Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 2019

Απόφαση Τίτλος
438-2019Εγκριση συνδιοργάνωσης αθλητικής εκδήλωσης με τον Γυμναστικό Αθλητικό Σύλλογο Λιβαδειάς ( Γ.Α.Σ.Λ) “ 2ος Διεθνής αγώνας ρυθμικής γυμναστικής ΕΡΚΥΝΑ CUP Λιβαδειάς 2020” από 30 /1 έως και 2/2/2020.
437-2019Εγκριση συνδιοργάνωσης αθλητικής εκδήλωσης με τον ΑΚΟΛ του “ 5ου αγώνα Δρόμου ΛΕΒΑΔΟΣ 2020 ” στις 19/1/2020 .
436-2019Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου για συμμετοχή σε Λαϊκές Αγορές, στον κ. ΤΗΜΠΛΑΛΕΞΗ ΝΙΚΟΛΑΟ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
435-2019Εγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου : “Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων”
434-2019Έγκριση παράτασης του συνολικού χρόνου εκπόνησης της μελέτης με τίτλο “Μελέτες ωρίμανσης έργου μονάδας κομποστοποίησης”
433-2019Έγκριση παράτασης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑ- ΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΖΑΓΑΡΑ”
432-2019Έγκριση παράτασης του συνολικού χρόνου εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ” »
431-2019Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης των τεμαχίων 229 & 248 του Κτηματολογικού Πίνακα Αναδασμού της Κοινότητας Μαυρονερίου Δήμου Λεβαδέων”
430-2019Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στη θέση «ΛΙΒΑΔΙ» της Κοινότητας Προσηλίου Δήμου Λεβαδέων”
429-2019Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για τον κατ΄εξαίρεση δικαστικό χειρισμό υποθέσεων ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου (άσκηση ενδκων βοηθημάτων κατά της με αριθμ. Πρωτ. 6122/170152/8-10-2019 Απόφασης Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 3949/Β/2019) συγχώνευση της ΔΕΠΟΔΑ Λ ΑΕ ΟΤΑ στον Περιφερειακό ΦΟΔΣΑ.)
428-2019Παραχώρηση χρήσης σχολικών αιθουσών σε φορείς και συλλόγους του Δήμου για το σχολικό έτος 2019-2020.
427-2019Αποδοχή της υπ΄αριθμ. 64/2019 μελέτης “ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΝΕΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ Τ.Κ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ”
426-2019Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του «Ελληνικού Δημοσίου – Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού – Γενική Γραμματεία Αθλητισμού» και του Δήμου Λεβαδέων για την εκτέλεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ ΕΠΑ.Λ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ»
425-2019Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του «Ελληνικού Δημοσίου – Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού – Γενική Γραμματεία Αθλητισμού» και του Δήμου Λεβαδέων για την εκτέλεση του έργου «ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΖΑΓΑΡΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ»
424-2019Συγκρότηση επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασίας και Αξιολόγησης προσφορών , σύμφωνα με το ΠΔ 270/81 για το έτος 2020
423-2019Συγκρότηση επιτροπής για ορισμό μελών Επιτροπής Εκτίμησης των προς μίσθωση ακινήτων του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81 για το έτος 2020
422-2019Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και παραλαβής αντικειμένου συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, για το έτος 2020.
421-2019Καθορισμός ειδικότητας του Ιατρού που θα απασχοληθεί με Σύμβαση Μίσθωσης Εργου για την ιατρική παρακολούθηση των μελών του ΚΑΠΗ Δήμου Λεβαδέων .
420-2019Έγκριση 14ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης.
419-2019Αποδοχή συμμετοχής του Δήμου Λεβαδέων στο Πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” της υπ΄αριθμ .42256/3-6-2019 (ΑΔΑ:66Δ1465ΧΘ7-ΧΒΣ) πρόσκλησης για το έργο “Κατασκευή , επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς” και έγκριση μίσθωσης εδαφικής έκτασης για λειτουργία εγκαταστάσεων καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Λεβαδέων”
418-2019Καθορισμός των προς ενοικίαση Δημοτικών Κοινόχρηστων Χώρων για το έτος 2020 (31/2019 Απόφαση ΕΠΟΙΖΩ)
417-2019Έγκριση πέντε (5) πρωτόκολλων Οριστικής Παραλαβής “ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
416-2019Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Λεβαδέων και της ΔΕΠΟΔΑΛ ΑΕ, ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης για την υποστήριξη της λειτουργίας και διαχείρισης του ΧΥΤΑ Λιβαδειάς , και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή αυτής.
415-2019Παραίτηση του Δήμου Λεβαδέων από την αίτηση ακύρωσης που είχε ασκήσει κατά της 14/2018 απόφασης της Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/06 Ν. Ευβοίας – Βοιωτίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας ώστε να καταργηθεί η ακυρωτική δίκη. (άρθρο 30 πδ 18/1989).
414-2019Ορισμός εκπροσώπων των Δήμων για την επικαιροποίηση του Μητρώου Προσώπων που θα συγκροτούν τις Επιτροπές διαγωνισμού των έργων
413-2019Εγκριση υποβολής αιτήματος παραχώρησης έκτασης ιδιοκτησίας δημοσίου – συντελεσμένης απαλλοτρίωσης που κηρύχθηκε με την ΚΥΑ Δ6464/7570/12-9-1970, από τον κόμβο Κ4 έως τα όρια του σχεδίου πόλης.
412-2019Έγκριση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικονομικού Έτους 2020
411-2019Έγκριση συνδιοργάνωσης χριστουγεννιάτικων εορταστικών εκδηλώσεων με την Ομοσπονδία Επαγγελματιών & Βιοτεχνών Εμπόρων π. Επαρχίας Λιβαδειάς, τον Εμπορικό Σύλλογο Λιβαδειάς και το Σωματείο Εστίασης Επαρχίας Λιβαδειάς “Νέα Εστίαση” και παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων.
410-2019Έγκριση πραγματοποίησης εκδηλώσεων εορτασμού Χριστουγέννων & Πρωτοχρονιάς
409-2019Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου
408-2019Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για την παροχή νομικής υποστήριξης σε δημοτικό υπάλληλο & τ.αιρετό για χειρισμό δικαστικής υπόθεσης που απαιτεί εξειδικευμένη γνώση-εμπειρία.
407-2019Καθορισμός τελών τέλεσης πολιτικών γάμων .
406-2019Καθορισμός τελών άρδευσης για το οικονομικό έτος 2020.
405-2019Καθορισμός τελών καθαριότητας και φωτισμού για το οικονομικό έτος 2020 .
404-2019Απαλλαγή, μείωση των Δημοτικών Τελών για το οικον. Έτος 2020 σε ευπαθείς ομάδες του άρθρου 13 του Ν.4368/2016
403-2019Έγκριση 13ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης.
402-2019Εγκριση της οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας της Αναπτυξιακής Α.Ε Ο.Τ.Α “Ελικώνας -Παρνασσός” και έγκριση συμμετοχής του Δήμου Λεβαδέων στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ίδιας εταιρείας.
401-2019Έγκριση επέκτασης Δικτύου Δημοτικού Φωτισμού στο τέρμα της οδού Ελ. Βενιζέλου κατόπιν αιτήματος Χαρ. Τσίκιτη.
400-2019Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων 2020 (12/2019 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής)
399-2019Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων 2019 (11/2019 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής)
398-2019Αποδοχή της υπ΄αριθμ. 63949/18-6-2019 (ΑΔΑ 6ΚΓ4465Χ-Ι4Φ) Απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης περί ένταξης/ τροποποίησης του Προγράμματος Δημοσίων Έργων (ΠΔΕ) 2019
397-2019Αποδοχή της υπ΄αριθμ. 32/2019 μελέτης “ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΖΑΓΑΡΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ”
396-2019Αποδοχή της υπ΄αριθμ. 29/2019 μελέτης “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ ΕΠΑΛ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ”
395-2019Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο: “ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΥ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΖΩΝ”
394-2019Υποβολή Αίτησης Χρηματοδότησης στα πλαίσια του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ στον άξονα προτεραιότητας: “Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομέςκαι δραστηριότητες των Δήμων” με τίτλο “ Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες”
393-2019Συμμετοχή της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου Λεβαδέων στη Λιτανεία εορτασμού του πολιούχου Αγίου Νικολάου στην Αντίκυρα.
392-2019Μεταβολές σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Βοιωτίας για το σχολικό έτος 2020-2021
391-2019Ενημέρωση και λήψη απόφασης για το μέλλον της ΔΕΠΟΔΑΛ
390-2019Παραχώρηση σχολικών αιθουσών σε συλλόγους του Δήμου μας , για διάφορες δραστηριότητες
389-2019Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας στο Δήμο Λεβαδέων
388-2019Έγκριση πέντε (5) πρωτόκολλων Οριστικής Παραλαβής “ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
387-2019Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΙΣ 17&18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017”
386-2019Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού – Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ».
385-2019Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ε του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΖΑΓΑΡΑ»
384-2019Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων 2020 (9/2019 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής)
383-2019Έγκριση τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων 2020 (6/2019 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής)
382-2019Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων 2019 (7 και 8/2019 αποφάσεις Εκτελεστικής Επιτροπής)
381-2019Αποδοχή : α) της υπ΄ αριθμό 2565/25.10.2019 (ΑΔΑ: Ω7ΠΓ7ΛΗ-ΗΩ2) Απόφασης Ένταξης της Πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣΑΑ 2014-2020 0010979051 του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020 β) της υπ΄ αριθμό 2649/05.11.2019 (ΑΔΑ: 676Π7ΛΗ-0ΧΣ) Απόφαση Ένταξης της Πράξης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΑΛ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5038600 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020».
380-2019Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Λεβαδέων και του αναπληρωτή αυτού στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία “ΑΓΡΟΔΙΟΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ”
379-2019Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Λεβαδέων και του αναπληρωτή αυτού στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία “Πρόταση Ζωής”.
378-2019Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Λεβαδέων και του αναπληρωτή αυτού στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος CLLD-LEADER (Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης -ΠΑΑ 2014-2020)
377-2019Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Λεβαδέων και του αναπληρωτή αυτού σε κάθε Γενική Συνέλευση της Ανώνυμης Αναπτυξιακής Εταιρείας με την επωνυμία “ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ” (ΟΑΣΕ ΑΑΕ).
376-2019Ορισμός εκπροσώπων και παροχή εξουσιοδότησης για τη διαχείριση λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης του Δήμου Λεβαδέων.
