Εν μέρη τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 64/2021 (ΑΔΑ:ΩΖΝΔΩΛΗ-Ν19) απόφασης «Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου: «ΠΑΡΚΟ ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ-ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ)».

17 Ιουνίου 2021