Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 2013

 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ.Σ ΕΤΟΥΣ 2013

1. Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γραμματέας) για την περίοδο 2013-2014.
2. Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής (Τακτικά – Αναπληρωματικά μέλη), για την περίοδο 2013-2014.
3. Εκλογή μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Τακτικά – Αναπληρωματικά μέλη), για την περίοδο 2013-2014.
4. Λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για ορισμό του Δημάρχου ως νόμιμου εκπροσώπου και εξουσιοδότησης του να υπογράψει τη σύμβαση για την υλοποίηση της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής».
5. Ανατροπή Αναλήψεων Υποχρέωσης του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 του Δήμου Λεβαδέων.
6. Λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά: “Συμβάσεις ρύθμισης παλαιών οφειλών και είσπραξης τρεχουσών οφειλών του Δήμου Λεβαδέων και της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Λιβαδειάς προς την ΕΥΔΑΠ και ανανέωσης υδροδότησης της πρώην κοινότητας Κυριακίου”.
7. Έγκριση της 43/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου που αφορά: «Αναγνώριση οδού ως κοινόχρηστη αγροτική προ του έτους 1923 στην περιοχή Σαλαβέρο ή Πύργος της Τοπικής Κοινότητας Δαύλειας».
8. Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 304/2007 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την: «Παραχώρηση χρήσης ακινήτου ιδιοκτησίας του Δήμου Λεβαδέων κείμενου στη θέση Τσακάλι του Δημοτικού Διαμερίσματος Λαφυστίου στον ΑΠΟ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟ».
9. Λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την επιλογή των μελών της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας. (άρ. 50 του Ν.1566/85).
10. Λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την επιλογή των Μελών της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.
11. Ορισμός μελών του Δημοτικού Συμβουλίου στο Διοικητικό Συμβούλιο ΦΟΔΣΑ.
12. Συζήτηση και λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τις ενέργειες διεκδίκησης παραμονής του πανεπιστημιακού τμήματος Λιβαδειάς.
13. Εξέταση προτάσεων κατά την διαδικασία διαβούλευσης του Β1 Σταδίου- Κατευθύνσεις για την σύνταξη του Β2 σταδίου της μελέτης «Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Λιβαδειάς».
14. Συζήτηση και λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τις ενέργειες διεκδίκησης παραμονής του πανεπιστημιακού τμήματος Λιβαδειάς, μετά την δημοσιοποίηση του σχεδίου «Αθηνά».
15. Έγκριση Προϋπολογισμού και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Οικονομικού Έτους 2013.
16. Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 11/2013 απόφασης του Δ.Σ. που αφορά τον: «Ορισμό μελών του Δημοτικού Συμβουλίου στο Διοικητικό Συμβούλιο ΦΟΣΔΑ».
17. Έκδοση ψηφίσματος του Δ.Σ. Λεβαδέων για το «Βοήθεια στο Σπίτι».
18. Έγκριση του Β2 Σταδίου και παραλαβή της οριστικής μελέτης : «Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Λιβαδειάς».
19. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 17/2013 απόφασης της Δημοτικής Κοινότητας Λιβαδειάς που αφορά την: «Γνωμοδότηση για αποδοχή αιτημάτων του παραρτήματος Λιβαδειάς της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας και του Ερυθρού Σταυρού Λιβαδειάς».
20. Συζήτηση και για την υποβολή απόψεων και παρατηρήσεων που αφορούν την «Αξιολόγηση και αναθεώρηση & εξειδίκευση του Α1 σταδίου του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».
21. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης για την κατασκευή του έργου: «Ανάδειξη Ιστορικών Χώρων και Ανάπλαση Οικισμού Χαιρώνειας».
22. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης για την κατασκευή του έργου: <<ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΑΙΣΧΥΛΟΥ ΑΠΟ ΠΟΤΑΜΟ ΕΡΚΥΝΑ ΕΩΣ ΟΔΟ ΦΙΛΩΝΟΣ>>.
23. Έγκριση 2oυ Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών , καθώς και 2ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. για την κατασκευή του έργου: << ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ >>.
24. Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Συμπληρωματικές εργασίες για την αποπεράτωση του έργου ανάπλασης στην Παλαιά Βρύση και στα 4 Κανάλια Δήμου Δαύλειας».
25. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 6/2013 απόφασης της Δημοτικής Κοινότητας Λιβαδειάς που αφορά την: «Γνωμοδότηση περί της υπ΄αριθμ. 49/2012 μελέτης του έργου «Συντήρηση Κατασκηνωτικού Κέντρου».
26. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 8/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δ.Λ. που αφορά: «Την κοπή δέντρων επί της οδού Αισχύλου κατά την εκτέλεση του έργου: Κατασκευή οδού Αισχύλου από ποταμό Έρκυνα έως οδό Φίλωνος».
27. Συγκρότηση επιτροπών (μετά από κλήρωση) για το έτος 2013.
28. Ορισμός μελών Δ.Σ. για τη συμμετοχή στην κλήρωση επιλογής μελών επιτροπής για την παραλαβή έργων.
29. Ορισμός επιτροπής για την παραλαβή του εξοπλισμού του έργου «Εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας στην Βοιωτία – Μαντείο Τροφωνίου και Μυκηναϊκή Θήβα και Δικτυακή Πύλη πολιτισμού και τουρισμού Βοιωτίας που αφορά στο Δήμο Λεβαδέων».
30. Εξέταση αίτησης του Λούλου Κων. Του Βασ. για τροποποίηση μίσθωσης σύμφωνα με την § 4 του αρ. 9 του Ν4071/12.
31. Εξέταση αίτησης του κ. Τάγγα Ιωάννη του Επ. για ρύθμιση οφειλής.
32. Επιλογή αιτούντος για χορήγηση άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου τύπου Β.
33. Έγκριση της υπ΄αριθμ.13/2012 απόφασης της Δημοτικής Κοινότητας Αγ. Γεωργίου που αφορά την υποβολή αιτήματος προς το Υπουργείο αγροτικής Ανάπτυξης για παραχώρηση έκτασης 6 στρμ στη θέση Λέστα για την αξιοποίηση της.
34. Συζήτηση για τις εξελίξεις μετά την τελική ανακοίνωση του σχεδίου «Αθηνά».
35. Έγκριση διενέργειας προμηθείας εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων , γραφικής ύλης βιβλίων και εκτυπώσεων , ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού , και προμηθείας ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων έτους 2013.
36. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 32/2013 απόφασης της Δ.Κ. Λιβαδειάς που αφορά την: «Διατύπωση γνώμης για πραγματοποίηση έκθεσης φυτών και βοτάνων στο ισόγειο της Νεροτριβής».