375-2019Έγκριση έκθεσης Γ΄τριμήνου 2019 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού. (196/2019 Απόφαση Ο.Ε)
374-201912η Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης (190/2019 Απόφαση Ο.Ε)
373-2019Ορισμός μελών και Διαπίστωση Συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου της «Δημοτικής Επιχείρησης Υδρευσης Αποχέτευσης Λιβαδειάς » [ Δ.Ε.Υ.Α.Λ ]
372-2019Καθορισμός φορέα του άρθρου 6 παρ.2 του Ν. 4623/2019 & του άρθρου 10 παρ. 6α του Ν. 4625/2019 και διαπίστωση της συνδρομής των προυποθέσεων συμμετοχής στο Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Υδρευσης Αποχέτευσης Λιβαδειάς ( Δ.Ε.Υ.Α.Λ )
371-2019Τροποποίηση των παραγρ. 2 και 9 του «Αρθρου μόνον»της συστατικής πράξης της «Δ.Ε.Υ.Α.Λ» και εναρμόνιση στις διατάξεις : α) του άρθρου 1 περί « Σύστασης –Αντικείμενο » του Ν. 1069/1980 ( ΦΕΚ 191 Α ) όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν με το άρθρο 1 του Ν. 4483/2017 ( ΦΕΚ 107 Α΄) και β) του άρθρου 3 του Ν. 1069/1980 περί «Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης» όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 99 του Ν. 4604/2019 ( ΦΕΚ 50 Α) και από την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του Ν. 4623/2019 ( ΦΕΚ 134 Α) και από την περίπτωση α΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 10 του Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 139 Α) .
370-2019΄Εκδοση ψηφίσματος για το ΚΕΘΕΑ
369-2019Συζήτηση για την εγκατάσταση προσφύγων σε Κοινότητα του Δήμου Λεβαδέων
368-2019Συγκρότηση Επιτροπής Διαχείρισης της δομής “ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ”
367-2019Μερική τροποποίηση της αριθμ.259/2018 απόφασης του Δ.Σ “Κανονισμός λειτουργίας της Δομής Παροχής Συσσιτίου Δήμου Λεβαδέων”
366-2019Συγκρότηση Επιτροπής Διαχείρισης της δομής “ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ”
365-2019Ψήφιση νέου Κανονισμού λειτουργίας της Δομής Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Λεβαδέων
364-2019Συγκρότηση Επιτροπής Διαχείρισης της δομής “ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ”
363-2019Κανονισμός λειτουργίας της Δομής Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Λεβαδέων
362-2019Έγκριση α) συμμετοχής του Δήμου στη δράση «Ενίσχυση των υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε Κέντρα Κοινότητας μεταναστών της Περιφέρειας ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ», β) σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Λεβαδέων και της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε, γ) ορισμού της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. ως δικαιούχου της πράξης, δ) ορισμού εκπροσώπου και αναπληρωτή αυτού , του Δήμου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, ε) ορισμού της γλώσσας που θα ομιλεί ο Διαπολιτισμικός Μεσολαβητής και στ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου
361-2019Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ”
360-2019Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού και Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών του έργου « Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιϊας Δ.Ε. Λιβαδειάς , Δ.Ε. Κορώνειας και Δ.Ε. Δαύλειας στο Δήμο Λεβαδέων για τα έτη 2017-2018 (Α’ ΦΑΣΗ)»
359-2019Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Δήμου Λεβαδέων έτους 2019 ( 5 /2019 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής)
358-2019Έγκριση της υπ αριθμ 31/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΗΛ (2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ.έτους 2019 )“
357-2019Εγκριση της υπ αριθμ. 32/2019 Απόφασης του Δ.Σ της ΚΕΔΗΛ “Εγκριση Ισολογισμού-Απολογισμού-Εκθεσης Πεπραγμένων οικ. Έτους 2018”
356-201911η Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης (182/2019 Απόφαση Ο.Ε)
355-2019Εκλογή εκπροσώπων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λεβαδέων στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Στερεάς Ελλάδας.
354-2019Έκδοση ψηφίσματος υπεράσπισης του Δημόσιου και Κοινωνικού χαρακτήρα των υπηρεσιών των Δήμων
353-2019ΘΕΜΑ: Αναβολή έκδοσης ψηφίσματος διαμαρτυρίας σχετικά με Πράξη Νομοθετικού περιεχομένου που αφορά το ΚΕΘΕΑ
352-2019ΘΕΜΑ: Εκδοση ψηφίσματος καταδίκης της Τουρκικής εισβολής στην Συρία.
351-2019ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων με τον Εμπορικό Σύλλογο Λιβαδειάς την 26/10/2018 .
350-2019ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός εορτασμού Εθνικής επετείου 28ης Οκτωβρίου 2019 στην Κοινότητα Αγίου Γεωργίου
349-2019ΘΕΜΑ: Έγκριση συμμετοχής και μετακίνησης της Δημοτικής Χορωδίας Λιβαδειάς στο 13ο Φεστιβάλ Χορωδιών του Πολιτιστικού Συλλόγου Γυναικών Ψαχνών “Η ΕΚΦΡΑΣΗ” του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων .
348-2019ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
347-2019ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής “ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΤΟΥ ACE ERP”
346-2019ΘΕΜΑ: Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου : « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
345-2019ΘΕΜΑ: Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου : « ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ»
344-2019ΘΕΜΑ: Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Εργασίες διαμόρφωσης υφιστάμενων ελεύθερων κτιριακών χώρων σε δύο παιδικούς σταθμούς για την δημιουργία δύο βρεφικών τμημάτων».
343-2019ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού & Τακτοποιητικού Πίνακα και 1ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου : ” Πιλοτική δράση “ΕΜΑΥΤΙΩΝ” διαμόρφωση των αθλητικών εγκαταστάσεων του αυλείου χώρου του 4ου Δημοτικού Σχολείου Δήμου Λεβαδέων”
342-2019ΘΕΜΑ: Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού & Τακτοποιητικού Πίνακα και 3ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου : ” ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ”.
341-2019ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιτροπής για ορισμό μελών Επιτροπής Εκτίμησης των προς μίσθωση ακινήτων του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81 , για το έτος 2019.
340-2019ΘΕΜΑ:Συγκρότηση επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασίας και Αξιολόγησης προσφορών , σύμφωνα με το ΠΔ 270/81 για το έτος 2019
339-2019ΘΕΜΑ: Άνοιγμα ιδιαίτερου λογαριασμού στην Atticabank
338-2019ΘΕΜΑ: Ορισμός υπευθύνων τραπεζικών λογαριασμών ειδικού σκοπού για τη διαχείριση Πάγιας Προκαταβολής των Κοινοτήτων
337-2019ΘΕΜΑ: Ορισμός δικαιούχων, προσδιορισμός & καταβολή αποζημίωσης στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου βάσει του άρθρου 33 παρ. 3 του Ν.4483/2017
336-2019ΘΕΜΑ: 10η Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης (177/2019 & 178/2019 Αποφάσεις Ο.Ε).
335-2019ΘΕΜΑ: Ορισμός Προέδρου και μελών ( εκπροσώπων παραγωγικών τάξεων ) Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Λεβαδέων.
334-2019ΘΕΜΑ: Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία “Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης”
333-2019ΘΕΜΑ: Τροποποίηση Συστατικής Πράξης του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία “Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης”
332-2019ΘΕΜΑ: Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία “Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης”
331-2019ΘΕΜΑ: Τροποποίηση Συστατικής Πράξης του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία “Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης”
330-2019ΘΕΜΑ: Ορισμός αντιπροσώπων του Δήμου Λεβαδέων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Προστασίας και Ορθολογικής Ανάπτυξης του Κορινθιακού Κόλπου «Ο ΑΡΙΩΝ»
329-2019ΘΕΜΑ: Ορισμός δυο (2) δημοτικών συμβούλων ως μέλη στο Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λεβαδέων
328-2019ΘΕΜΑ: Μερική τροποποίηση της αριθμ. 315/2019 απόφασης του Δ.Σ. περί “διατήρησης λειτουργίας των υπαίθριων αγορών (αρ.38 Ν.4497/2017) & έγκρισης Κανονισμού Λειτουργίας Εμποροπανηγύρεων & λοιπών οργανωμένων αγορών Δήμου Λεβαδέων (19/2019 απόφαση ΕΠΟΙΖΩ)
327-2019ΘΕΜΑ: « Έγκριση Πρωτόκολλων οριστικής παραλαβής εργασιών των ομάδων 4 & 12 του διαγωνισμού “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ (συμπεριλαμβανομένων και των ανταλλακτικών) & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ” από οικονομικούς φορείς ».
326-2019ΘΕΜΑ: «Έγκριση πέντε (5) πρωτόκολλων Οριστικής Παραλαβής “ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ».
325-2019ΘΕΜΑ: «Υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση της πράξης “Διαχείριση Βιοαποβλήτων Δήμου Λεβαδέων” ».
324-2019ΘΕΜΑ: «Έγκριση συμμετοχής και μετακίνησης της Δημοτικής Χορωδίας Λιβαδειάς στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών, για την επετειακή εκδήλωση “Αφιέρωμα στο Έπος του 1940”” »
323-2019ΘΕΜΑ: « Έγκριση πρόσληψης τριών (3) ατόμων παιδαγωγικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών των δύο (2) νεοιδρυθέντων βρεφικών τμημάτων του Δήμου Λεβαδέων στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος ΕΣΠΑ “ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 2019-2020”».
322-2019ΘΕΜΑ: «Έγκριση Επέκτασης Δημοτικού Φωτισμού με φωτιστικό σώμα στην περιοχή του 2ου Λυκείου Λιβαδειάς κατόπιν αιτήματος Δημ. Μιμίκου.»
321-2019ΘΕΜΑ: « Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο : “ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ”».
320-2019ΘΕΜΑ: « Έγκριση Η΄ και Ζ΄ Πρωτοκόλλου Παραλαβής της Υπηρεσίας: « Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού κτιρίων ( ανελκυστήρες κ.τ.λ.) » από τον οικονομικό φορέα Δημήτριο Α. Χασούρα».
