-ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΜΑΡΙΝΕΛΛΑ.
253-2018‘Εγκριση Πρωτόκολλου Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσίας “ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ & ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ-ΔΗΜΟΤΗ, ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ” από τον οικονομικό φορέα NOVOVILLE LIMITED GREEK BRANCH ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
252-2018Μερική Ανατροπή των 279 και 510/2018 Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης
251-2018΄ Εγκριση δεύτερης παράτασης της υπ΄αριθμ.31990/27-12-2017 σύμβασης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ (ΒΑΝ)»
250-2018Τρόπος δημοπράτησης του έργου “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΖΑΓΑΡΑ” .
247-2018Αποδοχή της υπ’ αριθμόν 24 / 2018 Μελέτης με το τίτλο : « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ»
246-2018Ορισμός δικαιούχων, προσδιορισμός & καταβολή αποζημίωσης στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου βάσει του άρθρου 33 παρ. 3 του Ν.4483/2017
245-2018Αποδοχή παραίτησης του κ. Δημητρόπουλου Ιωάννη δημοτικού συμβούλου της πλειοψηφίας από τακτικό μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λεβαδέων.
244-2018Διαγραφή μέρους βεβαιωμένων οφειλών από καταλόγους τελών άρδευσης 2017.
243-2018Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από τους καταλόγους τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων 2017 της εταιρείας Μουρτζούνη Ι.- Μ. Νικολάου Ο.Ε. λόγω λανθασμένου υπολογισμού της φορολογητέας ύλης
242-2018Εγκριση γενομένων δαπανών των εκδηλώσεων “Πάσχα 2018”
241-2018Εγκριση πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών των εκδηλώσεων “Πάσχα 2018”
240-2018΄Εγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσίας από τον οικονομικό φορέα ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟ ΗΛΙΑ.
239-2018Έγκριση μετακίνησης της Δημοτικής Χορωδίας του Δήμου Λεβαδέων για συμμετοχή της σε χορωδιακές συναντήσεις στην Αργυρούπολη, στο Αμύνταιο , στη Ν.Αγχίαλο και στη Θήβα.
238-2018Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 1.215,00 € για συνδιοργάνωση με τον ΑΚΟΛ της αθλητικής εκδήλωσης “Ημερίδα διασυλλογικών αγώνων αεροβικής γυμναστικής”.
237-2018Συνδιοργάνωση αθλητικής εκδήλωσης με τον Α.Κ.Ο.Λ “Ημερίδας διασυλλογικών αγώνων αεροβικής γυμναστικής” στις 13/5/2018 στο κλειστό δημοτικό γυμναστήριο Λιβαδειάς.
236-2018Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 1320,03 € για πραγματοποίηση εκδηλώσεων του Δημοτικού Ωδείου Λιβαδειάς .
235-2018Πραγματοποίηση εκδηλώσεων του Δημοτικού Ωδείου Λιβαδειάς στις 2 και 3/6/2018
234-2018Συνδιοργάνωση πολιτιστικής έκδήλωσης στα πλαίσια εορτασμού του Αγίου Πνεύματος στην Τ.Κ Δαύλειας
234-2018Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 1.450,00 € για εκδηλώσεις εορτασμού του Αγίου Πνεύματος στην Τ.Κ Αγίας Τριάδας.
232-2018Πραγματοποίηση εκδηλώσεων εορτασμού Αγίου Πνεύματος στην Τ.Κ Αγίας Τριάδας από 26 έως 28/5/2018
231-2018Ονοματοδοσία οδού στη Δημοτική Κοινότητα Κυριακίου Δήμου Λεβαδέων
230-2018Λήψη Απόφασης περί του τρόπου Δημοπράτησης της μελέτης: «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΒΡΑΧΟΠΤΩΣΕΙΣ»
229-2018Εγκριση του υπ΄ αριθμ. 33/2018 Φακέλου του Έργου (ΦτΕ) με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΒΡΑΧΟΠΤΩΣΕΙΣ»
228-2018Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 125/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου “Αποδοχή χρηματοδότησης του Δήμου Λεβαδέων για «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις» βάσει της υπ΄ αριθμό 5133/23-0202018 Πρόσκλησης ΙΙ (ΑΔΑ: 6Ο9Ψ465ΧΘ7-ΑΓΡ) του Υπουργού Εσωτερικών “
227-2018Συζήτηση & κατάθεση απόψεων επί του Σχεδίου Νόμου “Κλεισθένης Ι”
226-2018Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 152/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί Αποδοχής χρηματοδότησης για «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού» βάσει της υπ΄αριθμ. 5132/23-2-2018 Πρόσκλησης Ι (ΑΔΑ: ΩΛΓΨ465ΧΘ7-ΙΝΝ) του Υπουργού Εσωτερικών
225-2018(3η ) Έγκριση ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, “συντήρηση και επισκευή ειδικών μερών των οχημάτων του Δήμου” από τον οικον. φορέα “ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ Ι. & Γ. ΟΕ”
224-2018Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής της οφειλέτιδας Κωστοπούλου Δήμητρας λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού της φορολογητέας ύλης.
223-2018Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής της οφειλέτιδας Δάρλα Αδαμαντίας του Ιωάννη λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού της φορολογητέας ύλης.
