Αναμόρφωση Προυπολογισμού έτους 2019 μετά τα αποτελέσματα εκτέλεσής του μέχρι 30/6/2019 (παρ. 9 άρθ. 266 Ν. 3852/2010).

23 Αυγούστου 2019