Εν μέρει τροποποίηση της υπ αριθμ 4/2019 (ΑΔΑ: ΩΠ6ΚΩΛΗ-ΘΓ8) Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί «Έγκρισης Κανονισμού Λειτουργίας υφιστάμενων Λαϊκών Αγορών Δήμου Λεβαδέων» (26/2021 Απόφαση ΕΠΟΙΖΩ)

19 Ιανουαρίου 2022