222-2018Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο άρδευσης του Δαλαμάγκα Λουκά του Ευσταθίου λόγω πολλαπλής εγγραφής
221-2018Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 499.99 € για την πραγματοποίηση εορταστικών εκδηλώσεων στον οικισμό “ΑΝΑΛΗΨΗ” στις 16 Μαϊου 2018
220-2018Πραγματοποίηση εορταστικών εκδηλώσεων στον οικισμό “ΑΝΑΛΗΨΗ” στις 16 Μαϊου 2018
219-2018Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 700,00€ για το περιβαλλοντικό φεστιβάλ “Νοιάζομαι -δρω για το περιβάλλον 2018”
218-2018Πραγματοποίηση περιβαλλοντικού φεστιβάλ “Νοιάζομαι -δρω για το περιβάλλον 2018”
217-2018Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 2.880,00€ για την “22η Εκθεση Γελοιογραφίας στο Λαφύστι 2018”
216-2018Πραγματοποίηση της “22η Εκθεσης Γελοιογραφίας στο Λαφύστι 2018”
215-2018Λύση σύμβασης εκμίσθωσης αστικού ακινήτου επί της οδού Κατσιώτου ,αριθμ. 20 και κατάπτωση εγγυητικής επιστολής
214-2018Έγκριση Παραλλαγής στον κόμβο Χαιρωνείας και Αισχύλου στη Λιβαδειά
213-2018Δημοπράτηση του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΊΑΣ Δ.Ε. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ, Δ.Ε. ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ Δ.Ε. ΔΑΥΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017-2018 (Α΄ ΦΑΣΗ)” με ανοικτή διαδικασία
212-2018Έγκριση των τευχών δημοπράτησης της πράξης ”Παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού κτιριακού αποθέματος αρχιτεκτονικής αξίας, (πρώην κτίριο Πανεπιστημίου) και περιβάλλοντος χώρου, με εφαρμογές ενεργειακής αναβάθμισης, για την χρήση δημοτικών υπηρεσιών και Πολιτιστικών δραστηριοτήτων».
211-2018Έγκριση Σύναψης και Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος και του Δήμου Λεβαδέων για τη διαχείριση αρδευτικών γεωτρήσεων και ορισμός εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης .
210-2018‘Εγκριση συμμετοχής του Δήμου Λεβαδέων στα έργα “BALKAN ENTEPRENEURS” “HAND IN HAND FOR YOUTH ORGANISATIONS IN RURAL AREAS”,μέσω του προγράμματος Erasmus+ KA1
209-2018Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ” του οικονομικού φορέα ΑΝΑΣΤ. ΡΗΓΑ
208-2018‘Εγκριση πρωτόκολλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής της υπηρεσίας “ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ” του οικονομικού φορέα ΓΚΛΑΒΙΝΗ ΑΝΤΩΝ.
207-2018Εκλογή υδρονομέων Άρδευσης 2018 .
206-2018Ένταξη της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου μας στο πρόγραμμα για την συλλογική καταπολέμηση του δάκου της ελιάς για το έτος 2018.
205-2018Έγκριση Απολογισμού οικονομικού έτους 2017 της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Β/θμιας Εκπαίδευσης
204-2018Έγκριση Απολογισμού οικονομικού έτους 2017 της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης
203-2018Διατήρηση κενωθέντος περιπτέρου επί της οδού Δημητρίου Παπασπύρου στη συμβολή της με την οδό Δημάρχου Χρήστου Παλαιολόγου.
202-2018Έγκριση Σύναψης και Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος και του Δήμου Λεβαδέων για την εκτέλεση του έργου “ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ” εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της και ορισμός εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή παρακολούθησης της
201-2018Αποδοχή της υπ αριθμ 56/2017 μελέτης με τίτλο “ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ”
200-2018Παραλαβή των μελετών με τίτλο “Σύνταξη τευχών δημοπράτησης για την πράξη “ Παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού κτιριακού αποθέματος αρχιτεκτονικής αξίας (πρώην κτίριοι Πανεπιστημίου) και περιβάλλοντος χώρου , με εφαρμογές αναβάθμισης για την χρήση δημοτικών υπηρεσιών και Πολιτιστικών δραστηριοτήτων”
199-2018Αποδοχή της υπ΄αριθμ. 41781/2018 (ΑΔΑ: ΨΣΩΤ465ΧΙΒ-ΒΑΕ) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης για ένταξη /τροποποίηση έργων στο Πρόγραμμα Δημοσίων επενδύσεων (ΠΔΕ) 2018 στη ΣΑΕ 055
198-20184η Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης (167/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής) .
197-2018‘Έγκριση Πινάκων Εκτιμήσεων Μεσοπρόθεσμων Προβλέψεων Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2021 του Δήμου Λεβαδέων.
189-2018Ψήφιση Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Λεβαδέων
188-2018Συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής του Δήμου Λεβαδέων
112-2018Τροποποίηση του ισχύοντος Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Λεβαδέων (Απόφαση 3/2018 της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Λιβαδειάς).
105-2018Απολογισμός πεπραγμένων της δημοτικής αρχής.
196-2018Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής της Μακροπούλου Παρασκευής του Χρήστου, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης προσώπου .
195-2018Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο (Τ.Α.Π.) του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία Ε.Φ.Κ.Α , Β΄ Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Βοιωτίας , ως οιονεί καθολικού διαδόχου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Λιβαδειάς) λόγω λανθασμένης χρέωσης.
194-2018Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο του οφειλέτη ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΚΩΝ/ΝΟΥ , λόγω λανθασμένης βεβαίωσης προσώπου.
193-2018Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο (Τ.ΑΠ , έτους 2016) του οφειλέτη ΡΑΠΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ , λόγω πολλαπλής εγγραφής είδους εσόδου .
