Αποδοχή της υπ΄ αριθμό 137099/26-05-2021 (ΑΔΑ: ΩΓ1Τ465ΧΘΞ-9Ο9) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών περί έγκρισης δέσμευσης ποσού 250.000,00€ για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών του Δήμου Λεβαδέων Περιφερειακής Βοιωτίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 5ης Ιανουαρίου 2019»

17 Ιουνίου 2021