Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού και κατάρτιση όρων Διακήρυξης Σύναψης Δημόσιας Σύμβασης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»

21 Σεπτεμβρίου 2020