192-2018Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο (Τ.Α.Π.) της οφειλέτου Καραμάνη Ζωής του Κων/νου λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού της φορολογητέας ύλης.
191-2018Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο τoυ οφειλέτη Αγγέλου Αλέξανδρο-Αμφιλόχιο του Ρήγα λόγω λανθασμένης βεβαίωσης προσώπου.
190-2018Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο (Τ.Α.Π.) του οφειλέτη Γιαννάκη Λουκά του Παναγιώτη λόγω λανθασμένης βεβαίωσης προσώπου.
187-2018Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσίας catering της εκδήλωσης “Πάσχα 2018” από τον οικονομικό φορέα “ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΡΚΥΝΑ”
186-2018Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου : « ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ »
185-2018Τρόπος δημοπράτησης της μελέτης “ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ”
184-2018Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 1.342,00 € για την συνδριοργάνωση με την ΕΣΚΑΣΕ ερασιτεχνικού μπάσκετ αθλητικής εκδήλωσης “1ο All star game”
183-2018Συνδιοργάνωση αθλητικής εκδήλωσης με την ΕΣΚΑΣΕ του ‘’ 1Ου All star game Ε.Σ.Κ.Α.Σ.Ε. , στις 28/4/2018 στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
182-2018Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης 630,00 € για την συνδιοργάνωση με τον Σκακιστικό Όμιλο Λιβαδειάς αθλητικής εκδήλωσης “Περιφερειακά Ατομικά Πρωταθλήματα Σκακιού, Παίδων-Κορασίδων 2018”
181-2018Συνδιοργάνωση αθλητικής εκδήλωσης με τον Σκακιστικό ‘Ομιλο Λιβαδειάς των “Περιφερειακών, Ατομικών Πρωταθλημάτων Σκακιού, Παίδων-Κορασίδων 2018” στις 28, 29Απριλίου και 5 Μαϊου στην Λιβαδειά
180-2018Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 3.100,00 € για δαπάνες εορτασμού του πολιούχου της Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου.
179-2018Πραγματοποίηση εκδηλώσεων εορτασμού πολιούχου Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου 2018
178-2018Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 1.300,00€ για την συνδιοργάνωση Αθλητικής εκδήλωσης με τον σύλλογο ΄΄Ο Ευχίδας΄΄ “1ος δρόμος 9 Μουσών-Κλειώ, ULTRA RACE -CLIO Πλαταιές-Αρβανίτσα”στις 12 Μαϊου 2018 ’
177-2018Συνδιοργάνωση αθλητικής εκδήλωσης με τον Ελληνικό Ομιλο Τριάθλου και Αθλημάτων Μεγάλης Διάρκειας “Ο ΕΥΧΙΔΗΣ” του ‘’1ου Δρόμου 9 Μουσών – Κλειώ Πλαταιές – Αρβανίτσα “,στις 12 Μαίου 2018 .
176-2018Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης #1.399,99 €# για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης μνήμης “Το κάψιμο της Δαύλειας”
175-2018Πραγματοποίηση εκδήλωσης μνήμης “Το κάψιμο της Δαύλειας” στις 6/5/2018
174-2018Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 155/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης στην Δ.Κ. Κυριακίου.
173-2018Άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών ειδικού σκοπού για την διαχείριση πάγιας προκαταβολής των δημοτικών-τοπικών κοινοτήτων
172-2018Υπογραφή σύμβασης με πιστωτικά ιδρύματα για τη χρήση τερματικών αποδοχής καρτών πληρωμών (POS) & υπηρεσιών τύπου web-banking”
171-20183 η Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης (135/2018 Απόφαση Ο.Ε) )
170-2018Προγραμματισμός προσλήψεων πτυχιούχων φυσικής αγωγής με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τα προγράμματα “Άθληση για όλους” 2018-2019
169-2018Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσίας “Ηλεκτρονικό Διαδικτυακό Σύστημα καταγραφής-διαχείρισης και παρακολούθησης αιτημάτων δημοτών & διαδραστικής επικοινωνίας Δήμου Δημότη με άδεια χρήσης ενός έτους” από τον οικονομικό φορέα “NOVOVILLE LIMITED GREEK BRANCH ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ”.
168-2018Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας “πλύσιμο οχημάτων του Δήμου” από τον οικονομικό φορέα “Γ. Π. Καντά”.
167-2018Έγκριση γενομένων δαπανών της υπηρεσίας “Εκτύπωση ενημερωτικού εντύπου-βιβλίου για τα ευρήματα από τις ανασκαφές στο Σπήλαιο της Νύμφης Κορώνειας
166-2018Έγκριση γενομένων δαπανών της εκδήλωσης “Εορτασμός 25ης Μαρτίου” στην Δ.Κ. Κυριακίου
165-2018Έγκριση γενομένων δαπανών της εκδήλωσης “Εορτασμός 25ης Μαρτίου στην Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου”
164-2018Έγκριση γενομένων δαπανών της εκδήλωσης “1ο Παμβοιωτικό Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών”
163-2018Έγκριση μέρους γενομένων δαπανών της εκδήλωσης “Διήμερο Συνέδριο του Ελληνικού Δικτύου Πόλεων με ποτάμια στις 16-17 Μαρτίου 2018”
162-2018Έγκριση Δ΄ Πρωτοκόλλου Παραλαβής της Παροχής Υπηρεσίας “συντήρηση ρολογιών Δήμου Λεβαδέων” από τον οικονομικό φορέα “Χ.&Ζ.ΚΑΤΟΠΗ Ο.Ε”
161-2018Έγκριση Πρωτόκολλων Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας της εκδήλωσης “Διήμερο Συνέδριο του Ελληνικού Δικτύου Πόλεων με ποτάμια στις 16-17 Μαρτίου 2018”
160-2018Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας για την ηχητική κάλυψη εκδήλωσης 1ο Παμβοιωτικό Φεστιβάλ παραδοσιακών χορών στη Λιβαδειά
159-2018Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας για την ηχητική κάλυψη εκδήλωσης εορτασμού 25ης Μαρτίου 2018 στην Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου
158-2018Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας για την ηχητική κάλυψη εκδήλωσης 25ης Μαρτίου στην Τ.Κ. Κυριακίου
157-2018Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας για τον Σχεδιασμό βιβλίου για τον Θεόδωρο Λαζαρή.
