Αποδοχή & κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) ποσού 129.037,50 € για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων & επενδυτικών δραστηριοτήτων ( 1η,2η και 3η μηνιαία κατανομή έτους 2020).

11 Μαΐου 2020