Μείωση ή απαλλαγή των Δημοτικών Τελών για το οικ. έτος 2023 σε Ευπαθείς Ομάδες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 202 §3 του Ν.3463/06 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 13 του Ν.4368/2016

2 Δεκεμβρίου 2022