156-2018Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “Αποκατάσταση βλαβών που προκλήθηκαν από θεομηνίες σε γέφυρες του Δήμου Λεβαδέων”
155-2018Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης σε τμήμα της ιδιοκτησίας Ελένης χήρας Σεραφείμ Κοτσώνα στην Δημοτική Κοινότητα Κυριακίου του Δήμου Λεβαδέων.
154-2018Έγκριση σύναψης συνεργασίας και όρων σχεδίου σύμβασης μεταξύ Δήμου Λεβαδέων και φιλοζωικού σωματείου για την εφαρμογή του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων .
153-2018Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης, εκτάσεων τεσσάρων στρεμμάτων στην θέση “ΠΕΤΣΑΛΑ” & δέκα στρεμμάτων στην θέση “ΜΕΛΙΣΣΙΑ”της Τοπικής Κοινότητας Ακοντίου του Δήμου Λεβαδέων
152-2018Αποδοχή χρηματοδότησης για “Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού” βάσει της υπ΄αριθμ. 5132/23-2-2018 Πρόσκλησης Ι (ΑΔΑ: ΩΛΓΨ465ΧΘ7-ΙΝΝ)
151-2018Δημοπράτηση της μελέτης “ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ” με συνοπτική διαδικασία
145-2018Έγκριση γενομένων δαπανών της εκδήλωσης για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας
144-2018Έγκριση γενομένων δαπανών για καταχωρήσεις στον ηλεκτρονικό τύπο ,για ενημέρωση και προβολή δραστηριοτήτων του Δήμου Λεβαδέων
143-2018Έγκριση γενομένων δαπανών για καταχωρήσεις στον έντυπο τύπο ,για ενημέρωση και προβολή δραστηριοτήτων του Δήμου Λεβαδέων
142-2018΄Εγκριση πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας για εργασίες επισκευής – συντήρησης των μηχανημάτων του Δήμου Λεβαδέων.
141-2018Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας για καταχωρήσεις στον έντυπο τύπο ,για ενημέρωση και προβολή δραστηριοτήτων του Δήμου Λεβαδέων
140-2018Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας καταχωρήσεις στον ηλεκτρονικό τύπο ,για ενημέρωση και προβολή δραστηριοτήτων του Δήμου Λεβαδέων
139-2018Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας για την πραγματοποίηση εκδήλωσης για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας
138-2018Κατανομή ποσού 96.255,40 € (A΄δόση 2018 ) για κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων της Α/θμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης του Δήμου Λεβαδέων
137-2018Μετακίνηση της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου Λεβαδέων για τη συμμετοχή της στις εορτές Εξόδου του Μεσολογγίου.
136-2018Επέκταση Δικτύου Δημοτικού Φωτισμού προς οικία Παπαντωνίου στην Τ.Κ. Αγίου Βλασίου .
135-2018Επέκταση Δικτύου Δημοτικού Φωτισμού προς οικία Κατή στην Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου .
134-2018Επέκταση Δικτύου Δημοτικού Φωτισμού προς οικία Κοντογεώργου στην Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου .
133-2018Συγκρότηση Επιτροπής χαρακτηρισμού των εδαφών που κατασκευάζεται το έργο :” ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΔΩΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
132-2018Καθορισμός τρόπου Δημοπράτησης του έργου: «ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ»
131-2018Καθορισμός τρόπου Δημοπράτησης του έργου: «Εσωτερική Οδοποιία Δήμου Λεβαδέων»
130-2018Καθορισμός τρόπου Δημοπράτησης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ Τ. Κ. ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ ΕΩΣ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ»
129-2018Καθορισμός τρόπου Δημοπράτησης του έργου: «Αναγκαίες κατασκευές αύξησης ισχύος ηλεκτρικής παροχής Κολυμβητηρίου»
128-2018Καθορισμός τρόπου Δημοπράτησης του έργου: «Αποκατασταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνία στις 17 και 18 Ιουνίου 2017»
127-2018Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών &2ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου « Βελτίωση Δημοτικής Οδοποιϊας (2016) »
126-2018Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου « Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας »
125-2018Αποδοχή χρηματοδότησης του Δήμου Λεβαδέων για «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις» βάσει της υπ΄ αριθμό 5133/23-0202018 Πρόσκλησης ΙΙ (ΑΔΑ: 6Ο9Ψ465ΧΘ7-ΑΓΡ) του Υπουργού Εσωτερικών
124-2018Αποδοχή της υπ΄ αριθμό 128176/2017 (ΑΔΑ: 72ΣΣ465ΧΙ8-0Κ2) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης για ένταξη εργων στο ΠΔΕ».
