Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2022

Απόφαση Τίτλος
229-2022Έγκριση Παράτασης χρόνου περαίωσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ (Β’ ΦΑΣΗ)».
228-2022Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου : << ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ 1ΟΥ 3/Θ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ >>
227-2022Αποδοχή της υπ΄ αριθμόν 49 /21.07.2022 Τεχνικής Μελέτης με τίτλο: « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΟΣΙΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΛΑΜΙΩΤΙΣΣΑ » .
226-2022Καθορισμός όρων διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων, με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ , ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ», ενδεικτικού προϋπολογισμού 84.000,00 € , χωρίς Φ.Π.Α. (104.160,00€ € με Φ.Π.Α. 24%).
225-2022Α)΄Εγκριση κατανομής των εγκριθέντων από την Επιτροπή ΠΥΣ 33/2006 ανθρωποωρών σε θέσεις προσωπικού ΥΕ καθαριστών/στριών σχολικών μονάδων πλήρους και μερικής απασχόλησης για το διδακτικό έτος 2022-2023 Β)Κάλυψη της δαπάνης από ίδιους πόρους του Δήμου και εκτίμηση του κόστους για τα έτη 2022-2023.
224-2022Αποδοχή δωρεάς προτομής Λάμπρου Κατσώνη από το Μορφωτικό Σύλλογο Λιβαδειάς.
223-2022Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 2ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΠΡΩΗΝ ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ) ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ, ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ»
222-2022Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (2020).
221-2022Αποδοχή της τροποποίησης της υπ΄αριθ. 45/2021 Τεχνικής Μελέτης: «OΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ – ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΛΑΜΙΩΤΙΣΣΑ» ως προς την αλλαγή χάραξης τοπικά.
220-2022Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας και καθορισμός των όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση ακινήτου που βρίσκεται στο Πνευματικό Κέντρο της Τοπικής Κοινότητας Αγίας Τριάδας του Δήμου Λεβαδέων για χρήση του ως «Αναψυκτήριο».
219-2022Έκδοση εντάλματος προπληρωμής επ΄ονόματος δημοτικού υπαλλήλου ποσού 500,00€ για πληρωμή δαπάνης διοδίων (e-pass) για τις μετακινήσεις του Δημάρχου.
218-2022Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 11.229,20€ για την πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων ΠΛΟΥΤΑΡΧΕΙΑ.
217-2022Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 1.255,12€ για την πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων στην Κοινότητα Παρορίου.
216-2022Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 434,00€ για την πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων στην Κοινότητα Αγίου Βλασίου.
215-2022Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 999,56€ για την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων γιορτή της πίτας στην Κοινότητα Δαύλειας.
214-2022Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας παράδοσης της προμήθειας με τίτλο:«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΆ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΏΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ».
213-2022Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας παράδοσης της προμήθειας με τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ» για τις ανάγκες του Δήμου Λεβαδέων.
212-2022Υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Β΄ τριμήνου έτους 2022.
211-2022΄Εγκριση της 34/2022 απόφασης του Δ.Σ. της ΚΕΔΗΛ: «΄Εγκριση Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού της Κ.Ε.Δ.Η.Λ. οικ. έτους 2022»
210-2022΄Εγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών & Τευχών της υπ΄αριθμόν 49/2022 Μελέτης με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» συνολικού προϋπολογισμού 44.442,90€ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας με Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό κάτω των ορίων.
209-2022Έγκριση υποβολής αιτήματος τροποποίησης της από 29-01-2020 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ των «Ελληνικό Δημόσιο – Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού – Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και του Δήμου Λεβαδέων» για την ολοκλήρωση του έργου «ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΖΑΓΑΡΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ».
208-2022Ανάκληση της υπ αρίθμ. 106/18-04-2022 απόφασης οικονομικής επιτροπής και λήψη νέας για την Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών της υπ΄αριθμόν 41/2022 Τεχνικής Μελέτης Προμήθειας με τίτλο : «Εγκατάσταση συστημάτων έξυπνου οδοφωτισμού επί των οδών Καραγιαννοπούλου ( από Καλλιαγκάκη έως Ανδρεαδάκη), Ανδρεαδάκη ( από Καραγιαννοπούλου έως Μπουφίδου) και Ελ. Γονή» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας με ηλεκτρονική ανοικτή διαδικασία κάτω των ορίων.
207-2022΄Εγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑμΕΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΡΑΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ , ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ ΚΑΙ ΕΛ. ΓΟΝΗ».
206-2022Ορισμός Επιτροπής για τον χαρακτηρισμό και την παραλαβή του φυσικού εδάφους του έργου : «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ)» .
205-2022Αποδοχή της υπ΄ αριθμό 1432/20.06.2022 (ΑΔΑ: ΨΧ1Π7ΛΗ-ΜΚΘ) Απόφασης του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας με την οποία εντάχθηκε η πράξη με τίτλο «Προμήθεια και λειτουργία ηλεκτρικών mini λεωφορείων στο ιστορικό κέντρο της πόλης της Λιβαδειάς» με κωδικό ΟΠΣ 5158673 το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» προϋπολογισμού 499.999,99€ με ΦΠΑ με συνολική επιλέξιμη δαπάνη πράξης 499.999,99€ με κωδ. ΣΑ ΕΠ0561 και κωδικό ενάριθμο 2022ΕΠ05610007.
204-2022΄Εγκριση του Πρακτικού ΙΙ Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας και κατακύρωση της δημόσιας σύμβασης του έργου : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ».
203-2022Έγκριση δικαιολογητικών συνολικού ποσού 369,65€ που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή του Προέδρου της Κοινότητας Αγίας Άννας.
202-2022Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 520,00€ για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης ΄΄Η Γιορτή της Πίτας΄΄ στις Τσουκαλάδες.
201-2022Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 24.679,17€ για δαπάνες στα πλαίσια της συμμετοχής του Δήμου στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα HORIZON 2020, έργο Frontsh1p.
200-2022Εισήγηση προς στο Δημοτικό Συμβούλιο 5ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης.
199-2022Εξώδικη πρόσκληση- διαμαρτυρία προς τις εταιρείες-προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος Α) W. & W, Β) V. AE, Γ) Η. – Θ. ΑΕ, Δ) Ν.G E) V. ΣΤ) Κ. ΑΕ, για απόδοση παρακρατηθέντων ποσών από τέλη καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού και ΤΑΠ.
198-2022΄Εγκριση ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού στο Δήμο Λεβαδέων για το έτος 2023.
