Ανακοίνωση για την πρόσληψη δέκα ατόμων (10) με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση των κατεπείγουσων εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών πυροπροστασίας

9 Ιουλίου 2024