319-2019ΘΕΜΑ: Υποβολή Αίτησης Χρηματοδότησης πράξης στα πλαίσια του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ στον άξονα προτεραιότητας “ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΩΝ” με τίτλο “ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ & ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙς ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ”
318-2019ΘΕΜΑ: Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις οδών για την εύρυθμη λειτουργία της εμποροπανήγυρης έτους 2019
317-2019ΘΕΜΑ: Ορισμός Μελών της Επιτροπής Εμποροπανήγυρης Λιβαδειάς
316-2019ΘΕΜΑ: Καθορισμός τέλους χρήσης χώρου Εμποροπανήγυρης για το έτος 2019 (160/2019 Απόφαση της Ο.Ε).
315-2019ΘΕΜΑ: Μερική τροποποίηση της αριθμ. 467/2018 απόφασης του Δ.Σ. περί “διατήρησης λειτουργίας των υπαίθριων αγορών (αρ.38 Ν.4497/2017) & έγκρισης Κανονισμού Λειτουργίας Εμποροπανηγύρεων & λοιπών οργανωμένων αγορών Δήμου Λεβαδέων (18/2019 απόφαση ΕΠΟΙΖΩ)
314-2019ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του Β΄Παραδοτέου της Υπηρεσίας : ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2017” ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ, ΠΟΛΥΓΡΑΦΗΣΗ ΚΛΠ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΩΝ 2017 & 2018
313-2019ΘΕΜΑ: 9η Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης (151/2019 Ο.Ε).
312-2019ΘΕΜΑ: Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για τον κατ΄εξαίρεση δικαστικό χειρισμό υποθέσεων ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου
311-2019ΘΕΜΑ: Εκδοση ψηφίσματος σχετικά με την ενίσχυση της Αστυνομικής Δ/νσης Βοιωτίας
310-2019ΘΕΜΑ: Αποδοχή της υπ΄ αριθμό 61885/04.09.2019 (ΑΔΑ: ΨΩ5Ξ465ΧΘ7-ΖΦΔ) Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών ένταξης πράξης του Δήμου Λεβαδέων στο Πρόγραμμα «Επιχορήγηση των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017»
309-2019ΘΕΜΑ: Αποδοχή της υπ΄ αριθμό 4270/1432/Α3/28.06.2019 (ΑΔΑ: 99ΔΕ465ΧΙ8-Θ7Ζ) Απόφασης ένταξης της Ειδικής Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ ‘Ένταξη της Πράξης «ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5037896 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020’»
308-2019ΘΕΜΑ: Αποδοχή της υπ΄ αριθμό 51814/5-7-2019 (ΑΔΑ: 6ΨΗΓ465ΧΘ7-ΤΗΓ) Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών “ Ένταξη Πράξης του Δήμου Λεβαδέων στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙV «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων»
307-2019ΘΕΜΑ: “ Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών Καθαριότητας Δημοτικών κτιρίων και Αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Λεβαδέων από τον οικονομικό φορέα «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ-ΕΡΚΥΝΑ» ”
306-2019ΘΕΜΑ: “ Έγκριση πρωτόκολλων οριστικής παραλαβής υπηρεσίας Παιδιάτρου στους Δημοτικούς Βρεφονηπιακούς & Παιδικούς Σταθμούς από την οικονομική φορέα ΓΚΑΡΑ ΜΑΡΙΑ . ”
305-2019ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΙΣ 17 ΚΑΙ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ”
304-2019ΘΕΜΑ: “ Παράταση χρόνου υλοποίησης της υπηρεσίας: «Έγκριση Τύπου Απορριμματοφόρου Οχήματος, αρ. κυκλοφ. ΚΗΗ 1834 του Δήμου Λεβαδέων»
303-2019ΘΕΜΑ: “ Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Λεβαδέων ( Κ.Ε.ΔΗ.Λ )
302-2019ΘΕΜΑ: “ Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Υδρευσης και Αποχέτευσης Λιβαδειάς ( Δ.Ε.Υ.Α.Λ ) ”
301-2019ΘΕΜΑ: “ Ορισμός Εκπροσώπων του Δήμου Λεβαδέων και των αναπληρωτών αυτών στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΠΟΔΑΛ Α.Ε Ο.Τ.Α.
300-2019ΘΕΜΑ: “ Εγκριση συμμετοχής του Δήμου Λεβαδέων στη Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας «ΕΛΙΚΩΝΑΣ – ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.» και ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή αυτού .
299-2019ΘΕΜΑ: “ Ορισμός Εκπροσώπου του Δήμου Λεβαδέων και του αναπληρωτή αυτού στις Γενικές Συνελεύσεις της ΔΕΠΟΔΑΛ Α.Ε ΟΤΑ ”.
298-2019ΘΕΜΑ: “ Ρύθμιση σε 120 δόσεις βάσει του Ν.4611/2019 βεβαιωμένων εργοδοτικών εισφορών σχολικών φυλάκων για τα έτη 2001-2006. ”
297-2019“Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το χρονικό διάστημα από 8-9-2019 έως 6-11-2021 ”.
296-2019“Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής για το χρονικό διάστημα από 8-9-2019 έως 6-11-2021 ”.
295-2019“Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λεβαδέων (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γραμματέας) για το χρονικό διάστημα από 8-9-2019 έως 6-11-2021 ”.
294-2019“Έγκριση Απολογισμού – Ισολογισμού Οικονομικού Έτους 2018 Δήμου Λεβαδέων (άρθρο 163 Ν.3463/06)”.
293-2019ΘΕΜΑ: “Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Λεβαδέων και του αναπληρωτή αυτού στην Τακτική Συνέλευση των μετόχων της ΔΕΠΟΔΑΛ Α.Ε”.
292-2019ΘΕΜΑ: “Εξειδίκευση πίστωσης για παροχή υπηρεσιών από την καλλιτέχνιδα κα Μπράμη Ήρα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “Δημιουργική Ευρώπη 2014 – 2020” υποπρόγραμμα Πολιτισμός με τίτλο έργου “Μνήμη του Νερού”.
291-2019ΘΕΜΑ: “ Έγκριση παροχής υπηρεσιών της καλλιτέχνιδας κ. Μπράμη Ηρας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Μνήμη του Νερού ”.
290-2019ΘΕΜΑ: “ Ολοκλήρωση των Α και Β κύκλων του Προγράμματος «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα (θύλακες υψηλής ανεργίας) ” – Βεβαίωση κόστους επιχορηγούμενων υλικών ”.
289-2019ΘΕΜΑ: “ Aναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019 μετά τα αποτελέσματα εκτέλεσής του μέχρι 30/6/2019 (παρ.9 του άρθρρ.266 του Ν.3852/2010 ). (139/2019 Απόφαση Ο.Ε) .
288-2019ΘΕΜΑ: “ Έγκριση έκθεσης Β΄τριμήνου 2019 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού. (138/2019 Απόφαση Ο.Ε)”.
287-2019ΘΕΜΑ: “ Έγκριση έκθεσης Α΄τριμήνου 2019 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.(137/2019 Απόφαση Ο.Ε)”.
286-2019ΘΕΜΑ : Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής του ΦΛΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓ. ΛΑΜΠΡΟY από τον βεβαιωτικό κατάλογο άρδευσης Αγίου Βλασίου έτους 2018 λόγω λανθασμένης χρέωσης ως προς το πρόσωπο του φορολογούμενου.
285-2019ΘΕΜΑ : Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής της ΣΦΥΡΙΔΗ ΕΥΑΓ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ από τον βεβαιωτικό κατάλογο τέλους λαϊκών αγορών έτους 2015.
284-2019ΘΕΜΑ : Διαγραφή βεβαιωμένων μισθωμάτων έτους 2018 του οφειλέτη ΨΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚ. ΙΩΑΝΝΗ λόγω πρόωρης λύσης σύμβασης εκμίσθωσης.
283-2019ΘΕΜΑ : Διαγραφή μέρους βεβαιωμένης οφειλής της ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝ. ΖΑΧΑΡΩΣ από τον βεβαιωτικό κατάλογο άρδευσης Αγίου Βλασίου έτους 2018 λόγω λανθασμένου υπολογισμού της φορολογητέας ύλης.
282-2019ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτόκολλων οριστικής παραλαβής εργασιών των ομάδων 2,5,8,9,3 του διαγωνισμού “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ (και των ανταλλακτικών) & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ” από τους οικονομικούς φορείς 1) ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ Ι. & Γ. ΟΕ, 2) ΚΑΡΑΤΖΑΣ Δ. ΧΡΗΣΤΟΣ, 3)ΜΑΡΑΝΤΟΣ Δ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ»
281-2019ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας« ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΏΝ,ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ,ΦΑΧ Κ.Λ.Π. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» από τον οικονομικό φορέα ΘΕΟΔΩΡΟ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟ
280-2019ΘΕΜΑ : «Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου : « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ».
279-2019ΘΕΜΑ : «Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου : « ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ».
278-2019ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Εργασίες διαμόρφωσης υφιστάμενων ελεύθερων κτιριακών χώρων σε δύο παιδικούς σταθμούς για την δημιουργία δύο βρεφικών τμημάτων».
277-2019ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου « Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιϊας Δ.Ε. Λιβαδειάς , Δ.Ε. Κορώνειας και Δ.Ε. Δαύλειας στο Δήμο Λεβαδέων για τα έτη 2017-2018 (Α’ ΦΑΣΗ)»
276-2019ΘΕΜΑ : « Έγκριση E΄ και ΣΤ΄ Πρωτοκόλλου Παραλαβής της Υπηρεσίας: « Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού κτιρίων ( ανελκυστήρες κ.τ.λ.) » από τον οικονομικό φορέα Δημήτριο Α. Χασούρα».
275-2019ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσίας ηχητικής κάλυψης σε εκδήλωση του Δημοτικού Ωδείου από τον οικονομικό φορέα ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ
274-2019ΘΕΜΑ: ‘Εγκριση αντικατάστασης καλλιτέχνη ως εκπροσώπου του Δήμου Λεβαδέων στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα “Δημιουργική Ευρώπη 2014 – 2020” υποπρόγραμμα Πολιτισμός με τίτλο έργου “Μνήμη του Νερού” και έγκριση μετακίνησης αυτού στο Γκόβαν του Ηνωμένου Βασιλείου“
273-2019ΘΕΜΑ: Έγκριση της υπ αριθμ 24/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΗΛ (2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ.έτους 2019 )“ ”
272-2019ΘΕΜΑ: “Εξειδίκευση πίστωσης για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων Τροφώνια 2019’’.
271-2019ΘΕΜΑ: Έγκριση προγράμματος εορταστικών εκδηλώσεων “ΤΡΟΦΩΝΙΑ 2019”
270-2019ΘΕΜΑ: “ Ολοκλήρωση των Α και Β κύκλων του Προγράμματος «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα (θύλακες υψηλής ανεργίας) ”.
