Κατάσταση συμμετεχόντων πωλητών στη λαϊκή αγορά της οδού Καραγιαννοπούλου, Τετάρτη 2 Ιουνίου 2021

31 Μαΐου 2021