123-2018Αποδοχή της υπ’ αριθμόν 153 / 2017 Τεχνικής Μελέτης που συνέταξε η ΤΥΔΛ με τίτλο : « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΙΣ 17/06/17 & 18/06/17
122-2018Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για αποθήκη στην Τοπική Κοινότητα Χαιρώνειας
121-2018Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως δύο (2) μήνες για την κάλυψη της αμιγούς εποχικής ανάγκης λειτουργίας της Δημοτικής Κατασκήνωσης στη « Παλιομηλιά Ελικώνα »
120-2018Οργάνωση και Λειτουργία της κατασκήνωσης του Δήμου Λεβαδέων στη θέση “Παλιομηλιά” Ελικώνα για το έτος 2018.
119-2018Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 850,00€ για την συνδιοργάνωση του 1ου Παμβοιωτικού Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών ’’
118-2018Συνδιοργάνωση με τον Σύλλογο Ευρυτάνων Επαρχίας Λιβαδειάς “Τα Άγραφα”του 1ου Παμβοιωτικού Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών
117-2018Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 550,00€ για ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων για το εορτασμό της 25ης Μαρτίου στις Τ.Κ. Κυριακίου και Αγ.Γεωργίου του Δήμου Λεβαδέων
116-2018Πραγματοποίηση εκδήλωσης για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου στην Δ.Κ. Κυριακίου
115-2018Πραγματοποίηση εκδήλωσης για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου στην Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου
114-2018Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 40.000,00€ για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων ΄΄Πάσχα 2018΄΄ του Δήμου Λεβαδέων
113-2018Πραγματοποίηση εορταστικών εκδηλώσεων “ΠΑΣΧΑ 2018”.
112-2018Τροποποίηση του ισχύοντος Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Λεβαδέων (Απόφαση 3/2018 της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Λιβαδειάς).
111-2018Καθορισμός χρόνου έναρξης-λήξης αρδευτικής περιόδου 2018 και αριθμού θέσεων υδρονομέων
110-2018Επικαιροποίηση της προεκτιμώμενης αμοιβής του υπ΄ αριθμού 218/2017 Φακέλου του Έργου (ΦτΕ) με τίτλο «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ»
109-2018Συνδιοργάνωση με το 7ο Δημοτικό Σχολείο Λιβαδειάς του επετειακού εορτασμού της ευλογίας της σημαίας της επανάστασης για την απελευθέρωση της Λιβαδειάς από τον οθωμανικό ζυγό
108-2018Συνδιοργάνωση Διεθνούς Συνεδρίου με τίτλο «Δίστομο 1944: Το έγκλημα – Η Μνήμη – Η Δικαιοσύνη» και υποβολή αιτήματος προς τη Βουλή των Ελλήνων για τη κάλυψη μέρους των δαπανών πραγματοποίησής του .
107-20182η Αναμόρφωση προϋπολογισμού χρήσης 2018 (120/2018 Απόφαση Ο.Ε)
106-2018Ασκηση Προσφυγής κατά της αριθμ. 82/2018 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας περί “ Εγκρισης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και των Δήμων Αλιάρτου , Θηβαίων , Λοκρών και Ορχομενού για την εκτέλεση του έργου “ Αγροτική Οδοποιία Κωπαϊδας “ π/υ 1.100.000,00 ευρώ , εξουσιοδότηση Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στη Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης” .
150-2018Επικαιροποίηση της προεκτιμώμενης αμοιβής του υπ΄αριθμ. 15/2018 Φακέλου του Έργου (ΦτΕ) με τίτλο “ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ”
149-2018Έγκριση παράταση της 31990/27-12-2017 σύμβασης για την “Προμήθεια ενός αυτοκινήτου μεταφοράς παρασκευασμένου φαγητού (ΒΑΝ)”
148-2018ΘΕΜΑ : Τροποποίηση της Συστατικής Πράξης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Λιβαδειάς ( Δ.Ε.Υ.Α.Λ ) που αφορά στην αντικατάσταση του κοινωνικού φορέα “Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Λιβαδειάς” στο Διοικητικό Συμβούλιο αυτής , κατόπιν ακύρωσης της με αριθμό 524/2017 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, δυνάμει της με αρ. πρωτ. 2046/232557/2017/20.2.2018 Απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας
147-2018Έγκριση της υπ΄αριθμ. 4/2018 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου περί τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων έτους 2018.
146-2018Έγκριση παραχώρησης χρήσης αρδευτικών γεωτρήσεων του Δήμου στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος για την αρδευτική περίοδο 2018.
104-2018Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας για τις εορταστικές εκδηλώσεις με τίτλο “Γαϊτανάκι στη Λιβαδειά 2018”
103-2018Έγκριση γενομένων δαπανών των εορταστικών εκδηλώσεων “ Γαϊτανάκι στη Λιβαδειά 2018”.
102-2018Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής τoυ Φουντά Σωτηρίου του Ιωάννη .
101-2018Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής της Βαμβακά Γεωργίας του Λουκά από κατάλογο (τέλος 0,50%), λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού της φορολογητέας ύλης.
100-2018Επιστροφή ποσού στον Πούλο Παναγιώτη του Κων. ως αχρεωστήτως εισπραχθέν
99-2018Επιστροφή ποσού στον Δημήτριο Δαλιάνη , ως αχρεωστήτως εισπραχθέν
98-2018Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου : ” ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ” του Δήμου Λεβαδέων .