269-2019ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση επί της μελέτης “Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη ανάπτυξη και λειτουργία νέου σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο υφιστάμενο ενεργειακό κέντρο Αγίου Νικολάου Βοιωτίας της εταιρείας Μυτιληναίος Α.Ε. ‘Ομιλος Επιχειρήσεων Δήμου Λεβαδέων και Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας Ν. Βοιωτίας”
268-2019ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για τη συζήτηση η μη εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος.
267-2019ΘΕΜΑ: 8Η Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης (117/2019 Απόφαση Ο.Ε)
266-2019ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους που κατασκευάζεται το έργο : “ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ”
265-2019ΘΕΜΑ: Αποδοχή & κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) ποσού 129.037,50 € για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων & επενδυτικών δραστηριοτήτων ( 4η,5η και 6η μηνιαία κατανομή έτους 2019).
264-2019ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτόκολλων οριστικής παραλαβής υπηρεσίας Παιδιάτρου στους Δημοτικούς Βρεφονηπιακούς & Παιδικούς Σταθμούς από την οικονομική φορέα ΓΚΑΡΑ ΜΑΡΙΑ .
263-2019ΘΕΜΑ: Εγκριση αλλαγής ημερομηνίας συνδιοργάνωσης του 38ου Φεστιβάλ Παραδοσιακού Δημοτικού Τραγουδιού στον Ελικώνα
262-2019ΘΕΜΑ:Έγκριση ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙAΣ “ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ” από τον οικονομικό φορέα “ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΡ. ΜΙΧΑΛΗ”.
261-2019ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών Καθαριότητας Δημοτικών κτιρίων και Αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Λεβαδέων από τον οικονομικό φορέα «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ-ΕΡΚΥΝΑ»
260-2019ΘΕΜΑ:Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΏΝ,ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ,ΦΑΧ Κ.Λ.Π. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ »
259-2019ΘΕΜΑ:Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσίας, για «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΕΙΡΩΣΗΣ – ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ », από τον οικονομικό φορέα ΚΩΝ/ΝΟ ΜΑΡΚΟΥ.
258-2019ΘΕΜΑ: Έγκριση Β΄ Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής «ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΕ ΝΟΜΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ »
257-2019ΘΕΜΑ: Ορισμός εκπροσώπων στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος CLLD-LEADER
256-2019ΘΕΜΑ: Αποδοχή παραίτησης Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου και εκλογή των νέoυ μέλους (Γραμματέα) του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου
255-2019ΘΕΜΑ: Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Κοινοβουλίου , για την προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών ενόψει των Βουλευτικών Εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019
254-2019ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για τη συζήτηση η μη εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος.
253-2019Έγκριση Πρωτόκολλων οριστικής παραλαβής εργασιών των ομάδων 1,2,7,12 του διαγωνισμού “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ (και των ανταλλακτικών) & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ” από οικονομικούς φορείς
252-2019Χορήγηση άδειας κάλυψης  θέσης   υπαίθριας δραστηριοποίησης για διάθεση έργων τέχνης, καλλιτεχνημάτων, χειροτεχνημάτων, ειδών λαϊκής τέχνης αποκλειστικά ιδίας πρωτότυπης καλλιτεχνικής δημιουργίας στην ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. “ΕΝΝΕΑ ΜΟΥΣΕΣ – ΠΗΓΕΣ ΚΡΥΑΣ”
251-2019Έγκριση 3oυ Ανακεφαλαιωτικού & Τακτοποιητικού πίνακα του έργου: << Βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων οικισμού Ελικώνα >>
250-2019Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα & 2ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου : ” ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ “
249-2019Αποδοχή & κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) ποσού 129.037,50 € για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων & επενδυτικών δραστηριοτήτων ( 1η,2η και 3η μηνιαία κατανομή έτους 2019).
248-2019Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Δ.Ε. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ , Δ.Ε. ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ Δ.Ε. ΔΑΥΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017-2018 (Α’ ΦΑΣΗ)
247-2019Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης και επιλογής αιτήσεων εγγραφής και επανεγγραφής βρεφών και νηπίων για τους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Λεβαδέων.
246-2019Παράταση της υπ’ αριθμ. 29001/20-11-2018 σύμβασης «ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ, ΠΟΛΥΓΡΑΦΗΣΗ ΚΛΠ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΩΝ 2017 & 2018» , χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου.
245-2019΄Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής για «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ».
244-2019Παράταση της συνολικής διάρκειας της με αρ. πρωτ. 2248/30.1.2019 « Σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαρισμού δημοτικών κτιρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων του Λεβαδέων » , κατά 50% αυτής.
243-20198Η Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης ( 82&92/2019 Αποφάσεις Ο.Ε)
242-20197Η Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης (93/2019 Απόφαση Ο.Ε)
240-2019ΘΕΜΑ: Ιδρυση και λειτουργία τμημάτων ένταξης (Τ.Ε.) σε σχολικές μονάδες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Λεβαδέων
239-2019ΘΕΜΑ: Έγκριση της υπ αριθμ 21/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΗΛ (1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ.έτους 2019 )
238-2019ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής ΠαραλαβήςΥπηρεσίας: « ΚΛΑΔΕΜΑ ΨΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ »
237-2019ΘΕΜΑ: Εγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου “Συντήρηση Πεζοδρόμων”
236-2019ΘΕΜΑ: Εγκριση 1ου ΑΠΕ & 1ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου : “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΙΣ 17&18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017”
235-2019Εγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου : “ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΜΠΡΑΚΑΚΟΣ ΕΩΣ ΚΟΥΤΕΙΚΑ”
234-2019ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους που κατασκευάζεται το έργο : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ »
233-2019ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους που κατασκευάζεται το έργο : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΠΡΩΗΝ ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ) ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ, ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
232-2019Αποδοχή της υπ΄ αριθμό 31/2019 μελέτης με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ»
231-2019ΘΕΜΑ:Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο (Τ.Α.Π.) της οφειλέτιδας Κολοκυθά Ρηγίνα του Θεοδώρου καθώς και του συνιδιοκτήτη Κολοκυθά Ανδρέα του Κων/νου λόγω λανθασμένου τρόπου βεβαίωσης.
230-2019ΘΕΜΑ: ΄΄Εξειδίκευση πίστωσης για πραγματοποίηση εκδηλώσεων στα πλαίσια της εορτής του Αγίου Πνεύματος στην Τ.Κ.Δαύλειας΄΄.
229-20191. ΘΕΜΑ: Εξειδίκευση πίστωσης για έξοδα μετακίνησης και διαμονής στο εξωτερικό συμμετεχόντων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “Δημιουργική Ευρώπη 2014 – 2020” υποπρόγραμμα Πολιτισμός με τίτλο έργου “Μνήμη του Νερού” .
228-2019Εξειδίκευση πίστωσης για την πραγματοποίηση σεμιναρίου ΄΄Η θέση της γυναίκας στον παραδοσιακό χορό΄΄ σε συνδιοργάνωση με τον Αθλητικό Πολιτιστικό Σύλλογο Γυναικών Λιβαδειάς, στις 5 Μαίου 2019 ’’.
227-2019ΘΕΜΑ: ’’Εξειδίκευση πίστωσης για την πραγματοποίηση εκδήλωσης μνήμης ΄΄Ολοκαύτωμα στο Καλάμι’’ Τ.Κ. Αγ.Γεωργίου’’στις 11 Ιουνίου 2019΄΄.
226-2019ΘΕΜΑ: ’Εξειδίκευση πίστωσης για πραγματοποίηση αθλητικής εκδήλωσης ‘’Παιδικό Τουρνουά Ποδοσφαίρου στη Δαύλεια ΄΄ .
225-2019’Εξειδίκευση πίστωσης για πραγματοποίηση αθλητικής εκδήλωσης ‘’Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ορεινής Ποδηλασίας΄΄΄
224-2019ΘΕΜΑ: ’Εξειδίκευση πίστωσης για πραγματοποίηση αθλητικής εκδήλωσης ‘’79η Πανελλήνια Ορειβατική Συνάντηση στον Ελικώνα΄΄ .
223-2019’Εξειδίκευση πίστωσης για πραγματοποίηση αθλητικής εκδήλωσης‘’Εκπαιδευτικό camp για παιδιά στο Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο Λιβαδειάς΄΄
222-2019ΘΕΜΑ: ΄΄Εξειδίκευση πίστωσης για το “38ο Φεστιβάλ Παραδοσιακού Δημοτικού Τραγουδιού στον Ελικώνα”.
221-2019Εξειδίκευση πίστωσης για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης ΄΄ 17ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών στην Τ.Κ.Αγ.Γεωργίου΄΄.
220-2019ΘΕΜΑ: Εξειδίκευση πίστωσης για την πραγματοποίηση εκδήλωσης τιμής και μνήμης των εκτελεσθέντων στο Ζερίκι από τα στρατεύματα κατοχής.
219-2019ΘΕΜΑ: Διαγραφή μέρους βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο άρδευσης του οφειλέτη Σκουρολιάκου Παναγιώτη του Ιωάννη λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού της φορολογητέας ύλης.
218-2019ΘΕΜΑ:Έγκριση μετακίνησης εκπροσώπου του Δήμου Λεβαδέων στο Γκτάνσκ της Πολωνίας που μετέχει ως εταίρος στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα “Δημιουργική Ευρώπη 2014 – 2020” υποπρόγραμμα Πολιτισμός με τίτλο έργου “Μνήμη του Νερού”
217-2019ΘΕΜΑ: Έγκριση συμμετοχής και μετακίνησης της Δημοτικής Χορωδίας Λιβαδειάς στη 2η Χορωδιακή Συνάντηση στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Μεγαλόπολης.
216-2019΄Εγκριση πραγματοποίησης πολιτιστικής εκδήλωσης στα πλαίσια εορτασμού Αγίου Πνεύματος στην Τ.Κ. Δαύλειας.
215-2019Πραγματοποίηση πολιτιστικών, μορφωτικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων εκδηλώσεων Τροφώνια 2019
214-2019Συνδιοργάνωση σεμιναρίου “Η θέση της γυναίκας στον παραδοσιακό χορό” στις 5 Μαϊου 2019.
213-2019΄Εγκριση πραγματοποίησης εκδήλωσης ΄΄ 17ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών στην Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου΄΄.
