Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την “Προμήθεια καυσίμων (πετρελαίου κίνησης) για τις ανάγκες της Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α. για ένα (1) έτος”

1 Ιουνίου 2021