37. «Απ΄ ευθείας ανάθεση προμηθείας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού του Δήμου Λεβαδέων».
38. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το έτος 2013.
39. Έγκριση πρόσληψης εποχιακού προσωπικού για κάλυψη εποχιακών, πρόσκαιρων και περιοδικών αναγκών, βάσει του άρθρου 206 του Ν.3584 /2007, όπως ισχύει.
40. «Έγκριση των αποφάσεων των Δημοτικών και των Τοπικών Κοινοτήτων που αφορούν τον τρόπο διάθεσης των βοσκήσιμων εκτάσεων και τη βεβαίωση δικαιωμάτων περιόδου 2013».
41. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 51/2013 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου που αφορά την έναρξη και λήξη αρδευτικής περιόδου 2013, του τρόπου φύλαξης και διανομής των αρδευτικών υδάτων, του αριθμού θέσεων των υδρονομέων και καθορισμός αμοιβής αυτών.
42. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης για την Υγειονομική ταφή των απορριμμάτων του Δήμου Λεβαδέων στο ΧΥΤΑ της 1ης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ.
43. Έγκριση διενέργειας προμηθείας ανταλλακτικών και σωλήνων άρδευσης του έτους 2013.
44. Έγκριση διενέργειας προμηθείας κουφωμάτων αλουμινίου και υαλοπινάκων για το ισόγειο του Νερόμυλου.
45. Απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας άρτου για τις ανάγκες των Δημοτικών Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών Δήμου Λεβαδέων, διότι ο διαγωνισμός για το συγκεκριμένο είδος απέβη άγονος.
46. Έγκριση διενέργειας προμήθειας ειδών ατομικής προστασίας εργαζομένων (ένδυση κλπ , σάκων απορριμμάτων , Ανταλλακτικών επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού , διάφορων εργαλείων , χημικού υλικού (απορρυπαντικά, χημικά κ.λ.π.) , τροχήλατων καροτσιών οδοκαθαρισμού , ανταλλακτικών για αυτόματα συστήματα ποτίσματος , καλλωπιστικών φυτών , δένδρων και λιπασμάτων, φαρμάκων, ζιζανιοκτόνων κλπ.
47. Αποδοχή ποσού #1.760,00€# από ΥΠΕΣΔΔΑ για την υλοποίηση του Προγράμματος του Σχολικού Τροχονόμου.
48. Κατανομή ποσού 150.851,80 € (α’+ β’ δόση 2013) για κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Λεβαδέων.
49. Αποδοχή ποσού { 175.830,00€ } των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων έτους 2013, ( Σ.Α.Τ.Α.) , Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου και Μαρτίου , και κατανομή αυτού .
50. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 33/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου που αφορά: «Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2013».
51. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού & Τακτοποιητικού Πίνακα για την εκτέλεση του έργου: «ΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ».
52. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού & Τακτοποιητικού Πίνακα για την εκτέλεση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΡΙΩΤΗ – ΤΑΡΣΟΣ».
53. Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Σύνδεση παροχών αποχέτευσης Δ.Δ. Δαύλειας».
54. Λήψη απόφασης περί του τρόπου Δημοπράτησης του έργου: <<ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ >>.
55. «Αποδοχή μελέτης εφαρμογής του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΕΝΙΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ».
56. Άρση διακοπής Εργασιών και έγκριση παράτασης χρόνου περαίωσης για την εκτέλεση του έργου «Ανακατασκευή ΞΕΝΙΑ Λιβαδειάς».
57. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΝΤΜΕ του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΕΝΙΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ».
58. «Αξιοποίηση αστικού ακινήτου του Δήμου Λεβαδέων στην περιοχή Κρύας Λιβαδειάς (κατάστημα Νερόμυλος) κατόπιν λύσης σύμβασης εκμίσθωσής του».
59. Έγκριση παράταση προθεσμίας περαίωσης για την κατασκευή του έργου: «Συντήρηση και Επισκευή Σχολικών Μονάδων».
60. Επικαιροποίηση της Τεχνικής Μελέτης με τίτλο : «Βελτίωση υφιστάμενου αρδευτικού έργου του Δ.Δ. Λαφυστίου του Δήμου Λεβαδέων».
61. «Προγραμματισμός εκδηλώσεων ΠΑΣΧΑ 2013 και διάθεση της εγγεγραμμένης πίστωσης για την πραγματοποίησή τους».
62. Απολογισμός Οικονομικού Έτους 2012 της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης.
63. Απολογισμός Οικονομικού Έτους 2012 της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης.
64. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 1/2013 απόφασης που αφορά την: «Έγκριση Προϋπολογισμού Ν.Π. Α.Π.Ο.ΔΗ.Λ.».
65. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 1/2013 απόφασης που αφορά την: «Έγκριση Προϋπολογισμού Ν.Π. Κ.Ε.ΔΗ.Λ.».
66. Εξέταση αιτήματος του Δημοτικού Συμβούλου κ. Ζορμπά Νικολάου.
67. Εξέταση αιτήματος για δωρεάν ταφή σε άπορο δημότη στο Νέο Νεκροταφείο.
68. «Εξέταση αίτησης της Πειρουνάκη Μαρίας για τροποποίηση μίσθωσης σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 9 του Ν.4071/2012».
69. «Συγκρότηση Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών , έτους 2013».
70. Λήψη απόφασης του Δ.Σ. που αφορά την: «Συλλογική καταπολέμηση του δάκου της ελιάς – έτους 2013», σύμφωνα με το Ν.Δ. 1413/53.
71. Εξέταση αιτήματος της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «Δ. Παντίσκος και ΣΙΑ Ο.Ε».
72. Συγκρότηση Επιτροπής για την παραλαβή του ακινήτου και του εξοπλισμού του Νερόμυλου.
73. Συμμετοχή του Δήμου Λεβαδέων στα πλαίσια της 47ης Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας.
74. Αποδοχή ποσού #3.020,00€# από ΥΠΕΣΔΔΑ για την υλοποίηση του Προγράμματος του Σχολικού Τροχονόμου.
75. «Έγκριση διενέργειας προμηθείας ελαστικών του έτους 2013».
76. Απολογισμός δράσεων και προγραμματισμός περαιτέρω ενεργειών μετά τις εξελίξεις του σχεδίου «Αθηνά» και την κατάργηση της Πανεπιστημιακής Σχολής της Λιβαδειάς.
77. Έκδοση ψηφίσματος Συμπαράστασης προς τους εργαζομένους του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ).
78. Λήψη απόφασης του Δ.Σ. που αφορά: «Την παραχώρηση κτιρίου στο Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ), για την στέγαση Συμβουλευτικού Σταθμού στη Λιβαδειά».