212-2019Συνδιοργάνωση “38ου Φεστιβάλ Παραδοσιακού Δημοτικού Τραγουδιού ” με το Σύλλογο Ελικωνίων Επαρχίας Λιβαδειάς
211-2019΄Εγκριση πραγματοποίησης εκδήλωσης μνήμης και τιμής των εκτελεσθέντων στο Ζερίκι από τα στρατεύματα της κατοχής.
210-2019Διοργάνωση εκδήλωσης μνήμης “Ολοκαύτωμα στο ‘Καλάμι’ Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου” στις 11 Ιουνίου 2019.
209-2019ΘΕΜΑ: Συνδιοργάνωση Αθλητικής εκδήλωσης, “ΠΑΙΔΙΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ” στη ΔΑΥΛΕΙΑ 21 – 23 Ιουνίου 2019’’
208-2019ΘΕΜΑ: Συνδιοργάνωση Αθλητικής εκδήλωσης, ‘’ Εκπαιδευτικό camp για παιδιά στο Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο Λιβαδειάς στις 17-21 Ιουνίου 2019 ‘
207-2019ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της 282/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής για τον έλεγχο αιτήσεων μείωσης δημοτικών τελών των δυνητικών δικαιούχων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες
206-2019ΘΕΜΑ: Σύσταση τριμελούς Επιτροπής επιλογής καλλιτεχνικού- διδακτικού προσωπικού για το Δημοτικό Ωδείο και την Φιλαρμονική του Δήμου , σύμφωνα με το ΠΔ 524/80 παρ. 2 άρθρο 4.
205-2019ΘΕΜΑ: 6Η Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης (70/2019 Απόφαση Ο.Ε)
204-2019ΘΕΜΑ: Πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» με αυτεπιστασία
203-2019ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της από 28-2-2018 (ΑΔΑ:72ΝΙΟΕ56-81Τ) Προγραμματικής Σύμβασης (άρθρο 100 του Ν. 3852/2010) μεταξύ της “ΔΕΠΟΔΑΛ Α.Ε Ο.Τ.Α” και του Δήμου Λεβαδέων για την Πράξη “ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ”.
202-2019Εγκριση σύναψης και Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος για την κατασκευή του έργου “ΠΑΡΚΟ ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ , εξουσιοδότηση της Δημάρχου για την υπογραφή της σύμβασης & Ορισμός Εκπροσώπου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθηση .
201-2019Αποδοχή της υπ΄ αριθμό 41804/12-04-2019 (ΑΔΑ: 9ΟΘΠ465ΧΙ8-Β12) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης για ένταξη του έργου “ΠΑΡΚΟ ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ” στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2019 ΣΑΕΠ 766»
199-2019ΘΕΜΑ: Αντικατάσταση του μέλους και του αναπληρωτή αυτού , του κοινωνικού φορέα “Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Επαρχίας Λιβαδειάς” στο Διοικητικό Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.
198-2019Εκλογή ( επιλογή ) υδρονομέων Άρδευσης 2019
197-2019Λήψη απόφασης για τροποποίηση της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1-2019 του Δήμου Λεβαδέων για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στην ανταποδοτική υπηρεσία καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού , λόγω αναστολή των προσλήψεων λόγω εκλογών
200-2019ΘΕΜΑ: Aνάκληση της αριθμ.49/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία γνωμοδότησε θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την μετεγκατάσταση , επέκταση της εταιρείας “ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΙΕΣ Α.Ε” σε θέση νοτιότερα της υφιστάμενης θέσης Λιμανάκι Δ.Κ Κυριακίου.
199-2019ΘΕΜΑ: Αντικατάσταση του μέλους και του αναπληρωτή αυτού , του κοινωνικού φορέα “Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Επαρχίας Λιβαδειάς” στο Διοικητικό Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.
196-2019ΘΕΜΑ: Παραχώρηση μιας (1) αίθουσας του 1ου Δημοτικού Σχολείου Λιβαδειάς για την πραγματοποίηση μαθημάτων πληροφορικής και ελληνικών σε παιδιά προσφύγων που διαμένουν στη Λιβαδειά και είναι ωφελούμενοι του προγράμματος ΄΄ΕΣΤΙΑ΄΄.
195-2019ΘΕΜΑ: Αποδοχή της υπ΄ αριθμό 30292/19.04.2019 (ΑΔΑ: 68Γ3465ΧΘ7-Ψ25) Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών περί επιχορήγησης των Δήμων της χώρας από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
194-2019ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για τη συζήτηση η μη τεσσάρων (4) εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων
193-2019Προγραμματισμός προσλήψεων πτυχιούχων φυσικής αγωγής με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τα προγράμματα “Άθληση για όλους” 2019-2020
191-2019ΘΕΜΑ: Εκδοση ψηφίσματος σχετικά με την “ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΔΕΛΦΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ”
190-2019ΘΕΜΑ: Διαγραφής μέρους βεβαιωμένης οφειλής από από βεβαιωτικό κατάλογο (τέλος 0,5%) ετών 2011 & 2012 της κας Αργυράκου Παρασκευής του Ιωάννη ,λόγω λανθασμένου υπολογισμού της φορολογητέας ύλης .
189-2019ΘΕΜΑ: Παραχώρηση σχολικών αιθουσών σε συλλόγους του Δήμου μας , για διάφορες δραστηριότητες .
188-2019ΘΕΜΑ: Έγκριση Απολογισμού οικονομικού έτους 2018 της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Β/θμιας Εκπαίδευσης
187-2019ΘΕΜΑ: Έγκριση Απολογισμού οικονομικού έτους 2018 της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης
186-2019Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής υπηρεσιών “ Συμμετοχή υπαλλήλου προσχολικής αγωγής σε Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης” .
185-2019Αποδοχή της υπ΄ αριθμό 13/2019 μελέτης με τίτλο: «Διαμόρφωση διαδρόμων νέου νεκροταφείου Λιβαδειάς».
184-2019ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσιών για την εκδήλωση της Δομής του Συσσιτίου
183-2019ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτόκολλων Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών «ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» από οικονομικούς φορείς.
182-2019ΘΕΜΑ: Παράταση της υπ’ αριθμ. 2509/1-2-2019 σύμβασης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΒΕΝΖΙΝΗ-ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ από 1/2/2019 έως 30/4/2019 έως του ποσού των 131.672,20 € χωρίς Φ.Π.Α. {#163.273,53 € με Φ.Π.Α. 24%#}» .
181-2019ΘΕΜΑ: Ένταξη της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου μας στο πρόγραμμα για την συλλογική καταπολέμηση του δάκου της ελιάς για το έτος 2019
180-2019ΘΕΜΑ: Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου για συμμετοχή σε Λαϊκές Αγορές, στην κ. Παπαλουκά Σοφία του Γεωργίου
179-2019ΘΕΜΑ: Έγκριση συμμετοχής και μετακίνησης της Δημοτικής Χορωδίας και της Φιλαρμονικής του Δήμου Λεβαδέων στην 3η Χορωδιακή και Ορχηστρική Συνάντηση στη Στυλίδα.
178-2019ΘΕΜΑ: Διαγραφής μέρους βεβαιωμένης οφειλής από από βεβαιωτικό κατάλογο παραβάσεων τροχαίας ΚΟΚ της κας Πυλαρινού Αντωνίας του Χαραλάμπους λόγω λανθασμένου υπολογισμού φορολογητέας ύλης.
177-2019ΘΕΜΑ: Εξειδίκευση πίστωσης για την πραγματοποίηση εορταστικών εκδηλώσεων “Πάσχα 2019”.
176-2019ΘΕΜΑ: Εξειδίκευση πίστωσης για την πραγματοποίηση εκδήλωσης μνήμης ΄΄Το κάψιμο της Δαύλειας΄΄ στις 5 Μαϊου 2019
175-2019ΘΕΜΑ: Εξειδίκευση πίστωσης για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων εορτασμού του πολιούχου στην Τ.Κ..Αγ.Γεωργίου
174-2019ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός εορταστικών εκδηλώσεων Πάσχα 2019
173-2019ΘΕΜΑ: Εγκριση πραγματοποίησης συνδιοργάνωσης Αθλητικής εκδήλωσης, ‘’ Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ορεινής Ποδηλασίας” στις 19-21 Ιουλίου 2019.
172-2019ΘΕΜΑ: Εγκριση πραγματοποίησης συνδιοργάνωσης Αθλητικής εκδήλωσης, ‘’ 79η Πανελλήνια Ορειβατική Συνάντηση στον Ελικώνα” στις 20&21 Ιουλίου 2019
171-2019ΘΕΜΑ: Εγκριση πραγματοποίησης των εκδηλώσεων εορτασμού πολιούχου στην Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου
170-2019ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός για τη διοργάνωση εκδήλωσης μνήμης “Το κάψιμο της Δαύλειας” στις 5 Μαΐου 2019
169-2019ΘΕΜΑ : Ενταξη της Δημοτικής Ενότητας Κορώνειας Δήμου Λεβαδέων στο πρόγραμμα δράσης της HOPEgenesis
168-2019ΘΕΜΑ : Έγκριση Σύναψης και Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος και του Δήμου Λεβαδέων για τη διαχείριση αρδευτικών γεωτρήσεων και ορισμός εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης
167-2019ΘΕΜΑ :Εγκριση μίσθωσης εδαφικής έκτασης για λειτουργία της ετήσιας εμποροπανήγυρης και άλλες υπαίθριες κοινόχρηστες χρήσεις (εκθέσεις κ.λ.π)
166-2019ΘΕΜΑ : Εγκριση σύναψης σύμβασης και Σχεδίου Σύμβασης ΜΕΤΑΞΎ ΤΟΥ Δήμου και της “ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” για την ενεργοποίηση του συστήματος ηλεκτρονικών εισπράξεων και πληρωμών του Δήμου Λεβαδέων , μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος πληρωμών ΔΙΑΣ
165-2019ΘΕΜΑ : Ανάκληση της υπ αριθμ 301/2017 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα “ Υποβολή αιτήματος στο Τ.Π & Δανείων για την έγκριση σύναψης δανείου ποσού 676.855,14 € με αποκλειστικό σκοπό την χρηματοδότηση του έργου: “ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ”
164-2019ΘΕΜΑ: 5η Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης (68/2019 Απόφαση Ο.Ε)
163-2019ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για τη συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος
162-2019ΘΕΜΑ:Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσιών ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης “Επετειακός εορτασμός της ευλογίας της σημαίας της επανάστασης για την απελευθέρωση της Λιβαδειάς”
161-2019ΘΕΜΑ:Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσιών για την Εκδήλωση «2o Παμβοιωτικό Φεστιβάλ Χορών»
160-2019ΘΕΜΑ: Έγκριση συμμετοχής και μετακίνησης της Δημοτικής Φιλαρμονικής Ορχήστρας στον 21ο επίσημο εορτασμό της επετείου της Απελευθέρωσης του Κάστρου των Σαλώνων.
