Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α. – Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2020 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

15 Ιουλίου 2020