79. Κλείσιμο λογαριασμού Ν.Ε.Λ.Ε. Ν. Βοιωτίας στην Τράπεζα Ελλάδος και μεταφορά υπολοίπου.
80. «Περί διακοπής παροχής νερού άρδευσης σε αγροκτήματα στην Τ.Κ. Προσηλίου».
81. Έγκριση διενέργειας προμήθειας ξυλείας, χρωμάτων για κοινόχρηστους χώρους, διαγράμμιση οδών κλπ, σφαλτομίγματος, υδραυλικών υλικών και εξαρτημάτων, σιδηρών κιγκλιδωμάτων και φρεατίων και οικοδομικών υλικών.
82. Λήψη απόφασης υποβολής αίτησης για ένταξη πράξεων στα πλαίσια του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Αστική Αναζωογόνηση 2012 – 2015» του άξονα προτεραιότητας 2 «Αναβάθμιση αστικών υποδομών» στα μέτρα 2.1. Υποστήριξη της βιώσιμης κινητικότητας και 2.2. Βελτίωση αστικού εξοπλισμού.
83. Λήψη απόφασης υποβολής αίτησης για ένταξη πράξης στα πλαίσια του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Αστική Αναζωογόνηση 2012 -2015» του άξονα προτεραιότητας 4 «Ενίσχυση Ελκυστικότητας πόλεων» στο μέτρο 4.2. Βελτίωση κτιριακού αποθέματος.
84. « Λήψη απόφασης υποβολής αίτησης για ένταξη πράξεων στα πλαίσια του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Αστική Αναζωογόνηση 2012 – 2015» του άξονα προτεραιότητας 2 «Αναβάθμιση αστικών υποδομών» στα μέτρα 2.1. Υποστήριξη της βιώσιμης κινητικότητας και 2.2. Βελτίωση αστικού εξοπλισμού.
85. Απευθείας αγορά χώρου πρασίνου στη Λιβαδειά.
86. Επικαιροποίηση της Τεχνικής Μελέτης έργου με τίτλο: «Αναβάθμιση Παιδικών Χαρών» Δήμου Λεβαδέων.
87. Έγκριση της υπ΄αριθμ 10/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: «Εξέταση αιτήματος περί έγκρισης κατασκευής σχετικής εισόδου-εξόδου των εγκαταστάσεων ΚΤΕΛ επαρχίας Λιβαδειάς».
88. Έγκριση της υπ΄αριθμ 12/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: «Εξέταση αιτήματος τροποποίησης σχεδίου πόλης Δαύλειας προς εξέταση».
89. Αποδοχή ποσού 83.800,00 ευρώ, από ΥΠΕΣΔΔΑ, για την κάλυψη Δράσεων Πυροπροστασίας, τροποποίηση προϋπολογισμού χρήσης 2013, και κατανομή επιχορήγησης.
90. Οργάνωση και Λειτουργία της Κατασκήνωσης του Δ.Λ. στη θέση «Παλιομηλιά Ελικώνα για το έτος 2013».
91. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 11/2013 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: «Καθορισμός Δημοτικών Κοινοχρήστων Χώρων προς ενοικίαση για το έτος 2013».
92. Εξέταση αιτήματος περί παραχώρησης χώρου για τη διεξαγωγή του Φεστιβάλ «Κερνάμε Ελλάδα στη Λιβαδειά».
93. Εξέταση αιτήματος. περί παραχώρησης κατασκηνώσεων Παλιομηλιάς στο Σύλλογο Ελικωνίων Επαρχίας Λιβαδειάς.
94. Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 113/2010 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Κορωνείας που αφορά: «Την παραχώρηση αίθουσας του Δημοτικού Σχολείου Αλαλκομενών για χρήση από τον Εκπολιτιστικό & Λαογραφικό Σύλλογο Αλαλκομενών».
95. Έγκριση εκτέλεσης δι΄ αυτεπιστασίας του έργου: Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων.
96. Έγκριση εκτέλεσης δι΄ αυτεπιστασίας του έργου: Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας.
97. Λήψη απόφασης του Δ.Σ. περί έγκρισης των όρων παραχώρησης του κτιρίου επί της οδού Πεσόντων Μαχητών – από δωρεά κληρονομιάς Δέδε στην Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία και Ερυθρό Σταυρό Λιβαδειάς.
98. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 54/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου που αφορά: Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης.
99. Διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης 3.000,00€ για την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων «Πάσχα 2013».
100. Έγκριση διενέργειας προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση ηλεκτροφωτισμού Λιβαδειάς και τοπικών διαμερισμάτων του έτους 2013 του Δήμου Λεβαδέων.
101. Απ΄ευθείας ανάθεση συντήρησης λογισμικού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δ.Λ. στην εταιρεία Νιουροπάμπλικ Α.Ε.
102. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 57/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δ.Λ. που αφορά: Λήψη απόφασης για την προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με διαπραγμάτευση για την προμήθεια ανοικτού οχήματος 4Χ4 για το έργο: «Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης στερεών αποβλήτων 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Νομού Βοιωτίας».
103. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 58/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δ.Λ. που αφορά: Λήψη απόφασης για την προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με διαπραγμάτευση για εργασίες συντήρησης – επισκευής και προμήθειας ανταλλακτικών οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Λεβαδέων έτους 2013».
104. Πρόσληψη υδρονομέων για την αρδευτική περίοδο 2013.
105. Χορήγηση άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου τύπου Β.
106. Αποδοχή τροποποιήσεων μελέτης εφαρμογής του έργου: «Ανακατασκευή Ξενία Λιβαδειάς» καθώς και έγκριση 2ου ΑΠΕ και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης.
107. Λήψη απόφασης για αξιοποίηση ακινήτου του οικοπέδου που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Θεσσαλονίκης, Σοφοκλέους, Υψηλάντη & Δ. Παπασπύρου.
108. Έγκριση της γνωμοδοτικής απόφασης της Δ.Κ. Λιβαδειάς που αφορά: «Παραχώρηση του ισογείου των προστατευμένων της Αγίας Παρασκευής προς το ΚΕΘΕΑ για τη λειτουργία συμβουλευτικού σταθμού – Έγκριση της Σύμβασης – και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της».
109. Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 μέχρι την 31/12/2012.
110. Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 μέχρι την 31/03/2013.
111. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 106/2013 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων που αφορά: «Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2013».
112. Έγκριση μίσθωσης ακινήτων με δημοπρασία για τη στέγαση των 4ου Νηπιαγωγείου Λιβαδειάς, του 11ου Νηπιαγωγείου Λιβαδειάς, του 2ου Δημοτικού Σχολείου Λιβαδειάς και το ΚΑΠΗ Λιβαδειάς.