159-2019ΘΕΜΑ: Μη συμμετοχή του Δήμου Λεβαδέων στο 2ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Γεωργίας -Κτηνοτροφίας AgroFest Στερεάς Ελλάδος
158-2019Υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού του Ο.Π.Δ 2019 (Στοχοθεσία ) ( 57/2019 Απόφαση Ο.Ε)
157-2019ΘΕΜΑ: Χρηματοδότηση της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Λεβαδέων “Κ.Ε.Δ.Η.Λ.”
156-2019ΘΕΜΑ: Έγκριση παραλλαγής του δικτύου Χαμηλής Τάσης της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. λόγω διάνοιξης της οδού Αριστοφάνους στη Λιβαδειά .
155-2019ΘΕΜΑ: Έγκριση Επέκτασης Δικτύου Δημοτικού Φωτισμού επί ανωνύμου οδού προς την οικία του κ. Καφρίτσα Νικολάου στη Λιβαδειά.
154-2019ΘΕΜΑ: Έγκριση Επέκτασης Δικτύου Δημοτικού Φωτισμού στη οδό Κανάρη στη Λιβαδειά
153-2019ΘΕΜΑ: Έγκριση Επέκτασης Δικτύου Δημοτικού Φωτισμού στη συμβολή των οδών Αγ. Θεοδώρων και Ανωνύμου στη Λιβαδειά
152-2019ΘΕΜΑ: Έγκριση επέκτασης δικτύου δημοτικού φωτισμού έναντι της οικίας Κων/νας Καλτσή στην Τ.Κ Αγίου Βλασίου
151-2019ΘΕΜΑ: Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 2ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου : ” ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ”
150-2019ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου : « ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΟ ΥΠΑΡΧOΝ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΠΧ ΤΟΥ 6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ »
149-2019ΘΕΜΑ: Αποδοχή της υπ αριθμ.27/2019 μελέτης με τίτλο “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ.ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
148-2019ΘΕΜΑ: Αποδοχή της υπ΄ αριθμό 25/2019 μελέτης με τίτλο: «Περιβαλλοντική Μελέτη Δημοτικού Σταδίου Λιβαδειάς»
147-2019ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την εκπόνηση της μελέτης: “ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΤΖΑΜΙ ΓΑΖΙ ΟΜΕΡ”
146-2019ΘΕΜΑ: Έγκριση του υπ΄αριθμ. 24/2019 Φακέλου του ‘Εργου (ΦτΕ) με τίτλο “ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΤΖΑΜΙ ΓΑΖΙ ΟΜΕΡ
145-2019ΘΕΜΑ: Αποδοχή της υπ αριθμ.67/2018 μελέτης με τίτλο “ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ) ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
144-2019ΘΕΜΑ: Τρόπος Δημοπράτησης εκπόνησης της μελέτης “Mελέτη διαμόρφωσης τριών κόμβων στην πόλη της Λιβαδειάς (Δελφών-Αγ. Φανουρίου, Ρούμελης- Χαιρωνείας, Θεσσαλονίκης-Φίλωνος- Ρούμελης)”
143-2019ΘΕΜΑ: Έγκριση του υπ΄αριθμ.26/2019 Φακέλου του ‘Εργου (ΦτΕ) με τίτλο “Mελέτη διαμόρφωσης τριών κόμβων στην πόλη της Λιβαδειάς (Δελφών-Αγ. Φανουρίου, Ρούμελης- Χαιρωνείας, Θεσσαλονίκης-Φίλωνος- Ρούμελης)”
142-2019ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο : ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΖΑΓΑΡΑ.
141-2019ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής Υπηρεσιών για της εκδήλωσης εορτασμού Αγίων Θεοδώρων στην Τ.Κ. Παρορίου.
140-2019ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσιών για την Εκδήλωση Παραδοσιακής Ιρανικής Μουσικής
139-2019ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής , Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Υπηρεσίας της εκδήλωσης εορτασμού εθνικής επετείου 25ης Μαρτίου στην Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου
138-2019ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής , Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσιών για την εκδήλωση – αφιέρωμα στον Γ. Κατσαρό από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα και τη Δημοτική Χορωδία του Δήμου Λεβαδέων
137-2019ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής , Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής Υπηρεσιών της εκδήλωσης « Γαϊτανάκι στη Λιβαδειά 2019»
136-2019ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του Α΄Παραδοτέου της Υπηρεσίας : ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2017” ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ, ΠΟΛΥΓΡΑΦΗΣΗ ΚΛΠ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΩΝ 2017 & 2018
135-2019ΘΕΜΑ:Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμήθειας πετρελαίου κίνησης της Διαδημοτικής Επιχείρησης Περιβάλλοντος & Οργάνωσης Διαχείρισης Απορριμμάτων Λιβαδειάς Α.Ε ΟΤΑ Δήμου , για το έτος 2019
134-2019ΘΕΜΑ: Διαγραφή μέρους βεβαιωμένης οφειλής του Παπαδόπουλου Κυριάκου του Παναγιώτη από βεβαιωτικό κατάλογο τέλους λαϊκής αγοράς λόγω μη χρήσης θέσης.
133-2019ΘΕΜΑ: Eξειδίκευση πίστωσης για πραγματοποίηση εκδήλωσης της Δομής του Δήμου Λεβαδεών ΄΄Παροχή Συσσιτίου΄΄ σε συνεργασία με το 2ο ΓΕΛ Λιβαδειάς .
132-2019ΘΕΜΑ: Eξειδίκευση πίστωσης για την συνδιοργάνωση της αθλητικής εκδήλωσης “ 2ος δρόμος Εννέα Μουσών-Ερατώ, Αγία Άννα-Δελφοί 59 χιλιομέτρων ”
131-2019ΘΕΜΑ: Eξειδίκευση πίστωσης για την πραγματοποίηση της 2ης συνάντησης καλλιτεχνών στη Λιβαδειά από τις 14 έως τις 21 Απριλίου 2019 στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος “Δημιουργική Ευρώπη 2014 – 2020” υποπρόγραμμα Πολιτισμός με τίτλο έργου “Μνήμη του Νερού”»
130-2019ΘΕΜΑ: Eξειδίκευση πίστωσης για συνδιοργάνωση της αθλητικής εκδήλωσης “ Διεξαγωγή του Πανελλήνιου Σχολικού Πρωταθλήματος Τοξοβολίας ΓΕ Λυκείων -ΕΠΑΛ & Εσπερινών Λυκείων στο Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο Λιβαδειάς”.
129-2019ΘΕΜΑ: Συνδιοργάνωση αθλητικής εκδήλωσης με τον Ελληνικό Ομιλο Τριάθλου και Αθλημάτων Μεγάλης Διάρκειας “Ο ΕΥΧΙΔΗΣ” του ‘’2ου Δρόμου 9 Μουσών – (Ερατώ) Αγία Άννα – Δελφοί 59 χιλιομέτρων στις 11 Μαΐου 2019
128-2019ΘΕΜΑ: Εγκριση πραγματοποίησης της 2ης συνάντησης καλλιτεχνών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Μνήμη του Νερού στη Λιβαδειά, από τις 14 έως τις 21 Απριλίου 2019.
127-2019ΘΕΜΑ: Συνδιοργάνωση Αθλητικής εκδήλωσης, ‘’ Διεξαγωγή του Πανελλήνιου Σχολικού Πρωταθλήματος Τοξοβολίας ΓΕ. Λυκείων – ΕΠΑΛ και Εσπερινών Λυκείων στο Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο Λιβαδειάς στις 17 &18 Απριλίου 2019”
126-2019ΘΕΜΑ: ΄Εγκριση συνδιοργάνωσης εκδήλωσης με την Δομή Παροχής Συσσιτίου Δήμου Λεβαδέων και το 2ο ΓΕΛ Λιβαδειάς.
125-2019ΘΕΜΑ: Kαθορισμός χρόνου παραχώρησης δικαιώματος χρήσης και έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας για εκμίσθωση δύο (2) θέσεων περιπτέρων Δημοτικής Κοινότητας Λιβαδειάς Δήμου Λεβαδέων
124-2019ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αριθμ.223/2014 απόφασης του Δ.Σ περί “Ορισμού μελών του Δ.Σ του ΝΠΔΔ <<Σχολική Επιτροπή Μονάδων Β/θμιας Εκπ/σης Δήμου Λεβαδέων>>”
123-2019ΘΕΜΑ: Άνοιγμα λογαριασμού στην Τράπεζα EUROBANK ERGASIAS
122-2019ΘΕΜΑ: 4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης (46/2019Ο.Ε)
192-2019Ανάκληση της διάθεσης της αίθουσας του Συνεδριακού Κέντρου την Κυριακή 21 Απριλίου 2019 στο κόμμα « ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΠΙΔΑ » για την παρουσίαση υποψηφίων της Ευρωβουλής .
121-2019Έγκριση επέκτασης δικτύου δημοτικού φωτισμού έναντι της οικίας Κουρεντή Τηλέμαχου στην Τ.Κ Αγίου Βλασίου.
120-2019Έγκριση επέκτασης δικτύου δημοτικού φωτισμού στην οδό Κωνσταντινουπόλεως στην Λιβαδειά
119-2019Παραχώρηση χρήσης αιθουσών του Δημοτικού Σταδίου Λιβαδειάς σε αθλητικούς φορείς.
118-2019Έγκριση πρωτόκολλων οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας “ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ NOVOVILE”
117-2019Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσίας, για «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΕΙΡΩΣΗΣ – ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ », από τον οικονομικό φορέα ΚΩΝ/ΝΟ ΜΑΡΚΟΥ.
116-2019Έγκριση πρωτόκολλων οριστικής παραλαβής υπηρεσίας Παιδιάτρου στους Δημοτικούς Βρεφονηπιακούς & Παιδικούς Σταθμούς από την οικονομική φορέα ΓΚΑΡΑ ΜΑΡΙΑ .