97-2018Αποδοχή της υπ΄ αριθμό 206/2017 μελέτης με τίτλο: «ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ»
96-2018Εγκριση του υπ΄ αριθμού 15/2018 Φακέλου του Έργου (ΦτΕ) με τίτλο «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ»
95-2018Αποδοχή της υπ΄ αριθμό 166/2017 μελέτης με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΖΑΓΑΡΑ»
94-2018Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 5.049,97 ΕΥΡΩ για την Διοργάνωση Συνεδρίου Δικτύου Πόλεων με Ποτάμια στις 16 και 17 Μαρτίου 2018 στη Λιβαδειά
93-2018Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.899,97 ΕΥΡΩ για την πραγματοποίηση εκδήλωσης για τον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας της Γυναίκας.
92-2018Έγκριση διοργάνωσης διήμερου συνεδρίου με θέμα <> στη Λιβαδειά
91-2018Πραγματοποίηση εκδήλωσης για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας
90-2018Εγκριση εκτύπωσης βιβλίου για τον Λειβαδίτη εικαστικό Θεόδωρο Λαζαρή
89-2018Παραχώρηση σχολικού χώρου (γυμναστηρίου) του Δημοτικού Σχολείου Αγ.Γεωργίου στο σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου για την υλοποίηση προγράμματος αθλοπαιδιών .
88-2018Παραχώρηση σχολικής αίθουσας του 7ου Δημοτικού Σχολείου Λιβαδειάς στο σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου
87-2018Παραχώρηση σχολικής αίθουσας του 3ου Δημοτικού Σχολείου Λιβαδειάς στο σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου
86-2018Έγκριση γενομένων δαπανών της εκδήλωσης για τον “ 3ο Αγώνα δρόμου Λέβαδος Mountain trail 2018 Λιβαδειάς ”.
85-2018Έγκριση γενομένων δαπανών της αθλητικής εκδήλωσης για την “ Βραβεύσεις Αθλητών ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΑΝ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΙ ΕΥΒΟΙΑΣ 2018”
84-2018Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 900,00€ για έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου -καταχώρηση στον έντυπο τύπο’’
83-2018Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 892,80€ για έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου -καταχώρηση στον ηλεκτρονικό τύπο (ιστοσελίδα)’’
82-2018Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.500,00€ για συνδιοργάνωση με την ΑΛΦΑΛ Αθλητικής εκδήλωσης “ Αγώνας Αυτοκινήτου Rally Sprint Λιβαδειάς 2018’’
81-2018Έγκριση σχεδιασμού βιβλίου για τον Λειβαδίτη εικαστικό Θεόδωρο Λαζαρή
80-2018Προγραμματισμός συνδιοργάνωσης Αθλητικής εκδήλωσης, Αγώνας Αυτοκινήτου Rally Sprint Λιβαδειάς 2018
79-2018Έγκριση Δ΄Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας για την εργασία “ΣΤΕΙΡΩΣΗ , ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟS ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ”.
78-2018Έγκριση B’ Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ, FAX, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ »
77-2018Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας, « ΜΙΣΘΩΣΗ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ »
76-2018Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας, για « ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ »
75-2018Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής Υπηρεσιών “ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ”
74-2018‘Eγκριση Διενέργειας Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για «Προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ – ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ , ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ & ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ Α’ Β’ ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ» διάρκειας ενός έτους ,προϋπολογισμού 209.176,24 € άνευ Φ.Π.Α..
73-2018Αποδοχή οριστικής παραχώρησης χρήσης κρατικών γεωτρήσεων στο Δήμο Λεβαδέων .
72-2018Έγκριση Επέκτασης Δικτύου Δημοτικού Φωτισμού προς το νεκροταφείο στην Δ.Κ Κυριακίου.
71-2018Καθορισμός τρόπου καταβολής τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων για το οικονομικό έτος 2018
70-2018Ονομασία ανώνυμης οδού στην περιοχή του Δημοτικού Σταδίου σε οδό Ασώπιχου.
69-2018Σύσταση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Λεβαδέων.
68-2018Ανάκληση της υπ αριθμ 409/20017 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και δωρεάν παραχώρηση χρήσης του παλαιού Δημοτικού Σχολείου Λαφυστίου στο Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών του Υπουργείου Υγείας κατόπιν αιτήματός του , για τις ανάγκες της νέας Δομής Ψυχικής Υγείας για παιδιά ,εφήβους και ενήλικες στη Λιβαδειά.
67-2018α) Ανάκληση της υπ αριθμ 24/2018 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και -β) Προγραμματισμός Σύναψης Σύμβασης Μίσθωσης Έργου για την ιατρική παρακολούθηση των μελών των ΚΑΠΗ Δήμου Λεβαδέων έτους 2018 , σε εφαρμογή της Εγκ. Αριθμ. Πρωτ. 3449/5-2-2018 του Υπουργείου Εσωτερικών.
66-2018Ανάκληση της υπ αριθμ 25/2018 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και προγραμματισμός προσλήψεων καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου (άρθρο 107 του ν. 4483/2017 -ΦΕΚ 107Α΄) για τις ανάγκες του Δημοτικού ωδείου Δήμου Λεβαδέων , σε εφαρμογή της Εγκ.αριθμ.πρωτ.3449/5-2-2018 του Υπουργείου Εσωτερικών.
65-2018Εξουσιοδότηση της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας για την επίλυση του προβλήματος της μη κάλυψης με τηλεοπτικό σήμα όλων των περιοχών του Δήμου Λεβαδέων.
