Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2017

Απόφαση Τίτλος
565-2017Ανατροπή Αναλήψεων Υποχρεώσεων έτους 2017.
564-2017Απαλλαγή Υπολόγων Διαχείρισης της Παγίας Προκαταβολής Προέδρων Τοπικών Κοινοτήτων έτους 2017
563-2017Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 900,00 € για αμοιβή στην ΔΙΑΣ Α.Ε.
562-2017Έγκριση δαπάνης ποσού 4.960,00€ και διάθεση πίστωσης για Προμήθεια ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος .
561-2017Απαλλαγή Υπολόγων Διαχείρισης της Παγίας Προκαταβολής Προέδρων Τοπικών Κοινοτήτων έτους 2017.
560-2017Έγκριση δαπάνης ποσού 2.764,18€ και διάθεση πίστωσης για καταβολή μισθωμάτων σχολικών κτιρίων .
559-2017Έγκριση δαπάνης ποσού 13.000,00€ και διάθεση πίστωσης για απόδοση φόρου μισθωτών υπηρεσιών.
558-2017Έγκριση δαπάνης ποσού 85.876,98€ και διάθεση πίστωσης που αφορούν υποχρεώσεις πρώην ΔΕΤΕΛ σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων .
557-2017Απαλλαγή του Υπολόγου Διαχείρισης της Πάγιας Προκαταβολής Οικονομικού Έτους 2017.
556-2017Παραπομπή στο Δημοτικό Συμβούλιο της λήψης απόφασης για έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού (ανάλογου με την απόφαση του Δ.Σ.) για το οικονομικό έτος 2017 , προκειμένου να καταβληθεί σε χρήμα η αξία γάλακτος σε 116 δικαιούχους εργαζόμενους , για το χρονικό διάτσημα 1/1/2012 έως 23/7/2012 βάσει του άρθρου 97 παρ. 1 του Ν. 4483/2017.
555-2017Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης.
554-2017Έγκριση δαπάνης από την παγία προκαταβολή στην Τοπική Κοινότητα Παρορίου ΄
553-2017Έγκριση δαπάνης από την παγία προκαταβολή στην Τοπική Κοινότητα Μαυρονερίου.
552-2017΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.834,41 ευρώ , σε εκτέλεση της αριθμ. 224/2015 δικαστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Λιβαδειάς.
551-2017Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 200,00€ για δαπάνες κτηματογράφησης.
550-2017Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 744,00€ για δημοσίευση περίληψης κανονιστικών αποφάσεων τελών και δικαιωμάτων του Δήμου .
549-2017Αποδοχή δωρεάς Στατικής Μελέτης για την κατασκευή στεγαζόμενου γηπέδου μπάσκετ στον περιβάλλοντα χώρο του υπάρχοντος γυμναστηρίου.
548-2017Μη άσκηση αίτησης αναστολής εκτέλεσης και ανακοπής κατά της διαταγής πληρωμής που επιδόθηκε την 28-11-2017 από την ‘’NEUROPUBLIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ΄΄.
547-2017Έγκριση δαπάνης από την παγία προκαταβολή στην Τοπική Κοινότητα Ανθοχωρίου.
546-2017Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 350,00€ ως δαπάνη αποζημίωσης στον Λουκά Ραυτογιάννη.
545-2017Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 4.351,20€ για καταβολή ετήσιου μισθώματος του τουριστικού περιπτέρου “Ξενία Λιβαδειάς” στα Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε.”
544-2017΄Εγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου από το υπ΄αριθμ. 2376/2017 ένταλμα προπληρωμής.
543-2017΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 9.820,18 ευρώ για προμήθεια αλατιού προς αντιμετώπιση επιπτώσεων από έκτακτα καιρικά φαινόμενα (χιονοπτώσεις κ.λ.π).
542-2017Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.988,56 ευρώ για επιπλέον προμήθεια τροφίμων του υποέργου ‘’Παροχή συσσιτίου’’.
541-2017΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.254,98 ευρώ για το έργο ‘’Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικής μονάδας 3ου Δημοτικού Σχολείου Λιβαδειάς’’.
540-2017΄Εγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης 4.000,00 ευρώ που αφορούν δαπάνες που αναφέρονται στην ΑΗΔ 74449/2010 απόφαση του ΥΠΕΣΔΑ και χειρίζονται οι Πρόεδροι των Δημοτικών – Τοπικών Ενοτήτων βάσει του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 (πάγια προκαταβολή).
539-2017΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 4.607,35 ευρώ , σε εκτέλεση της αριθμ. 42/2017 δικαστική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.
538-2017Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 4.305,13 € σε εκτέλεση της υπ΄αριθ. 39/2016 τελεσίδικης δικαστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Λιβαδειάς & του από 5/12/2017 κατασχετηρίου.
537-2017΄Εγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή.
536-2017΄Εγκρισης δαπάνη και διάθεση πίστωσης ποσού 241,31 ευρώ από τον προϋπολογισμό κληροδοτήματος ΄΄Μπίμειο ΄Επαθλο ΄Αμιλλας΄΄ για την χορήγηση βραβείων σε μαθητές.
535-2017Κατακύρωση Δημόσιας Σύμβασης του έργου «Αποπεράτωση της Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων και μερικής αναδιαρρύθμισης στο υπάρχον κτίριο στη θέση της υπό κατάργηση ΑΠΧ του 6ου Δημοτικού Σχολείου Λιβαδειάς»
534-2017Έγκριση Πρακτικού 4/24-11-2017 της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Βελτίωση εγκαταστάσεων ανακυκλοφορίας υφιστάμενου ανοικτού Κολυμβητηρίου Λιβαδειάς Ν. Βοιωτίας» και ορισμός προσωρινού αναδόχου.
533-2017Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 6.030,00€ για πληρωμή τελών κυκλοφορίας οχημάτων του Δήμου έτους 2018.
532-2017Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 9.999,84€ για την απευθείας αγορά ακινήτου ιδιοκτησίας Τσάνα Γεωργίου στην Τ.Κ. Αγίας Αννας .
531-2017Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 7.397,00€ για την απευθείας αγορά οικοπέδου ιδιοκτησίας Κουνούκλα Ιωάννας επί της οδού Ανδρούτσου στη Λιβαδειά .
530-2017΄Εγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου από το αριθ. 2243/2017 ένταλμα προπληρωμής.
529-2017Έγκριση 5ου Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωση του ηλεκτρονικού διαγωνισμού (ΟΜΑΔΑ Α: Ανοιχτού Ημιφορτηγού 4Χ4) της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 4Χ4, ΕΝΟΣ ΜΙΝΙ ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ(ΒΑΝ)».
528-2017Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης.
527-2017΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 200,88 ευρώ για έξοδα δημοσίευσης περιληπτικής διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού ‘’Προμήθεια ενός ανοιχτού ημιφορτηγού αυτοκινήτου 4Χ4 , ενός μίνι εκσκαφέα και ενός αυτοκινήτου μεταφοράς παρασκευασμένου φαγητού (ΒΑΝ)’’.
526-2017Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 139,87€ για δημοσίευση προκήρυξης πρόσληψης ιατρού με σύμβαση μίσθωσης έργου στο ΚΑΠΗ του Δήμου Λεβαδέων.
525-2017΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 595,20 ευρώ για προμήθεια σκευών μαγειρικής για τους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς.
524-2017΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 7.000,00 ευρώ για προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.
523-2017Εξώδικη συμβιβαστική επίλυση διαφοράς μεταξύ Δήμου Λεβαδέων και Λουκά Ραυτογιάννη.
522-2017Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας δημοτικής έκτασης (καλλιεργήσιμης γης ) που βρίσκεται στη θέση “ΚΟΚΚΙΝΟΓΙΕΣ” της Τοπικής Κοινότητας Θουρίου , στη Δημοτική Ενότητα Χαιρώνειας Δήμου Λεβαδέων , συνολικού εμβαδού 79.975,28 τ.μ.
521-2017.΄Εγκριση πρακτικoύ και κατακύρωση φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας δημοτικής έκτασης (καλλιεργήσιμης γης) που βρίσκεται στη θέση ‘’ΠΟΡΟΣ΄΄ της Τοπικής Κοινότητας Προφήτη Ηλία , στη Δημοτική Ενότητα Χαιρώνειας Δήμου Λεβαδέων , συνολικού εμβαδού 23.158,15 τ.μ.
520-2017΄Εγκριση Πρακτικού και Κατακύρωση Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ (ΒΑΝ)».
519-2017Ανάκληση των αριθ. 485 & 487/2017 αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής.
518-2017Κατακύρωση δημόσιας Σύμβασης του έργου «Ανακαίνιση κτιρίων και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου αμαξοστασίου».
517-2017Έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεων ποσού 500,00€ για την αποζημίωση της πρακτικογράφου του Δημ. Συμβουλίου και της Ληξιάρχου.
516-2017Διάθεση πίστωσης ποσού 600,00€ για δαπάνη παροχής σε είδος- γάλα εργαζόμενων .
515-2017Έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεων ποσού 1.637,64€ για έκδοση ενημερωτικών δίπτυχων για την πράξη ΄΄Κέντρο Κοινότητας΄΄ & για τις δομές: α)Κοινωνικό Παντοπωλείο β)Παροχή συσσιτίου και γ) Κοινωνικό Φαρμακείο».
514-2017΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεων ποσού 16.343,00 ευρώ για την μισθοδοσία των υπαλλήλων του Δήμου.
513-2017Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού ΄Εργων που ο συνολικός προϋπολογισμός εκάστου δεν υπερβαίνει το 1.000.000,00 ευρώ.
512-2017Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.200,00 ευρώ για εργασία βιβλιοδεσίας και συντήρησης των βιβλίων του Δημοτολογίου και Μ. Αρρένων του Δήμου.
511-2017΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 4.995,96 ευρώ για προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς.
510-2017Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.600,00 € για έξοδα είσπραξης κλήσεων Τροχαίας από ΕΛΤΑ
509-2017Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 11.500,00 € για την πληρωμή αντιτίμου ηλεκτρικού ρεύματος.
508-2017΄ Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 4.275,00 ευρώ για αποζημίωση και έξοδα κίνησης των Δημοτικών Συμβούλων.
507-2017΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 20.000,00 ευρώ για προμήθεια καυσίμων για τα μηχανήματα του νερού της πισίνας.
506-2017΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 142.896,40 ευρώ που αφορούν αποδόσεις υπέρ δημοσίου και τρίτων.
505-2017Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 86.861,00€ που αφορούν δαπάνες μισθοδοσίας υπαλλήλων του Δήμου.
504-2017΄Εγκριση 2ου Πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού της προμήθειας λιπαντικών και ματαίωση αυτού.
503-2017΄Εγκριση Πρακτικού και Κατακύρωση Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ».
502-2017΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 11.000,00 ευρώ για προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου.
501-2017΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση συνολικής πίστωσης ποσού 793,60 ευρώ για προμήθεια εξωτερικών επιγραφών για την πράξη ‘’Κέντρο Κοινότητας’’ και το υποέργο ‘’Παροχή σισσιτίου’’.
500-2017΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 180,00 ευρώ για επιμόρφωση υπαλλήλων βρεφονηπιακών – παιδικών σταθμών.
499-2017Έγκριση δαπάνης που έγινε από την παγία προκαταβολή της Τοπικής Κοινότητας Δαυλείας.
498-2017Έγκριση δαπάνης που έγινε από την παγία προκαταβολή της Τοπικής Κοινότητας Ακοντίου.
497-2017΄Εγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου από το υπ΄αριθμ. 1965/2017 ένταλμα προπληρωμής.
496-2017΄Εγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου από το υπ΄αριθμ. 1736/2017 ένταλμα προπληρωμής.
495-2017΄Εγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου από το υπ΄αριθμ. 186/2017 ένταλμα προπληρωμής.
494-2017΄Εκδοση εντάλματος προπληρωμής επ΄ονόματος δημοτικού υπαλλήλου συνολικού ποσού 1.109,68 ευρώ για Επεκτάσεις Ηλεκτροφωτισμού.
493-2017Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 14.999,97 ευρώ σε εκτέλεση της υπ΄αριθ. 255/2017 τελεσίδικης δικαστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Λιβαδειάς.
492-2017Σύνταξη Σχεδίου Προυπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Οικονομικού Ετους 2018.
491-2017Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού.
490-2017Έγκριση Πρακτικών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ(ΒΑΝ)»
489-2017Ανατροπή αποφάσεων Ανάληψης υποχρέωσης.
488-2017Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης 2017.
487-2017΄Εγκριση δαπάνης ποσού 19.000,00 και διάθεση πίστωσης ποσού 3.200,00 ευρώ για Συντήρηση Εφαρμογών Λογισμικού.
486-2017΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 4.510,21 € ως αχρεωστήτως εισπαραχθέν από την εταιρεία ΄΄WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε΄΄
485-2017Μερική Ανατροπή της 444/2017 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης.
484-2017Κατακύρωση Δημόσιας Σύμβασης του έργου «Σύνταξη τευχών δημοπράτησης για την πράξη ΄΄Παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού κτιριακού αποθέματος αρχιτεκτονικής αξίας , (πρώην κτίριο Πανεπιστημίου) και περιβάλλοντος χώρου , με εφαρμογές ενεργειακής αναβάθμισης , για την χρήση δημοτικών υπηρεσιών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων».
483-2017Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό τελών Καθαριότητας και Φωτισμού για το οικονομικό έτος 2018
482-2017Έγκριση 3ου Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών και Κατακύρωση του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 4Χ4, ΕΝΟΣ ΜΙΝΙ ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ(ΒΑΝ)» (ΟΜΑΔΑ Β: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΜΙΝΙ ΕΚΣΚΑΦΕΑ (ΤΣΑΠΑΚΙ)»).
481-2017Έγκριση 4ου Πρακτικού διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού αποσφράγισης οικονομικών προσφορών (ομάδα Α Ανοιχτό Ημιφορτηγό 4Χ4) της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 4Χ4, ΕΝΟΣ ΜΙΝΙ ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ(ΒΑΝ) & ορισμός προσωρινού αναδόχου».
480-2017Έγκριση 5ου Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών και Κατακύρωση του ηλεκτρονικού διαγωνισμού της 4ης Ομάδας για τις «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ (συμπεριλαμβανομένων Ανταλλακτικών) & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017»
479-2017Έγκριση ρύθμισης Ν. 4483/2017”
478-2017Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί καθορισμού τελών κοινόχρηστων χώρων, για το οικονομικό έτος 2018 και εφεξής .
477-2017Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 6.994,84€ για Προμήθεια συστήματος τηλεματικής διαχείρισης στόλου αυτοκινήτων .
476-2017΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 955,30 ευρώ για προμήθεια υλικών για την λειτουργία συσσιτίων του υποέργου ‘’ Παροχή συσσιτίου’’.
475-2017΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 178,56 ευρώ για δημοσίευση διακηρύξεων.
474-2017΄Εκδοση εντάλματος προπληρωμής επ ονόματος δημοτικού υπαλλήλου συνολικού ποσού 1.109,68 ευρώ για Επεκτάσεις Ηλεκτροφωτισμού.
473-2017Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 55.000,00€ για Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για την κίνηση των αντλιοστασίων άρδευσης .
472-2017΄Εγκριση 3ΟΥ Πρακτικού και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ».
471-2017Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό τελών διαφήμισης για το οικονομικό έτος 2018 και εφεξής.
470-2017Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό τελών διέλευσης και τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης για το οικονομικό έτος 2018 και εφεξής”
469-2017Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό τελών και δικαιωμάτων για τη χρήση των Δημοτικών Κοιμητηρίων για το οικονομικό έτος 2018 και εφεξής.
468-2017Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π) για το οικονομικό έτος 2018 και εφεξής.
467-2017Κατάρτιση όρων φανερού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης , συνολικού εμβαδού 79.975,28 τ.μ. στη θέση «ΚΟΚΚΙΝΟΓΙΕΣ» της Τοπικής Κοινότητας Θουρίου , στη Δημοτική Ενότητα Χαιρώνειας Δήμου Λεβαδέων.
466-2017Κατάρτιση όρων φανερού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης , συνολικού εμβαδού 23.158,15 τ.μ. στη θέση «ΠΟΡΟΣ» της Τοπικής Κοινότητας Προφήτη Ηλία , στη Δημοτική Ενότητα Χαιρώνειας Δήμου Λεβαδέων.
465-2017Μη άσκηση έφεσης κατά της 255/17αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Λιβαδειάς, και κατά του Ανδρέα Δ. Κοϊτσάνου.
464-2017‘Εγκριση 3ου Πρακτικού διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού αξιολόγησης τεχνικών προσφορών (της ομάδας Α’ ανοιχτό ημιφορτηγό 4Χ4) της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 4Χ4,ΕΝΟΣ ΜΙΝΙ ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ (ΒΑΝ)»
463-2017Μερική Ανατροπή της 52/2017 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης»
462-2017Mερική Ανατροπή της 370/2017 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης»
461-2017΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 687,92 ευρώ για προμήθεια ηλεκτρικών μικροσυσκευών για τους παιδικούς σταθμούς.
460-2017΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 957,65 ευρώ για προμήθεια εντύπων για τους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς.
459-2017Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 200,00€ για επισκευή μουσικών οργάνων Φιλαρμονικής Ορχήστρας΄΄.
458-2017Έγκριση δαπάνης και διάθεσης εγγεγραμμένων πιστώσεων συνολικού ποσού 527.705,98 για την πληρωμή Προνοιακών Επιδομάτων των Δήμων Λεβαδέων , Διστόμου – Αράχωβας, Αντίκυρας, Ορχομενού & Αλιάρτου του Νομού Βοιωτίας διμήνου Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου έτους 2017.
457-2017Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 12.000,00€ για Προμήθεια ανυψωτικού μηχανήματος για το Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο΄΄.
456-2017΄Εγκριση 2ου Πρακτικού διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού αποσφράγισης οικονομικής προσφοράς (ομάδα Β’ μίνι εκσκαφέας-τσαπάκι) της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 4Χ4, ΕΝΟΣ ΜΙΝΙ ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ (ΒΑΝ)» και ορισμός προσωρινού αναδόχου.
455-2017΄Εγκριση Πρακτικού και Κατακύρωση Συνοπτικού Διαγωνισμού για τις εργασίες Συντήρησης & Επισκευής ελαστικών οχημάτων , δικύκλων και μηχανημάτων έργων (συμπεριλαμβανομένων και των απαραίτητων ανταλλακτικών) της εργασίας με τίτλο “Εργασίες για πλύσιμο – καθάρισμα – γρασάρισμα οχήματος & Προμήθεια ελαστικών για το έτος 2017”
454-2017΄Εγκριση άσκησης αίτησης λήψης ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λιβαδειάς , κατά των : 1) Αθανασίου Λυμπεροπούλου , κατοίκου Αθηνών , 2)Λουκά Φούφουλα , κατοίκου Λιβαδειάς.
453-2017Σύνταξη ΄Εκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ΄ τριμήνου έτους 2017 και αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης.
452-2017Έγκριση Πρακτικού και Κατακύρωση Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «ΗΧΗΤΙΚΗ – ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017»
451-2017Έγκριση Πρακτικού & κατακύρωση συνοπτικού διαγωνισμού της παραχώρησης του δικαιώματος εκμετάλλευσης της εργασίας «ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017»
450-2017΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 3.938,24 ευρώ για συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων θέρμανσης , κλιματισμού , αερισμού και λοιπών μηχανημάτων.
449-2017Έγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου από το υπ΄αριθμ. 1998/2017 ένταλμα προπληρωμής.
448-2017Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή
447-2017΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 376,96 ευρώ για έξοδα δημοσίευσης στον τοπικό τύπο της ανακοίνωσης πρόσληψης πτυχιούχων φυσικής αγωγής για τα προγράμματα ΄Αθλησης για όλους (ΠΑγΟ).
446-2017Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 545,50€ για έξοδα δημοσίευσης στον τοπικό τύπο του ισολογισμού έτους 2016 του Δήμου Λεβαδέων».
445-2017Έγκριση 3ου Πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου Συνοπτικού Διαγωνισμού για τις «Εργασίες Συντήρησης & Επισκευής ελαστικών οχημάτων, δικύκλων και μηχανημάτων έργων (συμπεριλαμβανομένων και των απαραίτητων ανταλλακτικών), Εργασίες για πλύσιμο – καθάρισμα – γρασάρισμα οχήματος & Προμήθεια ελαστικών για το έτος 2017»
444-2017΄Ασκηση μήνυσης της Δημάρχου Λεβαδέων , ως νομίμου εκπροσώπου του Δήμου , κατά παντός υπευθύνου , για την παράνομη και αυθαίρετη σύνδεση παροχής ρεύματος στην θέση ‘’ΛΑΠΑΘΙΑΣ’’ της Τοπικής Κοινότητας Δαυλείας.
443-2017Καθoρισμός όρων διακήρυξης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ (ΒΑΝ)»
442-2017Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών & Τευχών της υπ΄αριθμ. 197/2017 μελέτης με τίτλο “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ (ΒΑΝ)”.
441-2017Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 9.530,00€ για δαπάνες μισθοδοσίας μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης (Μαθητεία στο ΕΠΑ.Λ.-Μεταλυκειακό έτος).
440-2017Έγκριση 3ου Πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου αυνοπτικού διαγωνισμού για την «ΗΧΗΤΙΚΗ – ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017»
439-2017Κατακύρωση Δημόσιας Σύμβασης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ».
438-2017Έγκριση του Πρακτικού 2/10-102017 της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Αποπεράτωση της Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων και μερικής αναδιαρρύθμισης στο υπάρχον κτίριο στη θέση της υπό κατάργηση ΑΠΧ του 6ου Δημοτικού Σχολείου Λιβαδειάς» και ορισμός προσωρινού μειοδότη.
437-2017Κατακύρωση Δημόσιας Σύμβασης του έργου «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΨΗΦΙΔΩΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ».
436-2017΄Εγκριση Πρακτικού και Κατακύρωση Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ».
435-2017Έγκριση πρακτικών συνοπτικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ.
434-2017Αναμόρφωση Προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης 2017. (14η)
433-2017Έκδοση εντάλματος προπληρωμής επ΄ονόματος δημοτικού υπαλλήλου συνολικού ποσού 9.752,80€ για επεκτάσεις Ηλεκτροφωτισμού .
432-2017΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 600,00 ευρώ για την συνδρομή στο ‘’Ελληνικό δίκτυο Πόλεων με Ποτάμια’’.
431-2017΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 164,40 ευρώ για έξοδα δημοσίευσης περιληπτικής διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού ‘’Προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων διαφόρων ειδών’’.
430-2017Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 868,00€ για προμήθεια κλιματιστικού για τον Α΄Παιδικό Σταθμό΄΄.
429-2017Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 5.435,30 ευρώ για ετήσια εισφορά υπέρ του συνδέσμου Δήμων Προστασίας & Ορθολογικής Ανάπτυξης του Κορινθιακού Κόλπου (ΣΠΟΑΚ) ο ‘’ΑΡΙΩΝ’’.
428-2017΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 20.000,00 ευρώ για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων.
427-2017΄Εγκριση 1ου Πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 4Χ4 , ΕΝΟΣ ΜΙΝΙ ΕΚΣΑΦΕΑ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ (ΒΑΝ)
425-2017Κατακύρωση Δημόσιας Σύμβασης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ».
425-2017΄Εγκριση 1ου & 2ου πρακτικού της εργασίας «ΗΧΗΤΙΚΗ – ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017»
424-2017Έγκριση πρακτικών Συνοπτικού Διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου της παραχώρησης δικαιώματος εκμετάλλευσης «ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017
423-2017Ανατροπή Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης
422-2017Έκδοση εντάλματος προπληρωμής επ΄ονόματος δημοτικού υπαλλήλου συνολικού ποσού 850,00€ για έξοδα μετακινούμενων υπαλλήλων στην έκθεση Nostos Greek Altenative Tourism Expo 2017.
421-2017΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 400,00 ευρώ για δαπάνες οδοιπορικών εξόδων και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων.
420-2017΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 5.000,00 ευρώ για Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης του νερού της πισίνας στο Δημοτικό Κολυμβητήριο.
419-2017΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 850,00 ευρώ για Ασφάλιστρα του Δημοτικού ακινήτου της Νεροτριβής.
418-2017΄Εγκριση δαπάνης ποσού 2.714,80 ευρώ και διάθεση πίστωσης ποσού 600,00 ευρώ για ανάθεση εργασίας ΄΄Ανάθεση παροχής υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας του Δήμου΄΄.
417-2017Αποδοχή δωρεάς ενός επιβατικού οχήματος Jeep Cherokee.
416-2017΄Εγκριση 4ου Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών κατακύρωσης μειοδoτών, για “εργασίες συντήρησης- επισκευής (συμπεριλαμβανομένων Ανταλλακτικών) προμήθειας ελαστικών των οχημάτων και μηχανημάτων έργων του Δήμου Λεβαδέων για το έτος 2017”
415-2017΄Εγκριση πρακτικών για τις «Εργασίες Συντήρησης & Επισκευής ελαστικών οχημάτων , δικύκλων και μηχανημάτων έργων (συμπεριλαμβανομένων και των απαραίτητων ανταλλακτικών) , Εργασίες για πλύσιμο – καθάρισμα –γρασάρισμα οχήματος & προμήθεια ελαστικών για το έτος 2017.
412-2017Aνάκληση της αριθ. 397/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
411-2017Aνάκληση της αριθ.389/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
410-2017Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 300,00€ για εργασία χορδίσματος μουσικών οργάνων.
409-2017Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 768,80€ για Προμήθεια ψυγείου για τον Α΄Παιδικό Σταθμό.
408-2017΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.674,00 ευρώ για προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού.
407-2017Έκδοση εντάλματος προπληρωμής επ΄ονόματος δημοτικού υπαλλήλου συνολικού ποσού 5.509,18€ για επαύξηση ισχύος υπάρχουσας τριφασικής ηλεκτρικής παροχής στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Λιβαδειάς.
406-2017΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 11.200,00 ευρώ για απόδοση κρατήσεων και λοιπών φόρων.
405-2017΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 4.999,68 ευρώ για μίσθωση χημικών τουαλετών για την Εμποροπανήγυρη
404-2017΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 40.000,00 ευρώ για αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για την κίνηση των αντλιοστασίων άρδευσης.
403-2017Εξέταση ένστασης της εταιρείας «Β.ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» ΜΕ Δ.Τ. ΔΟΜΗΚΑΤ Ε.Ε. κατά της 344/18.08.2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και θέμα “έγκριση του Πρακτικού Δημοπρασίας του έργου «Ανακαίνιση κτιρίων και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου αμαξοστασίου».
402-2017Κατάρτιση όρων Διακήρυξης Συνοπτικής Διαδικασίας για τη σύναψη Δημόσιας Σύμβασης της μελέτης: «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ Δ.Κ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ»
401-2017Κατάρτιση όρων Διακήρυξης Συνοπτικής Διαδικασίας για τη σύναψη Δημόσιας Σύμβασης της μελέτης: «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΝΕΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ Τ.Κ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ» .
400-2017΄Εγκριση του υπ΄αριθμ. 2/08-09-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού του έργου «Βελτίωση εγκαταστάσεων ανακυκλοφορίας υφιστάμενου ανοικτού Κολυμβητηρίου Λιβαδειάς Ν. Βοιωτίας» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου
399-2017Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης.
398-2017.΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 6.000 ευρώ για καθαρισμό εγκαταστάσεων Αθλητισμού , Πολιτισμού και Υπηρεσιών του Δήμου.
397-2017Καθορισμός όρων διακήρυξης για Ηλεκτρική Διανομή Εμποροπανήγυρης έτους 2017.
396-2017Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 300,00€ για προμήθεια βιβλίων για το Δημοτικό Ωδείο΄΄.
395-2017Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 950,40€ για προμήθεια χημικού υλικού για το Δημοτικό Κολυμβητήριο.
394-2017.΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.972,84 ευρώ για προμήθεια υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων για την πράξη Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών : Κοινωνικό Παντοπωλείο , Παροχή συσσιτίου και Κοινωνικό Φαρμακείο.
393-2017΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 11.070,72 ευρώ για Μίσθωση μηχανημάτων για Αποχιονισμό , αντιπλημμυρική προστασία και λοιπές δράσεις πολιτικής προστασίας.
392-2017΄Εκδοση εντάλματος προπληρωμής επ΄ονόματος δημοτικού υπαλλήλου συνολικού ποσού 1.542,93 ευρώ για Ηλεκτροδότηση προσωρινών τριφασικών παροχών Εμποροπανήγυρης Λιβαδειάς.
391-2017Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 24.774,98€ για Διαμόρφωση-Κατασκευή των παραγκών της εμποροπανήγυρης.
390-2017Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης.
389-2017΄Εγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και Τευχών της 172/2017 μελέτης με τίτλο «Ηλεκτρική Διανομή Εμποροπανήγυρης Δήμου Λεβαδέων».
388-2017Καθορισμός όρων διακήρυξης για την ηχητική – φωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας ,Παιδείας & Πολιτισμού.
387-2017Eισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για καθορισμό τέλους χρήσης χώρου Εμποροπανήγυρης για το έτος 2017.
386-2017΄Εγκριση πρακτικού διεξαγωγής διαγωνισμού του έργου «Αποπεράτωση της Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων και μερικής αναδιαρρύθμισης στο υπάρχον κτίριο στη θέση της υπό κατάργηση ΑΠΧ του 6ου Δημοτικού Σχολείου Λιβαδειάς» και πρόσκληση για συμπλήρωση των δικαιολογητικών από τους συμμετέχοντες.
385-2017Κατακύρωση Δημόσιας Σύμβασης του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ».
384-2017Κατακύρωση Δημόσιας Σύμβασης του έργου «Αποκατάσταση δημοτικών οδών λόγω ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Λεβαδέων».
383-2017Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου
382-2017΄Εγκριση του Πρακτικού Δημοπρασίας του έργου «Σύνταξη τευχών δημοπράτησης για την πράξη ΄΄Παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού κτιριακού αποθέματος αρχιτεκτονικής αξίας (πρώην κτίριο Πανεπιστημίου) και περιβάλλοντος χώρου, με εφαρμογές ενεργειακής αναβάθμισης , για την χρήση δημοτικών υπηρεσιών και Πολιτιστικών δραστηριοτήτων».
279-2017Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 4.998,54 ευρώ για προμήθεια οικοδομικών υλικών για την Συντήρηση Οδοποιϊας του Δήμου Λεβαδέων (Τ.Π. & Δανείων για προώθηση της απασχόλησης μέσω των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα – άρθρο 61 Ν. 4414/2016.
278-2017΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 5.989,20 ευρώ για προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων & κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και ιστών.
277-2017΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 7.910,00 για προμήθεια ειδικού αναβατορίου πισίνας στο Δημοτικό Κολυμβητήριο.
276-2017Εγκριση δαπάνης και διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 1.000,00 ευρώ για πληρωμή οφειλής παρελθόντων οικονομικών ετών (ΠΟΕ 4η ).
275-2017Έγκριση δαπάνης και διάθεσης εγγεγραμμένων πιστώσεων συνολικού ποσού #513.951,01 €# για την πληρωμή Προνοιακών Επιδομάτων των Δήμων Λεβαδέων, Διστόμου-Αράχωβας , Αντίκυρας, Ορχομενού & Αλιάρτου του Νομού Βοιωτίας (γ’ δίμηνο 2017) .
274-2017΄Εγκριση πρακτικού αξιολόγησης οικονομικών προσφορών και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων για την προμήθεια σκυροδέματος ασφαλτομίγματος και ψυχρής ασφάλτου .
273-2017΄Εγκριση Πρακτικού και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων για την προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου Παιδικών – Βρεφονηπιακών Σταθμών , Δημοτικής Κατασκήνωσης , Κοινωνικού Παντοπωλείου , Δημοτικών Κτιρίων , Αθλητικών Εγκαταστάσεων και Γάλακτος Εργαζομένων του Δήμου Λεβαδέων έτους 2017, προϋπολογισμού 181.041,25 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.
272-2017Έγκριση Πρακτικού και Κατακύρωση Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»
271-2017΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 72,00 ευρώ για δαπάνες για τεχνικό έλεγχο ΚΤΕΟ.
381-2017΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 347,20 ευρώ για δημοσίευση προκηρύξεων για πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου.
380-2017Κατάρτιση όρων διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΜΙΦΙΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 4Χ4 , ΕΝΟΣ ΜΙΝΙ ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ (ΒΑΝ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» προϋπολογισμού 82.800,00 ευρώ.
378-2017Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.999,81€ για επισκευή μεταλλικών κάδων απορριμμάτων.
377-2017Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 82.800,00 ευρώ για προμήθεια ανοικτού ημιφορτηγού αυτοκινήτου 4Χ4 , ενός μίνι εκσκαφέα και ενός αυτοκινήτου για μεταφορά παρασκευασμένου φαγητού
376-2017΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 24.800,00 ευρώ για προμήθεια αυτοματοποιημένου συστήματος υπόγειων κάδων απoρριμμάτων
375-2017΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 624,51 ευρώ για προμήθεια ειδών καθαριότητας για την πράξη “Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο”.
374-2017Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.321,35€ για προμήθεια ενημερωτικού υλικού για τις πράξεις: “Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο” & “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λεβαδέων”.
373-2017Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.847,78€ για προμήθεια γραφικής ύλης για τις πράξεις: “Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο” & “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λεβαδέων”
372-2017Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.732,00€ για δαπάνες εργοδοτικών εισφορών.
371-2017΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 23.000,00 ευρώ για δαπάνη ηλεκτρικής ενέργειας για φωτισμό Δημοτικού Σταδίου.
370-2017Κατάρτιση των όρων πρόσκλησης και της ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων της μελέτης με τίτλο «Σύνταξη τευχών δημοπράτησης για την πράξη ‘’Παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού κτιριακού αποθέματος αρχιτεκτονικής αξίας (πρώην κτίριο πανεπιστημίου) και περιβάλλοντος χώρου , με εφαρμογές ενεργειακής αναβάθμισης, για την χρήση δημοτικών υπηρεσιών και Πολιτιστικών δραστηριοτήτων».
369/2017΄Εγκριση διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού , Τεχνικών Προδιαγραφών και Τευχών της υπ΄αριθμόν 87/2017 μελέτης με τίτλο ‘’ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 4Χ4 , ΕΝΟΣ ΜΙΝΙ ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ (ΒΑΝ) της Δ/νσης Περιβάλλοντος.
368/2017΄Εγκριση 3ου Πρακτικού και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017».
367/2017Έκδοση εντάλματος προπληρωμής επ΄ονόματος δημοτικού υπαλλήλου συνολικού ποσού 975,00€ για πληρωμή δαπάνης αλλαγής στοιχείων άδειας και μεταβίβασης οχημάτων στον Καλλικρατικό Δήμο Λεβαδέων.
366/2017΄Εγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 1.500,00 ευρώ για πληρωμή δικαστικού επιμελητή για επιδόσεις πράξεων αναλογισμού.
365/2017΄Εγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 35.449,36 ευρώ για προμήθεια κάδων απορριμμάτων.
364/2017Έγκριση δαπάνης και διάθεσης εγγεγραμμένων πιστώσεων συνολικού ποσού 540.756,57 για την πληρωμή Προνοιακών Επιδομάτων των Δήμων Λεβαδέων , Διστόμου – Αράχωβας, Αντίκυρας , Ορχομενού & Αλιάρτου του Νομού Βοιωτίας (δ΄διμήνου έτους 2017).
363/2017Εξέταση προδικαστικών προσφυγών για το διαγωνισμό ΄΄Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Λεβαδέων έτους 2017.
362/2017Εκμίσθωση αγροκτήματος στη θέση “ΠΟΤΑΜΟΣ- ΚΟΥΜΑΡΙ” της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Γεωργίου κληροδοτήματος “ΜΠΙΜΕΙΟ ΕΠΑΘΛΟ ΑΜΙΛΛΑΣ” του Δήμου Λεβαδέων .
361/2017Καθορισμός όρων διακήρυξης για προμήθεια κάδων απορριμμάτων διαφόρων ειδών.
360/2017Kαθορισμός όρων διακήρυξης για ι«Εργασίες Συντήρησης & Επισκευής ελαστικών οχημάτων, δικύκλων και μηχανημάτων έργων (συμπεριλαμβανομένων και των απαραίτητων ανταλλακτικών),ιι Εργασίες για πλύσιμο – καθάρισμα – γρασάρισμα οχήματος & Προμήθεια ελαστικών για το έτος 2017.
359/2017Ματαίωση του διαγωνισμού με διαπραγμάτευση της μελέτης με τίτλο «Σύνταξη τευχών δημοπράτησης για την πράξη ‘’Παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού κτιριακού αποθέματος αρχιτεκτονικής αξίας (πρώην κτίριο Πανεπιστημίου) και περιβάλλοντος χώρου , με εφαρμογές ενεργειακής αναβάθμισης , για την χρήση δημοτικών υπηρεσιών και Πολιτιστικών δραστηριοτήτων».
358/2017Έγκριση 3ου Πρακτικού διενέργειας ηλεκτρονικής αποσφράγισης οικονομικών προσφορών διαγωνισμού για τις ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ (συμπεριλαμβανομένων Ανταλλακτικών) & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017.
357/2017΄Εγκριση Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού , Τεχνικών Προδιαγραφών και Τευχών της υπ΄αριθ. 161/2017 μελέτης με τίτλο : «Προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων διαφόρων ειδών».
356/2017΄Εγκριση Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ».
355/2017Προέλεγχος Λογαριασμού Οικονομικής Διαχείρισης (Ισολογισμός , Αποτελέσματα Χρήσεως , Απολογισμός) οικονομικού έτους 2016.
354/2017Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.
353/2017΄Εγκριση Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού , Τεχνικών Προδιαγραφών και Τευχών της υπ΄αριθμόν 173/2017 Μελέτης με τίτλο : Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας & Πολιτισμού 2017.
379-2017Aναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης.
352/2017΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 4.000,00€ για εξόφληση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης της Εταιρείας «Πλούταρχος & Δημ. Καλλιαντάσης Ο.Ε»
351/2017Τροποποίηση της αριθμ. 42/2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με τίτλο «Παροχή Πάγιας Προκαταβολής Δημου για το έτος 2017
350/2017Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 750,00€ για την προμήθεια cd player, μηχανής προβολής και οθόνης προβολής για το Συνεδριακό Κέντρο “Χρήστος Παλαιολόγος”.
349/2017΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 19.999,12 € για προμήθεια υδραυλικών υλικών και εξαρτημάτων.
348/2017Έγκριση διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού , Τεχνικών Προδιαγραφών και Τευχών της υπ αριθμ.156/2017 μελέτης με τίτλο : « ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ , ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (συμπεριλαμβανομένων και των απαραίτητων ανταλλακτικών ). x Εργασίες για πλύσιμο-καθάρισμα –γρασάρισμα οχήματος & Προμήθειας Ελαστικών» .
347/2017Έγκριση πρακτικού Διεξαγωγής Διαγωνισμού του έργου « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ».
346/2017Έγκριση πρακτικών για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»
345/2017Έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ»
344/2017Έγκριση του πρακτικού Δημοπρασίας του έργου «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ».
343/2017Έγκριση του πρακτικού Δημοπρασίας του έργου «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΨΗΦΙΔΩΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ»
342/2017Έγκριση του πρακτικού Δημοπρασίας του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΛΟΓΩ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ».
341/2017΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 246,51€ για έξοδα δημοσίευσης περιληπτικής διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού «Προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων ειδών Παντοπωλείου –Βρεφικών –Παιδικών Σταθμών , Κατασκήνωσης και Λοιπών Υπηρεσιών του Δήμου.
340/2017΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 23.970€ για δαπάνες υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του Δήμου έτους 2017.
339/2017Aναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης.
335/2017Ανατροπή Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης
338/2017Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής για αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης.
337/2017Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.875,00€ για δαπάνες τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ οχημάτων
336/2017Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 10.000,00€ για Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου
334-2017« Διόρθωση λογιστικών λαθών στις οικονομικές καταστάσεις του Δήμου (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσεως κλπ) για τις χρήσεις 2012 έως 2015)»
333-2017Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 18.150,00€ για δαπάνες μισθοδοσίας υπαλλήλων Κατασκήνωσης
332-2017«Έγκριση 1ου & 2ου Πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού αξιολόγησης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών για τις ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ (συμπεριλαμβανομένων Ανταλλακτικών) & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017»
331-2017΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 793,60 ευρώ για προμήθεια ηλεκτρικών σκουπών για τους Παιδικούς Σταθμούς.
330-2017΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 788,14 ευρώ για προμήθεια ιματισμού Παιδικών Σταθμών.
329-2017Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 392,33 ευρώ για προμήθεια σακουλών ηλεκτρικών σκουπών για τους παιδικούς σταθμούς.
328-2017Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 98.928,00€ για δαπάνες μισθοδοσίας και υπερωριακής εργασίας.
327-2017Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 250,00€ για προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής τελών .
326-2017΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 85.872,32 ευρώ για πληρωμή φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2016.
325-2017Kατακύρωση Δημόσιας Σύμβασης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΣΧΥΛΟΥ».
324-2017΄Εγκριση Πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ –ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ , ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ – ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ , ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017».
323-2017΄Εγκριση Πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών Κατακύρωσης Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ» .
322-2017Κατάρτιση των όρων πρόσκλησης και της ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων της μελέτης με τίτλο «Σύνταξη τευχών δημοπράτησης για την πράξη |παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού κτιριακού αποθέματος αρχιτεκτονικής αξίας (πρώην κτίριο Πανεπιστημίου) και περιβάλλοντος χώρου με εφαρμογές ενεργειακής αναβάθμισης για την χρήση δημοτικών υπηρεσιών και Πολιτιστικών δραστηριοτήτων
321-2017Καθορισμός των όρων διακήρυξης για προμήθεια χρωμάτων και λοιπών υλικών.
320-2017Έγκριση δαπάνης ποσού 469,96€ και διάθεση πίστωσης για δημοσίευση αποφάσεων Δημάρχου στον τοπικό τύπο .
319-2017΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 3.980,40 ευρώ για προμήθεια κατόπτρων ρύθμισης κυκλοφορίας.
318-2017΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 39.994,94 ευρώ για προμήθεια χρωμάτων και λοιπών υλικών για την συντήρηση δημοτικών κτιρίων , κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Λεβαδέων
317-2017Αποδοχή χορηγίας της τράπεζας Αττικής ποσού 3.000,00 ευρώ για την υλοποίηση των πολιτιστικών εκδηλώσεων ΄΄Τροφώνια 2017΄΄ του Δήμου Λεβαδέων.
316-2017Έγκριση του Πρακτικού Δημοπρασίας του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ».
315-2017΄Εγκριση 1ου Πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού αξιολόγησης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ.
314-2017΄Εγκριση Πρακτικού και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ – ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ – ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ & ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017».
313-2017Προέγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης.
312-2017΄Εκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Β’ τριμήνου έτους 2017.
311-2017΄Εγκριση Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης μειοδότη για την προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου Παιδικών – Βρεφονηπιακών Σταθμών, Δημοτικής Κατασκήνωσης, Κοινωνικού Παντοπωλείου, Δημοτικών Κτιρίων και Αθλητικών Εγκαταστάσεων και Γάλακτος Εργαζομένων του Δήμου Λεβαδέων έτους 2017 .
310-2017Ματαίωση του διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ».
309-2017Βεβαίωση Οικονοµικής Επιτροπής κάλυψης ετήσιας δαπάνης θέσεων ανταποδοτικών υπηρεσιών από πιστώσεις του προϋπολογισµού του Δήµου Λεβαδέων. (αρθ.24 Ν.4479/2017)
308-2017Έγκριση δαπάνης ποσού 106,64€ και διάθεση πίστωσης για δημοσίευση διακήρυξης .
307-2017Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας , εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Τοπική Κοινότητα Χαιρώνειας στη θέση “ΠΑΡΚΟ ΤΟΥ ΛΕΟΝΤΟΣ” .
306-2017΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 849,95 ευρώ για προμήθεια εντύπων υπηρεσιών.
305-2017΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 7.103,60 ευρώ για πληρωμή χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου.
304-2017΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.699,30 για προμήθεια ζωοτροφών σκύλων.
303-2017΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.499,84 ευρώ για Προμήθεια ειδών κιγκαλερίας.
302-2017΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.976,00 για Προμήθεια χυτοσιδηρών οριοδεικτών
301-2017΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 645,00 ευρώ για έξοδα δημοσίευσης περιληπτικής διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού ‘’Εργασίες επισκευής και συντήρησης και προμήθειας ελαστικών Δήμου Λεβαδέων.
300-2017Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 7.965,76€ για μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών για δράσεις πολιτικής προστασίας στην Δημοτική Ενότητα Κορώνειας.
299-2017Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 6.150,40€ για μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών για δράσεις πολιτικής προστασίας στην Δημοτική Ενότητα Κυριακίου.
297-2017΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 7.926,08 ευρώ για μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών για δράσεις πολιτικής προστασίας στην Δημοτική Ενότητα Δαύλειας.
297-2017΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 7.975,68 για μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών για δράσεις πολιτικής προστασίας στην Δημοτική Ενότητα Χαιρώνειας.
296-2017΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 14.969,28 ευρώ για μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών για δράσεις πολιτικής προστασίας στην Δημοτική Ενότητα Λιβαδειάς.
295-2017΄Εγκριση Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ» και πρόσκληση για συμπλήρωση εγγράφου από συμμετέχοντα.
294-2017Κατάρτιση των όρων Διακήρυξης του έργου : «Αποπεράτωση της Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων και μερικής αναδιαρρύθμισης στο υπάρχον κτίριο στη θέση της υπό κατάργηση ΑΠΧ του 6ου Δημοτικού Σχολείου».
293-2017Συγκρότηση Επιτροπών Α)Διενέργειας διαγωνισμού / Αξιολόγησης Προσφορών και β) Επιτροπή αξιολόγησης Ενστάσεων του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΣΥΛΛΕΧΘΕΝΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΕΠΟΔΑΛ Α.Ε.» προϋπολογισμού 30.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.
292-2017΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 749,70 ευρώ για προμήθεια εντύπων υπηρεσιών Καθαριότητας.
291-2017΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.297,04 ευρώ για προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για Παιδικούς Σταθμούς.
290-2017΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 496,00 ευρώ για συντήρηση εφαρμογών λογισμικού για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας.
289-2017Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 8.999,92 ευρώ για Προμήθεια οικοδομικών υλικών για την ‘’Συντήρηση κτιριακών υποδομών του Δήμου Λεβαδέων ‘’ (Τ.Π. & Δανείων για προώθηση της απασχόλησης μέσω των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα άρθ. 61 Ν. 4414/2016).
288-2017Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.984,00 ευρώ για Προμήθεια οικοδομικών υλικών για ‘’Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Λεβαδέων ‘’ (Τ.Π. & Δανείων για προώθηση της απασχόλησης μέσω των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα άρθ. 61 Ν. 4414/2016)
287-2017Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 8.999,30 ευρώ για Προμήθεια χρωμάτων για την ‘’Συντήρηση κτιριακών υποδομών του Δήμου Λεβαδέων ‘’ (Τ.Π. & Δανείων για προώθηση της απασχόλησης μέσω των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα άρθ. 61 Ν. 4414/2016).
286-2017Ανατροπή Ανάληψης Υποχρέωσης ποσού 46.167,55 και τροποποίηση της αριθ. 237/2017 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά «΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 75.165,35 ευρώ για Συμμετοχή του Δήμου στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΛΙΚΩΝΑΣ – ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ – Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.».
΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 24.052,00 για εξόφληση δικαστικής απόφασης.
284-2017Προέγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης.
283-2017Έγκριση πρακτικού φανερής , άγονης πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης 14 στρεμμάτων στη θέση ‘’ΠΕΤΣΑΛΑ & ΜΕΛΙΣΣΙΑ’’ της Τ.Κ. Ακοντίου του Δήμου Λεβαδέων.
282-2017΄Εγκριση Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού , Τεχνικών Προδιαγραφών και Τευχών της υπ’ αριθμ. 135/2017 Μελέτης με τίτλο : Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών υλικών.
251-2017Διακοπή της διαδικασίας αξιολόγησης διαγωνισμού του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» και πρόσκληση για συμπλήρωση των δικαιολογητικών από τους συμμετέχοντες.
280-2017΄Εγκριση Πρακτικών Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ – ΑΡΤΟΠΟΪΪΑΣ ΚΑΙ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ –ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ , ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017».
270-2017Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση αγροκτήματος στη θέση ‘’ΠΟΤΑΜΟΣ – ΚΟΥΜΑΡΙ’’ της τοπικής Κοινότητας Αγίου Γεωργίου κληροδοτήματος ΜΠΙΜΕΙΟ ΕΠΑΘΛΟ ΑΜΙΛΛΑΣ του Δήμου Λεβαδέων.
269-2017΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 3.372,80 ευρώ για προμήθεια επίπλων γραφείου για την πράξη ΄΄Κέντρο Κοινότητας ¨ και τις δομές : α) Κοινωνικό Παντοπωλείο β) Παροχή σισσιτίου και γ) Κοινωνικό Φαρμακείο.
268-2017΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 4.441,68 ευρώ για προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού για την πράξη ΄΄Κέντρο Κοινότητας ¨ και τις δομές : α) Κοινωνικό Παντοπωλείο β) Παροχή σισσιτίου και γ) Κοινωνικό Φαρμακείο.
267-2017΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.864,15 ευρώ για ανταλλακτικά εγκαταστάσεων θέρμανσης , κλιματισμού , αερισμού και λοιπών μηχανημάτων.
266-2017΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 6.200,00 ευρώ για προμήθεια ασφαλών διατάξεων δημιουργίας υπογραφής (Α.Δ.Δ.Υ.).
265-2017Καθορισμός όρων διακήρυξης για προμήθεια ειδών κρεοπωλείου , αρτοποιίας και οπωροπωλείου για τις ανάγκες των Παιδικών – Βρεφονηπιακών Σταθμών ,Δημοτικής κατασκήνωσης , Κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Λεβαδέων έτους 2017.
264-2017΄Εγκριση της υπ΄αριθ. 128/2017 Μελέτης της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού με τίτλο ΄΄Προμήθεια ειδών Κρεοπωλείου , Αρτοποιείου και οπωροπωλείου παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών Δημοτικής Κατασκήνωσης και Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Λεβαδέων έτους 2017.
263-2017Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για επιλογή εκπόνησης μελετών.
262-2017Καθορισμός όρων διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τις «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ(ΣΥΜΠ/ΝΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ) & ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017» προϋπολογισμού 258.904,10 ευρώ.
261-2017Καθορισμός όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για προμήθεια κάδων απορριμμάτων διαφόρων ειδών.
260-2017΄Εγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και Τευχών της υπ΄αριθ. 88/2017 Μελέτης με τίτλο : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (συμπ/νων και ανταλλακτικών ) & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» για ένα έτος.
259-2017‘ Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.356,00 για προμήθεια μηχανημάτων φυσιοθεραπείας για τις ανάγκες των ΚΑΠΗ του Δήμου Λεβαδέων.
258-2017΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 3.484,40 ευρώ για προμήθεια επαγγελματικού ψυγείου για τις ανάγκες συντήρησης προϊόντων ΄΄Κοινωνικού Παντοπωλείου΄΄
257-2017΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 94,24 ευρώ για δημοσιοποίηση έγκρισης ΣΜΠΕ της μελέτης με τίτλο «Μελέτη χωροταξικής και οικιστικής οργάνωσης ανοικτής πόλης Δ.Ε. Χαιρώνειας Δήμου Λεβαδέων.
256-2017‘ Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 897,14 ευρώ για προμήθεια βιβλίων τμήματος Δημ. Κατάστασης και Ληξιαρχείου.
255-2017΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.986,98 ευρώ για προμήθεια ειδών ψυχαγωγίας για Παιδικούς Σταθμούς.
254-2017΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.998,57 ευρώ για προμήθεια ειδών δημιουργικής απασχόλησης για τους παιδικούς σταθμούς (χαρτικά , μπογιές, εκπαιδευτικό υλικό κλπ.)
253-2017΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 3.306,93 ευρώ για πρόστιμα και προσαυξήσεις που αφορούν τις πρώην επιχειρήσεις ΔΕΠΑΛ , ΔΕΤΕΛ & ΚΑΕΚ του Δήμου Λεβαδέων.
252-2017΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 3.998,38 ευρώ για προμήθεια ξυλείας για την ‘’Συντήρηση κτιριακών υποδομών του Δήμου Λεβαδέων ‘’ (Τ.Π. & Δανείων για προώθηση της απασχόλησης μέσω των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα άρ. 61 Ν. /2016).
251-2017΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.898,75 ευρώ για προμήθεια σιδηρών κιγκλιδωμάτων και φρεατίων για την ‘’Συντήρηση κτιριακών υποδομών του Δήμου Λεβαδέων ‘’ (Τ.Π. & Δανείων για προώθηση της απασχόλησης μέσω των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα άρ. 61 Ν. /2016).
250-2017΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 3.998,78 ευρώ για προμήθεια υδραυλικών υλικών και εξαρτημάτων για την ‘’Συντήρηση κτιριακών υποδομών του Δήμου Λεβαδέων ‘’ (Τ.Π. & Δανείων για προώθηση της απασχόλησης μέσω των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα άρ. 61 Ν. /2016).
249-2017΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.997,46 ευρώ για προμήθεια εργαλείων για την ‘’Συντήρηση κτιριακών υποδομών του Δήμου Λεβαδέων ‘’ (Τ.Π. & Δανείων για προώθηση της απασχόλησης μέσω των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα άρ. 61 Ν. /2016).
248-2017΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 892,80 ευρώ για εργασίες ανύψωσης και επανατοποθέτησης ρόδας Νερόμυλου.
247-2017΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 10.000,00 ευρώ για προμήθεια ρομποτικής σκούπας καθαρισμού κολυμβητικών δεξαμενών του Δημοτικού Κολυμβητηρίου.
246-2017΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 24.999,02 ευρώ για προμήθεια κάδων απορριμμάτων.
245-2017Κατάρτιση όρων φανερού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου , που βρίσκεται στην περιοχή της Τοπικής Κοινότητας Χαιρώνειας του Δήμου Λεβαδέων στην θέση «ΠΑΡΚΟ ΤΟΥ ΛΕΟΝΤΟΣ».
244-2017΄Εγκριση δαπάνης ποσού 258.841,94 ευρώ για εργασίες επισκευής – συντήρησης μεταφορικών μέσων , προμήθειας ελαστικών και διάθεση πίστωσης ποσού 215.127,35 ευρώ για το έτος 2017 (πολυετής δαπάνη)
243-2017Ανατροπή Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και ανάκληση της αριθ. 46/2017 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής
242-2017΄Εγκριση 1ου Πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού αξιολόγησης τεχνικών προσφορών και δικαιολογητικών για την προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου Παιδικών – Βρεφονηπιακών Σταθμών , Δημοτικής Κατασκήνωσης , Κοινωνικού Παντοπωλείου , Δημοτικών Κτιρίων και Αθλητικών Εγκαταστάσεων και Γάλακτος Εργαζομένων του Δήμου Λεβαδέων έτους 2017, προϋπολογισμού 181.041,25 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. ηλεκτρονικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού.
241-2017Αποδοχή χορηγίας ποσού 200,00 ευρώ από το Επιμελητήριο Βοιωτίας ποσού 200,00 ευρώ για την συντήρηση και επισκευή οργάνων της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου Λεβαδέων.
240-2017Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού.
239-2017΄Εγκριση δαπάνης 7.986,84 ευρώ και διάθεση πίστωσης ποσού 1.950,72 ευρώ για συντήρηση – επισκευή φωτεινών σηματοδοτών ρύθμισης κυκλοφορίας.
238-2017΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 9.468,64 ευρώ για συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων θέρμανσης , κλιματισμού , αερισμού και λοιπών μηχανημάτων.
237-2017΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 75.165,35 ευρώ για συμμετοχή του Δήμου στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΛΙΚΩΝΑΣ – ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ – Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ.
236-2017΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 4.937,50 ευρώ για εξόφληση οφειλής βάσει της 11/2017 τελεσίδικης δικαστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Λιβαδειάς.
235-2017Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 4.940,46€ για εξόφληση οφειλής τελεσίδικης δικαστικής απόφασης βάσει της 141/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λιβαδειάς.
234-2017΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 7.200,00 ευρώ για εξόφληση οφειλής βάσει της 111/2017 δικαστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Λιβαδειάς.
233-2017΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 23.763,37 για εξόφληση οφειλής βάσει της 2841/2015 δικαστικής απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά.
232-2017Αναβολή της κρίσης του αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ» και πρόσκληση για συμπλήρωση των δικαιολογητικών από τους συμμετέχοντες.
231-2017΄Εγκριση Διενέργειας Διαγωνισμού , Τεχνικών Προδιαγραφών και Τευχών της υπ΄αριθ. 110/2017 μελέτης με τίτλο : «Προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων διαφόρων ειδών».
230-2017Κατάρτιση των όρων Διακήρυξης του έργου: «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΨΗΦΙΔΩΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ»
229-2017Εξέταση της υπ΄αριθ. 12398/17-5-2017 ένστασης κατά της 165/17 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης πρακτικού δημοπρασίας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΣΧΥΛΟΥ».
228-2017Κατάρτιση των όρων Διακήρυξης του έργου : «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ»
227-2017Κατάρτιση των όρων Διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»
226-2017Κατάρτιση των όρων της Διακήρυξης του έργου : «Αποκατάσταση δημοτικών οδών λόγω ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Λεβαδέων»
225-2017Κατάρτιση των όρων Διακήρυξης του έργου : «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ».
223-2017Μη άσκηση έφεσης κατά της 27/17 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λιβαδειάς και κατά του Νικολάου Γ.Θηβαίου.
224-2017Κατάρτιση των όρων Διακήρυξης του έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ».
223-2017Μη άσκηση έφεσης κατά της 27/17 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λιβαδειάς και κατά του Νικολάου Γ.Θηβαίου.
222-2017΄ Ασκηση έφεσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά κατά 1)της 196/2015 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς και 2)της ΑΕ με την επωνυμία ‘’ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ’’.
221-2017΄Ασκηση έφεσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά κατά 1)της 194/2015 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς και 2)της ΑΕ με την επωνυμία ‘’ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ’’.
220-2017Προέλεγχος απολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2016 του κληροδοτήματος ‘΄ Μπίμειο ΄Επαθλο ΄Αμιλλας’’ .
219-2017Λήψη απόφασης για την απόδοση του υπ΄αριθ. 785/2017 ΧΕΠΕ και απαλλαγή υπολόγου.
218-2017Έγκριση δαπάνης 468.415,00€ και διάθεση πίστωσης ποσού 100.000,00€ για το έργο ‘’Αποπεράτωση της Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων και μερικής αναδιαρρύθμισης στο υπάρχον κτίριο στη θέση της υπό κατάργηση ΑΠΧ του 6ου Δημοτικού Σχολείου Λιβαδειάς’’-Πολυετής δαπάνη.
217-2017΄Εγκριση δαπάνης 250.000,00 ευρώ και διάθεση πίστωσης ποσού 100.000,00 ευρώ για το έργο ‘’Αποκατάσταση δημοτικών οδών λόγω ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Λεβαδέων (ΣΑΕ055 2003ΣΕ05500005) ΄΄ – (Πολυετής δαπάνη)
216-2017΄Εγκριση δαπάνης 598.000,00 ευρώ και διάθεση πίστωσης ποσού 150.000,00 ευρώ για το έργο ‘’Ανακαίνιση κτιρίων και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου αμαξοστασίου΄΄– (Πολυετής Δαπάνη).
215-2017΄Εγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 74.000,00 ευρώ για το έργο ΄΄Βελτίωση οδικής ασφάλειας΄΄.
214-2017΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πόσού 71.839,440 ευρώ για την μελέτη ΄΄Σύνταξη τευχών δημοπράτησης για την πράξη ΄΄Παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού κτιριακού αποθέματος αρχιτεκτονικής αξίας (πρώην κτίριο Πανεπιστημίου) και περιβάλλοντος χώρου , με εφαρμογές ενεργειακής αναβάθμισης για την χρήση δημοτικών υπηρεσιών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων’’.
213-2017΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 4.627,68 ευρώ για προμήθεια μουσικών οργάνων , ανταλλακτικών μουσικών οργάνων και στολών μουσικών Φιλαρμονικής Ορχήστρας Δήμου Λεβαδέων.
212-2017΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 3.599,90 ευρώ για προμήθεια μουσικών οργάνων , υποστηρικτικού εξοπλισμού και οργάνων μουσικής προπαιδείας του Δημοτικού Ωδείου Λιβαδειάς.
211-2017΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 781,85 ευρώ για τόκους εκπρόθεσμης πληρωμής λογαριασμών ΔΕΗ άρδευσης.
210-2017΄Εγκριση Πρακτικών Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ».
209-2017΄Εγκριση πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017».
208-2017Αναμόρφωση Προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης.
207-2017΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 4.545,00 ευρώ για λοιπά τέλη κυκλοφορίας μηχανημάτων έργου.
206-2017Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 991,77€ για Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού κτιρίων (ανελκυστήρας, κλιματιστικά κλπ).
205-2017Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 3.000,00€ για Μισθώματα γερανοφόρων οχημάτων για μεταφορά οχημάτων, κοντέϊνερς κλπ.».
204-2017Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.450,80€ για Προμήθεια ηχητικού συστήματος για Κατασκήνωση.
203-2017΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 6.000,00 ευρώ για προμήθεια υλικών ενεργητικής πυροπροστασίας – συστημάτων συναγερμού – πυρανίχνευσης , αναγομώσεις πυροσβεστήρων.
202-2017΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.500,00 ευρώ για συντήρηση συστημάτων κατάσβεσης – πυρόσβεσης.
201-2017Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 12.500,00 ευρώ για Συμβολαιογραφικά και όλα τα έξοδα και δικαιώματα του Τ.Π. & Δανείων για την αναχρηματοδότηση των ήδη συναφθέντων δανείων.
200-2017΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 72.113,33 ευρώ για Τεχνικές μελέτες επέκτασης Κοιμητηρίου Δ.Κ. Λιβαδειάς .
199-2017΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 72.113,33 ευρώ για Τεχνικές μελέτες ίδρυσης Νέου Κοιμητηρίου Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου .
198-2017Σύσταση Παγίας Προκαταβολής για το έτος 2017 σε Προέδρους Δημοτικών , Τοπικών Κοινοτήτων βάσει του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 – εναπομείναντες Πρόεδροι.
197-2017΄ Εγκριση Πρακτικού και Κατακύρωση Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ».
196-2017Αποδοχή δωρεάς ιατρικών υπηρεσιών.
195-2017΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 5.995,40 ευρώ για προμήθεια υδροφρακτών , ρουλεμάν και λοιπών εξαρτημάτων ρύθμισης νερού καναλιών στην περιοχή Κρύας.
194-2017΄Εγκριση δαπάνης ποσού 82,83 ευρώ και διάθεση πίστωσης για δημοσίευση επαναληπτικής διακήρυξης.
193-2017΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 3.720,00 για προμήθεια ηλεκτρικής κουζίνας για παιδικούς σταθμούς.
192-2017΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.957,77 ευρώ για προμήθεια στρωμάτων για παιδικούς σταθμούς και κατασκήνωση.
191-2017Ανατροπή των αριθμ.77 & 84/2017 Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης.
190-2017΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 4.997,20 ευρώ για προμήθεια σκυροδέματος για την Συντήρηση Οδοποιϊας του Δήμου Λεβαδέων (Τ.Π. & Δανείων για προώθηση της απασχόλησης μέσω των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα – άρθρο 61 Ν. 4414/2016).
189-2017΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 996,96 ευρώ για προμήθεια ξυλείας για την Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Λεβαδέων (Τ.Π. & Δανείων για προώθηση της απασχόλησης μέσω των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα – άρθρο 61 Ν. 4414/2016).
188-2017Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 499,39 € για Προμήθεια εργαλείων για την ΄΄Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Λεβαδέων” (Τ.Π. & Δανείων για προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα άρθ.61Ν.4414/2016).
187-2017΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.987,10 ευρώ για προμήθεια χρωμάτων για την ‘’ Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Λεβαδέων (Τ.Π. & Δανείων για προώθηση της απασχόλησης μέσω των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα – άρθρο 61 Ν. 4414/2016).
186-2017Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 4.994,72€ για Προμήθεια ασφαλτομίγματος και ψυχρής ασφάλτου για την Συντήρηση Οδοποιίας του Δήμου Λεβαδέων ( Τ.Π. & Δανείων για προώθηση της απασχόλησης μέσω των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα-άρθ.61 Ν.4414/2016)».
185-2017΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.583,37 ευρώ για προμήθεια εργαλείων για την Συντήρηση Οδοποιϊας του Δήμου Λεβαδέων (Τ.Π. & Δανείων για προώθηση της απασχόλησης μέσω των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα – άρθρο 61 Ν. 4414/2016).
184-2017΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 12.013,05 ευρώ για πληρωμή προστίμων και προσαυξήσεων προς ΔΟΥ των πρώην δημοτικών επιχειρήσεων ΔΕΠΑΛ και ΔΕΤΕΛ.
183-2017΄Εγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από πάγια προκαταβολή.
182-2017Έγκριση διάθεση πίστωσης ποσού 4.848,00€ για Ολοκλήρωση σύνταξης του ΣΔΑΕ του Δήμου Λεβαδέων και εκπαίδευση των αρμόδιων στελεχών του στις διαδικασίες εφαρμογής του (συνεχιζόμενη σύμβαση).
181-2017Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης.
180-2017΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 20.000,00 ευρώ για ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων του Δήμου
179-2017΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 10.879,69 ευρώ για λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου & Επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων.
178-2017΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 35.700,00 ευρώ για δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας.
177-2017Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 14.600,00€ για Λοιπούς φόρους και τέλη.
176-2017΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 70.346,27 ευρώ για δαπάνες μισθοδοσίας.
175-2017΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 800,00 ευρώ για εργασίες απολύμανσης – απεντόμωσης.
174-2017΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 950,40 ευρώ για προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά , χημικά κλπ).
173-2017Διάθεση πίστωσης ποσού 29.686,22 ευρώ για το έργο Αναβάθμιση Ενεργητικής Πυροπροστασίας Κλειστού Γυμναστηρίου Λιβαδειάς (Κωδικός έργου MIS 2015ΣΕ0160001408 07).
172-2017΄Εγκριση δαπανών και διάθεση εγγεγραμμένων πιστώσεων ποσού 143.314,37 ευρώ για οφειλές παρελθόντων οικονομικών ετών (ΠΟΕ 3η ).
171-2017΄Εγκριση Πρακτικού και Κατακύρωση Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017».
170-2017΄Εγκριση πρακτικού επαναληπτικής φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου – Αναψυκτηρίου που βρίσκεται στη θέση ΄΄Πνευματικό Κέντρο΄΄ της Τοπικής Κοινότητας Αγίας Τριάδας του Δήμου Λεβαδέων.
169-2017΄Εγκριση πρακτικού , κατακύρωση φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας δημοτικής έκτασης (καλλιεργήσιμης γης) που βρίσκεται στη θέση ΄΄ΜΑΡΜΑΡΙΑ΄΄ της Τοπικής Κοινότητας Ακοντίου του Δήμου Λεβαδέων συνολικού εμβαδού 18 στρεμμάτων.
168-2017΄Εγκριση πρακτικού επαναληπτικής φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Κυλικείου του Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου Λιβαδειάς.
167-2017Κατάρτιση των όρων Διακήρυξης του έργου : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ».
166-2017Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης.
165-2017΄Εγκριση του πρακτικού Δημοπρασίας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΣΧΥΛΟΥ».
164-2017Kαθορισμός όρων διακήρυξης για προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου Παιδικών – Βρεφονηπιακών Σταθμών, Δημοτικής Κατασκήνωσης, Κοινωνικού Παντοπωλείου, Δημοτικών Κτιρίων και Αθλητικών Εγκαταστάσεων και Γάλακτος Εργαζομένων του Δήμου Λεβαδέων έτους 2017, προϋπολογισμού 181.041,25 € χωρίς Φ.Π.Α. ηλεκτρονικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού.
163-2017Έγκριση δαπάνης ποσού 208.872,82€ και διάθεση πίστωσης ποσού 122.091,32€ για προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου παιδικών – βρεφονηπιακών σταθμών, Δημοτικής Κατασκήνωσης, Κοινωνικού Παντοπωλείου, Δημοτικών κτιρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων και γάλακτος εργαζομένων του Δήμου Λεβαδέων για το έτος 2017.
162-2017΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 5.000,00 ευρώ για συνδρομή σε νομικές βάσεις δεδομένων.
161-2017΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 26.000,00 ευρώ για συντήρηση εφαρμογών λογισμικού.
160-2017΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 52.000,00 ευρώ για το έργο «Επισκευή Σχολικών Συγκροτημάτων».
159-2017΄Εγκριση Πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ».
158-2017΄Εγκριση Πρακτικών Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017».
157-2017Kαθορισμός των όρων διακήρυξης για προμήθεια σκυροδέματος , ασφαλτομίγματος και ψυχρής ασφάλτου.
156-2017΄Εγκριση Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού , Τεχνικών Προδιαγραφών και Τευχών της υπ΄αριθμόν 73/2017 με τίτλο : «Προμήθεια Σκυροδέματος , Ασφαλτομίγματος και Ψυχρής Ασφάλτου».
155-2017Τροποποίηση των αριθ. 111 & 113/2017 Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής.
154-2017Υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο ΄Εκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Α΄τριμήνου οικονομικού έτους 2017.
153-2017Υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο ΄Εκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ΄τριμήνου οικονομικού έτους 2016.
152-2017Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης.
151-2017΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 4.960,00 ευρώ για συντήρηση και επισκευή υπολογιστών , φωτοτυπικών , fax κλπ.
150-2017Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 10.430,00 € για έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου οικ. έτους 2016.
149-2017Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 7.051,00€ για πρόστιμα και προσαυξήσεις της πρώην κοινοτικής επιχείρησης “Κ.Α.Ε.Κυριακίου”.
148-2017Έγκριση δαπάνης και διάθεσης εγγεγραμμένων πιστώσεων συνολικού ποσού #531.993,62 €# για την πληρωμή Προνοιακών Επιδομάτων των Δήμων Λεβαδέων, Διστόμου-Αράχωβας , Αντίκυρας, Ορχομενού & Αλιάρτου του Νομού Βοιωτίας (β’ δίμηνο 2017) .
147-2017΄Εκδοση εντάλματος προπληρωμής επ΄ ονόματος δημοτικού υπαλλήλου ποσού 335,26 ευρώ για την πληρωμή δαπάνης μιας νέας ηλεκτρικής παροχής στην περιοχή της Κρύας στην Δημοτική Κοινότητα Λιβαδειάς
146-2017Ματαίωση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης του διαγωνισμού: <> , επανάληψη της διαδικασίας, με τροποποίηση των όρων της διακήρυξης».
145-2017Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 195.000,00€ για Εισφορές (ωφελούμενων και εργοδότη) μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα (παρ.ΙΔ Ν.4152/2013).
136-2017Σύσταση Παγίας Προκαταβολής για το έτος 2017 σε Προέδρους Δημοτικών, Τοπικών Κοινοτήτων βάσει του άρθρου 266 του N.3852/2010.
135-2017Έγκριση δαπάνης ποσού 1.909,60€ και διάθεση πίστωσης για δημοσίευση προκηρύξεων για πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου.
134-2017΄Εκδοση εντάλματος προπληρωμής για την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων «Πάσχα 2017».
133-2017Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.500,00 ευρώ για πληρωμή εξόδων λόγω είσπραξης & απόδοσης από τα ΕΛΤΑ στο Δήμο των κλήσεων τροχαίας
132-2017΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 3.278,16 € για Συντήρηση ρολογιών Δήμου Λεβαδέων
131-2017΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 5.528,80 ευρώ για πληρωμή τελεσίδικης δικαστικής απόφασης προς την εταιρεία “Αφοί Π. Χουτζούμη ΕΠΕ”
130-2017΄Εγκριση δαπάνης ποσού 7.985,60 ευρώ και διάθεση πίστωσης για προμήθεια σιδηρών κιγκλιδωμάτων και φρεατίων.
129-2017΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 14.999,02 ευρώ για προμήθεια ανταλλακτικών και σωλήνων άρδευσης.
128-2017΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 14.998,18 ευρώ για συντήρηση και επισκευή αντλιοστασίων άρδευσης.
127-2017Καθορισμός όρων διακήρυξης για Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών έτους 2017.
126-2017΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 29.999,74 ευρώ για προμήθεια οικοδομικών υλικών
125-2017Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης 18 στρεμμάτων στη θέση «ΜΑΡΜΑΡΙΑ» της Τοπικής Κοινότητας Ακοντίου , στη Δημοτική Ενότητα Χαιρώνειας Δήμου Λεβαδέων , με φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό.
124-2017Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης 14 στρεμμάτων στην θέση «ΠΕΤΣΑΛΑ & ΜΕΛΙΣΣΙΑ» της Τοπικής Κοινότητας Ακοντίου στη Δημοτική Ενότητα Χαιρώνειας Δήμου Λεβαδέων με φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό.
123-2017Έγκριση δαπάνης ποσού 425,07€ και διάθεση πίστωσης για δημοσίευση περιληπτικών διακηρύξεων που αφορούν εκμισθώσεις ακινήτων του Δήμου.
122-2017Έγκριση πρακτικού για την « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017».
121-2017Κατάρτιση των όρων Διακήρυξης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΣΧΥΛΟΥ».
120-2017Υποχρεωτική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017 σύμφωνα με το άρθρο 6 της ΚΥΑ 23976/2017 «παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού έτους 2017».
119-2017“Aνατροπή Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης”.
118-2017Έγκριση δαπάνης ποσού 121,57€ και διάθεση πίστωσης για δημοσίευση γνωστοποίησης της Δημάρχου Λεβαδέων για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη ΠΕ σε Νομικά θέματα
117-2017Έγκριση Πρακτικών αξιολόγησης δικαιολογητικών & τεχνικών προσφορών του ανοιχτού διαγωνισμού«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ (συμπεριλαμβανομένων Ανταλλακτικών) & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017».
116-2017΄Εγκριση δαπάνης ποσού 19.998,50€ και διάθεση πίστωσης για Προμήθεια αδρανών υλικών λατομείου για τις δημοτικές και τοπικές κοινότητας του Δήμου .
115-2017Έγκριση δαπάνης ποσού 4.996,58€ και διάθεση πίστωσης για Προμήθεια ξυλείας.
114-2017΄Εγκριση δαπάνης ποσού 2.994,60 ευρώ και διάθεση πίστωσης για προμήθεια υαλοπινάκων – κουφωμάτων.
113-2017Έγκριση δαπάνης ποσού 19.999,96€ και διάθεση πίστωσης για Προμήθεια σκυροδέματος.
112-2017Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 16.199,93€ για Σύστημα αντιεμπλοκής ABS στα οχήματα του Δήμου.
111-2017΄Εγκριση δαπάνης ποσού 24.775,20 ευρώ και διάθεση πίστωσης για προμήθεια ασφαλτομίγματος και ψυχρής ασφάλτου.
110-2017΄Εγκριση Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού , Τεχνικών Προδιαγραφών και Τευχών της υπ΄αριθμόν 6/2017 Μελέτης με τίτλο : «Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών».
109-2017΄Εγκριση πρακτικών φανερής δημοπρασίας δημοτικής έκτασης (καλλιεργήσιμης γης) που βρίσκεται στη θέση ‘’ ΜΠΑΪΡΙΑ΄΄ Σχολικού Κλήρου , της Τοπικής Κοινότητας Χαιρώνειας του Δήμου Λεβαδέων συνολικού εμβαδού 21,12 στρεμμάτων.
108-2017Έγκριση πρακτικού, κατακύρωση φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης ακινήτου εντός του Δημοτικού Νεκροταφείου “Άγιος Λάζαρος” προς χρήση κυλικείου και τμήματος ανθοπωλείου
78-2017Κατάρτιση όρων φανερού πλειοδοτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης αγροκτήματος στη θέση “Τριχιά” της Τοπικής Κοινότητας Ρωμέϊκου κληροδοτήματος Αθανασίου Βασ. Βλαχάκη του, Δήμου Λεβαδέων “.
73-2017Κατακύρωση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωσης σύμβασης της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΪΑΣ (2016)»
71-2017΄Εγκριση δαπάνης ποσού 205,00 ευρώ και διάθεση πίστωσης για Δαπάνες συμμετοχής υπαλλήλου στο 14ο Πανελλήνιο Μετεκπαιδευτικό Συνέδριο Προσχολικής Αγωγής στη Χαλκιδική.
70-2017΄Εγκριση δαπάνης ποσού 180,00 ευρώ και διάθεση πίστωσης για Αμοιβή ΤΕΕ από τακτοποίηση δημοτικών αυθαιρέτων (σχολείων κλπ.).
69-2017Έγκριση δαπάνης ποσού 999,69€ και διάθεση πίστωσης για Παροχές σε είδος-είδη ατομικής προστασίας εργαζομένων (ένδυση κλπ).
68-2017΄Εγκριση δαπάνης ποσού 1.250,00 ευρώ και διάθεση πίστωσης για Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων (οδηγός της Δημάρχου).
67-2017΄Εγκριση δαπάνης ποσού 5.178,24 ευρώ και διάθεση πίστωσης για Προμήθεια αλατιού προς αντιμετώπιση επιπτώσεων από έκτακτα καιρικά φαινόμενα (χιονοπτώσεις κλπ.).
66-2017΄Εγκριση δαπάνης ποσού 10.745,62 και διάθεση πίστωσης για Προμήθεια δένδρων και καλλωπιστικών φυτών.
65-2017΄Εγκριση δαπάνης ποσού 3.296,66 ευρώ και διάθεση πίστωσης για Σύστημα Ασφαλείας Μουσείου Αγροτικής Κληρονομιάς στον οικισμό Ελικώνα».
64-2017Έγκριση διάθεση πίστωσης ποσού 32.635,11€ για το έργο Κατασκευή φωτισμού επί της οδού Γεωργαντά (υπόλοιπο συνεχιζόμενης σύμβασης)».
63-2017΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 18.582,02 ευρώ για το έργο «Αναβάθμιση Πυροπροστασίας Κλειστού Γυμναστηρίου Λιβαδειάς »(ΜΙS 2015ΣΕΟ1600014 08 07) υπόλοιπο συνεχιζόμενης σύμβασης
62-2017΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 76.538,90 ευρώ για το έργο «Βελτίωση εγκαταστάσεων ανακυκλοφορίας υφιστάμενου ανοικτού κολυμβητηρίου Λιβαδειάς Βοιωτίας»(ΜΙS 2016ΣΕΟ1600038 08 07).
61-2017Τροποποίηση της υπ΄αριθ. 353/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής , περί καθορισμού τελών κοινόχρηστων χώρων έτους 2017 και εφεξής.
60-2017Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 169.557,07€ για το έργο «Ανάδειξη ψηφιδωτών παλαιοχριστιανικού ναού στην οδό Σπυροπούλου Λιβαδειάς (ΣΑΕ 2016ΕΠ05610028)».
59-2017Κατάρτιση όρων φανερού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου , που βρίσκεται στο Πνευματικό Κέντρο της Τ.Κ. Αγίας Τριάδας του Δήμου Λεβαδέων».
58-2017Κατάρτιση όρων δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση τμήματος πλακόστρωτου κοινόχρηστου χώρου που βρίσκεται στην περιοχή του πάρκινγκ της Κρύας , πλησίον της εισόδου του Λαογραφικού Μουσείου Λιβαδειάς.
57-2017΄Εγκριση δαπάνης ποσού 282,72 ευρώ και διάθεση πίστωσης για δημοσίευση προκηρύξεων
56-2017΄Εγκριση δαπάνης ποσού 2.500,00 ευρώ και διάθεση πίστωσης για ΄Υδρευση Παιδικών Σταθμών και Δημοτικού Ωδείου.
55-2017΄Εγκριση δαπάνης ποσού 750,00 ευρώ και διάθεση πίστωσης για δαπάνη κοινοχρήστων για το κτίριο στέγασης «Δια Βίου Μάθηση».
54-2017Έγκριση δαπάνης ποσού 6.200,00€ και διάθεση πίστωσης για εργασίες εκτυπώσεων για τις ανάγκες των υπηρεσιών Δήμου .
53-2017΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 20.016,75 ευρώ για το έργο «Συντήρηση οδών – πεζοδρόμων και κοινόχρηστων χώρων (υπόλοιπο συνεχιζόμενης σύμβασης».
52-2017Έγκριση διάθεση πίστωσης ποσού 69.557,76 για το έργο Βελτίωση δασικού δρόμου από οικισμό Κορώνειας έως στροφή Νταούμη (υπόλοιπο συνεχιζόμενης σύμβασης).
51-2017΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 227.440,24 ευρώ για το έργο «Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων οικισμού Ελικώνα (υπόλοιπο συνεχιζόμενης σύμβασης).
50-2017΄Εγκριση δαπάνης ποσού 436.058,31 ευρώ για το έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» και διάθεση πίστωσης ποσού 230.683,79 ευρώ για το έτος 2017 (πολυετής δαπάνη).
49-2017΄Εγκριση δαπάνης ποσού 320.136,31 ευρώ για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ (2016)» και διάθεση πίστωσης ποσού 300.000,00 ευρώ για το έτος 2017 (πολυετής δαπάνη).
48-2017΄Εγκριση Πρακτικών και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ , ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ & ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017».
47-2017Ανάγκη σύναψης δανείου και κατάρτιση όρων για την εκτέλεση του έργου «Παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού κτιριακού αποθέματος αρχιτεκτονικής αξίας και περιβάλλοντος χώρου για την χρήση δημοτικών υπηρεσιών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων».
46-2017΄Εγκριση δαπάνης ποσού 258.841,94 ευρώ για εργασίες επισκευής – συντήρησης , προμήθειας ελαστικών και διάθεση πίστωσης ποσού 215.127,35 ευρώ για το έτος 2017 (πολυετής δαπάνη).
45-2017΄Εγκριση δαπάνης ποσού 2.200,00 ευρώ και διάθεση πίστωσης για τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων του Δήμου.
44-2017΄Εγκριση δαπάνης ποσού 8.476,64 ευρώ και διάθεση πίστωσης ποσού 6.400,00 ευρώ για υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας στο Δήμο.
43-2017΄Εγκριση δαπάνης ποσού 174.592,00 ευρώ και διάθεση πίστωσης για «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ.
42-2017Παροχή πάγιας προκαταβολής Δήμου για το έτος 2017.
41-2017Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης.
40-2017Έγκριση δαπανών συνολικού ποσού 2.157.510,00 € και διάθεση πιστώσεων ΚΑ που αφορούν απόδοση κρατήσεων.
39-2017Συγκρότηση Επιτροπών του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 για το έτος 2017 περί διενέργειας και αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών .
38-2017΄Ασκηση ή μη έφεσης κατά της 26/16 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λιβαδειάς , και κατά του Πειρουνάκη Ιωάννη του Γεωργίου.
37-2017΄Εγκριση δαπανών και διάθεση εγγεγραμμένων πιστώσεων ποσού 415.218,12 ευρώ για οφειλές παρελθόντων ετών (ΠΟΕ) (1η).
36-2017΄Εγκριση δαπάνης και διάθεσης εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 1.285.600,00 ευρώ για υποχρεωτικές – δαπάνες πάγιου χαρακτήρα και αφορούν κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας του Δήμου για το έτος 2017.
35-2017΄Εγκριση δαπάνης και διάθεσης εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 146.000,00 ευρώ για υποχρεωτικές – δαπάνες πάγιου χαρακτήρα και αφορούν καύσιμα και λιπαντικά του Δήμου για το έτος 2017.
34-2017΄Εγκριση διάθεσης εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 495.717,98 ευρώ για υποχρεωτικές – δαπάνες πάγιου χαρακτήρα και αφορούν εισφορές που επιβάλλονται με ειδικούς νόμους , τα έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης , οι ετήσιες εισφορές υπέρ των συνδέσμων Δήμων και Κοινοτήτων για το έτος 2017.
33-2017Έγκριση διάθεσης εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 5.304.061,20€ για υποχρεωτικές – δαπάνες πάγιου χαρακτήρα και αφορούν κάθε είδους αποδοχές του προσωπικού, εργοδοτικές εισφορές, έξοδα παράστασης και έξοδα κίνησης προέδρων Δ.Σ. του Δήμου για το έτος 2017 .
32-2017΄Εγκριση δαπάνης και διάθεσης εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 54.275,97 ευρώ για το έργο Αποκαταστάσεις βλαβών οδοστρωμάτων (υπόλοιπο συνεχιζόμενης σύμβασης πολυετούς υποχρέωσης).
31-2017΄Εγκριση δαπάνης και διάθεσης εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 10.043,89 ευρώ για το έργο Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιϊας (υπόλοιπο συνεχιζόμενης σύμβασης πολυετούς υποχρέωσης).
30-2017΄Εγκριση δαπάνης και διάθεσης εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 12.923,30 ευρώ για το έργο ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (υπόλοιπο συνεχιζόμενης σύμβασης πολυετούς υποχρέωσης).
29-2017΄Εγκριση δαπάνης και διάθεσης εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 39.113,34 ευρώ για το έργο Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων Δήμου Λεβαδέων (υπόλοιπο συνεχιζόμενης σύμβασης πολυετούς υποχρέωσης).
28-2017΄Εγκριση δαπάνης και διάθεσης εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 192.192,72 ευρώ για υποχρεωτικές – δαπάνες πάγιου χαρακτήρα και αφορούν μισθώματα των ακινήτων που χρησιμοποιούνται από τις Υπηρεσίες του Δήμου για το έτος 2017.
27-2017΄Εγκριση δαπάνης και διάθεσης εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 653.599,31 ευρώ για υποχρεωτικές – δαπάνες πάγιου χαρακτήρα και αφορούν τοκοχρεωλύσια δανείων του Δήμου για το έτος 2017.
26-2017΄Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης για «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (ΣΥΜΠ/ΝΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ) & ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017» ενδεικτικού προϋπολογισμού 258.904,10 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%).
25-2017΄Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ έτους 2017».
24-2017΄Εγκριση δαπάνης , διάθεση πιστώσεων , διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού , μελέτης και καθορισμός όρων διακήρυξης για προμήθεια υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων , γραφικής ύλης έτους 2017.
23-2017Έγκριση δαπάνης και διάθεσης εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 1.716,75€ για προμήθεια επίπλων και σκευών για Παιδικούς Σταθμούς και ΚΑΠΗ (υπόλοιπο συνεχιζόμενης σύμβασης).
22-2017Έγκριση δαπάνης και διάθεσης εγγεγραμμένων πιστώσεων συνολικού ποσού 517.860,64€ για την πληρωμή Προνοιακών Επιδομάτων Νομού Βοιωτίας ΣΤ’ διμήνου 2016 (πλην των Δήμων Θηβαίων -Τανάγρας).
21-2017Έγκριση δαπάνης και διάθεσης εγγεγραμμένων πιστώσεων συνολικού ποσού 193.300,00€ για Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών όλων των υπηρεσιών του Δήμου για το έτος 2017 (υπόλοιπο συνεχιζόμενης σύμβασης).