115-2019Έγκριση Πρωτόκολλων οριστικής παραλαβής εργασιών των ομάδων 13,15,7,5,8,9,6 & 11 του διαγωνισμού “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ (και των ανταλλακτικών) & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ” από οικονομικούς φορείς
114-2019Απαλλαγή μαθήτριας του Δημοτικού Ωδείου από τα δίδακτρα σχ. Έτους 2018-2019
113-2019Έγκριση συμμετοχής της Δημοτικής Φιλαρμονικής Ορχήστρας στην εορτασμό της επετείου της Εξόδου της Φρουράς των Ελεύθερων Πολιορκημένων στην πόλη του Μεσολογγίου.
112-2019Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στα πλαίσια επιχορήγησης των Δήμων & των ΝΠ αυτών για την ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΡΕΦΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Π.Δ. 99/20117”
111-2019Τρόπος Δημοπράτησης εκπόνησης της μελέτης «Mελέτη διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου Αγίας Παρασκευής για την ανάδειξη των διατηρητέων ταφικών μνημείων»
110-2019Τρόπος Δημοπράτησης εκπόνησης της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΓΡΗΠΟΝΗΣΙΩΤΟΥ»
109-2019Αποδοχή της υπ΄αριθμ. 85/2018 μελέτης με τίτλο “ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΡΕΦΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Π.Δ. 99/17”
108-2019Έγκριση του υπ΄αριθμ. 21/2019 Φακέλου του ‘Εργου (ΦτΕ) με τίτλο “ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΓΡΗΠΟΝΗΣΙΩΤΟΥ”
107-2019Έγκριση του υπ΄αριθμ. 18/2019 Φακέλου του ‘Εργου (ΦτΕ) με τίτλο “ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΤΑΦΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ”
106-2019Έγκριση 2ου ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & τακτοποιητικού του έργου “ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΜΠΑΚΡΑΚΟΣ Εως ΚΟΥΤΕΪΚΑ”
105-2019Έγκριση 2ου ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ”
104-2019Εγκριση σύναψης συνεργασίας και όρων σχεδίου σύμβασης μεταξύ του Δήμου Λεβαδέων και του φιλοζωϊκού σωματείου για την εφαρμογή του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων .
103-2019Εξειδίκευση πίστωσης για την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων ΄΄Επετειακός Εορτασμός της Ευλογίας της Σημαίας της Επανάστασης για την Απελευθέρωση της Λιβαδειάς’’
102-2019Εξειδίκευση πίστωσης για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης εορτασμού της εθνικής επετείου “25Η ΜΑΡΤΙΟΥ” στην Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου
101-2019Εξειδίκευση πίστωσης για πραγματοποίηση της εκδήλωσης “2ο ΠΑΜΒΟΙΩΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ”
100-2019Εξειδίκευση πίστωσης για συνδιοργάνωση συναυλίας παραδοσιακής ιρανικής μουσικής την 20/03/2019 στο “Θολωτό” της Κρύας
89-20193η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. Έτους 2019 (44/2019 Απόφαση Ο.Ε).
88-2019Τροποποίηση της 259/30-5-2018 απόφασης του Δ.Σ. Λεβαδέων “Κανονισμός Λειτουργίας της Δομής Παροχής Συσσιτίου” και ειδικότερα ως προς τον ορισμό Προέδρου της Επιτροπής του άρθρου 3 του Κανονισμού Διαχείρισης της Δομής
87-2019Εγκριση του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του κληροδοτήματος “ Βασιλείου .Νικ.Παναγιωτόπουλου” ,οικον. Έτους 2019”.
86-2019Εγκριση του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του κληροδοτήματος Μπίμειο Έπαθλο ΄Αμιλλας ,οικον. Έτους 2019”
85-2019Πραγματοποίηση εκδήλωσης “ Επετειακός εορτασμός της ευλογίας της σημαίας της επανάστασης για την απελευθέρωση της Λιβαδειάς”
84-2019Πραγματοποίηση εκδήλωσης εορτασμού της εθνικής επετείου “25η Μαρτίου” στην Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου
83-2019Συνδιοργάνωση με τον Σύλλογο Ευρυτάνων Επαρχίας Λιβαδειάς “Τα Άγραφα”του 2ου Παμβοιωτικού Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών.
82-2019Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως δύο (2) μήνες για την κάλυψη της αμιγούς εποχικής ανάγκης λειτουργίας της Δημοτικής Κατασκήνωσης στη « Παλιομηλιά Ελικώνα »
81-2019Οργάνωση και Λειτουργία της κατασκήνωσης του Δήμου Λεβαδέων στη θέση “Παλιομηλιά” Ελικώνα για το έτος 2019.
80-2019Καθορισμός χρόνου έναρξης-λήξης αρδευτικής περιόδου 2019 και αριθμού θέσεων υδρονομέων
79-2019Έγκριση παραχώρησης χρήσης αρδευτικών γεωτρήσεων που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων Δήμου Λεβαδέων προς κοινή χρήση με την Περιφέρεια Στ. Ελλάδος για την αρδευτική περίοδο 2019.
78-2019΄Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής για «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ».
77-2019Εγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΕ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ,ΔΕ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕ ΔΑΥΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017-2018 (Α΄ΦΑΣΗ)”
76-2019Εξειδίκευση πίστωσης για την πραγματοποίηση εκδήλωσης εορτασμoύ των Αγίων Θεοδώρων στην Τ.Κ Παρορίου. .
75-2019Εξειδίκευση πίστωσης για την πραγματοποίηση εκδήλωσης- αφιέρωμα στον Γ.Κατσαρό .
74-2019Προγραμματισμός για συνδιοργάνωση συναυλίας παραδοσιακής ιρανικής μουσικής
73-2019Προγραμματισμός για την πραγματοποίηση εκδήλωσης εορτασμού των Αγ. Θεοδώρων στην Τ.Κ. Παρορίου
72-2019Προγραμματισμός για την πραγματοποίηση εκδήλωσης – αφιέρωμα στον Γ. Κατσαρό από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα και τη Δημοτική Χορωδία του Δήμου Λεβαδέων
71-2019Προγραμματισμός προσλήψεων καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου (άρθρο 107 του Ν.4483/2017 -ΦΕΚ 107Α΄) για τις ανάγκες της Φιλαρμονικής Ορχήστρας Δήμου Λεβαδέων , σε εφαρμογή της Εγκ. αρ.πρωτ.3955/21.1.2019 του Υπουργείου Εσωτερικών
70-2019Πρόσληψη μονίμου προσωπικού για τη στελέχωση οργανικής μονάδας του Δήμου στο πλαίσιο του προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι”
69-2019Συμψηφισμός -Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής 4.623,58€ , του οφειλέτη Κιούση . Ι. Λουκά , από μισθώματα βάσει της αριθμ. πρωτ 18860/26-7-2017 σύμβασης ,σύμφωνα με το άρθρο 174 του Ν.3463/2006 ,
68-2019Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου Λεβαδέων. (1/2019 Απόφαση ΕΠΟΙΖΩ)
67-2019Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ΄τριμήνου 2018 .(26/2019 Απόφαση Ο.Ε)
66-2019‘Eγκριση της υποχρεωτικής αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2019 βάσει του άρθρου 5 της Κ.Υ.Α.38347/2018 σύμφωνα με τις 27 & 34/2019 Αποφάσεις της Ο.Ε
65-2019Υποβολή αιτήματος στο Τ.Π. και Δανείων για έγκριση σύναψης δανείου με σκοπό την απαλλοτρίωση ρυμοτομούμενων εκτάσεων για την εκτέλεση έργων υποδομής (οδοποιία, ασφαλτοστρώσεις κ.α.) συνολικού εκτιμώμενου ποσού 635.000 ευρώ .
64-2019Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο: “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΙΣ 17 ΚΑΙ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017”
63-2019Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής για την υπηρεσία «Επιμόρφωση του προσωπικού και συμμετοχή σε σεμινάρια »
62-2019Εγκριση Πρωτόκολλων Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών για την 1η συνάντηση καλλιτεχνών στη Λιβαδειά στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού προγράμματος “Μνήμη Νερού”, από οικονομικούς φορείς
61-2019Εγκριση Πρωτόκολλων Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ, από οικονομικούς φορείς.
60-2019Εγκριση συμμετοχής και μετακίνησης της Δημοτικής Χορωδίας στο 2ο Χορωδιακό Φεστιβάλ της Χορωδίας “Η Ευεστώ” στο Δημοτικό Ωδείο Λάρισας
59-2019Εξειδίκευση πίστωσης για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων του Δημοτικού Ωδείου Λιβαδειά έτους 2019.
58-2019Εξειδίκευση πίστωσης της αθλητικής εκδήλωσης “Περιφερειακά Σκακιστικά Πρωταθλήματα Μαθητριών – Μαθητών”.
57-2019Εξειδίκευση πιστώσεων για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων Γαϊτανάκι 2019
56-2019Εξειδίκευση πίστωσης για παροχή υπηρεσιών μεμονωμένων καλλιτεχνών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “Δημιουργική Ευρώπη 2014-2020” υποπρόγραμμα Πολιτισμός με τίτλο έργου “Μνήμη Νερού”.
55-2019Πραγματοποίηση εκδηλώσεων του Δημοτικού Ωδείου Λιβαδειάς στις 2, 17-3 και 20/4/2019
54-2019Συνδιοργάνωση αθλητικής εκδήλωσης με τον Σκακιστικό ‘Ομιλο Λιβαδειάς των “Περιφερειακών Σκακιστικών Πρωταθλημάτων Μαθητριών – Μαθητών”στις 2 και 3 Μαρτίου 2019 στην Λιβαδειά
53-2019Προγραμματισμός για την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων Γαϊτανάκι 2019
52-2019Έγκριση 2ης Τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης του έργου”ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ”
51-2019Έγκριση πρόσληψης προσωπικού δέκα (10) ατόμων με σύμβαση ορισμένου χρόνου, δίμηνης διάρκειας, για την αντιμετώπιση των κατεπειγουσών εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών πυροπροστασίας του Δήμου Λεβαδέων
50-2019Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Δήμου Λεβαδέων έτους 2019 ( 4 /2019 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής)
49-2019Μετεγκατάσταση και επέκταση της εταιρείας «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.».(3/2019 Απόφαση ΕΠΟΙΖΩ)
48-2019Καθορισμός αντιτίμου σε τμήματα της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου Λεβαδέων.
47-2019Εκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης προς το δημοτικό σύμβουλο κ. Θεόδωρο Θεοδώρου”
46-2019Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών ηχητικής κάλυψης της αθλητικής εκδήλωσης “ΛΕΒΑΔΟΣ’’.
