ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΚΕΔΗΛ-ΔΟΜ)

22 Ιουνίου 2020