64-2018Ψήφισμα για την προσχολική ηλικία
63-2018Καθορισμός χώρου και ημερομηνίας για τη διεξαγωγή ειδικής δημόσιας συνεδρίασης για τον απολογισμό πεπραγμένων της δημοτικής αρχής
62-2018Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας για την «ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΡΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ »
61-2018Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας για την εργασία “ΣΤΕΙΡΩΣΗΣ , ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ”.
60-2018Συγκρότηση Επιτροπής για ορισμό μελών Επιτροπής Εκτίμησης των προς μίσθωση ακινήτων του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81
59-2018Συγκρότηση μελών Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασίας και Αξιολόγησης Προσφορών, σύμφωνα με το ΠΔ/μα 270/81, για το έτος 2018.
58-2018Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου:”ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΕ ΓΕΦΥΡΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ”
57-2018Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΪΑΣ (2016)”
56-2018Αποδοχή της υπ΄ αριθμό 171/2017 τεχνικής μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων με τίτλο:”ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ”
55-2018Αποδοχή της υπ΄ αριθμό 111/2017 μελέτης με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ Τ. Κ. ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ ΕΩΣ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ»
54-2018Εγκριση του υπ΄ αριθμού 218/2017 Επικαιροποιημένου Φακέλου του Έργου (ΦτΕ) με τίτλο «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ»
53-2018Επικαιροποίηση του Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ (φορέας υλοποίησης-δικαιούχος) και της ΔΕΠΟΔΑΛ Α.Ε. ΟΤΑ (κύριος του έργου) της πράξης: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ»
52-2018Αποδοχή της υπ΄αριθμ.268/15-1-2018 (ΑΔΑ: ΩΔ14465ΧΙ8-4Χ9) απόφασης της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ταμειακών ΕΠ ΕΠΤΑ και ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για ένταξη της πράξης: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» από Ε.Π. “Υποδομές Μεταφορών,Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020”
51-2018Έγκριση Σύναψης και Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Λεβαδέων για την εκτέλεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΖΑΓΑΡΑ», εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της και ορισμός εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.
50-2018Έγκριση δαπανών & διάθεση εγγεγραμμένων πιστώσεων σε βάρος των Κ.Α. της πάγιας προκαταβολής του τρέχοντος προϋπολογισμού 2018 ’’
49-2018Έγκριση δαπάνης και διάθεσης εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 3.000,00€ για δαπάνες εκτύπωσης του ενημερωτικού εντύπου για τα ευρήματα από τις ανασκαφές στο Σπήλαιο της Νύμφης Κορώνειας (Ελικώνας)
48-2018Χρηματοδότηση της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Λεβαδέων “Κ.Ε.Δ.Η.Λ.”
47-2018‘Eγκριση της υποχρεωτικής (1ης) αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2018 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ25595/2017 σύμφωνα με την 43/7-2-2018 Απόφαση της Ο.Ε
46-2018Έγκριση καταχωρήσεων στον ηλεκτρονικό τύπο για ενημέρωση και προβολή δραστηριοτήτων του Δήμου Λεβαδέων
45-2018Έγκριση καταχωρήσεων στον έντυπο τύπο για ενημέρωση και προβολή δραστηριοτήτων του Δήμου Λεβαδέων
44-2018Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας ηχητικής κάλυψης της αθλητικής εκδήλωσης : “3ος αγώνας δρόμου Λέβαδος Mountain trail 2018”
43-2018Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου “ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΜΠΡΑΚΑΚΟΣ ΕΩΣ ΚΟΥΤΕΪΚΑ”.
42-2018Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου”ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ”
41-2018Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 8.800,00 € για την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων “ΓΑΪΤΑΝΑΚΙ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 2018”
40-2018Έγκριση πραγματοποίησης εκδηλώσεων “Γαϊτανάκι στη Λιβαδειά 2018”
39-2018Έγκριση των υπ΄αριθμ. 1&2/2018 αποφάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής περί τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων 2018
38-2018Αποδοχή της παράτασης του συμβατού χρόνου της Σύμβασης σύστασης ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού του προγράμματος “Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα (ΣΒΑΚ) και εξουσιοδότηση της Δημάρχου Λεβαδέων για την υπογραφή της παράτασης.
37-2018Έγκριση γενομένων δαπανών των εορταστικών εκδηλώσεων “ Χριστούγεννα στη Λιβαδειά 2017”.
36-2018Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσιών για την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων Χριστούγεννα 2017 Δήμου Λεβαδέων.
35-2018Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας “ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΡΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ” για το χρονικό διάστημα 1/12 έως 22/12/2017
34-2018Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας «ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ » για το διάστημα 28&29/12/2017
33-2018Έγκριση τεσσάρων (4) πρωτόκολλων Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας « ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ »
32-2018Έγκριση τεσσάρων Πρωτοκόλλων Οριστικής παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας μίσθωσης Μ.Ε για τις ανάγκες της ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
31-2018Έγκριση ανάθεσης και διενέργειας Ανοιχτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για <>
30-2018Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΔΕΠΟΔΑΛ Α.Ε και του Δήμου Λεβαδέων για παροχή υπηρεσιών έτους 2018.
29-2018Συγκρότηση Eπιτροπών παρακολούθησης , παραλαβής προμηθειών και παραλαβής αντικειμένου συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4412/2016 ,για το έτος 2018.
28-2018«Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου : « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΓΕΡΓΑΝΤΑ ».
27-2018Έγκριση Σύναψης και Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Λεβαδέων για την εκτέλεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ, Δ.Ε.ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ Δ.Ε. ΔΑΥΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017- 2018 (Α’ ΦΑΣΗ)», εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της και ορισμός εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.