45-2019Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών ηχητικής κάλυψης της αθλητικής εκδήλωσης “1ος Διεθνής Αγώνας Ρυθμικής Γυμναστικής «ERKYNA CUP Λιβαδειά 2019’’.
44-2019‘Εγκριση Πρωτόκολλων Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών “ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ”, από οικονομικούς φορείς.
43-2019Έγκριση Δ΄Πρωτοκόλλου Παραλαβής της Υπηρεσίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» από τον οικονομικό φορέα “Χ.&Ζ. ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΤΟΠΗ ΟΕ”
42-2019Αποδοχή της υπ΄ αριθμ. 3066/15 Ιανουαρίου 2019 (ΑΔΑ: Ω400465ΧΘ7 – 4Α9) Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών περί χρηματοδότησης του Δήμου Λεβαδέων για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055)
41-2019Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Ν.ΒΟΙΩΤΙΑΣ” .
40-2019Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Γ΄Παραδοτέου : “ Παροχή Υπηρεσιών Ψηφιοποίησης του Αρχείου του Δήμου Λεβαδέων”
39-2019Διαγραφή μέρους βεβαιωμένης οφειλής του Διαμαντή Κων/νου του Παναγιώτη από βεβαιωτικό κατάλογο τέλους λαϊκής αγοράς λόγω μη χρήσης θέσης.
38-2019Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής της Πολυτάρχου Μαρίας του Δημητρίου από βεβαιωτικό κατάλογο (τέλος 0,5%) λόγω αλλαγής δραστηριότητας.
37-2019Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών έτους 2019
36-2019Αποδοχή παραχώρησης της χρήσης χωρίς αντάλλαγμα πέντε (5) οχημάτων από τη Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α. στον Δήμο Λεβαδέων
35-2019Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών της ανταποδοτικής Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Λεβαδέων , σε εφαρμογή της Εγκ. αρ.πρωτ.3955/21.1.2019 του Υπουργείου Εσωτερικών .
34-2019Προγραμματισμός προσλήψεων καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου (άρθρο 107 του Ν.4483/2017 -ΦΕΚ 107Α΄) για τις ανάγκες του Δημοτικού Ωδείου Δήμου Λεβαδέων , σε εφαρμογή της Εγκ. αρ.πρωτ.3955/21.1.2019 του Υπουργείου Εσωτερικών .
33-2019Προγραμματισμός Σύναψης Σύμβασης Μίσθωσης Έργου για την ιατρική παρακολούθηση των μελών των ΚΑΠΗ Δήμου Λεβαδέων έτους 2019 , σε εφαρμογή της Εγκ. Αριθμ. Πρωτ. 3955/21-1-2019 του Υπουργείου Εσωτερικών.
32-2019Τροποποίηση των άρθρων 6ο και 9ο του Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης με τo Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, υπό την επωνυμία “Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης” (ΕΚΕΤΑ), για την συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα WiFi4EU που εγκρίθηκε με την αριθμ 7/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
31-2019(1η) Aναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. Έτους 2019 ( 21/2019 Απόφ Ο. Ε)
30-2019ΘΕΜΑ: ‘Εγκριση Πρωτόκολλων Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών “ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ”, από οικονομικούς φορείς.
29-2019ΘΕΜΑ:Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου : <<ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΔΩΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
28-2019ΘΕΜΑ: Έγκριση μετακίνησης της δημάρχου στην Αρτα και εξειδίκευση της πίστωσης για συμμετοχή της στην διημερίδα “ Άνάπτυξη των πόλεων μέσα από τα ποτάμια τους” στις 1 & 2 Φεβρουαρίου 2019
27-2019ΘΕΜΑ:Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Δήμου Λεβαδέων έτους 2019 (3/2019 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής)
26-2019ΘΕΜΑ: Αποδοχή της υπ΄αριθμ. 86/2018 μελέτης με τίτλο: “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΙΣ 29 & 30/09/2018”
25-2019ΘΕΜΑ:Αποδοχή της υπ΄αριθμ. 88/107-01-2019 (ΑΔΑ: 9ΨΞΗ7ΛΗ-Χ9Μ) Απόφασης Ένταξης της Πράξης “ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 1ου 3/Θ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ” με κωδικό ΟΠΣ 5021487 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Στερεά Ελλάδα”
24-2019ΘΕΜΑ: Παραχώρηση σχολικών αιθουσών σε συλλόγους του Δήμου μας , για διάφορες δραστηριότητες
23-2019ΘΕΜΑ:Έγκριση της υπ΄αριθμ. 74/2018 απόφασης της Κ.Ε.ΔΗ.Λ. με θέμα: “ Κατάρτιση και ψήφιση εισηγητικής έκθεσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λεβαδέων με την οποία τεκμηριώνονται τα έσοδα και τα έξοδα της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Λεβαδέων , προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από το δημοτικό προϋπολογισμό, με βάση το άρθρο 259 του Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 14 του άρθρου 10 του ν. 4071/2012 & Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Λεβαδέων”.
22-2019ΘΕΜΑ:‘Εγκριση της υπ΄αριθμ. 73/2018 απόφασης της Κ.Ε.ΔΗ.Λ. με θέμα: “Κατάρτιση και ψήφιση προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Λεβαδέων οικ. έτους 2019” .
21-2019ΘΕΜΑ: Έγκριση πέντε (5) πρωτόκολλων Οριστικής Παραλαβής “ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ »
20-2019ΘΕΜΑ:Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής του οφειλέτη Παπαγεωργίου Παναγιώτη του Ιωάννη ,λόγω λανθασμένης βεβαίωσης προσώπου.
19-2019ΘΕΜΑ:Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής της οφειλέτιδας Σίμου Παγώνας , λόγω διακοπής άσκησης του επαγγέλματος
18-2019ΘΕΜΑ:Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσιών ηχητικής κάλυψης των πολιτιστικών εκδηλώσεων “ Χριστούγεννα 2018 “.
17-2019ΘΕΜΑ:Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών των πολιτιστικών εκδηλώσεων “Χριστούγεννα 2018”.
16-2019ΘΕΜΑ:Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της Υπηρεσίας “Συντήρηση – επισκευή ηλεκτρονικών πινάκων προβολής αποτελεσμάτων του Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου Λιβαδειάς”.
15-2019ΘΕΜΑ:Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ”
14-2019ΘΕΜΑ: Έγκριση 2oυ Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου: << ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ>>.
13-2019ΘΕΜΑ: Έγκριση 2oυ Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών , καθώς και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: << ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΔΩΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ>>.
12-2019ΘΕΜΑ: Αποδοχή της υπ΄ αριθμό 89/2018 μελέτης με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ»
11-2019ΘΕΜΑ: Καθορισμός τρόπου καταβολής τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων για το οικονομικό έτος 2019
10-2019ΘΕΜΑ: Εξειδίκευση πίστωσης για την πραγματοποίηση της 1ης συνάντησης καλλιτεχνών στη Λιβαδειά , στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “Δημιουργική Ευρώπη 2014 – 2020” υποπρόγραμμα Πολιτισμός με τίτλο έργου “Μνήμη του Νερού” .
9-2019ΘΕΜΑ: Εγκριση πραγματοποίησης της 1ης συνάντησης καλλιτεχνών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Μνήμη του Νερού στη Λιβαδειά,στις 2,29,30&31/1 και 1,2&3/2/2019»
8-2019ΘΕΜΑ: Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Λεβαδέων και της ΔΕΠΟΔΑΛ ΑΕ, για την υποστήριξη της λειτουργίας και διαχείρισης του ΧΥΤΑ Λιβαδειάς , ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης και εξουσιοδότηση της Δημάρχου για την υπογραφή αυτής.
7-2019ΘΕΜΑ:Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης με τo Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, υπό την επωνυμία “Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης” (ΕΚΕΤΑ), για την συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα WiFi4EU, ορισμός εκπροσώπου του Δήμου, με τον αναπληρωτή του, στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης αυτής και εξουσιοδότηση της Δημάρχου για την υπογραφή της σύμβασης αυτής.
6-2019ΘΕΜΑ: Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Λεβαδέων για την Ενταξη του Προγράμματος “ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ » στις οργανικές μονάδες του Δήμου Λεβαδέων και Σύσταση οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού για τη παροχή υπηρεσιών του Προγράμματος « ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ » ( Αποφάσεις 1/2019 και 2/2019 Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων )
5-2019ΘΕΜΑ: Δωρεάν παραχώρηση χρήσης ενός αυτοκινήτου πυρόσβεσης του Δήμου στην “Ελληνική Ένωση Έρευνας & Διάσωσης (Ε.Ε.Ε.Δ) Κέντρο Επιχειρήσεων & Εκπαίδευσης Λιβαδειάς”.
4-2019ΘΕΜΑ: Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας υφιστάμενων Λαϊκών Αγορών Δήμου Λεβαδέων (28/2018 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
3-2019ΘΕΜΑ: “Αποδοχή συμμετοχής του Δήμου Λεβαδέων στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» της υπ΄ αριθμό 2225/14-01-2019 (ΑΔΑ: 6ΠΕΜ465ΧΘ7-ΙΟ4) Πρόσκλησης IV για έργο « Αναβάθμιση Δημοτικού Σταδίου Λιβαδειάς»
2-2019ΘΕΜΑ: “ Μη άσκηση έφεσης κατά των αριθμ. 333 και 334/2018 αποφάσεων του Ειρηνοδικείου Λιβαδειάς με τις οποίες έγιναν δεκτές οι αγωγές εργαζομένων του Δήμου Λεβαδέων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και επιδικάζουν σε αυτούς τα ποσά που αντιστοιχούν στα επιδόματα εορτών και αδείας για τα έτη 2015-2016 και 2017 (1/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής)”
1-2019ΘΕΜΑ: Χαρακτηρισμός θέματος “Παραπομπή από την Οικονομική Επιτροπή στο Δημοτικό Συμβούλιο του κατεπείγοντος θέματος άσκηση ή μη έφεσης κατά των αριθμ. 333 και 334/2018 αποφάσεων του Ειρηνοδικείου Λιβαδειάς με τις οποίες έγιναν δεκτές οι αγωγές εργαζομένων του Δήμου Λεβαδέων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και επιδικάζουν σε αυτούς τα ποσά που αντιστοιχούν στα επιδόματα εορτών και αδείας για τα έτη 2015-2016 και 2017 , για λήψη απόφασης λόγω ιδιαίτερης σοβαρότητας. (1/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής)”, ως κατειπείγον .