Αποδοχή της υπ΄ αριθμό 3020/14.05.2021 (ΑΔΑ: 9ΟΧΥ46ΜΤΛ6-Μ6Υ) Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, ένταξης στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» της πράξης με τίτλο «Ανάδειξη ιστορικού χώρου Αγ. Παρασκευής και οδού πρόσβασης (Γιαννούτσου)».

17 Ιουνίου 2021