26-2018Έγκριση της υπ΄ αριθμό 228/22.12.2017 μελέτης με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ, Δ.Ε.ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ Δ.Ε. ΔΑΥΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017-2018 (Α’ ΦΑΣΗ)»
25-2018Προγραμματισμός προσλήψεων καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου (άρθρο 12 παρ. 14 του ν. 4071/2012 , όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 του Ν. 4325/2015) για τις ανάγκες του Δημοτικού ωδείου Δήμου Λεβαδέων .
24-2018Προγραμματισμός Σύναψης Σύμβασης Μίσθωσης Έργου για την ιατρική παρακολούθηση των μελών των ΚΑΠΗ Δήμου Λεβαδέων έτους 2018.
23-2018«Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.090,00€ για την συνδιοργάνωση με της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ αθλητικής εκδήλωσης ΄΄Βραβεύσεις αθλητών ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Αν.Στερεάς και Εύβοιας».
22-2018«Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.200,00€ για την συνδιοργάνωση με το ΑΚΟΛ της αθλητικής εκδήλωσης 3ος Αγώνας δρόμου Λέβαδος Mountain trail 2018 Λιβαδειάς».
21-2018Έγκριση της υπ΄αριθμ. 97/2017 απόφασης της Κ.Ε.ΔΗ.Λ. με θέμα: “ Κατάρτιση και ψήφιση εισηγητικής έκθεσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λεβαδέων με την οποία τεκμηριώνονται τα έσοδα και τα έξοδα της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Λεβαδέων , προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από το δημοτικό προϋπολογισμό, με βάση το άρθρο 259 του Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 14 του άρθρου 10 του ν. 4071/2012 & Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Λεβαδέων”.
20-2018Τροποποίηση της αριθμ 202/26-5-2016 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί συγκρότησης Επιτροπής πολιτισμού και Παιδείας του Δήμου Λεβαδέων .
19-2018Τροποποίηση της αριθμ. 206/22.9.2014 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.ΔΗ.Λ. λόγω παραιτήσεων .
18-2018‘Εγκριση της υπ΄αριθμ. 94/2017 απόφασης της Κ.Ε.ΔΗ.Λ. με θέμα: “Κατάρτιση και ψήφιση προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Λεβαδέων οικ. έτους 2018” .
17-2018“Ανάληψη υποχρεώσεων της τ. ΔΕΤΕΛ”
16-2018Έγκριση γενομένων δαπανών της πολιτιστικής εκδήλωσης μνήμης για το Γιάννη Σταμούλη
15-2018Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας τοποθέτησης “ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΕΜΠΛΟΚΗΣ ΑΒS στο υπ΄αριθμ ΚΗΥ6157 όχημα του Δήμου”
14-2018Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας “ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
13-2018Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας για την επισκευή μουσικών οργάνων της Φιλαρμονικής Ορχήστρας Λιβαδειάς
12-2018Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας για : “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΩΝ” των βιβλίων Δημοτολογίων και Μ. Αρρένων του Δήμου Λεβαδέων.
11-2018Συνδιοργάνωση Αθλητικής εκδήλωσης με τον Σύνδεσμο Ελληνικών και Αθλητικών Σωματείων , Ένωση Αθλητικών Σωματείων Ανατολικής Στερεάς κα Εύβοιας.
10-2018Υποβολή πρότασης συμμετοχής του Δήμου Λεβαδέων στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “Δημιουργική Ευρώπη 2014-2020- Υποπρόγραμμα Πολιτισμός και Τίτλος έργου MEMORY OF WATER” (Μνήμη του νερού)
9-2018Εγκριση προσχώρησης του Δήμου Λεβαδέων στο Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Αθηναίων και του Δήμου Θεσσαλονίκης με σκοπό την οργάνωση, την ενίσχυση και την υλοποίηση συντονισμένων δράσεων και παρεμβάσεων για το προσφυγικό ζήτημα σε τοπικό και εθνικό επίπεδο για την ανάπτυξη πολιτικών κοινωνικής ένταξης προσφύγων και εξουσιοδότηση της Δημάρχου Λεβαδέων για τις περαιτέρω ενέργειες
8-2018Εγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου “Συντήρηση Ανοικτού Θεάτρου Κρύας”.
7-2018Έγκριση 1ης Τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης του έργου : “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ”
6-2018Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας του Δήμου Λεβαδέων και του Δήμου Θηβαίων για την εκτέλεση της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ – ΖΑΛΤΣΑ», εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.
5-2018Υποβολή αίτησης -φακέλου στην ΕΥΔ.Ε.Π Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στα πλαίσια της 40ης Πρόσκλησης , του Άξονα 11 για ένταξη της πράξης με τίτλο “ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 1ου 3/θ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ”
4-2018Παραλαβή της υπ΄ αριθμό 227/20-12-2017 μελέτης με τίτλο: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 1ου 3/θ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ»
3-2018Παραχώρηση χώρου στο ΔΕΔΔΗΕ για την εγκατάσταση υπόγειου υποσταθμού εσωτερικού χώρου στο οικόπεδο του 6ου Δημοτικού Σχολείου Λιβαδειάς
2-2018“Μη έκδοση ψηφίσματος σχετικά με τη χρήση του όρου “ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ” στην ονομασία του κράτους των Σκοπίων”
1-2018Λήψη απόφασης για τη συζήτηση η μη δυο (2) εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων