Συγκρότηση Επιτροπών διενέργειας και αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 για το έτος 2020.

14 Ιανουαρίου 2020