20-2017Έγκριση δαπάνης και διάθεσης εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 9.083,00€ για Καθαρισμό εγκαταστάσεων Αθλητισμού, Πολιτισμού και λοιπών υπηρεσιών του Δήμου (υπόλοιπο συνεχιζόμενης σύμβασης).
19-2017Έγκριση διάθεσης εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 3.618,00€ για Σύμβαση έργου με γιατρό για παροχή υπηρεσιών στα μέλη του ΚΑΠΗ (υπόλοιπο συνεχιζόμενης σύμβασης).
18-2017Έγκριση δαπάνης και διάθεσης εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 1.830,00€ για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας του Δήμου (υπόλοιπο συνεχιζόμενης σύμβασης).
17-2017Έγκριση δαπάνης και διάθεσης εγγεγραμμένων πιστώσεων συνολικού ποσού 31.262,50€ για Προμήθεια ειδών συσσιτίων για τους Παιδικούς-Βρεφονηπιακούς Σταθμούς για το έτος 2017 (υπόλοιπο συνεχιζόμενης σύμβασης).
16-2017Έγκριση δαπάνης και διάθεσης εγγεγραμμένων πιστώσεων συνολικού ποσού 27.785,11€ για Προμήθεια τροφίμων και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για το Κοινωνικό Παντοπωλείο για το έτος 2017 (υπόλοιπα συνεχιζόμενων συμβάσεων).
15-2017Έγκριση δαπάνης και διάθεσης εγγεγραμμένων πιστώσεων συνολικού ποσού 5.202,80€ για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (υπόλοιπα συνεχιζόμενων συμβάσεων).
14-2017Έγκριση δαπάνης και διάθεσης εγγεγραμμένων πιστώσεων συνολικού ποσού 19.761,25€ για Παροχές σε είδος- γάλα εργαζόμενων για το έτος 2017 (υπόλοιπο συνεχιζόμενης σύμβασης).
13-2017.Έγκριση δαπάνης και διάθεσης εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 6.562,70€ για Συντήρηση-επισκευή φωτεινών σηματοδοτών ρύθμισης κυκλοφορίας (υπόλοιπο συνεχιζόμενης σύμβασης).
12-2017Έγκριση δαπάνης και διάθεσης εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 1.499,78€ για Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, φωτοτυπικών, fax κλπ (υπόλοιπο συνεχιζόμενης σύμβασης).
11-2017Έγκριση δαπάνης και διάθεσης εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 1.573,91€ για Συντήρηση Ρολογιών Δήμου Λεβαδέων(υπόλοιπο συνεχιζόμενης σύμβασης).
10-2017Έγκριση δαπάνης και διάθεσης εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 316,20€ για Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων θέρμανσης, κλιματισμού, αερισμού και λοιπών μηχανημάτων(υπόλοιπο συνεχιζόμενης σύμβασης).
9-2017Έγκριση δαπάνης και διάθεσης εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 1.308,20€ για Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού κτιρίων (υπόλοιπο συνεχιζόμενης σύμβασης).
8-2017Έγκριση δαπάνης και διάθεσης εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 16.372,65€ για Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων (υπόλοιπο συνεχιζόμενης σύμβασης).
7-2017Έγκριση δαπάνης και διάθεσης εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 421,60€ για Παροχή υπηρεσιών για πιστοποίηση-καταχώρηση ανελκυστήρων (υπόλοιπο συνεχιζόμενης σύμβασης).
6-2017Έγκριση δαπάνης και διάθεσης εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 4.964,96€ για Μίσθωση μηχανημάτων για Αποχιονισμό , αντιπλημμυρική προστασία και λοιπές δράσεις πολιτικής προστασίας (υπόλοιπο συνεχιζόμενης σύμβασης).
5-2017Έγκριση δαπάνης και διάθεσης εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 5.267,52€ για Δαπάνη για στείρωση σκύλων (υπόλοιπο συνεχιζόμενης σύμβασης).
4-2017Εξέταση ένστασης στα πλαίσια της διαδικασίας ανάθεσης της προμήθειας “Ανακαίνιση Παιδικών Χαρών’.
3-2017Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας μίσθωσης κτιρίου στέγασης 12ου Νηπιαγωγείου Λιβαδειάς.
2-2017Έγκριση υποχρεωτικής δαπάνης και διάθεσης εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 8.742,00€ περί μίσθωσης μηχανημάτων για εργασίες αποχιονισμού & αντιπλημμυρικών φαινομένων προς αντιμετώπιση επιπτώσεων από έκτακτα καιρικά φαινόμενα (δράση πολιτικής προστασίας).
1-2017Έγκριση υποχρεωτικής δαπάνης και διάθεσης εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 6.997,32€ για προμήθεια αλατιού προς αντιμετώπιση επιπτώσεων από έκτακτα καιρικά φαινόμενα (δράση πολιτικής προστασίας).
144-2017΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.494,74 ευρώ για τόκους υπερημερίας και δικαστικά έξοδα τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων.
143-2017΄Εγκριση δαπανών και διάθεση εγγεγραμμένων πιστώσεων ποσού 398.122,19 ευρώ για οφειλές παρελθόντων ετών (ΠΟΕ 2η ).
142-2017΄Ασκηση ή μη έφεσης κατά της 112/17 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Λιβαδειάς και κατά της «TREE COMPANY CORPORATION».
141-2017΄Εγκριση Πρακτικών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017».
140-2017΄Εγκριση της υπ΄αριθ. 62/2017 μελέτης της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού.
139-2017΄Εγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης 19.000,00 ευρώ που αφορούν δαπάνες Πάγιας Προκαταβολής που χειρίζονται οι Πρόεδροι των Δημοτικών – Τοπικών Κοινοτήτων βάσει του Νόμου 3852/2010 (πάγια προκαταβολή).
138-2017΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 6.150,00 ευρώ για υπερωριακή εργασία (Ληξίαρχος , πρακτικογράφος και γραμματειακή υποστήριξη συμβουλίων τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων.
137-2017΄Ασκηση έφεσης κατά της 111/2017 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Λιβαδειάς , και κατά του Νικολάου Παπαρούλα.
107-2017Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων άρδευσης Δήμου Λεβαδέων για το οικονομικό έτος 2017.
106-2017Kαθορισμός όρων διακήρυξης για προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2017.
105-2017΄Εγκριση δαπάνης ποσού 13.088,20 ευρώ για δαπάνη στείρωσης – εμβολιασμών περίθαλψης αδέσποτων σκύλων Δήμου Λεβαδέων και διάθεση πίστωσης ποσού 6.732,48 ευρώ για το έτος 2017.
104-2017΄Εγκριση δαπάνης ποσού 379,44 ευρώ και διάθεση πίστωσης για δημοσίευση απόφασης Δημάρχου για ορισμό Αντιδημάρχων.
103-2017΄Εγκριση δαπανών συνολικού ποσού 149.506,34 ευρώ και διάθεση πιστώσεων ΚΑ που αφορούν αποδόσεις παρακρατηθέντων φόρων και επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων .
102-2017΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 44.986,75 ευρώ για προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού.
101-2017΄Εγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και τευχών της 41/2017 Μελέτης με τίτλο «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού».
100-2017΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 9.598,95 ευρώ για προμήθεια διαφόρων εργαλείων.
99-2017΄Εγκριση δαπάνης ποσού 9.845,60 ευρώ και διάθεση πίστωσης για προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού για τις υπηρεσίες του Δήμου.
98-2017Έγκριση δαπάνης για κατεδάφιση ετοιμόρροπων-επικίνδυνων κτιρίων και διάθεση σχετικής πίστωσης ποσού #4.997,20 €#
97-2017Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 8.499,58 ευρώ για προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας των εργαζομένων.
96-2017΄Εγκριση δαπάνης ποσού 7.999,49 ευρώ και διάθεση πίστωσης για προμήθεια σάκων απορριμμάτων.
95-2017΄Εγκριση δαπάνης ποσού 2.999,81 ευρώ και διάθεση πίστωσης για προμήθεια χημικού υλικού.
94-2017΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 8.999,99 ευρώ για Προμήθεια ανταλλακτικών.
93-2017΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 19.996,24 για Εργασίες κλαδέματος ψηλών και επικίνδυνων δένδρων.
92-2017΄Ασκηση έφεσης κατά της 17/2017 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λιβαδειάς και κατά του Ιωάννη Δούκα.
91-2017Μη άσκηση έφεσης κατά της 242/2016 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λιβαδειάς και κατά του Ευσταθίου Ιωάννου.
90-2017΄Ασκηση έφεσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά κατά 1)της 16/2015 απόφασης του Μονομελούς Διοηκητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς και 2)της ΑΕ με την επωνυμία ‘’TERLANA AE ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΕΚΤΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ’’.
89-2017΄Ασκηση έφεσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά κατά 1)της 14/2015 απόφασης του Μονομελούς Διοηκητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς και 2)της ΑΕ με την επωνυμία ‘’TERLANA AE ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΕΚΤΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ’’.
88-2017΄Εγκριση της 24/2017 απόφασης της Δημάρχου Λεβαδέων για άσκηση ένστασης κατά της με αριθμ πρωτ. 1590/2017 απόφασης του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, με την οποία απορρίφθηκε η αίτηση χρηματοδότησης της πράξης “ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ” με κωδικό ΟΠΣ 5000579 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Στερεά Ελλάδα”.
87-2017΄Εγκριση πρακτικού φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμήματος πλακόστρωτου κοινόχρηστου χώρου εμβαδού 63 τ.μ. που βρίσκεται στην περιοχή του πάρκινγκ της Κρύας πλησίον της εισόδου του Λαογραφικού Μουσείου Λιβαδειάς.
86-2017Κατακύρωση συνοπτικού διαγωνισμού, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ & ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017».
85-2017Ανάκληση της 47/14-2-2017 (ΑΔΑ: ΩΦ3ΖΩΛΗ-ΦΙ7) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και λήψη νέας περί «Ανάγκης σύναψης δανείου και κατάρτιση όρων για την εκτέλεση του Υποέργου 2 «Παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού κτιριακού αποθέματος αρχιτεκτονικής αξίας και περιβάλλοντος χώρου για την χρήση πολιτιστικών δραστηριοτήτων».
84-2017Eκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής για χρονικό διάστημα από 21/03/2017 έως και 31/08/2019.
83-2017΄Εγκριση δαπάνης ποσού 226,82 ευρώ και διάθεση πίστωσης για δημοσίευση απόφασης περί υπερωριακής αποζημίωσης.
82-2017Έγκριση δαπάνης ποσού 245.000,000€ για το έργο ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΣΧΥΛΟΥ και διάθεση πίστωσης ποσού 129.451,00€ για το έτος 2017»(πολυετής δαπάνη)
81-2017΄Εγκριση δαπάνης ποσού 5.998,13 ευρώ και διάθεση πίστωσης για προμήθεια λαδιού για τις ανάγκες του Νεκροταφείου.
80-2017΄Εγκριση δαπάνης ποσού 2.280,85 ευρώ και διάθεση πίστωσης για προμήθεια λιπασμάτων , φαρμάκων , ζιζανιοκτόνων κλπ.
79-2017΄Εγκριση δαπάνης & διάθεση εγγεγραμμένων πιστώσεων σε βάρος των Κ.Α. της πάγιας προκαταβολής του Δήμου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
77-2017Κατάρτιση όρων φανερού πλειοδοτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στη θέση «Μπαϊρια» Σχολικού Κλήρου, της Τοπικής Κοινότητας Χαιρώνειας , Δήμου Λεβαδέων.
76-2017Κατάρτιση όρων δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού , για την εκμίσθωση του ακινήτου για χρήση του ως ΄΄Κυλικείο και Τμήμα Ανθοπωλείου΄΄ που βρίσκεται στο Δημοτικό Νεκροταφείο Αγίου Λαζάρου Λιβαδειάς.
75-2017Κατάρτιση όρων δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου στο κλειστό Γυμναστήριο Λιβαδειάς.
74-2017΄Εγκριση δαπάνης ποσού 390,86 ευρώ και διάθεση πίστωσης για δημοσίευση περιληπτικών διακηρύξεων που αφορούν εκμισθώσεις ακινήτων του Δήμου.
72-2017΄Εγκριση δαπάνης και διάθεσης εγγεγραμμένων πιστώσεων συνολικού ποσού 512.417,00 ευρώ για την πληρωμή Προνοιακών Επιδομάτων σε άτομα των Δήμων Λεβαδέων , Διστόμου –Αράχωβας-Αντίκυρας-Ορχομενού & Αλιάρτου του Νομού Βοιωτίας (1ο δίμηνο 2017).