197-2022΄Εγκριση Διάλυσης της με αριθμ. πρωτ. 2880/23-02-2021 ( ΑΔΑΜ 21SYMV008182931 2021-02-23) Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Λεβαδέων και του Οικονομικού φορέα «ALMO TEXNIKH ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.» και ολοκλήρωση του έργου «ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΖΑΓΑΡΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 12 – 13 του άρθρου 160 του Ν.4412/2016.
196-2022Έγκριση Πρακτικού ΙI Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας της 14-04-2022 με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 187399 και κατακύρωση δημόσιας σύμβασης της μελέτης: «Εκπόνηση μελετών και τευχών δημοπράτησης για την υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Λεβαδέων.
195-2022Έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας και κατακύρωση δημόσιας σύμβασης της μελέτης: «Επικαιροποίηση μελέτης εφαρμογής, εκπόνηση μελέτης ενεργειακής απόδοσης διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και σύνταξη τευχών δημοπράτησης για την Κατασκευή κλειστού Κολυμβητηρίου τύπου Κ1 στο Δήμο Λεβαδέων».
194-2022Αποδοχή της υπ΄ αριθμό 1301/06.06.2022 (ΑΔΑ: 6Τ3Ν7ΛΗ-ΒΚΣ) Απόφασης ένταξης της πράξης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5067685 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας συνολικού προϋπολογισμού 875.722,11€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη πράξης 867.240,26€ με κωδ. ΣΑ Ε2751 και Κωδικό Ενάριθμου 2022ΣΕ27510093.
193-2022Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού του αριθ. 1128/2022 Χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής.
192-2022Έγκριση δικαιολογητικών δαπανών που πληρώθηκαν από πάγια προκαταβολή.
191-2022Έγκριση πρακτικών φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας (αρχικής και Επαναληπτικής), για την εκμίσθωση κενωθέντος περιπτέρου επί της οδού Δημ. Παπασπύρου στη συμβολή με την οδό Δημάρχου Χρήστου Παλαιολόγου στην πόλη της Λιβαδειάς
190-2022Έγκριση πρακτικών διενέργειας ανοικτής φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας και κατακύρωση του αποτελέσματος αυτής ,για την περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) σε διάφορα σημεία εντός των ορίων του Δήμου Λεβαδέων, από εγκεκριμένη εταιρεία – μέλος του επίσημου δικτύου της Ε.Δ.Ο.Ε. καθώς και της εκποίησης αυτών, με τελικό σκοπό την ανακύκλωση τους”.
189-2022Καθορισμός του ύψους της οικονομικής συνδρομής των κατασκηνωτών που θα φιλοξενηθούν στην Κατασκήνωση Δήμου Λεβαδέων στη θέση «Παλιομηλία» Ελικώνα για το έτος 2022.
188-2022΄Εγκριση Απολογισμού οικονομικού έτους 2020 της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Β/θμιας Εκπαίδευσης.
187-2022΄Εγκριση Απολογισμού οικονομικού έτους 2020 της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης.
186-2022Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 1.800,00€ για την πραγματοποίηση του 1ου νυχτερινού αγώνα ‘’Livadia Night Run’’, συνδιοργάνωση Δήμου Λεβαδέων με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
185-2022Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 3.100,00€ για την συνδιοργάνωση τριήμερου φεστιβάλ ‘’Town by the river’’ του Δήμου Λεβαδέων.
184-2022Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 200,00€ για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης εορτασμού του Πολιούχου της Κοινότητας Μαυρονερίου.
183-2022Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 1.193,77€ για την πραγματοποίηση του 8ου Χορωδιακού Φεστιβάλ Δαύλειας.
182-2022Αποδοχή όρων της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. (Ε.Τ.Α.Δ.) για παραχώρηση , στον Δήμο Λεβαδέων προς χρήση με αντάλλαγμα του ακινήτου Συνεδριακό – Εκθεσιακό Κέντρο και Εστιατόριο κτιρίου «Νερόμυλος» πηγών Κρύας Λιβαδειάς.
181-2022Αποδοχή της με αρ. πρωτ. 5074/16-05-2022 απόφασης ένταξης της πράξης «Βιώσιμη Μικροκινητικότητα μέσω του συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της Χώρας (εκτός Δήμων Μητροπολιτικών Κέντρων)» με κωδικό ΟΠΣ 5163963 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020.
180-2022Αποδοχή της Αρ. Απόφασης 240.3.1/2022 του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου του Υ.Π.ΕΝ., που αφορά την ένταξη της πρότασης στον άξονα προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2022» της πρόσκλησης της δράσης «Σχέδια Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.)».
179-2022΄ Εγκριση του Πρακτικού ΙI Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας του έργου:«Παρεμβάσεις για προσαρμογή λειτουργούντων έξι (6) δημοτικών βρεφικών , παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017»
178-2022΄Εγκριση του Πρακτικούι ΙΙ της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ».
177-2022΄Εγκριση Πρακτικού ΙV Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας και κατακύρωση Δημόσιας Σύμβασης του έργου : «Κατασκευή κυκλικών κόμβων».
176-2022Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο (κλήση έτους 1998) της οφειλέτιδας Τ.Α. του Α. λόγω λανθασμένης χρέωσης ως προς το πρόσωπο του φορολογουμένου.
175-2022Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο (Τ.Α.Π. μη ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου ετών 2002,2003 & 2004) της οφειλέτιδας Μ.Π. του Ε. λόγω λανθασμένης χρέωσης ως προς το πρόσωπο του φορολογουμένου.
174-2022Έγκριση πρακτικών και κατακύρωση αποτελέσματος φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου για χρήση του ως “Κυλικείο & Τμήμα Ανθοπωλείου” στο Δημοτικό Νεκροταφείο Αγίου Λαζάρου του Δήμου Λεβαδέων.
173-2022Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 600,00€ για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης του ομίλου δράσεων και πολιτισμού «Χορονός».
172-2022Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 1.365,00€ για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης «Γη της Ιωνίας, 100 χρόνια μετά… τι να θυμηθώ, τι να ξεχάσω.
171-2022Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 992,00€ για την πραγματοποίηση της Ετήσιας συναυλίας του Μουσικού Γυμνασίου Λιβαδειάς.
170-2022Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 3.430,00€ για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων με τίτλο ΄΄Αι Γιωργίτικα΄΄ στην Κοινότητα Αγίου Γεωργίου.
169-2022Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 1.988,46€ για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων εορτασμού Αγ. Πνεύματος στην Κοινότητα Δαύλειας.
167-2022Εξώδικος συμβιβασμός επί αιτήματος του κ. Κ. Π. περί καταβολής αποζημίωσης για ζημιές του οχήματός του από πτώση δένδρου επί της οδού Μελίνας Μερκούρη 24 στην Λιβαδειά στις 25-01-2022 .
166-2022Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 3.286,74€ για έξοδα συμβολαιογράφου για σύνταξη σύμβασης δωρεάς εν ζωή ακινήτου επί των οδών Αρίωνος και Κάλβου στη Λιβαδειά παρά του Γεωργίου Κουτσούρη προς το Δήμο Λεβαδέων» .
165-2022Έγκριση πρόσληψης εποχικού προσωπικού έντεκα (11) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση των κατεπειγουσών αναγκών πυροπροστασίας του Δήμου Λεβαδέων.
164-2022Έγκριση 5ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών(αρχικής σύμβασης και 2ης συμπληρωματικής σύμβασης ) για την κατασκευή του έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ » .
163-2022Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΝΕΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ».
162-2022Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και 1ου Πρωτόκολλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ (Β’ ΦΑΣΗ)»
161-2022Υποβολή αίτησης – φακέλου χρηματοδότησης πράξης με τίτλο: «ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΄΄ΠΗΓΩΝ ΚΡΥΑΣ΄΄ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΘΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΏΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΡΚΥΝΑΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΅ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ΄΄ 2014-2020
160-2022Έγκριση του Πρακτικού Ι Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ»
159-2022Λήψη απόφασης, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 του Ν. 4782/2021 «ασυνήθιστες χαμηλές προσφορές» Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας του έργου με τίτλο «Βελτίωση της προσβασιμότητας και κυκλοφοριακή αναβάθμιση της ανατολικής εισόδου της πόλης της Λιβαδειάς».
158-2022Υποβολή αίτησης – φακέλου χρηματοδότησης πράξης με τίτλο: «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΅ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ΄΄ 2014-2020.
157-2022Έγκριση 1ης Τροποποίησης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης των Δήμων Λεβαδέων, Θηβαίων και Αλιάρτου-Θεσπιέων με τίτλο «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΟΣΒΑΑ) για την Ανάδειξη της ενιαίας ΄΄ Δια δημοτικής Αστικής Λειτουργικής Πέριοχής’’ των Αστικών Κέντρων των Δήμων Λεβαδέων, Θηβαίων και Αλιάρτου-Θεσπιέων ως περιοχής Ανάδειξης της σύγχρονης Οικονομίας της Επισκεψιμότητας, Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής Πολιτών και Επισκεπτών και διασφάλισης της Κοινωνικής Συνοχής με αξιοποίηση της ΄΄Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης΄΄ (ΟΧΕ) η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α. και το Ε.Κ.Τ.
156-2022Έγκριση και αποδοχή Υποβολής Πρότασης με τίτλο : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για τα έτη 2021 -2022 στον άξονα προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ & ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», στο Μέτρο 2.1: Αναδιαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων, χώρων πρασίνου και υφιστάμενων δικτύων κοινοχρήστων χώρων πρασίνου, με έμφαση στη συμπλήρωση των φυτεύσεων σε συνδυασμό με το 2.2 Αναβάθμιση του αστικού εξοπλισμού κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου που αποτελεί τμήμα της δράσης.
155-2022Αποδοχή των όρων χρηματοδότησης σύμφωνα με το συνημμένο στο Παράρτημα Σύμφωνο Αποδοχής Όρων Χρηματοδότησης (ΣΑΠΟ), αποδοχή των όρων της υπ’ αριθμ.Πρωτ.: 4410/22-6-2020 Πρόσκλησης: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ – 2021 πρόσκλησης, όπως ισχύει και του οδηγού που εγκρίθηκε με την 311.3.3/2021 απόφαση του Δ.Σ. του Π.Τ. με ΑΔΑ: Ω2Γ546Ψ844-ΘΨΙ και αποδοχή κάλυψης από ίδιους πόρους ή/και άλλη πηγή χρηματοδότησης του επιπλέον ποσού (πέραν του ποσού ένταξης από το Π.Τ.) σε γνώση ότι υπάρχει έλλειμμα χρηματοδότησης το οποίο θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου.
154-2022Αποδοχή της υπ΄ αριθμόν 35 /2022 Τεχνικής Μελέτης με τίτλο: « ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΗΓΩΝ ΚΡΥΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΘΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΡΚΥΝΑΣ »
153-2022Αποδοχή της υπ΄ αριθμόν 25 /2022 Τεχνικής Μελέτης με τίτλο: « ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ».
152-2022΄Εγκριση δικαιολογητικών ποσού 390,60 ευρώ , δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή του Προέδρου της Κοινότητας Αγίου Γεωργίου
151-2022Εγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου του υπ΄αριθμ. 808/2022 εντάλματος προπληρωμής.
150-2022Εισήγηση προς στο Δημοτικό Συμβούλιο 4ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης.
149-2022Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 703,40€ για την πραγματοποίηση εκδήλωσης τιμής και μνήμης για τους εκτελεσθέντες στον Ελικώνα.
148-2022Αποδοχή των όρων συμμετοχής και έγκριση υποβολής αίτησης στήριξης της πράξης με τίτλο «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με α.π. 5473/23-12-2021 (Κωδ. Πρόσκλησης ΟΠΣΑΑ 4.3.1_2021.Ε.Υ.Ε.Π.Α.Α.).
147-2022Αποδοχή της υπ΄ αριθμό 33/2022 μελέτης με τίτλο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΛΑΦΥΣΤΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» προϋπολογισμού 941.530,16€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%).
146-2022Έγκριση της υπ΄αριθμόν 32/04-05-2022 Μελέτης Οικονομικής Σκοπιμότητας (ΜΟΣ) στα πλαίσια υποβολής πράξης με τίτλο «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» προς χρηματοδότηση από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020 το Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ( πρόσκληση με Α.Π. 5473/23-12-2021, κωδ. Πρόσκλησης ΟΠΣΑΑ 4.3.1_2021.Ε.Υ.Ε.Π.Α.Α.)»
145-2022Έγκριση της υπ΄αριθμόν 31/04-05-2022 Γεωργοοικονομοτεχνικής Μελέτης στα πλαίσια υποβολής πράξης με τίτλο «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» προς χρηματοδότηση από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020 το Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ( πρόσκληση με Α.Π. 5473/23-12-2021, κωδ. Πρόσκλησης ΟΠΣΑΑ 4.3.1_2021.Ε.Υ.Ε.Π.Α.Α.)»
144-2022Έγκριση της υπ΄αριθμόν 30/04-05-2022 Μελέτης Δυνητικής Εξοικονόμησης Ύδατος στα πλαίσια υποβολής πράξης με τίτλο «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» προς χρηματοδότηση από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ( πρόσκληση με Α.Π. 5473/23-12-2021, κωδ. Πρόσκλησης ΟΠΣΑΑ 4.3.1_2021.Ε.Υ.Ε.Π.Α.Α.)»
143-2022Έγκριση της Υπ. Αρ. Μελέτης 29/29-04-2022, με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» προϋπολογισμού 1.255.748,00€ με Φ.Π.Α και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας με ηλεκτρονική ανοικτή διαδικασία άνω των ορίων»
142-2022Έγκριση Πρακτικού Διερεύνησης Τιμών και του Πίνακα προσδιορισμού μέσων τιμών της 29/2022 Μελέτης Προμήθειας με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ»
141-2022Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο: « ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙ – ΚΑΛΑΜΙΩΤΙΣΣΑ»
140-2022Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΖΑΓΑΡΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» και καθορισμός αποζημίωσης του αναδόχου
139-2022Έγκριση Πρακτικού Ι Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας της μελέτης: «Εκπόνηση μελετών και τευχών δημοπράτησης για την υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Λεβαδέων »
138-2022Λήψη απόφασης σε συμμόρφωση με την υπ΄ αριθμό 656/2022 απόφαση του 3ου κλιμακίου της ΑΕΠΠ και ακύρωση της υπ΄ αριθμό 32/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής κατά το κεφάλαιο που έκανε δεκτή την προσφορά του παρεμβαίνοντος οικονομικού φορέα με την επωνυμία «Πανουργιάς Α. Θωμάς» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 185198 του έργου με τίτλο : «ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΑΝΑΔΑΣΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ».
137-2022Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου : ” ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ “
136-2022α)Έγκριση Συμμετοχής του Δήμου Λεβαδέων στην Πρόσκληση του «Πράσινου Ταμείου» του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας με Α.Π. 4559/28-06-2021 και τίτλο «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων-Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.» στα πλαίσια του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2021 και δέσμευση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού και την εγγραφή της υποβαλλόμενης πρότασης σε κωδικό, εφόσον αυτή εγκριθεί β) κάλυψη από ίδιους πόρους του επιπλέον ποσού σε περίπτωση που ο προϋπολογισμός της υποβαλλόμενης πρότασης είναι μεγαλύτερος από το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης, γ) εξουσιοδότηση του Δημάρχου Λεβαδέων για την υποβολή του αιτήματος και υπογραφή όλων των σχετικών και απαραίτητων εγγράφων για το σκοπό αυτό και δ) Ορισμό Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
135-2022Ορθή επανάληψη της αριθ. 99/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής: ΄Εγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών της υπ΄ αριθμό 19/2022 Τεχνικής Μελέτης με τίτλο «Προμήθεια Μηχανημάτων ΄Εργου για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Λεβαδέων» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας , ως προς τον τίτλο της μελέτης.
134-2022Προγραμματισμός προσλήψεων καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου (άρθρο 107 του Ν.4483/2017-ΦΕΚ 107 Α΄) έτους 2022 για τις ανάγκες του Δημοτικού Ωδείου Δήμου Λεβαδέων.
133-2022Προγραμματισμός προσλήψεων καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου (άρθρο 107 του Ν.4483/2017 -ΦΕΚ 107Α΄) έτους 2022 για τις ανάγκες της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου Λεβαδέων.
132-2022΄Εγκριση πρόσληψης προσωπικού συνολικά εννέα (9) ατόμων , με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου , διάρκειας έως δύο (2) μήνες για την κάλυψη της αμιγούς εποχικής ανάγκης λειτουργίας της Δημοτικής Κατασκήνωσης στην «Παλιομηλιά Ελικώνα».
131-2022Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 1.300,00€ για έξοδα μετακίνησης και διαμονής στα πλαίσια της συμμετοχής του Δήμου στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα HORIZON 2020, έργο Frontsh1p.
130-2022Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 3.248,80€ για την πραγματοποίηση της 23ης Γελοιογραφίας στη Λιβαδειά.
129-2022Έκδοση εντάλματος προπληρωμής επ΄ονόματι δημοτικού υπαλλήλου συνολικού ποσού 350,00€ για έξοδα μετακίνησης και διαμονής του οδηγού του δημάρχου για την μετακίνηση του Δημάρχου σε διημερίδα στην Ηράκλεια Σερρών, από τις 13-15 Μαΐου 2022.
128-2022Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 3.304,60€ για την πραγματοποίηση της αθλητικής εκδήλωσης συνδιοργάνωση με την Ο.Ε.Σ.Α.Δ. Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων Καλαθοσφαίρισης Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων.
127-2022Υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για την χρηματοδότηση της υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Λεβαδέων», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου».
126-2022Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών της υπ΄ αριθμόν 16 /10.03.2022 Τεχνικής Μελέτης με τίτλο :Προμήθεια προκατασκευασμένων σχολικών αιθουσών για σχολικές μονάδες του Δήμου Λεβαδέων και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας με ηλεκτρονική ανοικτή διαδικασία άνω των ορίων.
125-2022΄Εγκριση Πρακτικού Ι Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας του έργου : «Παρεμβάσεις για προσαρμογή λειτουργούντων έξι (6) δημοτικών βρεφικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017»
124-2022Λήψη απόφασης για την πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης
123-2022΄Eγκριση Πρακτικού ΙΙ Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας της μελέτης: «Επικαιροποίησημελέτης εφαρμογής, εκπόνηση μελέτης ενεργειακής απόδοσης διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και σύνταξη τευχών δημοπράτησης για την Κατασκευή κλειστού Κολυμβητηρίου τύπου Κ1 στο Δήμο Λεβαδέων»
122-2022Συγκρότηση Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για την προμήθεια : «Ενεργειακή αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός υποδομών εγγείων βελτιώσεων του Δήμου Λεβαδέων.
121-2022‘ Εγκριση παράτασης του έργου : «ΠΑΡΚΟ ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ – ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ)».
120-2022΄Εγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του φυσικού αντικειμένου του έργου : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ , ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ».
119-2022Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο (επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος χρηματικού ποσού) των οφειλετών Κ.Α. , Κ.Λ. ,Κ.Μ. , Κ.Σ. & Κ.Φ. λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού της φορολογητέας ύλης.
118-2022Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο (Τ.Α.Π. μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων έτους 2020) της εταιρείας ΄΄Ε. Α.Ε.΄΄ λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού της φορολογητέας ύλης.
