Αποδοχή της υπ΄ αριθμό 20809/2020/14.05.2021 (ΑΔΑ: ΡΨΙ846ΜΤΛ6-Ν05) Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, ένταξης στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» της πράξης με τίτλο «Παρεμβάσεις βελτίωσης του μικροκλίματος μέσω κατασκευής υποδομών για την ανάπτυξη αθλητικών δραστηριοτήτων, υπόγειων χώρων στάθμευσης και διαμορφώσεων υπαίθριων χώρων εκδηλώσεων και αναψυχής στο Δήμο Λεβαδέων».

17 Ιουνίου 2021