113. «Έγκριση διενέργειας προμήθειας ηλεκτρονικού υπολογιστή και πολυμηχανήματος ΚΕΠ , προμήθειας υλικών για την συντήρηση του Κατασκηνωτικού Κέντρου , για την Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων, για την Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιϊας, την προμήθεια λογισμικού , χημικού και ανταλλακτικών για την συντήρηση-επισκευή φωτεινών σηματοδοτών ρύθμισης κυκλοφορίας για τις ανάγκες του Δήμου Λεβαδέων για το έτος 2013».
114. Έγκριση γενομένων δαπανών που αφορούν τις Πολιτιστικές, Μορφωτικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις «Πάσχα 2013» του Δήμου Λεβαδέων.
115. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 95/2013 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων που αφορά: “ Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων, Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και Προϋπολογισμού Δήμου Λεβαδέων χρήσης 2013”.
116. Επικαιροποίηση της Τεχνικής Μελέτης έργου με τίτλο: «Χώρος Ιστορίας & Πολιτισμού στη Νεροτριβή» Δήμου Λεβαδέων.
117. Έγκριση παράτασης κατασκευής του έργου: «Ανακατασκευή Ξενία Λιβαδειάς».
118. «Άρση διακοπής εργασιών και έγκριση παράτασης χρόνου περαίωσης για την εκτέλεση του έργου « Διαπλατύνσεις Πεζοδρομίων Οδών (Πεσόντων Μαχητών, Αθηνών, Καραγιαννοπούλου & Φίλωνος)».
119. Λήψη απόφασης υποβολής αίτησης – φακέλου στα πλαίσια της Πρόσκλησης 34 του άξονα 05 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση Ποιότητας Ζωής» στο ΕΠ «Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου 2007-2013» στον κωδ. Προτεραιότητας 59 –Ανάπτυξη Πολιτιστικών Υποδομών της πράξης με τίτλο «Χώρος Ιστορίας και Πολιτισμού στη Νεροτριβή».
120. Έγκριση της παράτασης της σύμβασης με γενικό τίτλο: «Μελέτη Αποχέτευσης – Προσαγωγής Ακαθάρτων & Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Κοινότητας Κυριακίου.
121. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού & Τακτοποιητικού Πίνακα για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή Δεξαμενής Ύδρευσης στη Δαύλεια».
122. Λήψη απόφασης σχεδίου σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του Δήμου Λεβαδέων και του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού για την εκτέλεση του έργου : «Διαμόρφωση Μονοπατιού και Αποκατάσταση – Στερέωση Τρίχινου Γεφυριού».
123. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης για την ένταξη του Δήμου Λεβαδέων στο έργο: «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Δήμων Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου».
124. Εξέταση αιτήματος της μισθώτριας κ. Σταυρούλας Γουργιώτη για τροποποίηση σύμβασης με συμπληρωματική χρήση του μίσθιου επί της οδού Κατσιώτου ως αναψυκτήριο».
125. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από καταλόγους μίσθωσης και χαρτοσήμου μίσθωσης δημοτικής δασικής έκτασης της Δημοτικής Κοινότητας Κορώνειας λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού.
126. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 4/2013 απόφασης Δημοτικής Επιτροπής Παιδεία του Δήμου Λεβαδέων που αφορά την: «Τροποποίηση ορίων των Σχολικών Μονάδων περιοχής Λιβαδειάς».
127. «Ανάληψη από τον Δήμο Λεβαδέων των υποχρεώσεων για οφειλές προς το Ι.Κ.Α. των λυθέντων και υπό εκκαθάριση αμιγών δημοτικών επιχειρήσεων του Π.Δ. 410/95 Δ.Ε.Π.Α.Λ., Δ.Ε.Τ.Ε.Λ. και Κ.Α.Ε.Κ.»
128. «Λήψη απόφασης για αίτημα συμψηφισμού των οφειλών του Δήμου προς το Ι.Κ.Α. με τα έσοδα του άρθρου 27 του Ν. 3756/2009 (Οφειλές Ελληνικού Δημοσίου – παρακρατηθέντα Ν. 1828/89)».
129. Έγκριση ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (ΟΠΔ) Δήμου Λεβαδέων οικονομικού έτους 2013.
130. Αποδοχή ποσού 120.140,00€ των ΚΑΠ για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων έτους 2013 (ΣΑΤΑ), Απριλίου, Μαΐου, και κατανομή αυτού.
131. Έγκριση και παραλαβή του Β2 Σταδίου της Μελέτης ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Δαύλειας (Τελικού Σταδίου).
132. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Δημοτική Οδοποιία Δ.Δ. Δαύλειας.
133. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 59/2013 απόφασης της Δημοτικής Κοινότητας Λιβαδειάς με θέμα: «Εξέταση αιτήματος Ελληνικής Ζυθοποιίας».
134. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από καταλόγους μίσθωσης.
135. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο προστίμων ελεγχόμενης παράνομης στάθμευσης λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού.
136. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο τελών άρδευσης λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού.
137. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο τελών άρδευσης λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού.
138. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο τελών άρδευσης λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού.
139. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο τελών άρδευσης Κορώνειας λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού.
140. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο προστίμων ελεγχόμενης παράνομης στάθμευσης λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού.
141. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο τελών άρδευσης λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού.
142. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο τελών άρδευσης λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού.
143. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο προστίμων ελεγχόμενης παράνομης στάθμευσης λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού.
144. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο προστίμων ελεγχόμενης παράνομης στάθμευσης λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού.
145. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο προστίμων ελεγχόμενης παράνομης στάθμευσης λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού.
146. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο προστίμων ελεγχόμενης παράνομης στάθμευσης λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού.
147. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο προστίμων ελεγχόμενης παράνομης στάθμευσης λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού.
148. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο ΤΑΠ λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού.
149. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο προστίμων ελεγχόμενης παράνομης στάθμευσης λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού.
150. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο προστίμων ελεγχόμενης παράνομης στάθμευσης λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού.
151. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο προστίμων ελεγχόμενης παράνομης στάθμευσης λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού.
152. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο προστίμων ελεγχόμενης παράνομης στάθμευσης λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού.
153. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο προστίμων ελεγχόμενης παράνομης στάθμευσης λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού.
154. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο προστίμων ελεγχόμενης παράνομης στάθμευσης λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού.
155. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο προστίμων ελεγχόμενης παράνομης στάθμευσης λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού.
156. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο προστίμων ελεγχόμενης παράνομης στάθμευσης λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού.
157. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο ΤΑΠ λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού.
158. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο τελών 2% επί των ακαθαρίστων εσόδων λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού.
159. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 60/2013 απόφασης της Δημοτικής Κοινότητας Λιβαδειάς που αφορά: “Εξέταση αιτήματος της Κεφαλληνού Δέσποινας”.
160. Συμμετοχή του Δήμου Λεβαδέων στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 28-06-2013 της εταιρείας “Ελικώνας – Παρνασσός Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία”.
161. Συγκρότηση επιτροπής του άρθρου 186 παρ.5 του Ν.3463/06 για την αγορά ακινήτων για την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή τμήματος της οδού Ρούμελης από την οδό Χαιρωνείας έως την οδό Αγίου Αθανασίου».
162. Επικαιροποίηση της Τεχνικής Μελέτης του έργου με τίτλο: “Βελτίωση και Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων Τ.Κ. Κορώνειας” Δήμου Λεβαδέων.
163. «Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο διοικητικών προστίμων έτους 2006 λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού».
164. Λήψη απόφασης για αίτημα συμψηφισμού των οφειλών του Δήμου προς το Ελληνικό Δημόσιο με τα έσοδα του άρθρου 27 του Ν. 3756/2009 (Οφειλές Ελληνικού Δημοσίου – παρακρατηθέντα Ν. 1828/89).
165. Έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων αναφορικά με το νέο θεσμικό πλαίσιο της διαθεσιμότητας και αργίας των υπαλλήλων ΟΤΑ.
166. Έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων αναφορικά με την επικείμενη κατάργηση του Ταχυδρομικού Καταστήματος Αγίου Γεωργίου.
167. Έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων αναφορικά με το νέο θεσμικό πλαίσιο που καταργεί 46 ειδικότητες εκπαιδευτικών της δημόσιας δευτεροβάθμιας τεχνικής εκπαίδευσης.
168. Έγκριση του Δ.Σ για την υπογραφή του Συμφώνου των Δημάρχων.
169. Έγκριση επανάληψης πλειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση του δημοτικού ακινήτου «Οικόπεδο στη συμβολή των οδών Δ.Γιάννα Περγαντά (πρώην Θεσσαλονίκης), Σοφοκλέους, Υψηλάντη και Δ. Παπασπύρου, με σκοπό τη λειτουργία υπαίθριου χώρου στάθμευσης.
170. Έγκριση της 141/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων που αφορά: «Κατακύρωση πρακτικών και λήψη απόφασης για την προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με διαπραγμάτευση για τις εργασίες Οργάνωση και Λειτουργία Κατασκήνωση του Δήμου Λεβαδέων στη θέση Παλιομηλιά Ελικώνα έτους 2013».
171. Προσωρινή τροποποίηση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων λόγω αποκατάστασης βλαβών πλακόστρωσης στα πλαίσια κατασκευής του έργου: <<ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ >>.
172. Επικαιροποίηση της Τεχνικής Μελέτης του έργου με τίτλο: «Βελτίωση και Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων Τ.Κ. Ανθοχωρίου» Δήμου Λεβαδέων.
173. Επικαιροποίηση της Τεχνικής Μελέτης του έργου με τίτλο: «Βελτίωση και Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων Τ.Κ. Αγ. Άννας» Δήμου Λεβαδέων.
174. Έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή Οδού Ρούμελης (από την οδό Χαιρώνειας έως την οδό Αγίου Αθανασίου».
175. Έγκριση παράτασης χρόνου ολοκλήρωσης της Σύμβασης του έργου: «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στις θέσεις Τουρμπάκι Δ.Κ. Κυριακίου και Δ.Δ. Παρορίου».
176. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή Φρεατίων Όμβριων Υδάτων σε διάφορα σημεία εντός κοινότητας».
177. Λήψη απόφασης περί του τρόπου Δημοπράτησης του έργου: «Κατασκευή Υποδομών Δημοτικού Φωτισμού – (Πλήν Τ.Κ. Ενότητας Κυριακίου).
178. Λήψη απόφασης περί του τρόπου Δημοπράτησης του έργου: «Προστασία υφιστάμενου αγωγού καυσίμων».
179. Λήψη απόφασης του Δ.Σ. περί ορισμού του Δημάρχου Λεβαδέων , ως νόμιμου εκπροσώπου του Δήμου και εξουσιοδότησης του για την υποβολή αίτησης – προσφοράς και υπογραφής σύμβασης για την υλοποίηση της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής».
180. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 26/2013 απόφασης του ΑΠΟΔΗΛ που αφορά: «Απολογισμό Οικονομικού Έτους 2011».
181. Ορισμός εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση της ΔΕΠΟΔΑΛ ΑΕ.
182. Συγκρότηση επιτροπής του άρθρου 186 § 5 του Ν.3463/06 για τη μίσθωση ακινήτων για τη στέγαση των 4ου και 11ου Νηπιαγωγείου Λιβαδειάς και μίσθωσης αιθουσών.
183. Εξέταση αιτήματος κας Πειρουνάκη Μαρίας.
184. Έγκριση της 27/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: «Τροποποίηση Κυκλοφοριακής Μελέτης σε τμήμα της οδού Αισχύλου».
185.
186. Έγκριση διενέργειας προμήθειας πινακίδων σήμανσης, ονοματοθεσίας και αρίθμησης και πληροφοριακών πινακίδων και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και ιστών και κατόπτρων ρύθμισης κυκλοφορίας.
187.
188. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 181/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου που αφορά: « Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού ¨Έτους 2013».
189. Πραγματοποίηση πολιτιστικών μορφωτικών και ψυχαγωγικών και μορφωτικών εκδηλώσεων «Τροφώνια 2013.
190. Διάθεση πίστωσης 21.150,00€ για την κάλυψη δαπανών πραγματοποίησης των πολιτιστικών, μορφωτικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων «Τροφώνια 2013.
191. Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 μέχρι την 30/06/2013.
192. Περί εκμίσθωσης του δημοτικού ακινήτου «Νερόμυλος» στην περιοχή Κρύα Λιβαδειάς.
193. Ορθή επανάληψη της 222/2012 απόφασης του Δ.Σ που αφορά την: «Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη αναγκών των Παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου».
194. Εξέταση αιτήματος Δημοτικών Συμβούλων που αφορά τον ορισμό επιτροπής για τον έλεγχο των αρδευτικών εκτάσεων και καταλόγων Καλλικρατικού Δήμου Λεβαδέων.
195. «Έγκριση διενέργειας προμηθείας καυσίμων και λιπαντικών για το έτος 2014»
196. «Απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας ανταλλακτικών οχημάτων Δήμου Λεβαδέων, διότι ο διαγωνισμός για το συγκεκριμένο είδος απέβη άγονος».
197. Έγκριση και παραλαβή της εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: Αποτύπωση και μελέτη κατασκευής αποχετευτικού στο Παρόρι.