117-2022Κατάρτιση όρων φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ) σε διάφορα σημεία εντός των ορίων του Δήμου Λεβαδέων , από εγκεκριμένη εταιρεία – μέλος του επίσημου δικτύου της Ε.Δ.Ο.Ε., καθώς και της εκποίησης αυτών , με τελικό σκοπό την ανακύκλωσή τους.
116-2022Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας και καθορισμός των όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση ακινήτου για χρήση του ως «Κυλικείο & Τμήμα Ανθοπωλείου» στο Δημοτικό Νεκροταφείο Αγίου Λαζάρου Δήμου Λεβαδέων.
115-2022Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 700,00€ για την πραγματοποίηση εκδήλωσης μνήμης ΄΄Το κάψιμο της Δαύλειας΄΄ της Κοινότητας Δαύλειας.
114-2022Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο 3ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης.
113-2022Υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού A΄ τριμήνου έτους 2022.
112-2022Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 1.195,48€ για την πραγματοποίηση ημερίδας-εκδήλωσης του υποέργου Κοινωνικού Φαρμακείο του Δήμου Λεβαδέων.
111-2022Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 73/2022 (ΑΔΑ: Ψ73ΕΩΛΗ-1ΡΒ ) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων που αφορά στην « Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας συνολικού χρόνου σύμβασης ανάθεσης παροχής υπηρεσίας με τίτλο : « ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ “ΠΡΑΞΗ : ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ (ΟΠΣ:5037896)” » έως 31.05.2022 .
110-2022Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 72/2022 (9Β4ΘΩΛΗ-5ΝΖ) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων που αφορά στην Έγκριση παράτασης προθεσμίας συνολικού χρόνου σύμβασης ανάθεσης παροχής υπηρεσίας με τίτλο : « ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ « ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ » έως 30.06.2022 ».
109-2022Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου : << ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑμΕΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ ΚΑΙ ΕΛ. ΓΟΝΗ >>.
108-2022΄Εγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ».
107-2022Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (2020)».
106-2022Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών της υπ΄αριθμόν 54/2021 Τεχνικής Μελέτης Προμήθειας με τίτλο : «Εγκατάσταση συστημάτων έξυπνου οδοφωτισμού επί των οδών Καραγιαννοπούλου από Καλλιαγκάκη έως Ανδρεαδάκη), Ανδρεαδάκη ( από Καραγιαννοπούλου έως Μπουφίδου) και Ελ. Γονή» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας.
105-2022Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και κατάρτιση όρων Διακήρυξης Σύναψης Δημόσιας Σύμβασης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ».
104-2022Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και κατάρτιση όρων Διακήρυξης σύναψης Δημόσιας Σύμβασης του έργου: «Βελτίωση της προσβασιμότητας και κυκλοφοριακή αναβάθμιση της ανατολικής εισόδου της πόλης της Λιβαδειάς».
102-2022Υποβολή αιτήματος έγκρισης πρόσληψης ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου , διάρκειας οκτώ (8) μηνών , για την κάλυψη των επειγουσών αναγκών στελέχωσης της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Λεβαδέων.
103-2022΄Εγκριση Πρακτικού ΙΙΙ Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας του έργου : «Κατασκευή κυκλικών κόμβων».
101-2022Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 39.127,00€ για την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων εορτασμού Πάσχα 2022.
100-2022Εγκριση της υπ’ αριθμ. 20/2022 μελέτης με τίτλο: «Προμήθεια Βυθιζόμενων Κάδων Απορριμμάτων» της Πράξης “ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας.
99-2022΄Εγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών της υπ΄ αριθμό 19/2022 Τεχνικής Μελέτης με τίτλο «Προμήθεια Μηχανημάτων ΄Εργου για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Λεβαδέων» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας.
98-2022΄Εγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου : «Κατασκευή στεγάστρου στο ΕΠΑΛ Λιβαδειάς».
97-2022Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού της μελέτης με τίτλο: ΄΄Εκπόνηση μελετών και τευχών δημοπράτησης για την υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις Σχολικές Μονάδες του Δήμου Λεβαδέων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή ΄΄.
96-2022Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου : << ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ >>.
95-2022Αποδοχή της υπ΄ αριθμό 709/04.04.2022 (ΑΔΑ: ΨΩΦΞ7ΛΗ-5ΔΝ) Απόφασης του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας με την οποία εντάχθηκε η πράξη με τίτλο «ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΩΣ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5150357 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» προϋπολογισμού 173.567,76€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με συνολική επιλέξιμη δαπάνη πράξης 173.567,76€ με κωδ. ΣΑ ΕΠ0561 και κωδικό ενάριθμο 2022ΕΠ05610005.
94-2022Έγκριση του 3ου Πρακτικού Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας και κατακύρωση δημόσιας σύμβασης της μελέτης: «Επικαιροποίηση μελέτης εφαρμογής, διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου Δημαρχείου, τροποποίηση μελέτης εφαρμογής υπόγειου χώρου στάθμευσης στη πλατεία Λάμπρου Κατσώνη και σύνταξη τευχών δημοπράτησης».
93-2022Διαγραφή μέρους βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο (Τ.Α.Π. μη ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου από το έτος 2008 έως & 2020) της κ. Σ. Π. του Θ.λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού της φορολογητέας ύλης.
92-2022Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο (Τ.Α.Π. μη ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου από το έτος 2011 έως & 2020) της εταιρείας Μ. Θ. & ΣΙΑ Ο.Ε. λόγω λανθασμένης χρέωσης ως προς το πρόσωπο του φορολογουμένου.
91-2022Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο (Τ.Α.Π. μη ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου από το έτος 2007 έως & 2020) του Μ. Β. του Ι. λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού της φορολογητέας ύλης.
90-2022Διαγραφή μέρους βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο (Τέλος 0,5% έτους 2018 & 2019 καθώς και των προστίμων) του οφειλέτη Μ. Α. του Χ. λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού της φορολογητέας ύλης.
89-2022Κατάρτιση όρων δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση μιας θέσης κενωθέντος περιπτέρου , επί της οδού Δημητρίου Παπασπύρου στη συμβολή με την οδό Δημάρχου Χρήστου Παλαιολόγου.
88-2022Έκδοση εντάλματος προπληρωμής επ΄ονόματι δημοτικού υπαλλήλου συνολικού ποσού 14.000,00€ για πληρωμή δαπάνης υπηρεσιών catering για την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων Πάσχα 2022.
87-2022Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 421,60€ για την πραγματοποίηση της αθλητικής εκδήλωσης αγώνας δρόμου 9 Μουσών Καλλιόπη, Αρβανίτσα-Πλαταιές στις 7 Μαΐου 2022.
