΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 6.999,80€ για εργασίες εκτυπώσεων προς κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου.

2 Ιουλίου 2018