Ανακοίνωση για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ειδικότητας ΔΕ Μαγείρων, χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών για την κάλυψη άμεσων και κατεπειγουσών αναγκών των Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Λεβαδέων

27 Οκτωβρίου 2023