86-2022Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 3.960,00€ για την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων εορτασμού Πολιούχου Κοινότητας Αγίου Γεωργίου
85-2022Έγκριση 1ου Πρακτικού της δημόσιας σύμβασης : «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ WI-FI ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΙ ΙΝΤΡΑΝΕΤ (για την πράξη Ανοικτό Κέντρου Εμπορίου Δήμου Λεβαδέων)».
84-2022Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο 2ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης.
83-2022‘Εγκριση πρόσληψης μόνιμου προσωπικού στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2022 με πλήρωση των εγκεκριμένων θέσεων από επιλαχόντες προηγούμενης προκήρυξης ( 13Κ/2021 ) .
82-2022Επικαιροποίηση της αριθ. 46/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής : «Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Λεβαδέων και υποβολή πρότασης χρηματοδότησης, στα πλαίσια της Πρόσκλησης ΧΙΙ, του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», Α.Π.: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο: «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς – Εξοπλισμός για την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων του άρθρου 10 του ν. 4830/2021 (Α΄169) «Νέο πλαίσιο για την ευζωία ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα «Άργος» και λοιπές διατάξεις».
81-2022Αποδοχή της αριθ. 5/2022 Τεχνικής Μελέτης : «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΚΑ ΤΣΕΠΗΣ» προϋπολογισμού 130.000,00 € με Φ.Π.Α.
80-2022΄Εγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου «ΠΑΡΚΟ ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ)».
79-2022΄Εγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου: «ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ».
78-2022΄Εγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ ηλεκτρονικής δημοπρασίας και κατακύρωση του έργου: «Ανάδειξη ιστορικού χώρου Αγίας Παρασκευής και οδού πρόσβασης «ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ)»
77-2022Αποδοχή δωρεάς δύο προτομών από το Μορφωτικό Σύλλογο Λεβαδείας.
76-2022Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο (Τ.Α.Π.) μη ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου έτους 2020) της οφειλέτιδας Κ.Β. του Ν. καθώς και του Κ. Γ. του Ι. λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού της φορολογητέας ύλης.
75-2022Έγκριση Πρακτικού Ι Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας της μελέτης: «Επικαιροποίηση μελέτης εφαρμογής, εκπόνηση μελέτης ενεργειακής απόδοσης διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και σύνταξη τευχών δημοπράτησης για την Κατασκευή κλειστού Κολυμβητηρίου τύπου Κ1 στο Δήμο Λεβαδέων» .
74-2022Λήψη απόφασης, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 του Ν. 4782/2021 «ασυνήθιστες χαμηλές προσφορές» Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας της 15-02-2022 με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 186683 του έργου : «Κατασκευή κυκλικών κόμβων».
73-2022Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας συνολικού χρόνου σύμβασης ανάθεσης παροχής υπηρεσίας με τίτλο : « ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ “ΠΡΑΞΗ : ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ (ΟΠΣ:5037896)” » έως 31.05.2022
72-2022Έγκριση παράτασης προθεσμίας συνολικού χρόνου σύμβασης ανάθεσης παροχής υπηρεσίας με τίτλο : « ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ « ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ » έως 30.06.2023.
71-2022Σύναψη και έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και των Δήμων Χαλκιδέων , Λαμιέων , Καρπενησίου , Δελφών , Λεβαδέων και Θηβαίων για το ενταγμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2021 έργου με τίτλο «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΤΑΔΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» , την εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
70-2022΄Εγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας και Κατακύρωση Δημόσιας Σύμβασης του έργου: «Αναβάθμιση Υποδομών Αθλητικών Εγκαταστάσεων».
69-2022Αποδοχή της υπ΄αριθμό 6384/20212/1/2022 (ΑΔΑ: 6ΦΡ246ΜΤΛ6 –ΚΞΛ) Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών , ένταξης του έργου με τίτλο :«Υποδομές ηλεκτροκίνησης – ηλεκτρικά οχήματα – σταθμοί φόρτισης του Δήμου Λεβαδέων» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».
68-2022΄Εγκριση πρακτικών και κατακύρωση της δημόσιας σύμβασης : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΥΠΝΩΝ ΠΑΓΚΑΚΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΑΡΚΑ ΤΣΕΠΗΣ».
67-2022Εξώδικος συμβιβασμός επί αιτήματος του κ. Π. Κ. περί καταβολής αποζημίωσης για ζημιές του οχήματός του από λακκούβα επί του οδοστρώματος της οδού Χαιρωνείας στην Λιβαδειά την 02-02-2022 .
66-2022΄Ασκηση έφεσης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λιβαδειάς κατά 1.Του Π. Σ. κατοίκου Λιβαδειάς και 2. Της 151/2021 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λιβαδειάς.
65-2022Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά δέκα (10) ατόμων , διάρκειας σύμβασης οκτώ (8) μήνες, για την κάλυψη των αναγκών της ανταποδοτικής Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Λεβαδέων.
64-2022Έγκριση πρόσληψης προσωπικού δέκα (10) ατόμων, με σύμβαση ορισμένου χρόνου, ειδικότητας ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων , δίμηνης διάρκειας, για την αντιμετώπιση των κατεπειγουσών εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών πυροπροστασίας του Δήμου Λεβαδέων.
63-2022Ανάθεση κατ΄εξαίρεση σε δικηγόρο δικαστικού χειρισμού ζητήματος και ειδικότερα της άσκησης (σύνταξη-κατάθεση-εκδίκαση) Αιτήσεως Ακυρώσεως , Αιτήσεως Αναστολής , Προσθέτων λόγων , σύνταξη Υπομνημάτων , Παράσταση κατά την εκδίκαση της υπόθεσης και Εκπροσώπηση του Δήμου στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών και γενικότερα όποια τυχόν διαδικαστική ή άλλη ουσιαστική ενέργεια κριθεί αναγκαία για υπόθεση αιολικού πάρκου «ΞΕΡΟΒΟΥΝΙ – ΤΖΑΡΑ».
62-2022Έγκριση 2ΟΥ Πρακτικού Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας της μελέτης: «Επικαιροποίηση μελέτης εφαρμογής, διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου Δημαρχείου, τροποποίηση μελέτης εφαρμογής υπόγειου χώρου στάθμευσης στη πλατεία Λάμπρου Κατσώνη και σύνταξη τευχών δημοπράτησης ».
61-2022΄Εγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για την κατασκευή του έργου: << ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ 1ΟΥ 3/Θ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ >>
60-2022Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου : << ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ 1ΟΥ 3/Θ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ >>.
