Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού – αστικού ακινήτου που βρίσκεται στη θέση “Πάρκο του Λέοντος” Κοινότητας Χαιρωνείας

27 Ιουλίου 2020