Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, οκτώ (08) ατόμων, μερικής απασχόλησης ( διάρκειας τριών (3) ωρών ημερησίως ) χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, ειδικότητας ΥΕ Καθαριστών/καθαριστριών

14 Οκτωβρίου 2020