Έγκριση 2ου Πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του ηλεκτρονικού διαγωνισμού : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Η ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ-ΦΟΡΤΩΤΗ)».

17 Μαΐου 2019