Καθορισμός όρων διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων, με τίτλο: “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (συμπεριλαμβανομένων και ανταλλακτικών) & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ”, προϋπολογισμού 300.107,28 € με Φ.Π.Α. 24%.

27 Φεβρουαρίου 2020