198. Έγκριση εκτέλεσης δια αυτεπιστασίας του έργου: «Συντήρηση Παιδικών Χαρών Δήμου Λεβαδέων».
199. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών καθώς και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στις θέσεις Τουρμπάκι Δ.Κ. Κυριακίου και Δ.Δ. Παρορίου.
200. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Συντήρηση και Επισκευή Σχολικών Μονάδων».
201. Έγκριση 1ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικός) του έργου: «Ασφαλτόστρωση Αύλειου Χώρου ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ-ΣΕΚ Λιβαδειάς.
202. Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου: «Ανακατασκευή Ξενία Λιβαδειάς».
203. Έγκριση παράτασης χρόνου περαίωσης για την εκτέλεση του έργου: «Ανακατασκευή Ξενία Λιβαδειάς».
204. Έγκριση της υπ΄ αριθμ 27/2013 απόφασης του ΑΠΟΔΗΛ που αφορά την: «έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2011 του νέου Ν.Π.Δ.Δ. Α.Π.Ο.ΔΗ.Λ.».
205. Έγκριση της υπ΄ αριθμ 28/2013 απόφασης του ΑΠΟΔΗΛ που αφορά την: «έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2012 του νέου Ν.Π.Δ.Δ. Α.Π.Ο.ΔΗ.Λ.».
206. Έγκριση της υπ΄ αριθμ 39/2013 απόφασης του ΑΠΟΔΗΛ που αφορά την: «Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013».
207. Εξέταση αιτήματος πολιτών
208. Έγκριση 2ης παράτασης χρόνου ολοκλήρωσης της Σύμβασης του έργου: “Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στις θέσεις Τουρμπάκι Κοινότητας Κυριακίου και Δ.Δ. Παρορίου”.
209. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 4/2013 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου που αφορά: «Τροποποίηση του οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Λεβαδέων».
210. Έκδοση Ψηφίσματος του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων για τη δολοφονία του Π. Φύσσα.
211. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 219/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου που αφορά: «Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Τρέχουσας Χρήσης».
212. Έγκριση της υποβολής πρότασης για τροποποίηση της εγκεκριμένης πράξης «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ».
213. Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης Δήμου Λεβαδέων – ΔΕΠΟΔΑΘ –ΔΕΠΟΔΑΛ για την ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΤΗΣ 2ης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ.
214. Έγκριση σχεδίου τροποποίησης της από 04-06-2013 προγραμματικής σύμβασης Δήμου Λεβαδεών – ΔΕΠΟΔΑΛ.
215. Έκθεση απόψεων του Δ.Σ. Λεβαδέων περί της Προαιρετικής Λειτουργίας των Εμπορικών Καταστημάτων τις Κυριακές.
216. Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για (2) μήνες για την κάλυψη αναγκών λειτουργίας παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου Λεβαδέων.
217. Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής επιλογής φιλοξενούμενων παιδιών στους Δημοτικούς Παιδικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Λεβαδέων.
218. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 213/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου που αφορά: «Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Τρέχουσας Χρήσης».
219. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 190/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου που αφορά την: «Σύνταξη προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του κληροδοτήματος «Μπίμειον Έπαθλο Άμιλλας» , οικονομικού έτους 2013».
220. Έγκριση τροποποίησης ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης χώρου στη θέση «Προφήτης Ηλίας» του Δήμου Λεβαδέων, του Ν. Βοιωτίας με την PANAFON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ.
221. Έγκριση διενέργειας προμήθειας αναλυτή καυσαερίων και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού και προμήθειας κλιματιστικών για ΚΕΠ του Δήμου Λεβαδέων.
222. Έγκριση διενέργειας προμήθειας τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου για τους Παιδικούς Σταθμούς και προμήθεια γάλακτος για τους εργαζομένους του Δήμου Λεβαδέων για το έτος 2014.
223. Αποδοχή ποσού 69.000,00€ από Υπουργείο Εσωτερικών , Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (κατανομή από πιστώσεις Σ.Α.Τ.Α. ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2013) που αφορά την Επισκευή -Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων και κατανομή αυτού.
224. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικών Οδών».
225. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα για την εκτέλεση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ».
226. Αποδοχή της υπ’ αριθμόν 66/2013 Τεχνικής Μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων και φέρει τον τίτλο : «Αποκατάσταση Ζημιών που προκλήθηκαν από Θεομηνία ( Πυρκαγιά ) στον Χ.Υ.Τ.Α 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Νομού Βοιωτίας».
227. Αποδοχή της υπ’ αριθμόν 68/2013 Τεχνικής Μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων και φέρει τον τίτλο : «Επισκευή – Αποκατάσταση Οδού πρόσβασης στον Χ.Υ.Τ.Α. Δήμου Λεβαδέων».
228. Έγκριση 3ου τελικού ΑΠΕ του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες.
229. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 60/2013 απόφασης του Δ.Σ του Α.Π.Ο.ΔΗ.Λ. που αφορά: «2η τροποποίηση προϋπολογισμού οικον. έτους 2013».
230. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 4/2013 απόφασης του Δ.Σ της Τ.Κ. Λαφυστίου που αφορά την: «Αξιοποίηση αγροκτημάτων του Δήμου Λεβαδέων στην περιοχή της Τ.Κ. Λαφυστίου».
231. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 85/2013 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Κ. Λιβαδειάς που αφορά την: «Στήριξη εκδήλωσης του Ελληνικού Ινστιτούτου Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων ΕΛ.ΙΝ.Η.Ο. από το Δήμο Λεβαδέων».
232. Ενημέρωση του Δ.Σ. σχετικά με τον τρόπο υλοποίησης των έργων: α. Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες (πυρκαγιά) στο ΧΥΤΑ 1ης Δ/κης Ενότητας Ν. Βοιωτίας και β. Επισκευή – Αποκατάσταση οδού πρόσβασης στο ΧΥΤΑ Δήμου Λεβαδέων.
233. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 38/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου που αφορά: «Καθορισμό τόπου, χρόνου και τρόπου τέλεσης της Εμποροπανήγυρης και συγκρότηση Επιτροπής για το έτος 2013».
234. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 226/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου που αφορά: «Καθορισμός τέλους χρήσης χώρου Εμποροπανήγυρης για το έτος 2013».
235. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών για την κατασκευή του έργου: «Ανάδειξη Ιστορικών Χώρων και Ανάπλαση Οικισμού Χαιρώνειας».
236. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης για την κατασκευή του έργου: «Διαπλατύνσεις Πεζοδρομίων Οδών (Πεσόντων Μαχητών, Αθηνών, Καραγιαννοπούλου & Φίλωνος».
