Έγκριση 1ου & 2ου Πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών, τεχνικών & οικονομικών προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ”

23 Αυγούστου 2019