59-2022Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού και κατάρτιση όρων Διακήρυξης σύναψης Δημόσιας Σύμβασης του έργου: «Παρεμβάσεις για προσαρμογή λειτουργούντων έξι (6) δημοτικών βρεφικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017»
58-2022Έγκριση επαναληπτικής διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας και καθορισμός των όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης, στη θέση “ΠΟΤΑΜΟΣ –ΚΟΥΜΑΡΙ” (αριθμ. τεμ. 679Β αναδασμού Αγίου Δημητρίου Ν. Βοιωτίας ), εκτάσεως 5.058 τ.μ., κυριότητας Κληροδοτήματος , «Μπίμειο Έπαθλο Άμιλλας» Δήμου Λεβαδέων.
57-2022Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο (Τ.Α.Π. μη ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου ετών 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014,2015, 2016, 2017, 2018 & 2019) της οφειλέτιδας Π. Π. του Ν. λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού της φορολογητέας ύλης.
56-2022Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο (Τ.Α.Π. μη ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου ετών 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 και από 2011 έως 2020) του οφειλέτη Μ. Μ. του Δ. λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού της φορολογητέας ύλης.
55-2022Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο (Τ.Α.Π. μη ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου έτους 2011) του οφειλέτη Μ. Δ. του Α. λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού της φορολογητέας ύλης.
54-2022Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από καταλόγους (Μισθώματα από παραχώρηση Δικαιωμάτων Χρήσης Θέσεων των περιπτέρων από 12/02/2022 έως 31/12/2022 καθώς και το χαρτόσημο μισθωμάτων για την ίδια περίοδο) του οφειλέτη Κ. Σ. του Β. λόγω λήξης της μίσθωσης.
53-2022Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από καταλόγους (Ανείσπρακτα Δ.Τ., Δ.Φ. & Τ.Α.Π. από λογαριασμούς της Δ.Ε.Η.) του οφειλέτη Κ. Ν. του ΄A. λόγω λανθασμένης χρέωσης ως προς το πρόσωπο του φορολογουμένου.
52-2022Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από καταλόγους (Τέλος Άρδευσης & Ύδρευσης) του οφειλέτη Δ. Π. του Ε. & της Τ. λόγω λανθασμένης χρέωσης ως προς το πρόσωπο του φορολογουμένου.
51-2022Πολυετής προγραμματισμός προσλήψεων ανθρώπινου δυναμικού Δήμου Λεβαδέων ετών 2023-2026.
50-2022Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 372,00€ για την πραγματοποίηση επετειακού εορτασμού της ευλογίας της σημαίας της επανάστασης για την απελευθέρωση της Λιβαδειάς.
49-2022Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 372,00€ για την πραγματοποίηση εκδήλωσης εορτασμού Εθνικής επετείου 25ης Μαρτίου στην Κοινότητα Αγίου Γεωργίου
48-2022Αποδοχή και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο των όρων επενδυτικού δανείου από το Τ.Π. και Δανείων συνολικού ποσού 2.000.391,03 € , για την εκτέλεση έργου «Υποδομές ηλεκτροκίνησης – ηλεκτρικά αυτοκίνητα – σταθμοί φόρτισης του Δήμου Λεβαδέων» ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης.
47-2022Υποχρεωτική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2022.
46-2022Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Λεβαδέων και υποβολή πρότασης χρηματοδότησης, στα πλαίσια της Πρόσκλησης ΧΙΙ, του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», Α.Π.: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο: «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς – Εξοπλισμός για την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων του άρθρου 10 του ν. 4830/2021 (Α΄169) «Νέο πλαίσιο για την ευζωία ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα «Άργος» και λοιπές διατάξεις.
45-2022΄Εγκριση της υπ΄αριθμ. 2/2022 απόφασης του Δ.Σ της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Λεβαδέων ( Κ.Ε.ΔΗ.Λ ) περί Κατάρτισης και ψήφισης της Εισηγητικής Εκθεσης , η οποία τεκμηριώνει τα έσοδα και τα έξοδα της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Λεβαδέων.
44-2022΄Εγκριση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Λεβαδέων (Κ.Ε.Δ.Η.Λ.)΄΄.
43-2022Έγκριση του Πρακτικού ΙIΙ της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 184752 και κατακύρωση Δημόσιιας Σύμβασης του έργου με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙ-ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΛΑΜΙΩΤΙΣΣΑ».
42-2022Έγκριση του Πρακτικού ΙIΙ της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 92557 και Κατακύρωση Δημόσιιας Σύμβασης του έργου: «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑμεΑ σε Σχολικές μονάδες του Δήμου Λεβαδέων»
41-2022΄Εγκριση του Πρακτικού Ι Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας της 15-2-2022 με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 186683 του έργου: «Κατασκευή κυκλικών κόμβων».
40-2022Έγκριση του Πρακτικού ΙIΙ της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 182444 και Κατακύρωση Δημόσιιας Σύμβασης του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών του Δήμου Λεβαδέων Περιφερειακής Βοιωτίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 5ης Ιανουαρίου 2019».
39-2022Εγκριση του Πρακτικού ΙΙ Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας της 18-01-2022 με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 185180 του έργου: «Ανάδειξη ιστορικού χώρου Αγ. Παρασκευής και οδού πρόσβασης (Γιαννούτσου)».
38-2022Ματαίωση διαγωνισμού του έργου :Παρεμβάσεις για προσαρμογή λειτουργούντων έξι (6) δημοτικών βρεφικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017 και εκ νέου δημοπράτησή του.
37-2022Αποδοχή των όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 στο Μέτρο 4 « Επένδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», στο Υπομέτρο 4.3. « Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και τις δασοκομίας» και Δράση 4.3.4. «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις», στα πλαίσια της Πρόσκλησης με αριθμ 5474/ 23/12/2021, και υποβολή της αίτησης στήριξης της πράξης με τίτλο: : «Αγροτική οδοποιία στον Δήμο Λεβαδέων».
36-2022Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και κατάρτιση όρων Διακήρυξης Σύναψης Δημόσιας Σύμβασης της μελέτης: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
35-2022΄Εγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ».
34-2022Αποδοχή της υπ΄ αριθμόν 2/13.01.2022 μελέτης με τίτλο: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΡΥΩΤΗ».
33-2022Αποδοχή της υπ΄ αριθμό 1/2022 μελέτης με τίτλο: : « ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΚΡΕΣΙ »
32-2022‘Εγκριση Πρακτικού ΙΙ Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας του έργου : «ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΑΝΑΔΑΣΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ».
31-2022Σύσταση Παγίας Προκαταβολής για το έτος 2022 σε Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Λεβαδέων.
