΄Εγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού και κατάρτιση όρων Διακήρυξης Σύναψης Δημόσιας Σύμβασης του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΝΕΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ».

21 Σεπτεμβρίου 2020