Διακήρυξη για την «Προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων και καλαθιών απορριμμάτων διαφόρων ειδών»

27 Σεπτεμβρίου 2019