Αποδοχή της υπ΄αριμ. 19/2020 μελέτης με τίτλο : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ»

10 Μαρτίου 2020