Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων & προσφυγών δημόσιων Συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών για το έτος 2020 , βάσει του Ν. 4412/2016.

14 Ιανουαρίου 2020