Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 7.000,00€ λόγω κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης στην Δ.Κ. Κυριακίου

20 Ιουνίου 2018