237. Αποκομιδή απορριμμάτων στις Δημοτικές & Τοπικές Ενότητες Χαιρώνειας και Δαύλειας.
238. Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για δύο (2) μήνες για τη κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών στην υπηρεσία καθαριότητας που προέκυψαν από την εκδήλωση πυρκαγιάς στις 28 και 29 Αυγούστου στο Δήμο Λεβαδέων .
239. «Παραχώρηση εκμετάλλευσης δημόσιας υπηρεσίας του Δήμου Λεβαδέων σε ιδιώτες».
240. «Έγκριση διενέργειας προμηθείας και κατασκευής περίφραξης στο χώρο των Σφαγείων».
241. Ανώτατος αριθμός αδειών υπαίθριου πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου για το 2014.
242. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 264/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου που αφορά: «Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2013 για υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης με ΔΕΠΟΔΑΘ για την υγειονομική ταφή απορριμμάτων Δήμου Λεβαδέων».
243. Λήψη απόφασης εκ νέου απόφασης περί τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Λειτουργίας Δήμου Λεβαδέων, κατόπιν της αριθμ. 19/2013 γνωμοδοτικής απόφασης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Προσωπικού ΟΤΑ Ν.Βοιωτίας.
244. Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 μέχρι την 30/09/2013.
245. Αξιοποίηση αστικού ακινήτου του Δήμου Λεβαδέων στην περιοχή Κρύας Λιβαδειάς (κτιρίου του Ξενία) κατόπιν αποπεράτωσης του έργου «Ανακατασκευή Ξενία Λιβαδειάς».
246. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής των εγκαταστάσεων λόγω αποχώρησης του Πανεπιστημιακού Τμήματος του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας και παράδοση του στο Δήμο Λεβαδέων.
247. Ανανέωση Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Λεβαδέων και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κ. Αναγνώστου Χρ. Ευθύμιου, σχετική με την εκκαθάριση της «Κοινοτικής Αναπτυξιακής Επιχείρησης Κυριακίου».
248. Περί εκμίσθωσης αγροτεμαχίου στη Δ.Κ. Αγίου Γεωργίου Δ.Λ. στη θέση Ράχη.
249. Περί εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Πρ. Ηλία Δ.Λ. στη θέση «ΒΟΡΟΣ ή ΒΟΪΔΟΛΙΒΑΔΟ».
250. Περί εκμίσθωσης αγροκτήματος στην Τ.Κ. Χαιρώνειας Δήμου Λεβαδέων, στη θέση «ΒΡΟΥΛΙΕΣ».
251. Λήψη απόφασης περί του τρόπου Δημοπράτησης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ».
252. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Λεβαδέων στην Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ με την επωνυμία Οργανισμός Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας (ΟΑΣΕ-ΑΕΕ).
253. Γνωμοδότηση του Δ.Σ για τις μεταβολές (ιδρύσεις, προαγωγές, καταργήσεις, συγχωνεύσεις) των σχολικών μονάδων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης.
254. «Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο τελών κατάληψης δημοσίων χώρων έτους 2012 λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού».
255. «Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο τελών άρδευσης λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού».
256. «Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από καταλόγους τέλους 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων έτους 2010 λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού».
257. «Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο δικαιωμάτων νεκροταφείου λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού».
258. «Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο δικαιωμάτων νεκροταφείου λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού».
259. «Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο τελών άρδευσης λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού».
260. «Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο τελών ύδρευσης λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού και αντικατάσταση οφειλέτη».
261. «Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο τελών ύδρευσης λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού».
262. «Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο ΤΑΠ λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού».
263. «Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από καταλόγους δικαιώματος βοσκής έτους 2013 λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού».
264. «Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο ΤΑΠ λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού».
265. «Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο τελών ύδρευσης λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού».
266. «Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από καταλόγους τέλους και προστίμου τέλους 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων έτους 2011 λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού».
267. «Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο προστίμων ελεγχόμενης – παράνομης στάθμευσης λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού».
268. «Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο προστίμων ελεγχόμενης – παράνομης στάθμευσης λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού».
269. «Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο προστίμων ελεγχόμενης – παράνομης στάθμευσης λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού».
270. «Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο τελών άρδευσης και ύδρευσης λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού».
271. «Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο προστίμων ελεγχόμενης – παράνομης στάθμευσης λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού».
272. «Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο τελών άρδευσης λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού».
273. «Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από καταλόγους τέλους και προστίμου τέλους 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων έτους 2011 λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού».
274. «Απαλλαγή οφειλέτη από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής».
275. «Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο προστίμων ελεγχόμενης – παράνομης στάθμευσης λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού».
276. «Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο προστίμων λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού».
277. «Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο προστίμων ελεγχόμενης – παράνομης στάθμευσης λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού».
278. «Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο τελών άρδευσης λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού».
279. «Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο προστίμων ελεγχόμενης – παράνομης στάθμευσης λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού».
280. «Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από καταλόγους τέλους και προστίμου τέλους 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων έτους 2011 λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού».
281. «Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο τελών άρδευσης και προστίμων ελεγχόμενης – παράνομης στάθμευσης λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού».
282. «Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο προστίμων ελεγχόμενης – παράνομης στάθμευσης λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού».
283. «Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από καταλόγους τέλους και προστίμου τέλους 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων έτους 2011 λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού».
284. «Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από καταλόγους μίσθωσης και χαρτοσήμου μίσθωσης δημοτικής δασικής έκτασης της Δημοτικής Κοινότητας Κορώνειας λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού».
285. «Απαλλαγή οφειλέτη από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής».
286. Εξέταση αιτήματος κ. Τσαμπή Ηλία.
287. «Επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων».
288. Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 213/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά: «Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης Δήμου Λεβαδέων – ΔΕΠΟΔΑΘ –ΔΕΠΟΔΑΛ για την ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΤΗΣ 2ης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ».
289. Έκδοση ψηφίσματος για το θάνατο του διατελέσαντος Δημάρχου Λεβαδέων Μουρίκη Ευθυμίου για τις υπηρεσίες που προσέφερε στο λαό της Λιβαδειάς.
290. «Λήψη Απόφασης περί του τρόπου Δημοπράτησης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ».
291. Έγκριση των υπ΄αριθμ. 286,293 & 320 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου που αφορούν: «Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2013».
292. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 288/2013 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου που αφορά: «Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων άρδευσης Δήμου Λεβαδέων για το οικονομικό έτος 2014.»
293. Απευθείας αγορά οικοπέδων ιδιοκτησίας με αριθμ. 42,46,48,48Α,49 επί της δημοτικής οδού Ρούμελης.(σημ. συνολικά πέντε περιπτώσεις)
294. Μεταβολές σχολικών μονάδων Β/θμιας Εκπαίδευσης –Προτεινόμενο προς ίδρυση Εσπερινού ΕΠΑΛ Λιβαδειάς.
295. Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για αποθήκη στη ΔΕ Χαιρώνειας.
296. Αποδοχή ποσού 300.350,00€ των ΚΑΠ για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων έτους 2013 ΣΑΤΑ, Ιουνίου, Ιουλίου, Αυγούστου, Σεπτεμβρίου & Οκτωβρίου και κατανομή αυτού.
297. Κατανομή ποσού 78.039,36 € (γ΄ δόση 2013 – Σχολικός Τροχονόμος) για κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων της Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Λεβαδέων.
298. Κατάπτωση της αρ. 34882/18-6-2013 εγγυητικής επιστολής συμμετοχής υπέρ του Δήμου Λεβαδέων.
299. Έγκριση γενομένων δαπανών που αφορούν τις Πολιτιστικές ,Μορφωτικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις «ΤΡΟΦΩΝΕΙΑ 2013» του Δήμου Λεβαδέων.
300. Έγκριση και προσωρινή παραλαβή του Α΄ Σταδίου της μελέτης: «Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Κοινότητας Κυριακίου», της προκαταρκτικής μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας και επιλογή αναπτυξιακού σεναρίου.
301. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: «Συντήρηση & Επισκευή Σχολικών Μονάδων».
302. Έγκριση 4ου Τακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου: «Ανακατασκευή Ξενία Λιβαδειάς».
303. Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου: «Διαπλατύνσεις Πεζοδρομίων Οδών (Πεσόντων Μαχητών, Αθηνών, Καραγιαννοπούλου, & Φίλωνος).
304. Παράταση της σύμβασης με τίτλο: «Μελέτη αποχέτευσης – προσαγωγής ακαθάρτων & Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Κοινότητας Κυριακίου».
305. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 77/2013 του Ν.Π. Α.Π.Ο.ΔΗ.Λ. που αφορά: «Προϋπολογισμός Οικονομικού Έτους 2014».
306. Έγκριση του Απολογισμού – Ισολογισμού του Δήμου Λεβαδέων Οικονομικού Έτους 2012, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006.
307. Έγκριση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Οικονομικού Έτους 2014.
308. Έκδοση ψηφίσματος στήριξης του Δημοτικού Συμβουλίου προς τους μαθητές του ΕΠΑΛ Λιβαδειάς.
309. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 343/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου: «Aναμόρφωση πρ/σμού τρέχουσας χρήσης».
310. «Λήψη Απόφασης περί του τρόπου Δημοπράτησης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ».
311. Εισήγηση περί έγκρισης και προσωρινής παραλαβής του Α Σταδίου της μελέτης: «Σχεδίου Χωροταξικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης Δήμου Χαιρώνειας» και επιλογή αναπτυξιακού σεναρίου.
312. Έκδοση ψηφίσματος στήριξης του Δ.Σ. Λεβαδέων προς τους εργαζομένους στις ΔΕΥΑ.
313. Συγκρότηση επιτροπής για την ονομασία Οδών & Πλατειών του Δήμου Λεβαδέων.
314. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 312/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου που αφορά: «Σύνταξη προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του κληροδοτήματος – Μπίμειο έπαθλο Άμιλλας – οικονομικού έτους 2014».
315. Αποδοχή ποσού 60.070,00€ των ΚΑΠ για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων έτους 2013 (ΣΑΤΑ), Νοεμβρίου και κατανομή αυτού.
316. «Τροποποίηση Επιχειρησιακού Σχεδίου Ο.Σ.Α.Α. (Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπτυξης) Δήμου Λεβαδέων» .
317. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης για την εκτέλεση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Σχεδίου Χωροταξικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης Δήμου Χαιρωνείας».
318. Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης αντικειμένου της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Κοινότητας Κυριακίου» με κωδικό MIS 216801.
319. Έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του έργου: « Κατασκευή Οδού Ρούμελης (από την οδό Χαιρώνειας έως την οδό Αγίου Αθανασίου).
320. Λήψη απόφασης περί του τρόπου Δημοπράτησης του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνία στο Δήμο Λεβαδέων».
321. Αποδοχή της υπ΄ αριθμό 83/2013 τεχνικής μελέτης του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνία στο Δήμο Λεβαδέων».
322. Έγκριση 2ου ΑΠΕ και 2ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου: «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στις θέσεις Τουρμπάκι Κοινότητας Κυριακίου και Δ.Δ. Παρορίου».
323. Έγκριση 2ου ΑΠΕ για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή Οδού Ρούμελης (από την οδό Χαιρωνείας έως την οδό Αγ. Αθανασίου».
324. Έγκριση 3ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ για την κατασκευή του έργου: «Κατασκευή Οδού Αισχύλου από ποταμό Έρκυνα έως οδό Φίλωνος».
325. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 89/31-10-2013 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π. ΑΠΟΔΗΛ που αφορά: «3η Τροποποίηση Προϋπολογισμού».
326. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 96/31-10-2013 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π. ΑΠΟΔΗΛ που αφορά: «4η Τροποποίηση Προϋπολογισμού».
327. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 383/2013 απόφασης της Ο.Ε. του Δήμου που αφορά: «Καθορισμό τέλους χρήσης ψυκτικού θαλάμου Κοιμητηρίου Δ. Λεβαδέων».
328. Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης.
329. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.
330. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.
331. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.
332. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.
333. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.
334. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.
335. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.
336. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.
337. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.
338. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από καταλόγους.
339. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από καταλόγους.
340. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από καταλόγους.
341. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από καταλόγους.
342. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από καταλόγους.
343. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από καταλόγους.
344. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από καταλόγους.
345. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από καταλόγους.
346. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από καταλόγους.
347. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από καταλόγους.
348. Απαλλαγή οφειλέτη από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.
349. Έγκρισης δαπάνης και διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 100,00 € λόγω εκπρόθεσμης καταβολής ασφαλιστικών εισφορών από τον Κ.Α. 8132- Προσαυξήσεις εισφορών Ασφαλιστικών Ταμείων (ΠΟΕ).
350. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 106/2013 της ΔΕΥΑΛ που αφορά : «Τροποποίηση τιμολογίου για Δ.Δ. Δαύλειας».
351. Αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας του Δ. Λεβαδέων στην περιοχή Τ.Κ. Μαυρονερίου λόγω λήξης της σύμβασης εκμίσθωσης των.
352. Αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας του Δ. Λεβαδέων στην περιοχή Τ.Κ. Παρορίου λόγω λήξης της σύμβασης εκμίσθωσης των.
353. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 388/2013 της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά: «Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2013».