30-2022΄Εγκριση απόδοσης & απαλλαγή υπολόγου διαχείρισης πάγιας προκαταβολής έτους 2021 του Προέδρου Κοινότητας Ακοντίου.
29-2022Σύσταση πάγιας προκαταβολής Δήμου για το έτος 2022 ποσού 6.000,00€ και ορισμός υπολόγου.
27-2022Συγκρότηση επιτροπής εξέτασης – αξιολόγησης ενστάσεων & προσφυγών για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών για το έτος 2022, βάσει του Ν. 4412/2016.
28-2022Συγκρότηση Επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και παραλαβής αντικειμένου συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4412/2016, για το έτος 2022»
26-2022Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών Προμηθειών του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 για το έτος 2022.
11-2022΄Εγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του έργου : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΠΡΩΗΝ ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ) ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ , ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ , ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΗΤΩΝ».
10-2022Λήψη απόφασης επί του Πρακτικού Ι Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας της 14-12-2021 με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 184752 του έργου με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙ-ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΛΑΜΙΩΤΙΣΣΑ»», σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 του Ν. 4782/2021 «ασυνήθιστες χαμηλές προσφορές».
9-2022΄Εγκριση απόφασης Δημάρχου περί ορισμού δικηγόρου για την άμεση εκπροσώπηση των συμφερόντων του Δήμου Λεβαδέων ενώπιον του Σ.τ.Ε. , για την ακύρωση της υπ΄ αριθ. 236480/07.11.2021 Απόφασης του Γενικού Διευθυντή Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στ.Ελλάδας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων Φ/Β σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής Ενέργειας στις θέσεις «Αγ. Απόστολοι – Χαιρώνεια1» και «Αγ.Απόστολοι – Χαιρώνεια 2» του Δήμου Λεβαδέων Ν. Βοιωτίας.
8-2022Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και κατάρτιση όρων Διακήρυξης Σύναψης Δημόσιας Σύμβασης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ» .
7-2022Πρόσληψη επιπλέον προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων, διδακτικού έτους 2021-2022, με ιδίους πόρους.
6-2022Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής για το χρονικό διάστημα από 19-01-2022 έως 31-12-2023.
5-2022Έγκριση της υπ. Αριθμόν 01/2022 μελέτης και τεχνικών προδιαγραφών για «Προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και λειτουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος μίσθωσης ηλεκτρικών ποδηλάτων για το Δήμο Λεβαδέων».
4-2022Συμμετοχή του Δήμου Λεβαδέων ως Εταίρος Δικαιούχος σε συνεργασία με το ΚΑΠΕ στην υποβολή πρότασης για την υλοποίηση έργων που αφορούν στη δράση «Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα, Μικροκινητικότητα, Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Μετακινήσεων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», ΕΣΠΑ 2014-2020.
3-2022Προγραμματισμός Σύναψης Σύμβασης Μίσθωσης ΄Εργου για την ιατρική παρακολούθηση των μελών των ΚΑΠΗ Δήμου Λεβαδέων για το έτος 2022.
2-2022Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων ,κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 4829/2021.
1-2022΄ Εγκριση απόδοσης παγίας προκαταβολής Προέδρων Kοινοτήτων 2021
25-2022Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο (τέλος άρδευσης Κοινότητας Θουρίου ετών 2017- 2018 & 2019) του οφειλέτη Δ. Ι. του Δ. λόγω λανθασμένης χρέωσης ως προς το πρόσωπο του φορολογούμενου.
24-2022Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο (Τ.Α.Π. μη ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου ετών 2011 έως και 2020) του οφειλέτη Τ.Λ. του Π. λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού της φορολογητέας ύλης.
23-2022Έγκριση απόδοσης & απαλλαγή υπολόγων διαχείρισης πάγιας προκαταβολής έτους 2021 των Προέδρων Κοινοτήτων Κυριακίου & Αγίας ΄Αννας.
22-2022Μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Δημόσιας Σύμβασης με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 184876 της μελέτης «Επικαιροποίηση μελέτης εφαρμογής, εκπόνηση μελέτης ενεργειακής απόδοσης, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και σύνταξη τευχών δημοπράτησης για την Κατασκευή κλειστού Κολυμβητηρίου τύπου Κ1 στο Δήμο Λεβαδέων».
21-2022Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή Κυκλικών Κόμβων» .
19-2022΄Εγκριση του Πρακτικού ΙΙ Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας του έργου : «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙ-ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΛΑΜΙΩΤΙΣΣΑ».
20-2022Έγκριση Πρακτικού Ι Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας της μελέτης: «Επικαιροποίηση μελέτης εφαρμογής, διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου Δημαρχείου, τροποποίηση μελέτης εφαρμογής υπόγειου χώρου στάθμευσης στη πλατεία Λάμπρου Κατσώνη και σύνταξη τευχών δημοπράτησης» .
18-2022Λήψη απόφασης, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 του Ν. 4782/2021 «ασυνήθιστες χαμηλές προσφορές» Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας 18-01-2022 με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 185180 του έργου με τίτλο «Ανάδειξη ιστορικού χώρου Αγ. Παρασκευής και οδού πρόσβασης (Γιαννούτσου)».
17-2022Λήψη απόφασης, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 του Ν. 4782/2021 «ασυνήθιστες χαμηλές προσφορές» Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας της 24-01-2022 με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 185198 του έργου με τίτλο «ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΑΝΑΔΑΣΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ».
16-2022΄Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών και τευχών της υπ΄αριθμό 5/2022 μελέτης με τίτλο: «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για δύο (2) έτη για τις ανάγκες του Δήμου Λεβαδέων και των Νομικών Προσώπων».
15-2022Διαπίστωση αδυναμίας εκτέλεσης των υπηρεσιών καθαρισμού των δημοτικών κτιρίων και των αθλητικών εγκαταστάσεων με ίδια μέσα και έγκριση ανάθεσης των υπηρεσιών σε τρίτους με δημόσια σύμβαση , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 , όπως ισχύει.
14-2022Υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ΄ τριμήνου έτους 2021
13-2022Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 1.250,00€ για την πραγματοποίηση της αθλητικής εκδήλωσης 6ος ορεινός αγώνας ΛΕΒΑΔΟΣ 2022.
12-2022Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 3.134,18€ για την πραγματοποίηση του 3ου Διεθνούς Αγώνα Ρυθμικής Γυμναστικής ΄΄ΕΡΚΥΝΑ CUP ΛΙΒΑΔΕΙΑ 2022’’, συνδιοργάνωση με το Γ.Α.Σ. Λιβαδειάς.